TS 254 M

Metabo TS 254 M manual

TS 254 M

Manual för Metabo TS 254 M på Holländsk. Denna PDF-handbok har 128 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 66 Original bruksanvisning 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Föreskriven användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar 5. Översikt 6. Uppställning 7. Driftstart 8. Manövrering 9. Transport 10. Reparation och underhåll 11. Råd och tips 12. Problem och felsökning 13. Tillbehör 14. Reparation 15. Miljöskydd 16. Tekniska data Vi försäkrar och tar ansvar för att: bordscirkelsågar med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Besiktningsprotokoll *4), utfärdande kontrollinstitut *5), teknisk dokumentation på *6) - se sida 3. Bordscirkelsågar är avsedda för klyvning och kapning av massivt trä, laminerat trä, spånskivor, lamellträ, plaster och liknande material. Metallsågning innebär följande begränsningar: – Kräver rätt sorts sågklinga (se kapitlet 13. Tillbehör“) – Bara för järnfri metall (inte hårdmetall eller härdad metall, inte magnesium) Runda arbetsstycken får inte sågas eftersom den roterande sågklingan kan få dem att vrida sig. Sågning av platta arbetsstycken på högkant kräver lämpligt anslag som ger säker styrning. Du får inte göra falsar eller spår. Använd inte verktyget för att göra slitsar (spår som slutar i arbetsstycket). Maskinen får inte användas för djupskärning. All annan användning räknas som ej avsedd användning. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av att bandsågen använts på felaktigt sätt. Om maskinen byggs om eller om man använder delar som inte godkänts av tillverkaren kan detta leda till allvarliga skador. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING – Läs igenom bruksanvisningen för att minska risken för skador. Se till så att dokumentationen följer med elverktyget. Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyget VARNING – Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som ingår med detta elverktyg. Fel som uppstår till följd av att instruktionerna nedan inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador. Spara alla varningar och säkerhetsanvisningar för framtida bruk! Begreppet ”elverktyg” i säkerhetsanvisningarna syftar på nätdrivna elverktyg (med sladd) och sladdlösa elverktyg (utan sladd). 3.1 Arbetsskydd a) Håll arbetsplatsen ren och se till att den är välbelyst. Oordning på arbetsplatsen och dåligt belyst arbetsområde kan leda till olyckor. b) Använd aldrig elverktyg i utrymmen med explosionsrisk, där det finns brännbara vätskor, gas eller damm. Elverktyget alstrar gnistor som kan få dammet eller gaserna att fatta eld. c) Se till så att inte barn eller andra är i närheten när du använder elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget. 3.2 Elektrisk säkerhet a) Kontakten till elverktyget ska passa i uttaget. Stickproppen får absolut inte förändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Oförändrade stickproppar och passande vägguttag reducerar risken för elstöt. b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t.ex. rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elektriskt slag om din kropp är jordad. c) Skydda elverktyget mot regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstöt. d) Missbruka inte nätsladden och använd den inte för att bära eller hänga upp elverktyget och inte heller för att dra stickproppen ur vägguttaget. Håll nätsladden på avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga maskindelar. Skadade eller tilltrasslade nätsladdar ökar risken för elektriskt slag. e) Ska du jobba med elverktyg utomhus, använd alltid förlängningssladd avsedd för utomhusbruk. Om en lämplig förlängningssladd för utomhusbruk används minskar risken för elstöt. f) Använd ett felströmsskydd om det inte är möjligt att undvika elverktygets användning i fuktig miljö. Felströmsskyddet minskar risken för elstöt. 3.3 Personsäkerhet a) Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd inte elverktyg när du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Under användning av elverktyg kan även en kort ouppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador. b) Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Användning av personlig skyddsutrustning som t.ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, skyddshjälm och hörselskydd reducerar alltefter elverktygets typ och användning risken för kroppsskada. c) Undvik oavsiktlig igångsättning. Se till så att elverktyget är avstängt innan du sätter i kontakten eller batteriet och tar upp eller bär maskinen. Har du fingret på brytaren när du bär elverktyget eller maskinen är på när du sätter i kontakten eller batteriet, finns risk för olyckor. d) Ta bort skruvnycklar och inställningsmaskin innan du slår på elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan medföra kroppsskada. e) Undvik konstiga kroppsställningar. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då har du bättre kontroll över elverktyget i oväntade situationer. f) Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret och kläderna på avstånd från de rörliga delarna. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar. g) Går det att ansluta dammutsug och uppsamling, se till så att de är anslutna och anslutna på rätt sätt. Använder du dammutsug, kan du minska risken med damm. h) Låt dig inte invaggas i falsk trygghet och sätt dig inte över säkerhetsbestämmelserna för elverktyg, inte ens när du p.g.a. långvarig användning känner dig mycket bekväm med maskinen. Om du inte följer varningarna finns risk för svåra skador inom loppet av några sekunder. 3.4 Använda och hantera elverktyget a) Överbelasta inte elverktyget. Använd för aktuellt arbete avsett elverktyg. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde. b) Ett elverktyg med defekt strömställare får inte längre användas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras. c) Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta bort batteriet, om det kan tas ut ur elverktyget, innan inställningar utförs, tillbehörsdelar byts ut eller elverktyget lagras. På så vis undviker du att elverktyget går igång av misstag. d) Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Den som inte förstår sig på maskinen eller som inte läst anvisningarna ska heller inte använda maskinen. Elverktygen är farliga om de används av oerfarna personer. e) Sköt elverktygen och tillbehören noggrant. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar som de ska och inte kärvar och kontrollera att inga delar är sönder eller så skadade att det påverkar elverktygets funktion negativt. Reparera skadade delar innan du använder maskinen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg. f) Håll skärverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra. g) Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om elverktyget används på ett sätt som det inte är avsett för kan farliga situationer uppstå. h) Håll handtag och greppytor torra, rena och fria från olja och fett. Om handtagen eller handtagsytorna är hala får det till följd att säkerheten och styrningen av elverktyget i oförutsedda situationer påverkas. 3.5 Service a) Låt bara behörig elektriker reparera elverktyget med originalreservdelar. Då kan du lita på att maskinen är säker att använda. 4.1 Säkerhetsanvisningar för skyddslock a) Skyddslocket ska vara monterat. Skyddslock måste vara funktionella och monteras på rätt sätt. Skyddslock som sitter löst, är skadade eller dysfunktionella måste repareras eller bytas ut. b) För klyvskären ska alltid skyddslocket till klingan och klyvkilen användas. Skyddslocket och andra säkerhetsanordningar minskar skaderisken för de klyvskär där arbetsstycken blir helt och hållet genomsågade. c) Så fort arbetsprocesser har avslutats (t.ex. falsning) där skyddslock och klyvkil behöver tas bort, ska skyddssystemet omedelbart sättas tillbaka på plats. Med skyddslock och klyvkil minskas skaderisken. d) Innan elverktygen slås på ska man se till att klingan inte har kontakt med skyddslocket, klyvkilen eller arbetsstycket. Om dessa komponenter kommer i kontakt med klingan av misstag kan farliga situationer uppstå. e) Justera klyvkilen såsom beskrivet i denna bruksanvisning. Felaktigt avstånd, position och riktning kan leda till att klyvkilen inte förhindrar kast effektivt. f) Klyvkilen fungerar bara om den är i sågspalten. Klyvkilen har ingen effekt när skären i arbetstyckena är så korta att det inte går att använda klyvkilen. I dessa situationer kan man inte avstyra ett kast på grund av kylkilen. g) Använd klinga för klyvkilen enligt anvisningarna. Klyvkilen får god effekt när diametern på klingan matchar respektive klyvkil, klingans stamblad är tunnare än klyvkilen och tandbredden är större än grovleken på klyvkilen. 4.2 Säkerhetsanvisningar vid kapning a) FARA! Håll fingrar och händer borta från såglinjen och sågklingan. Vid Innehållsförteckning 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Föreskriven användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 67 tillfälligt bristande uppmärksamhet eller om du halkar kan din hand bli kvar i klingan och följden bli svåra skador. b) Arbetsstycket ska endast matas mot klingans vridriktning. Om arbetsstycket matas i samma riktning som klingans vridriktning ovanför arbetsbordet kan det leda till att arbetsstycket och din hand fastnar i klingan. c) Vid klyvning får man aldrig använda geringsanslag för matning av arbetsstycken och för kapning med geringsanslaget får man dessutom aldrig använda parallellanslaget för inställning av längd. Om arbetsstycket matas fram med parallellanslaget och geringsanslaget på samma gång ökar sannolikheten att klingan fastnar och kastsituationer uppstår. d) Vid klyvning ska matningskraften mot arbetsstycket alltid appliceras mellan anslagsskena och klinga. När avståndet mellan anslagsskena och klinga är kortare än 150 mm ska en skjutstock användas och när avståndet är kortare än 50 mm ett skjutblock. Tack vare den här sortens ”arbetsmetoder” kommer handen hållas på behörigt avstånd. e) Använd endast den påskjutare som levereras av tillverkaren. Med påskjutare garanteras tillräckligt avstånd mellan hand och klinga. f) Använd aldrig en utnött eller skadad påskjutare. Om man använder en skadad påskjutarekan den gå sönder och följden bli att din hand hamnar i klingan. g) Arbeta inte ”med fria händer”. När arbetsstycket ska placeras och matas använder man alltid parallellanslaget eller geringsanslaget. ”Att arbeta med fria händer” betyder att arbetsstycket greppas och matas med händerna i stället för med parallellanslag eller geringsanslag. Om man sågar med fria händer leder det till felplacering, att arbetsstycken fastnar och kast. h) Det är aldrig tillåtet att fatta tag runtomkring eller över en roterande klinga. Om man försöker fatta tag i ett arbetsstycke kan följden bli att man av misstag kommer i kontakt med den roterande klingan. i) Långa eller breda arbetsstycken som är placerade bakom och/eller på sågbordets sidor måste stagas upp så att de fortsätter att ligga vågrätt. Långa och/eller breda arbetsstycken tenderar att ramla ner från sågbordskanten. Detta leder till att man tappar kontrollen, klingan fastnar och kastsituationer uppstår. j) Se till att matningen av arbetsstycket går jämnt till. Arbetsstycket får inte böjas eller vridas. Om klingan fastnar, måste man omedelbart stänga av elverktyget, dra ur kontakten och åtgärda orsaken till att klingan fastnat. Om klingan fastnar i arbetsstycket kan följden bli kast eller att motorn blockeras. k) När sågen är igång får man inte ta bort avsågat material. Avsågat material kan fastna mellan klingan och anslagsskenan i skyddslocket och när materialet ska avlägsnas kan dina fingrar dras in i klingan. Sågen måste slås av och man behöver vänta tills klingan stannat av innan materialet avlägsnas. I) Ytterligare ett parallellanslag ska användas för klyvning på arbetsstycken som är tunnare än 2 mm. Under parallellanslaget kan det hända att tunna arbetsstycken kilar fast sig och att kastsituationer uppstår. 4.3 Kast - orsak och matchande säkerhetsanvisning Ett kast är en plötslig reaktion från arbetsstycket på grund av att klingan har hakat upp sig, fastnat eller om det uppstått en sned skärning i arbetsstycket på grund av klingan eller då en del av arbetsstycket mellan klinga och parallellanslag eller ett annat stillastående föremål kläms fast. Oftast fastnar arbetsstycket med hjälp av klingans baksida vid ett kast, lyfts upp av sågbordet och slungas mot operatören. Ett kast orsakas av felaktig användning av bordscirkelsågen. Det kan förhindras med hjälp av försiktighetsåtgärderna nedan. a) Stå aldrig mittemot klingan. Håll dig alltid till den sida om klingan där anslagsskenan också är placerad. När arbetsstycket råkar ut för ett kast kan det slungas med hög hastighet på personer som står framför och mittemot klingan. b) Om man vill dra eller stötta får man aldrig fatta tag över eller bakom arbetsstycket. Följden kan bli att man kommer i kontakt med klingan av misstag eller att ett kast leder till att din hand fastnar i klingan. c) Arbetsstycket som ska kapas får aldrig hållas eller tryckas mot den roterande klingan. Om man trycker arbetsstycket, som ska kapas, mot klingan leder det till att det fastnar eller att kastsituationer uppstår. c) Anslagsskenan ska placeras parallellt mot klingan. Om anslagsskenan inte är placerad på rätt sätt blir följden att arbetsstycket trycks mot klingan och ett kast genereras. e) När sågsnitten är skymda (t.ex. falsar) används en tryckkam till att mata arbetsstycket mot bordet och anslagsskenan. Om ett kast skulle uppstå är det lättare att kontrollera arbetsstycket när man använder en tryckkam. f) Var särskilt försiktig när du sågar i ej synliga områden på hopmonterade arbetsstycken. Det arbetande sågbladet kan såga i objekt som kan orsaka kast. g) Stötta upp stora plattor för att minska risken för kast på grund av att sågklingan fastnar. Stora plattor kan böjas av sin egenvikt. Palla upp plattor på båda sidor, både vid sågspalten och kanten. h) När man kapar arbetsstycken som är missbildade, ihoptrasslade, förvridna eller som inte har en rak kant där man kan mata med ett geringsanslag eller utmed en anslagsskena, ska man iaktta försiktighet. Om ett arbetsstycke är förvridet, ihoptrasslat eller missbildat är det instabilt och orsakar att klingan och skärningsfogarna inte anpassas efter varandra, att arbetsstycket fastnar eller att kastsituationer uppstår. i) Flera arbetsstycken som staplats på eller efter varandra får aldrig kapas. Sågklingan kan fastna i ett eller flera föremål och orsaka kast. j) Om sågen sitter i ett arbetsstycke och ska startas; centrera sågklingan i sågspalten och kontrollera att sågtänderna inte har hakat fast i arbetsstycket. Nyper sågbladet kan arbetsstycket lyftas och du få ett kast när du slår på sågen igen. k) Klingor måste hållas rena, vassa och vara tillräckligt skränkta. Klingor som är vanställda eller trasiga eller trasiga tänder får aldrig användas. Med vassa och ordentligt skränkta klingor lyckas man minimera risk för att material fastnar, blockeras eller att kastsituationer uppstår. 4.4 Säkerhetsanvisningar för användning av bordcirkelsågar a) Slå av bordscirkelsågarna och dra ur kontakten innan iläggsplattan tas bort, klingan byts ut, klyvkilen ställs in, man tar itu med kastsäkring eller skyddslock för klinga samt efter varje avslutad arbetsprocess. Försiktighetsåtgärder vidtas för att förebygga olyckor. b) Se till att bordcirkelsågar aldrig används utan uppsikt. Slå av elverktyget och gå inte ifrån det förrän det stannat helt. En såg som körs utan uppsikt utgör en okontrollerad fara. c) Bordscirkelsågarna placeras på en plats som är jämn och har god belysning och där de kan förvaras säkert och jämvikt upprätthållas. På den plats där sågarna placeras måste det finnas så mycket utrymme att man kan hantera arbetsstyckena utan problem. Oordning, dåligt belysta arbetsområden och ojämna, glatta golvytor kan leda till olyckor. d) Med jämna mellanrum måste sågspån avlägsnas under sågbordet och/eller från dammutsuget. Sågspån som samlas på hög är lättantändligt och kan flamma upp av sig självt. e) Lås fast bordscirkelsågarna. Om en bordscirkelsåg inte låses fast på rätt sätt kan den komma i rörelse eller tippa. f) Ta bort inställningsverktyg, trärester o.s.v. från bordcirkelsågar innan du slår på dem. Ändringar av riktning eller sönderklämning kan innebära fara. g) använd alltid sågklingor i rätt storlek och med lämpligt fästborrhål (t. ex. stjärnformat eller runt). Sågklingor som inte passar sågens fäste går ojämnt och kan ge kontrollförlust. h) Skadat eller felaktigt monteringsmaterial för klinga får aldrig användas, som t.ex. flänsar, underläggsskivor, skruvar eller muttrar. Monteringsmaterialet för klingor har utvecklats särskilt för era sågar, för säker användning och optimal effekt. i) Att ställa sig på bordscirkelsågarna eller använda dem som pall är under inga omständigheter tillåtet. Följen kan bli allvarliga skador om elverktyget faller eller om du kommer i kontakt med klingan av misstag. j) Se till att klingan monteras i rätt vridriktning. Ihop med bordscirkelsågar är det inte tillåtet att använda slipskivor eller trådborstar. Om klingan monteras på ett felaktigt sätt eller om tillbehör används som inte rekommenderas kan följden bli allvarliga skador. 4.5 Övriga säkerhetsanvisningar – Denna bruksanvisning vänder sig till personer med tekniska baskunskaper i hur man handskas med den här typen av maskiner. Om du inte har någon tidigare erfarenhet av sådana maskiner skall du först låta mer erfarna personer hjälpa dig. – Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår för att anvisningarna i bruksanvisningen inte följts. Information kännetecknas på följande sätt i bruksanvisningen: Varning! Varning för personskador eller skad- or på miljön. Varning för elektricitet! Varning för skada på person p g a elektricitet. Risk för indragning! Varning för skada på person för att kroppsdelar eller kläder fastnar. Varning! Varning för materialskada. Hänvisning: Kompletterande information. • Läs även de särskilda säkerhetsanvisningarna i respektive kapitel. • Följ även eventuell arbetarskyddslagstiftning och föreskrifter för skadeprevention vid hantering av cirkelsågar. Allmänna risker! • Kom ihåg att även ta hänsyn till yttre faktorer. • Använd lämpliga stöd för långa arbetsstycken. • Den här sågen är bara avsedd för användning av personer som vet hur en cirkelsåg fungerar och känner till de risker som är förknippade med den. Personer under 18 år får endast använda maskinen i samband med utbildning under uppsikt av en handledare. • Obehöriga, i synnerhet barn, får inte vistas i riskområdet. Låt inga andra personer komma i beröring med maskinen eller nätkabeln under drift. • Försök att inte överhetta tandningen. • När man kapar plast ska man se till att den inte smälter. • Kapa endast kilar med lämpligt hjälpanslag. Fara för elektricitet! • Utsätt inte maskinen för regn. Använd den inte heller i våta eller fuktiga utrymmen. Undvik att komma i beröring med jordade delar (t ex värmeelement, rör, spisar, kylskåp) när du arbetar med maskinen. • Nätkabeln får inte användas för ändamål som den inte är avsedd för.
Sida: 3
SVENSKA sv 68 Risk för klämskador och andra personskador av rörliga delar! • Maskinen får inte användas utan skyddsanordningar. • Håll alltid tillräckligt avstånd till sågklingan när du kapar. Använd lämpliga påskjutare om så behövs. Håll tillräckligt avstånd till rörliga komponenter under arbetets gång. • Vänta tills sågklingan har stannat helt innan du tar bort mindre arbetsstycken, trärester o.s.v. från arbetsområdet. • Bromsa inte klingan genom att trycka på den från sidan. • Se till att maskinen har kopplats från strömmen innan den transporterar den och innan du genomför inställningar, ändringar, underhålls- eller rengöringsarbeten på den. • Kontrollera att inga verktyg eller lösa delar ligger kvar i maskinen när den startas (t ex efter servicearbeten). Risk för skärskador även när klingorna står stilla! • Använd skyddshandskar vid byte av vassa delar. • Förvara sågklingorna så att ingen kan skada sig på dem. Fara på grund av kast från arbetsstycken! • Se alltid till så att klyvkilen är rätt inställd. • Se till att arbetsstyckena inte förskjuts. • Kontrollera att sågklingan passar för materialet. • Kapa bara tunna eller tunnväggiga arbetsstycken med fintandad sågklinga. • Använd alltid vassa sågklingor. • Sök igenom arbetsstycket efter främmande föremål (till exempel spikar eller skruvar). • Såga endast arbetsstycken med mått som gör att du kan hålla säkert i stycket när du arbetar. Risk för indragning! • Se till att inga kroppsdelar eller kläder kan fastna och dras in under drift (använd inte slips, inte handskar, inte heller kläder med vida ärmar; användare med långt hår skall ovillkorligen använda hårnät). • Såga aldrig arbetsstycken med – linor, – snören, – band, – sladdar eller – trådar eller arbetsstycken som innehåller sådana material. Fara på grund av bristande personlig skyddsutrustning! • Använd hörselskydd. • Använd skyddsglasögon. • Använd andningsskydd. • Använd rätt arbetskläder. • Vid arbete utomhus rekommenderas halkfria skor. Fara på grund av sågspån! • Vissa sågspånssorter (t.ex. från bok-, ek- och askträ) kan orsaka cancer vid inandning. Arbeta endast med spånsug. Spånsugen måste uppfylla de värden som anges i kapitel 8.1. Minska belastning genom damm: • Partiklar som uppstår vid arbeten med denna maskin kan innehålla cancerframkallande ämnen eller ämnen som orsakar allergiska reaktioner, andningsbesvär, missbildningar och andra fortplantningsstörningar. Exempel på sådana ämnen: bly (i samband med blyhaltig strykning), tilläggsämnen för träbehandling (kromat, träskyddsmedel), vissa trätyper (som damm från ek eller bok). • Risken beror på hur längre användaren eller personer som befinner sig i närheten exponeras för dessa ämnen. • Dessa partiklar får inte hamna i din kropp. • Beakta följande anvisningar för att minska risken: Se till att arbetsplatsen har god ventilation och bär lämplig skyddsutrustning, t.ex. andningsmask som filtrerar mikroskopiska partiklar. • Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). • Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. • Det medföljande dammutsuget och lämplig utsugsanordning måste användas. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. • Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: – rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm, – använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare, – sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. – Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Fara vid tekniska förändringar på sågen eller vid användning av delar som inte är utprovade och godkända av tillverkaren • Montera maskinen exakt enligt dessa anvisningar. • Använd endast delar som godkänts av tillverkaren. Detta gäller i synnerhet för: – Sågklingor (för beställningsnummer, se kapitel 13. Tillbehör); – Säkerhetsanordningar. • Undvik att utföra ändringar på maskindelarna. Fara på grund av brister på maskinen! • Vårda maskinen med tillbehör väl. Följ serviceanvisningarna. • Kontrollera om det finns eventuella skador före driften: Innan maskinen används måste man noga undersöka att säkerhetsanordningar, skyddsanordningar eller lätt skadade delar fungerar som de ska. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar felfritt och inte fastnar. Alla delar måste vara rätt monterade och alla villkor uppfyllda för att maskinen skall kunna fungera felfritt. • Skadade skyddsanordningar eller delar måste omedelbart repareras eller bytas av godkänd serviceverkstad. Låt en serviceverkstad byta ut trasiga strömbrytare. Maskinen får inte användas om strömbrytaren inte fungerar. Fara på grund av buller! • Använd hörselskydd. • Se till att klyvkilen inte är böjd. En böjd klyvkil trycker arbetsstycket i sidled mot sågklingan. Det orsakar buller. Fara på grund av blockerande arbetsstycken eller delar av arbetsstycken! Vid blockering: 1. slå av maskinen, 2. dra ur kontakten, 3. använd handskar, 4. Åtgärda blockeringen med lämpliga verktyg. 4.6 Symboler på maskinen Uppgifter på typskylten: a Tillverkare b Serienummer c Maskinbeteckning d Motorinfo (se även ”Tekniska data”) e CE-märkning – maskinen uppfyller EG- direktiven enligt överensstämmelseintyget f Byggår g Skrotningssymbol – maskinen går att skrota via tillverkaren h Tillåtna klingmått Säkerhetsmärkning Varning! Om följande varningar inte beaktas kan svåra person- och sakskador uppkomma. Läs bruksanvisningen. Ta aldrig i sågklingan när den roterar. Använd skyddsglasögon och Använd hörselskydd. Använd inte maskinen i våta eller fuktiga utrymmen. 4.7 Säkerhetsanordningar Klyvkil Klyvkilen (5) hindrar arbetsstycken från att fastna i klingan och bli ivägslungade mot användaren. Använd alltid klyvkilen vid sågning. Spånhuv Spånhuven (7) skyddar mot oavsiktlig kontakt med klingan och kringflygande spån. Använd alltid spånhuven vid sågning. Påskjutare Påskjutaren (12) förlänger armen så att du kan föra arbetsstycket säkert mot sågklingan och förhindrar ofrivillig kontakt med sågklingan. När avståndet mellan klinga och ett parallellanslag är mindre än 150 mm, använd påskjutare. Påskjutaren måste hållas i 20° till 30° vinkel mot sågbordets yta. Förvara påskjutaren vid maskinen när du inte använder den. När du inte använder påskjutaren kan du hänga den på hållaren på maskinen. Se sida 2. 5. Översikt D-72622 Nürtingen Germany xxxx 30 a b c d e f g h 12 ̞ʸʼʷÃÃ
Sida: 4
SVENSKA sv 69 1 Tväranslag 2 Klämhandtag för infästning av tväranslag 3 Bordsförlängning 4 Bordsinlägg 5 Klyvkil 6 Låsarm för fixering av spånhuven 7 Spånhuv 8 Parallellanslag 9 Bordsbreddning 10 Räfflad mutter för finjustering av parallellanslaget 11 Klämspak för låsning av parallellanslaget 12 Påskjutare 13 Förvaring för påskjutare 14 Inkopplare 15 Frånkopplare 16 Vred för snedkapningsinställning 17 Vev för såghöjdsinställning 18 Låsspak för snedkapningsinställning 19 Anslagsstopp snedkapning 20 Ställbar fot (för utjämning av ojämnheter i golvet) 21 Justeringsskruv (klämmor till parallellanslaget) 22 Förvaring för spånhuv 23 Förvaring för tväranslag 24 Kabelupprullning 25 Utsugsstos 26 Förvaring för parallellanslag 27 Fast nyckel 28 Verktygsfäste Det är viktigt att stå stadigt och att alltid behålla jämvikten. 1. Ta hjälp av någon och lyft maskinen ur förpackningen. 2. Ställ sågen på stabilt bord eller arbetsbänk. 3. Så här jämnar du ut ojämnheter i underlag med hjälp av stödet (20): Lossa på skruven, ställ in stödet, och dra återigen åt skruven ordentligt. 4. Skruva fast sågen i bordet eller arbetsbänken. Hänvisning: Första gången maskinen tas i drift kan det hända att gummispån slungas ut. Detta beror på hur maskinen är konstruerad och är ofarligt. 7.1 Montering Ställ in klyvkil (om det behövs) Hänvisning: Klyvkilen (5) är redan rätt inställd vid leveransen. Den behöver bara justeras före driftstarten om den ändrat läge under transporten. 1. Veva upp sågklingan till det översta läget. 2. Vrid skruven (29) moturs, lyft och ta ut bordsinlägget (4). 3. Lossa (35) låsspaken (vrid moturs!). 4. Dra upp klyvkilen (5) från det undre transportläget till anslaget. 5. Kontrollera att klyvkilen sitter rätt: – Avståndet mellan klingegg och klyvkil ska vara 3 till 8 mm. – Klyvkilen måste ligga i linje med klingan. Varning! Klyvkilen hör till säkerhetsanordningarna och kräver rätt montering för att sågen ska gå att använda säkert. 6. Dra åt låsspaken (30) (vrid medurs!). Ställ in sidoriktningen (bara om det behövs): Klyvkil (5) och klinga måste ligga exakt i linje med varandra. 7. Lossa 3 insexskruvar (31). 8. Ställ in klyvilen (5) parallellt med sågklingan. 9. Dra återigen åt 3 insexskruvar (31). 10.Sätt fast bordsinlägget (4) och lås fast med skruven (29). Montering av spånskyddet 1. Veva upp sågklingan till det översta läget. 2. Sätt på spånhuven (7) på klyvkilens fäste (5). 3. Dra åt spånhuven (6) med låsspaken. Inställning av utdragsskivans höjd (vid behov) Utdragsskivan (4) har ställts in på rätt sätt när skivans ovanyta befinner sig 0 till 0,7 mm under bordsytan. När höjden ska ställas in dras de 4 skruvarna i utdragsskivans hörn (4) åt. 7.2 Nätanslutning Varning! Elektrisk spänning • Använd endast maskinen i torr omgivning. • Anslut bara maskinen till strömkällor som uppfyller följande krav (se även ”Tekniska data”): – Alla stickkontakter skall vara jordade enligt föreskrift. – Nätspänning och -frekvens ska över- ensstämma med uppgifterna på maski- nens typskylt. – Sågen ska vara avsäkrad med jordfels- brytare (RCD) med felström 30 mA. Hänvisning: Fråga din elleveratör eller elinstallatör om du är osäker på om din serviceledning uppfyller kraven. • Lägg nätkabeln på ett sådant sätt att den inte är i vägen eller kan skadas under arbetet. • Skydda nätkabeln för värme, frätande vätskor och vassa kanter. • Använd bara gummisladd med rätt ledningsarea som förlängningssladd. • Ute använder du bara förlängningssladdar avsedda och märkta för utomhusbruk. • Dra inte ur stickkontakten genom att dra i kabeln. • Undvik oavsiktliga starter: se till så att strömbrytaren är av innan du sätter i kontakten i uttaget. Fara för olyckor! Sågen får endast användas av en person åt gången. Andra personer som ska mata fram eller ta bort arbetsstycken ska stå på säkert avstånd från sågen. Kontrollera följande innan arbetet påbörjas: – Nätkabel och stickpropp – Strömbrytare för start/stopp; – Klyvkil; – Spånhuv; – Hjälpmedel för matning (påskjutare och handtag). Använd personlig skyddsutrustning: – Dammskyddsmask – Hörselskydd – Skyddsglasögon Stå på rätt ställe under sågning: – Framtill på manöversidan; – Mitt framför sågen; – Till vänster och vid sidan om inställnings- anordningen för sågklingan; – Vid tvåmansdrift måste den ena personen stå på säkert avstånd från sågen. Använd följande tillbehör vid behov: – Lämpliga stöd för arbetsstycken – om ar- betsstycket kan falla av bordet efter del- ning; – Spånutsug. Undvik följande manövreringsfel: – Bromsa inte klingan genom att trycka på den från sidan. Det finns risk för back- slag. – Tryck alltid arbetsstycket mot sågbordet under sågning och ställ det inte på hög- kant. Det finns risk för backslag. – Såga aldrig mer än ett arbetsstycke åt gången och inte heller buntar med flera stycken. Risken att skada sig är stor när ett stycke slungas iväg okontrollerat av sågklingan. Risk för indragning! Såga aldrig arbetsstycken med linor, snören, 6. Uppställning 7. Driftstart 4 29 5 30 max. 8 mm 5 31 7 5 6 8. Manövrering
Sida: 5
SVENSKA sv 70 bandkablar eller trådar eller arbetsstycken som innehåller liknande material. 8.1 Spånutsug/universaldammsugare Varning! Vissa sågspånssorter (t.ex. från bok-, ek- och askträ) kan orsaka cancer vid inandning. Använd lämplig spånutsug vid arbete i slutna rum. Dessutom ska man se till att använda en dammask, eftersom det inte är möjligt att fånga upp respektive suga ut allt sågdamm. Sågning utan lämpligt spånsug är bara tillåtet utomhus. Spånsugen ska uppfylla följande krav: • Passa till utsugsstosens diameter (spånlåda 35/ 44 mm); • Luftmängd  460 m3 /h; • Undertryck på sågens utsugsstos  530 Pa; • Lufthastighet vid sågens utsugsstos  20 m/s. Spånutsugets utsugsstosar (25) sitter vid sågklingans skyddslåda. Observera även bruksanvisningen för spånutsuget! 8.2 Inställning av såghöjd Varning! Kroppsdelar eller föremål som finns i inställningsområdet kan fastna i den roterande sågklingan! Ställ bara in såghöjden när sågklingan står stilla! Sågklingans såghöjd måste anpassas till arbetsstyckets höjd: spånhuven måste ligga mot arbetsstycket med den främre underkanten. • Ställ in såghöjden genom att vrida på (17) handveven. Hänvisning: För att utjämna ett eventuellt spel vid såghöjdsinställningen förs klingan till önskat läge underifrån. 8.3 Inställning av sågklingans lutning Varning! Kroppsdelar, föremål eller maskindelar som finns i inställningsområdet kan fastna i den roterande sågklingan! Ställ bara in såghöjden när sågklingan står stilla! Sågklingans lutning går att ställa in steglöst mellan -1,5° och 46,5°. 1. Lossa låsarmen (18). 2. Genom att vrida på ratten ställer man in önskad vinkel på klingan (16). 3. Spärra inställd vinkel genom att sätta fast låsarmen (18) (Vrid medurs). Inställningar vid underskärning Det finns ett anslag för snedkapningsinställningen vid 0° och 45°. Vinkeln går att öka med 1,5° i båda riktningar vid specialgeringar (underskärningar). • Dra ut vinkelanslaget (19) och sätt det över höger excenterskiva = nu går det ställa in snedkapningsvinklar mellan -1,5° och 45°. • Dra ut vinkelanslaget (19) och sätt det över vänster excenterskiva = nu går det ställa in snedkapningsvinklar mellan 0° och 46,5°. PÅ/AV-brytare • PÅ = tryck på den övre brytaren (14) i 1 till 2 sekunder. • AV = tryck på den undre brytaren (15). 8.4 Ställa in parallellanslaget Montering görs på styrprofilen på sågens framsida. – Sätt parallellanslaget (8) höger om sågklingan. Markeringen i förstoringsglaset visar parallellanslagets inställda skalavstånd till sågklingan. – Lossa låsarmen (11) på parallellanslaget och flytta det tills markeringen i förstoringsglaset visar det avstånd du vill ha till sågklingan. – Finjustering: Genom att vrida på den räfflade muttern (10) (på främre höger klämdel) kan kapningsbredden ställas in exakt. Tryck ned låsarmen (11), så låser den. – Anslagsprofilen (32) måste stå parallellt med klingan under sågningen och vara spärrat (11) med låsarmen. Tryck ned låsarmen (11), så låser den. – Räfflade muttrar (33) för infästning av anslagsprofil. När man har lossat de båda räfflade muttrarna (33) kan man ta bort och flytta på anslagsprofilen: Låg stödkant: – För sågning av platta arbetsstycken; – när sågklingan lutar. Hög stödkant: – För sågning av höga arbetsstycken. 8.5 Justera visaren på parallellanslaget 1. Rikta parallellanslaget mot klingan. 2. Lossa skruven på parallellanslagets visare. 3. Nolla visaren på parallellanslaget mot skalan, så att de stämmer överens. 4. Dra åt visarskruven på parallellanslaget igen. Hänvisning: Undvik att arbetsstycket nyper mot parallellanslaget vid sågning: Flytta parallellanslaget så långt åt höger som möjligt och ställ sedan in den sågbredd du vill ha. Hänvisning: Justera parallellanslaget (om det behövs): parallellanslaget ska vara parallellt med sågklingan resp. vidga sig max. 0,3 mm bakåt så att arbetsstycket inte nyper mellan parallellanslag och klingan. Lossa de 2 skruvarna ovanpå parallellanslaget och justera, dra sedan åt igen. Hänvisning: Justera parallellanslagets klämkraft (om det behövs): om det bakre klämstycket skulle nypa tidigare eller senare än det främre klämstycket går det att ställa in genom att man vrider på muttern (31). Lossa på muttern (31) så att det bakre klämstycket nyper. Dra åt muttern (31) så att det bakre klämstycket nyper tidigare. 8.6 Ställa in tväranslaget Tväranslaget (1) skjuts in framifrån i spåret på sågbordet. För vinkelsågning kan tväranslaget justeras i 60° på båda sidorna. För sågning i vinklar på 45° och 90° finns motsvarande anslag. För att ställa in en vinkel: Lossa spärrspaken (2) genom att vrida motsols. Skaderisk! Under sågningen måste spärrspaken vara fastspänd mot tväranslaget. Tillsatsprofilen kan flyttas och tas av genom att lossa den räfflade muttern (34). 17 18 16 19 32 8 10 11 33 35 34 2 1
Sida: 6
SVENSKA sv 71 Hänvisning: Vid behov är det möjligt att ställa in tväranslagets (1) friutrymme: Lossa på plastglidens skruvar (35) på tväranslags-styrskenan, skjut plastgliden och dra åt skruvarna igen. 8.7 Ställa in bordsbreddningen Med bordsbreddning (9) ökar uppläggningsytan så att även större arbetsstycken kan hållas fast på ett säkert sätt. 1. Lossa de båda räfflade skruvarna (37) om du vill dra ut bordsbreddningen (9). 2. Dra ut bordsbreddningen (9) och ställ in på rätt avstånd. 3. Dra åt de båda räfflade skruvarna (37) igen. Skaderisk! De räfflade skruvarna (37) måste alltid vara åtdragna när du sågar. Avläsning av skala vid arbeten med parallellanslag Vilken skala sågbredden ska avläsas på beror på hur anslagsprofilen monterats på parallellanslaget: – Hög stödkant = Skala med svart skrift mot vit bakgrund. – Låg stödkant = Skala med vit skrift mot svart bakgrund. När sågbredden är kort dras inte utdragsskivorna på bordet ut. Sågbredden avläses alltid på den högra skalan på parallellanslagets visare: – Hög stödkant: möjliga sågbredder från 0 till 35 cm. – Låg stödkant: möjliga sågbredder från 0 till 29,5 cm. När större arbetsstycken ska sågas måste utdragsskivorna (9) dras ut. 1. Flytta parallellanslaget till skalans ändläge. 2. Dra ut bordsbreddningen och ställ in parallellanslaget på rätt avstånd. Sågbredden avläses alltid på den vänstra skalan vid visaren. 8.8 Ställa in bordsförlängningen Med bordsförlängning (3) förstoras uppläggningsytan så att även längre arbetsstycken går att styra säkert. 1. Lossa de båda räfflade skruvarna (36), om du vill dra ut bordsförlängningen. 2. Dra ut bordsförlängningen och ställ in på rätt avstånd. 