SXE 450 TurboTec

Metabo SXE 450 TurboTec manual

SXE 450 TurboTec

Manual för Metabo SXE 450 TurboTec på Holländsk. Denna PDF-handbok har 60 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 31 Bruksanvisning i original Vi intygar att vi tar ansvar för att: excentersliparna med följande typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i alla gällande direktiv *2) och standarder *3). Medföljande teknisk dokumentation *4) - se sid. 3. Excenterslipmaskinen är avsedd för torrslipning av jämna och välvda ytor, trä, plast, järnfri metall, stålplåt och liknande spacklade och lackade ytor samt polering. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ de allmänna föreskrifterna om skadeprevention samt de bifogade säkerhetsanvisningarna. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsan- visningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till så att dokumentationen följer med elverktyget. Dra alltid ur kontakten före inställning, omriggning, underhåll eller rengöring. Säkra arbetsstycket så att det inte glider, t.ex. med spänntving. Under längre arbetsperioder skall hörselskydd användas. Längre påverkan av buller kan ge hörselskador. Du måste fatta tag i maskinens handtag. Minska belastning genom damm: Partiklar som uppstår vid arbeten med denna maskin, kan innehålla cancerframkallande ämnen eller ämnen som orsakar allergiska reaktioner, andningsbesvär, missbildningar och andra fortplantningsstörningar. Exempel på sådana ämnen: Bly (i blyhaltig färg), mineraliskt damm (i mursten, betong eller liknande.), tillsatser för träbehandling (kromat, träskyddsmedel), vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metall, mursten. Risken beror på hur längre användaren eller personer som befinner sig i närheten exponeras för dessa ämnen. Dessa partiklar får inte hamna i din kropp. Beakta följande anvisningar för att minska risken: Se till att arbetsplatsen har god ventilation och att du bär lämplig skyddsutrustning, t.ex. andningsmask som filtrerar mikroskopiska partiklar. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. Använd lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - Rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm. - Använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare. - Sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Se sid. 2. 1 Slippapper 2 Stödrondell 3 Stödhandtag (avtagbart) 4 Inställningsvred för slipfrekvens 5 TurboBoost-brytare 6 Låsknapp för kontinuerlig användning 7 Strömbrytarspärr 8 Låsvred för sliprörelseinställningen "Duo"* 9 Handtag 10 Insexnyckel 11 Utblåskoppling 12 Dammpåse 13 Låslist 14 Fästskruv till stödrondellen 15 Bromsring till stödrondellbroms * beroende på typ Kontrollera före driftstart att angiven spänning och frekvens på märkskylten överensstämmer med nätspänningen och nätfrekvensen. Förkoppla alltid en jordfelsbrytare (RCD) med en max. aktiveringsström på 30 mA. 1. Överensstämmelsedeklaration 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar 5. Översikt 6. Driftstart
Sida: 2
SVENSKA sv 32 6.1 Stödhandtag (avtagbart) Det går att skruva av stödhandtaget (3), om det behövs (högergängat). 6.2 Sätta på slippapper Lätt att sätta på och ta av tack vare kardborrfästet. Tryck bara fast slippappret, så att hålen i slippappret (1) och stödrondellen (2) överensstämmer. 7.1 Duo-sliprörelseinställning (bara på SXE 450 TurboTec) Du kan välja mellan 2 olika sliprörelseinställningar: • Stor sliprörelse (6,2 mm): grovslipning med stor avverkning • Liten sliprörelse (2,8 mm): finslipning, polering Slå om sliprörelsen: - Dra ur kontakten! - Tryck in låsvredet (8) och håll det intryckt. - Vrid stödrondellen (2) moturs tills den snäpper fast. - Håll vredet intryckt. - Vrid stödrondellen ännu ett halvt varv till nästa snäpp. - Släpp låsvredet. 7.2 Slå på/av, kontinuerlig användning Du slår på maskinen genom att trycka in (7) strömbrytaren. Du kan låsa strömbrytaren med låsknappen vid kontinuerlig (6)användning. Slå av genom att trycka på strömbrytaren (7) igen. 7.3 Ställa in slipfrekvensen Om TurboBoost-brytaren (5) är av, kan du ställa in slipfrekvensen med inställningsvredet (4). Det kan du göra även när maskinen är igång. Rekommderade slipfrekvensinställningar: Plast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 Metall, plexiglas®, gammal färg . . . . . . . . 3-4 Grov-, finslipning, polering, trä . . . . . . . . . 5 Du får lättast fram optimal inställning genom att prova. 7.4 TurboBoost-brytare Slå på TurboBoost-brytaren (5) när du behöver en extra effektreserv för maximal avverkning när du jobbar. 