TPS 14000 S Combi

Metabo TPS 14000 S Combi manual

TPS 14000 S Combi

Manual för Metabo TPS 14000 S Combi på Holländsk. Denna PDF-handbok har 72 sidor.

Sida: 1
38 SVENSKA – Läs denna bruksanvisning innan driftstart. Läs säkerhetsanvisningarna extra noga. – Denna bruksanvisning riktar sig mot per- soner med tekniska baskunskaper om ap- parater som beskrivs häri. Om du inte har erfarenhet av dylika apparater skall du ta hjälp av en erfaren person. – Om du upptäcker en transportskada när du packar upp apparaten skall du genast kontakta din försäljare. Ta aldrig appara- ten i drift! – Släng förpackningsmaterialet miljöriktigt. Lämna det på en återvinningscentral. – Spara alla underlag som levererades med denna apparat för framtida referens. Spara kvittot för eventuella garantiåtgärder. – Om du lånar ut eller säljer apparaten skall du skicka med samtliga underlag. – För skador som uppstår genom ej beak- tande av denna bruksanvisning tar tillver- karen inget ansvar. Informationen i denna bruksanvisning kän- netecknas på följande sätt: AFARA! Varnar för personskada eller skada på egen- dom. BRisk för elektrisk stöt! Varnar för personskada av elektricitet. A Varning! Varnar för sakskada. 3Anvisning: Ytterligare information. – Nummer i bilder (1, 2, 3, ...) – Kännetecknar enskilda komponenter; – Har stegrande numrering; 1. Översikt över apparaten 1 Nätkabel med kontakt 2 Handtag/upphängningsögla 3 Flottör (inte vid TP 6600) 4 Insugsöppning 1 2 3 4 5 6 7 4 4 4 2 8 7 8 5 Pumphus 6 Tryckanslutning inkl. vinkelanslutning med multiadapter 7 Nivåreglering flottör 8 Avluftning (position beroende på modell) 2. Läs detta först! I_0007sv6A.fm 16.9.14 Original bruksanvisning
Sida: 2
39 SVENSKA – Hänvisar till motsvarande nummer in- om klammer (1), (2), (3), ... i angräns- ande text. – Anvisningar som måste beaktas i ord- ningsföljd har stegrande numrering. – Anvisningar som kan göras i valfri ordning kännetecknas av en punkt. – Listor kännetecknas av ett streck. 3.1 Ändamålsenlig användning Apparaten är endast avsedd för privat bruk för tömning i hus och trädgård. Tillåten transportvätska Dränkbar pump för klart vatten: Klart vatten Dränkbar pump för smutsigt vatten: Klart eller smutsigt vatten – Andelen partiklar i smutsigt vatten får inte överstiga 5 %. – Partikelstorleken i smutsigt vatten får inte överstiga maximal storlek angiven i Tek- niska data. All annan användning faller under ej ända- målsenlig användning och är ej tillåten. Typiskt användningsområde – Tömning av behållare, vattenkar, simbas- sänger, schakt eller översvämmade ut- rymmen. – Bevattning av trädgårdar och gräsmattor. EJ ändamålsenlig användning Apparaten är ej avsedd för – Transport av vätskor med en temperatur överstigande 35 °C. – Dricksvattenförsörjning eller transport av livsmedel. – Transport av saltvatten. – Transport av explosiva, brandfarliga, ag- gressiva eller hälsovådliga partiklar som fekalier. – Kommersiell eller industriell användning. – Kontinuerlig cirkulation (damm). Personer (endast barn och unga) får inte an- vända apparaten när de har – nedsatt fysisk och/eller mental hälsa, – nedsatt sinnesförmåga, – otillräcklig erfarenhet och/eller kännedom om hantering av apparaten, eller – inte har läst och förstått bruksanvisningen. För skador som uppstår genom ej ändamåls- enlig användning övertar tillverkaren inget ansvar. Genom ej ändamålsenlig användning, för- ändring av apparaten eller genom att använ- da delar som inte är godkända av tillverka- ren, kan oförutsedda skador uppstå! 3.2 Allmänna säkerhetsanvis- ningar – Beakta följande säkerhetsanvisningar vid användning av denna apparat för att und- vika fara för person eller sakskada. – Beakta gällande föreskrifter eller arbetar- skyddsföreskrifter för hantering av dränk- bara pumpar. – Rätta dig efter bestämmelserna enligt DIN VDE 0100 -702, -738 vid användning i simbassänger och dammar och i deras skyddsområde. Beakta vid behov även lokala föreskrifter. – Apparaten måste avsäkras med en jord- felsbrytare (RCD) med en felström på max 30 mA. AAllmän fara! Använd inte apparaten när personer är i kon- takt med vätskan som pumpas (t. ex. i sim- bassänger eller damm)! Följande restrisker uppstår vid drift med dränkbara pumpar – de kan inte helt uteslu- tas ens med säkerhetsåtgärder. AFara vid yttre påverkan! Använd inte apparaten i explosionsfarliga områden eller i närheten av brandfarliga vätskor eller gaser! AFara genom hett vatten! Om tryckbrytarens avstängningstryck inte nås på grund av dåliga tryckförhållanden el- ler en defekt tryckbrytare kan vattnet inne i apparaten värmas upp genom den interna cirkulationen. Det kan leda till skador och otättheter på ap- paraten och anslutningsledningarna. Där kan hett vatten släppas ut. Skållningsrisk!  Apparaten får köras max 5 minuter mot en stängd tryckledning.  Skilj apparaten från el-nätet och låt den svalna. Innan anläggningen tas i drift igen skall dess felfria funktion kontrolleras av fackpersonal. 3. Säkerhet
Sida: 3
40 SVENSKA BFara för elektricitet! Ta inte i stickkontakten med våta händer! Dra alltid ut nätkontakten genom att dra i kontakten, inte i kabeln. Anslutning får endast ske till jordade uttag som är monterade av en utbildad elektriker, jordade och kontrollerade. Nätspänning och avsäkring måste motsvara uppgifterna i Tek- nisk data. Lyft och transportera alltid apparaten i hand- taget, aldrig i anslutningskabel eller tryck- slang. Förlängningskabel måste vara av tillräcklig kabelarea. Kabeltrummor måste rullas ut full- ständigt. Nätkabel och förlängningskabel får inte bö- jas, krossas, dras i eller köras över; skydda från vassa kanter, olja och värme. Lägg ut förlängningskabeln så att den inte kan hamna i vätskan. Dra ut nätkabeln innan arbete på apparaten. BRisk för elektrisk stöt vid fel på ap- paraten! Kontrollera apparaten, särskilt nät- och för- längningskabel, nätkontakt och flottör, så att de inte är skadade, innan varje driftstart. Livsfara vid elektrisk stöt! Reparera inte apparaten på egen hand! Vid felaktig reparation finns risk för att vätska tränger in i elektriska komponenter i appara- ten. A OBS! För att undvika vattenskador som t.ex. översvämmade utrymmen förorsakade genom apparatstörningar eller apparatfel  Planera lämpliga säkerhetsåtgärder t.ex.: – Larmanordning eller – uppsamlingskärl med övervakning Leverantören tar in get ansvar för eventuella skador som förorsakas av att – apparaten inte användas på avsedd sätt. – apparaten överbelastades genom perma- nent drift. – apparaten användes eller förvarades utan frostskydd. – egenmäktiga förändringar utfördes på ap- paraten. Reparationer på el-apparater får bara utföras av behöriga elektriker! – reservdelar användes som inte är kontrol- lerade och godkända avleverantören. – olämpligt isoleringsmaterial (armaturer, anslutningsledningar osv.) användes. Lämplig isoleringsmaterial: – tryckbeständig (minst 10 bar) – värmebeständig (minst 100 °C) 4.1 Montera handtag/upphäng- ningsögla 1. Sätt ihop de två handtagshalvorna (10) enligt bilden. Dra därefter nätkabel (11) och flottörkabel (12) uppåt. 2. Sätt ihop handtagshalvorna (10). Se till så att spåren i handtagshalvorna griper tag i varandra. 3. Skruva fast handtaget med de fyra skru- varna (9) på pumphuset (13). Använd en- dast medföljande skruvar. 4.2 Anslut tryckledning 1. Vid största möjliga tryckledningsdiameter: Skär av en mindre anslutning på multi- adapter (14). 4. Montering och uppställning 9 10 11 10 13 12 PS 18000 SN Alla andra model- ler 15 15 G 1" 1¼" 1½" 1" G 1" 1¼" 16 16 14 14
Sida: 4
41 SVENSKA 3Anvisning Den bästa transporteffekten uppnås vid val av högsta möjliga tryckledningsdiameter. 2. Skruva fast multiadapter (14) på vinkelan- slutningen (15). 3. Skruva fast vinkelanslutning inkl. multi- adapter på tryckanslutning (16). 4. Trä på tryckledningen på multiadapter (14) och skruva fast med en slangklämma. 4.3 Sätt fast flottörkabel 3Anvisning Sätt fast flottörkabeln så att avståndet mel- lan kabelfäste och flottör är minst 120 mm. När minimiavståndet mellan kabelhållaren och nivåvakten inte hålls finns risken att ni- våvakten inte startar den dränkbara pumpen.  Gör en ögla av flottörkabeln. Lägg öglan över kabelfästets mittersta klämma (18) enligt bilden och led flottörkabeln under de båda utanpåliggande klämmorna (17). Bilden nedan visar den fastgjorda flottörkabeln: A Varning! Flottörkabeln kan skadas. Dra aldrig i flottörkabeln för att ändra positio- nen i kabelfästet! Gör i omvänd ordning för att lossa flottörka- beln. 4.4 Användaranvisning  Platsbehov ca. 50 cm x 50 cm. För att flottören skall fungera felfritt måste den kunna röra sig utan hinder.  Sänk inte ner apparaten djupare än note- rat driftdjup i den tekniska datan.  Placera pumpen så att inte insugsöpp- ningen kan blockeras as främmande före- mål. Placera pumpen på ett underlag vid behov.  Se till att pumpen står säkert. BRisk för stöt vid trasig kabel! Lyft eller transportera inte apparaten i kabeln eller tryckslangen! Kabeln och tryckslangen är inte anpassad för belastningen av appara- tens vikt. 4.5 Uppställning av apparaten 1. Sänk ned pumpen på sidan så att ingen luftbubbla bildas på undersidan. Bubblor kan hindra insugningen. Så fort som pum- pen sänkts ned kan den åter rätas upp. 2. Ställ ned pumpen på vätskebehållarens botten. Använd en kraftig lina för att förankra pumpen och fäst på pumpens upphäng- ningsögla. Pumpen kan även användas hängandes i en lina. 3. Vid förnyad driftstart måste ledningen vara fullständigt tom. Avlufta eventuellt pum- pen. 17 18
Sida: 5
42 SVENSKA 5.1 På- och avstängning TP 6600 När apparaten ansluts till elnätet startar den omedelbart. När apparaten kopplas bort från elnätet stan- nar den. Alla andra modeller När apparaten har anslutits till elnätet startar (19) och stannar (20) den automatiskt med flot- tören. Start/stopp är beroende av vattennivån. Ändra pumpens start/stopp Positionen för flottörens kabel i kabelhållaren kan ändras. Därigenom ändras avståndet mellan start/stopp: – Flottör med "kort kabel": Start/stopp är nä- ra varandra. – Flottör med "lång kabel": Start/stopp är långt ifrån varandra. A Varning! Apparaten kan torrköras och därmed skadas. Flottören måsta alltid kunna röra sig upp och ner så att den kan starta/stoppa apparaten. AFara vid störningar på apparaten! Uteslut följdskador vid översvämning i utrym- men vid skador på apparaten genom lämpli- ga åtgärder. Detta kan säkerställas med ett larmsystem eller en reservpump. AFARA! Låt inte pumpen arbeta mot en stängd ledning. 5.2 Bottentömning (modell TPF …)  Placera flottören så att ingen bottentöm- ning kan ske. A Sakskador kan uppstå vid torrkör- ning! Apparaten kan gå varm och skador uppstå då vätskans kylfunktion försvinner vid bot- tentömning. Termobrytaren aktiveras.  Bottentömning endast en kort period.  Ha apparaten under uppsikt vid bottentöm- ning. AFARA! Innan altt skötsel- och rengöringsunder- håll skall nätkontakten dras ur. Ytterligare underhålls- och reparationsarbe- ten som beskrivs i detta kapitel får endast ut- föras av utbildad fackman. 6.1 Regelbunden skötsel För att apparaten alltid skall fungera felfritt krävs en regelbunden skötsel. Detta gäller även om apparaten inte används under en längre tid (t. ex. vid drift i säkerhetsschakt). Rengöring av apparaten 1. Spola av pumpen med rent vatten. Svår nedsmutsning som t. ex. alger tas bort med borste och sköljmedel. 2. För att spola pumpens insida: Doppa ned pumpen i en behållare med rent vatten och starta en kort stund. Rengöra pumphjul 1. Lossa krysspårskruven på apparatens bottenplatta. Tryck eventuellt de två klämmorna på bot- tenplattan bakåt med en skruvmejsel. 2. Ta bort bottenplattan. 3. Rengör pumphjul. 4. Sätt åter fast bottenplattan och skruva fast resp. kläm fast. 6.2 Förvara apparaten A Varning! Frost förstör apparat och tillbehör då dessa innehåller vatten!  Vid frostfara skall apparat och tillbehör för- varas frostfritt. 5. Drift 19 20 6. Skötsel
Sida: 6
43 SVENSKA AFARA! Innan alla arbeten på apparaten: Dra ut nätkontakten. 7.1 Störningsorsak Pump går inte:  Ingen nätspänning. – Kontrollera kabel, kontakt, eluttag och säkring.  För låg nätspänning. – Använd förlängningskabel med erfor- derlig kabelarea.  Motor överhettad, motorskydd utlöst. – Åtgärda överhettningsorsak (pump blockerad av främmande föremål?). – Efter avkylning startar apparaten auto- matiskt.  Flottör startar inte pumpen vid stigande vattennivå. – Se till att flottören kan röra sig obehind- rat. När flottören trots obehindrad rörelsefri- het inte startar apparaten: Skicka in apparaten till service. Motor brummar, går inte:  Pumphjul blockerat av främmande föremål. – Rengör pumphjul. Pump går, men matar inte riktigt:  Transporthöjd för hög. – Kontrollera maximal transporthöjd (se "Tekniska data").  Tryckledning krökt. – Räta ut tryckledning.  Tryckledning otät. – Täta tryckledning, dra åt slangklämma. Pump låter mycket:  Pumpen suger luft. – Se till att vattennivån är ok. – Främmande föremål (rengör appara- ten). – Manuell drift aktiverad (bottentömning). – Håll pumpen på sidan vid nedsänkning i vätska. Pump går kontinuerligt:  Flottör når inte nedersta positionen. – Se till att flottören kan röra sig obehind- rat. AFARA! Reparation av elektriska apparater får en- dast utföras av utbildad elektriker! Elverktyg som måste repareras kan skickas in till service. Adresser hittar du på reserv- delslistan. Beskriv felet när du skickar in apparaten. Elektrisk utrustning hör inte hem- ma bland hushållsavfall. Enligt EU-direktiv 2002/96/EG, om av- fall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska pro- dukter, måste kasserad elektrisk utrustning lämnas till återvinning. Olika sätt att återvinna uttjänt utrustning får du från ditt kommunkontor. Förpackningsmaterialet är återvinningsbart till 100 %. 7. Problem och störningar 8. Reparation 9. Avfallshantering

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo TPS 14000 S Combi men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo TPS 14000 S Combi. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo TPS 14000 S Combi så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo TPS 14000 S Combi

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo TPS 14000 S Combi nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Pumpar
  • Modell/namn: TPS 14000 S Combi
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Svenska, Danska, Grekisk, Lettisk, Litauiska, Portugis, Ryska, Finska, Slovenska