3. Dra åt de båda räfflade skruvarna igen. 8.9 Sågning Varning! När avståndet mellan klinga och ett parallellanslag är mindre än 150 mm, använd påskjutare. Rak sågning 1. Ställ in vinkeln och lås den. 2. Ställ in sågdjupet. Spånhuven ska vila helt på arbetsstycket på framsidan. 3. Om sågklingan är böjd placeras parallellanslaget till vänster om sågklingan och ställs in. 4. Starta sågen. 5. Skjut arbetsstycket rakt bakåt och såga itu det i ett enda arbetsmoment. 6. Slå av maskinen om du inte ska fortsätta att såga. Vinkelsågning 1. Tväranslaget (1) skjuts in framifrån i spåret på sågbordet. 2. Ställ in önskad vinkel när spärrspaken lossats (2) på tväranslaget och skruva fast spärrspaken igen. 3. Ställ in avståndet i sidled mellan klinga och tillsatsprofil: •Lossa den räfflade muttern (34) och flytta tillsatsprofilen. •Dra åt de räfflade muttrarna (34). 4. Pressa arbetsstycket mot tväranslaget. 5. Såga igenom arbetsstycket genom att skjuta fram tväranslaget. 6. Slå av maskinen om du inte ska fortsätta att såga Varning! Före transport: • Stäng av maskinen. • Vänta tills sågklingan har stannat. • Dra ur stickkontakten. • Montera av påbyggnadsdelar (spånhuv, spånutsug). Förvara spånhuven vid huset. • Klyvkilen måste föras till transportläge. Följ anvisningarna i kapitel 7.1, men skjut ner klyvkilen (5) ända till anslaget (transportläge). • Veva ner sågklingan helt. • Ställ in snedkapningsvinkeln på 0° och spärra med låsarmen. • Linda upp sladden på sladdvindan. Klämrisk Skjut in bordsbreddningen helt och spärra med de räfflade skruvarna. Bär maskinen i bordets sidohandtag (38). Varning! Håll inte i skyddsanordningar, utdragna/icke spärrade utdragsskivor eller kontrollelement när du bär maskinen! Varning! Maskinen ska bäras av två personer (vikt)! Varning! Före alla underhålls/rengöringsarbeten: 1.Stäng av maskinen. 2.Vänta tills sågen har stannat. 3.Dra ur stickkontakten. – Efter underhålls- och rengöringsarbete skall alla säkerhetsanordningar kopplas in och kontrolleras. – Använd bara originaldelar om någon del i sågen behöver bytas. Reservdelar som inte godkänts av tillverkaren kan orsaka skador. Detta gäller speciellt reservdelar till säkerhetsanordningarna. – Allt annat reparations- och underhållsarbete än det som beskrivits ovan skall utföras av behörig reparatör. Varning! Om utdragsskivan är skadad finns risk för att små föremål kläms fast mellan utdragsskiva och sågklinga och på så sätt blockerar sågen. Byt genast ut trasiga bordsinlägg! 10.1 Byte av sågklinga Varning! Strax efter sågningen kan sågklingan vara mycket varm - risk för brännskador! Låt den varma klingan svalna. Sågklingan får inte rengöras med brandfarlig vätska. Risk för skärskador finns även vid stillastående klinga. Använd alltid handskar vid byte av klinga. Observera sågklingans rotationsriktning vid monteringen! 1. Veva upp sågklingan till det översta läget. 2. Demontera spånhuven (7). 3. Vrid skruven (29) moturs, lyft och ta ut bordsinlägget (4). 37 9 36 3 9. Transport 12 ̞ʸʼʷÃÃ 34 2 1 10. Reparation och underhåll 38 4 29
Sida: 7
SVENSKA sv 72 4. Vrid klingans spännmutter (40) med fast nyckel (27) och dra samtidigt upp spaken till klinglåsningen (39) tills den snäpper fast. 5. Håll spaken (39) och skruva av spännmuttern (40) medurs. 6. Ta bort spännmutter (40), yttre klingfläns (41) och klinga från klingaxeln. 7. Rengör klingflänsens fästytor (41) och (42) sågklingan. Varning! Använd inga rengöringsmedel (t.ex. för att ta bort kådrester) som kan angripa sågens lättmetalldelar. Det kan påverka sågens stabilitet. 8. Skjut på den (42) inre klingflänsen på motoraxeln. 9. Montera den nya klingan (observera rotationsriktningen!). Varning! Använd bara sågklingor som uppfyller kraven i Tekniska data och standard EN 847-1 – felaktiga eller skadade sågklingor kan sprängas och slunga iväg delar. Använd aldrig: – Sågklingor vars tillåtna maxvarvtal ligger under det obelastade märkvarvtalet för klingaxeln (se Tekniska data); – Sågklingor tillverkade av snabbstål (HS eller HSS); – Använd inte sågklingor vars sågbredd är mindre eller vars grovlek på stambladet är större än grovleken på klyvkilen. – Skadade sågklingor; – Klyvklingor. Varning! – Sågklingan får endast användas tillsam- mans med originaldelar. – Använd aldrig lösa reducerbussningar, då kan sågklingan lossna. – Montera sågklingan så att den är balanse- rad och inte slår emot eller lossnar. 10.Skjut upp den (41) yttre klingflänsen. 11.Skruva på spännmuttern (40) (vänstergängad!). Vrid spännmuttern (40) med fast nyckel (27) och dra samtidigt upp spaken (39) till klinglåsningen tills den snäpper fast. 12.Håll spaken (39) och skruva åt spännmuttern ordentligt moturs. Varning! – Förläng inte verktyget för fastspänning av sågklingan. – Dra inte åt spännskruven genom att slå på verktyget. 13.Ställ in klyvilen så att den matchar klingmåtten. (Klyvkilsinställning, se 7.1) 14.Sätt fast bordsinlägget (4) och lås fast med skruven (29). 15.Fäst (7) spånhuven. 10.2 Inställning av anslagsbegränsning 1. Ställ in vinkelgränsanslaget (19) för vinkelin- tervallet 0°/45°. 2. Spärra den inställda vinkeln med (18) låsarmen. 3. Kontrollera vinkeln: – 0° = vinkelrätt mot sågbordet – 45° med separat vinkelanslag. Om värdena inte är exakta: 4. Lossa krysskruven (43) på respektive excenterskiva och ställ in tills vinkeln mot sågbordet är exakt 0° i ändlägena (= rätvinkligt) respektive 45°. 5. Dra åt krysskruven på excenterskivan igen. 6. När du ställt in anslagsstoppet, justera även vinkelskalan på framsidan, om det behövs. Hänvisning: Vill du ställa in snedkapningsstoppet från -1,5° till 46,5°, dra ut anslagsstoppspaken. 10.3 Förvaring av maskinen Varning! Förvara maskinen utom räckhåll för barn. Förvara maskinen så att den inte kan gå igång av misstag och så att ingen kan skada sig på den där den står. Varning! Förvara inte maskinen oskyddad utomhus eller i fuktiga arbetslokaler. 10.4 Underhåll Rengöring av sågen • Avlägsna spån och damm med dammsugare eller borste: – på styranordningarna för inställning av sågklingan; – i motorns ventilationsspringor; – i klingskyddslådan. – Höjdinställning – Lutningsguide Alltid före start Kontrollera att – Avstånd sågklinga – klyvkil 3 till 8 mm. – Klyvkilen ligger i linje med klingan. att sladd och kontakt inte har några skador. Låt elektriker byta trasiga delar. Varje gång du slår av Kontrollera om sågbladets eftergång överstiger 10 sekunder; överskrider sågbladet eftergångstiden, låt behörig elektriker byta motor. 1 gång/månad (vid daglig användning) Ta bort sågspån med dammsugare eller pensel. Smörj in styrelementen med lite olja: – gängstång och styrstänger till höjdinställningen; – vinkelinställningsanordningen. Var 150 drifttimme Kontrollera alla skruvförband och spänn vid behov. • Provsåga några passande träbitar innan du börjar såga. • Placera alltid arbetsstycket på sågbordet så att det inte kan välta eller vackla (t.ex. bågformade brädor med den utåtbuktande sidan uppåt). • Använd ett längdanslag för att såga lika långa bitar på ett rationellt sätt . • Håll uppläggningsbordets ytor rena. Varning! Före byte av tillbehör: 1.Stäng av maskinen. 2.Dra ur stickkontakten. 3.Vänta tills sågklingan har stannat. Efter byte av sågklinga skall alla säkerhetsanordningar kopplas in och kontrolleras igen. Motorn startar inte Återstartspärren har löst ut. Om du sätter i kontakten när maskinen är på eller får tillbaka strömmen efter strömavbrott, så går inte maskinen igång: • Slå av och på maskinen igen. Ingen nätspänning • Kontrollera kabel, kontakt, eluttag och säkring. Motorn överhettad, t.ex. på grund av slö sågklinga eller blockering i klingkåpan: • Åtgärda orsaken till överhettningen och låt maskinen svalna i några minuter. Slå på maskinen igen. Varvar inte upp Överlastskydd: arbetsvarvtalet sjunker KRAFTIGT: • För hög motortemperatur! Kör maskinen på tomgång tills den har svalnat. Överlastskydd: arbetsvarvtalet sjunker NÅGOT: • Maskinen är överbelastad. Fortsätt arbeta, men med reducerad belastning. Angivet maxvarvtal inte uppnått - motorn har för låg nätspänning: • Använd kortare sladd eller en sladd med större ledningsarea ( 1,5 mm2). • Låt en elektriker kontrollera strömförsörjningen. Reducerad sågkapacitet Sågklingan är slö (sågklingan har ev. anlöpning på sidan): • Byt sågklinga (se kapitel 10. ”Underhåll”). Stopp i spånutkast Utsugningsanläggning saknas eller för låg sugeffekt: • Anslut utsug eller öka sugeffekten (lufthastighet  20 m/s i spånutkastet). 39 40 41 42 43 19 18 11. Råd och tips 12. Problem och felsökning
Sida: 8
SVENSKA sv 73 Använd bara Metabo-originaltillbehör. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Sågklinga Power Cut Best.nr: 6.28025 -För grov och mellanfin sågning vid snabb frammatning och låg effektförbrukning -Goda sågresultat med längsgående sågning i massivt trä Sågklinga Precision Cut Best.nr: 6.28059 -Mycket stort användningsområde inom träbearbetning -Ger mycket goda och rena sågresultat vid klyvning och kapning i mjukt och hårt trä - Lämpar sig bra för massivt och laminerat trä, obehandlat, belagt eller fanerade spånskivor, MDF, kompositmaterial Cirkelsågblad Multi Cut Best.nr: 6.28093 -Kan användas till alla typer av svåra material -När kvalitetskraven är som allra högst, t.ex. för laminat, plast, tunna plast-, aluminium-, koppar-, mässingprofiler -Är idealisk att användas vid renovering inomhus -Sågresultaten blir perfekta även vid kapning av helträ, obehandlade, belagda eller fanerade spånplattor, MDF. Påskjutare (som ersättning) Best.nr: 343433180 Ett komplett tillbehörssortiment hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Varning! Elverktyg kräver av säkerhetsskäl reparation av behörig elektriker! En defekt nätanslutningskabel får endast ersättas med en av Metabos särskilda originalnätanslutningskablar, som kan beställas från Metabo-service. Metabo-enheter som behöver repareras skickar du till din Metabo-återförsäljare. För adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhändertagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller endast för EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och införlivande i den nationella lagstiftningen ska elektriska verktyg samlas in separat och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Förklaringar till uppgifterna finns på sida 3. Med reservation för tekniska ändringar. U = nätspänning (~ växelström) P1 = Nominell effektförbrukning I = märkström F = Min. säkring IP = skyddstyp n0 = varvtal vid tomgång v0 = max. skärhastighet W = klyvkilstjocklek D = klingans diameter (utvändigt) d = borrhål för klinga (invändigt) b = sågbredd a = max. tjocklek på sågklingans grundstomme T90° = såghöjd med lodrät klinga T45° = såghöjd vid 45° lutning av sågklingan Sx° = svängområde för klinga Lp = max. sågbredd med parallellanslag LW = max. kapningsbredd med vinkelanslag A1 = mått utan maskinstativ (l x b x h) SL = längd på sågbord SB = bredd på sågbord M = maskinvikt Mätvärdena är uppmätta enligt EN 62841. ~ Växelström I de tekniska specifikationerna ovan tas även hänsyn till toleranserna (i enlighet med gällande standarder). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av elverktygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, elverktygets skick och hur verktygen används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Typisk A-värderad bullernivå: LpA = Ljudtrycksnivå LWA = Ljudeffektnivå KpA, KWA= Onoggrannhet Använd hörselskydd! 13. Tillbehör 14. Reparation 15. Miljöskydd 16. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo TS 254 M men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo TS 254 M. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo TS 254 M så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo TS 254 M

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo TS 254 M nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Sågstationer
  • Modell/namn: TS 254 M
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Ungerska, Czech, Arabiska