7.5 Dammutsug För att utsugseffekten ska bli optimal, fäst slippappret så att hålen i slippappret (1) och stödrondellen (2) överensstämmer. Obs! Slipar du nötande material (t.ex. gips), så rekommenderar vi att du ansluter lämplig utsugsenhet). Inbyggd dammsugare: Sätt på dammpåsen (12) på utsuget (11). Ta av dammpåsen (12) genom att dra den bakåt. Töm dammpåsen (12) i tid, så får du optimal sugeffekt. Extern utsugning: Anslut en passande dammsugare till utsuget (11). Tömma dammpåsen: Dra av låslisten (13). Töm dammpåsen (12) och rengör eventuellt med dammsugare. Lås fast dammpåsen igen med hjälp av låslisten (13). Rengör maskinen noga med täta intervall. Sug rent motorns ventilationsöppningar med dammsugare. Byta sliten stödrondell OBS! Slipar du nötande material (t.ex. spacklade eller lackade ytor), så nöts rondellen ned snabbare. - Skruva ur fästskruven (14) till rondellen med insexnyckel (10). - Ta av (2)stödrondellen. - Stödrondell (som reservdel), se kapitlet Tillbehör - Sätt på stödrondellen (2) och dra åt tills den snäpper fast på medbringarskivan. - Skruva i fästskruven (14) igen och dra åt den. Byta stödrondellsbroms/bromsring Om stödrondellens varvtal höjs efter en tid, så är bromsringen (15) utnött och måste bytas. OBS! Slipar du nötande material (t.ex. spacklade eller lackade ytor), så nöts bromsringen ned snabbare. - Ta hjälp av sexkantnyckel (10) för att skruva ut stödrondellens fästskruv (14). - Ta av stödrondellen (2). - Byt den gamla bromsringen (15) mot en ny (se sida 2). Sätt fast den nya bromsringen på samma ställe som den gamla. Kontrollera läget på märkningen på bromsringen. - Stryk på ett tunt fettlager (se sida 2) på bromsringens kontaktyta mot stödrondellen för korrekt funktion. - Sätt på stödrondellen (2) och dra åt tills den snäpper fast på medbringarskivan. - Skruva i fästskruven (14) igen och dra åt den. Tryck inte maskinen för hårt mot slipytan. Det ger inte bättre slipeffekt, utan snarare tvärtom. Töm dammpåsen (12) i tid, så får du optimal sugeffekt. Använd rätt slippapper, så får du optimalt arbetsresultat: Borttagning av gamla lacklager = P 40 Förslipning av trä = P 60, P 80 Finslipning av trä = P 100, P 120 7. Användning 2. 1. 3. 4. 180° CLICK 2,8 6,2 mm mm 8. Rengöring, underhåll 9. Råd och tips
Sida: 3
SVENSKA sv 33 Slipning av fanér, grundning, spackel, lack = P 180, P 240, P 320, P 400 Använd bara Metabo-originaltillbehör. Obs! Tillbehör från Metabo är anpassade efter kardborrbeläggningen. Detta gör att kardborrbeläggningen håller länge. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Ett komplett tillbehörssortiment hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Elverktyg får bara repareras av behörig elektriker! En defekt nätanslutningskabel får endast ersättas med en av metabo:s särskilda original- nätanslutningskablar, som kan beställas från Metabo-service. Metabo-elverktyg som behöver repareras skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för för omhänderta- gande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller bara EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Förklaringar till uppgifterna på sid. 3. Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar. D = Stödrondellens diameter P1 = Nominell effektförbrukning P2 = Avgiven effekt n0 = Varvtal obelastad (vred) n0, TB = Varvtal obelastad (TurboBoost-brytare) n1, TB = Varvtal vid märklast (TurboBoost-brytare) s0 = Slipfrekvens obelastad (vred) s0, TB = Slipfrekvens obelastad (TurboBoost-brytare) s1, TB = Slipfrekvens vid märklast (TurboBoost-brytare) S = Sliprörelsediameter m = Vikt utan nätsladd Mätvärdena är uppmätta enligt EN 60745. Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström Tekniska data ovan tar även hänsyn till toleranserna (motsvarande respektive gällande standard). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av elverktygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, elverktygets skick och hur verktygen används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalt vibrationsvärde (vektorsumma i tre riktningar) räknas fram enligt EN 60745: ah=vibrationsemissionsvärde (ytslipning) Kh=Onoggrannhet (vibrationer) Typisk A-värderad bullernivå: LpA = ljudtrycksnivå LWA = ljudeffektnivå KpA, KWA = onoggrannhet När arbete utförs överskrids ljudnivån ibland med 80 dB(A). Använd hörselskydd! 10. Tillbehör 11. Reparation 12. Miljöskydd 13. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo SXE 450 TurboTec men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo SXE 450 TurboTec. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo SXE 450 TurboTec så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo SXE 450 TurboTec

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo SXE 450 TurboTec nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Slipmaskiner
  • Modell/namn: SXE 450 TurboTec
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska