STEB 65 Quick

Metabo STEB 65 Quick manual

STEB 65 Quick

Manual för Metabo STEB 65 Quick på Holländsk. Denna PDF-handbok har 100 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 33 Originalbruksanvisning Vi försäkrar och tar ansvar för att sticksågarna med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) - se sidan 3. Maskinen är avsedd för sågning i järnfri metall och stålplåt, trä och träliknande material, plast och liknande material. Allt annat är ej avsedd användning. Användaren ansvarar själv för skador som orsakas av felaktig användning. Allmänna föreskrifter om förhindrande av olycksfall samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING – Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som ingår med detta elverktyg. Fel som uppstår till följd av att instruktionerna nedan inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador. Spara alla varningar och instruktioner för framtida hänvisning. Se till så att dokumenta- tionen följer med elverktyget. Håll maskinen i de isolerade handtagen när du jobbar med tillsatsverktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar eller den egna kopplingsledningen. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Fäst och säkra arbetsstycket med hjälp av tvingar eller på annat sätt på stabilt underlag. Om du bara håller arbetsstycket med handen eller mot kroppen blir det instabilt, vilket kan göra att man förlorar kontrollen. Kontrollera att det inte finns några el-, vatten-, eller gasledningar på det ställe som ska bearbetas (använd t.ex. en metalldetektor). Säkra arbetsstycket så att det ligger stadigt och inte glider när du jobbar, t.ex. med spänntving. Såga inte i extremt små arbetsstycken. Vid sågning måste fotplattan ligga ordentligt an mot arbetsstycket. Om du avbryter arbetet, slå av maskinen och håll den stilla i arbetsstycket tills sågbladet stannat helt. Försök aldrig dra loss sågen ur arbetsstycket eller dra den bakåt när sågbladet är i rörelse, det kan ge ett kast. Slå inte på eller av maskinen när sågbladet har kontakt med arbetsstycket. Låt sågbladet uppnå max. sågfrekvens innan du börjar såga. Ska du starta sågen i ett arbetsstycke; centrera sågbladet i sågspalten och se till att sågtänderna inte hakat fast i arbetsstycket. Nyper sågbladet kan du få ett kast när du slår på sågen igen. Var försiktig så att händerna inte kommer in i sågområdet eller rör vid sågbladet. Håll aldrig handen under arbetsstycket. Ta endast bort spån och liknande när maskinen står stilla. Dra alltid ur kontakten före inställning, omriggning eller underhåll. Risk för personskador på grund av vasst sågblad. Sticksågsbladet kan bli hett när du sågar. Använd arbetshandskar! Minska belastning genom damm: VARNING - Vissa typer av damm som genereras vid sandpappersslipning, slipning, borrning och andra arbeten innehåller kemikalier som kan orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsstörningar. Till dessa kemikalier hör bland annat följande: - Bly av blyhaltig färg. - Mineraliskt damm i murstenar, cement och andra murmaterial. - Arsenik och krom i kemiskt behandlat trä. Den risk som du utsätts för beror på hur ofta du genomför denna typ av arbeten. För att minska belastningen genom dessa kemikalier: Arbeta i ett ordentligt ventilerat område och använd godkänd skyddsutrustning, t.ex. dammask som utvecklats speciellt för filtrering av mikroskopiska partiklar. Detta gäller även för damm från andra material, t.ex. vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metaller, asbest. Andra sjukdomar är t.ex. allergiska reaktioner och andningsbesvär. Låt inte damm hamna i din kropp. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. Till speciella arbetsuppgifter ska man använda lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Använd maskinen enligt anvisningarna 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 34 Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm, - använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare, - sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Se sida 2. 1 Spak till sågbladsfäste 2 Sågbladsstyrrulle 3 Sågblad (med enslitsfäste (T-skaft))* 4 Skruv för justering av fotplatta 5 Fotplatta 6 Spak till pendlingsinställning 7 Splitterskyddsplatta * 8 Sågbladsinspänning 9 Skyddsbygel som skyddar så att du inte kommer emot sågbladet av misstag 10 Skydd 11 Vred för sågfrekvensinställning 12 Strömbrytare 13 Låsknapp för kontinuerlig användning 14 Handtag 15 Utsugsanslutning 16 Nyckelfack 17 Insexnyckel 18 Sockel med skala för inställd snedsågningsvinkel * beroende på utförande/ingår inte Kontrollera först att spänningen och frekvensen på märkskylten stämmer överens med nätströmmen och nätfrekvensen du ska använda. Förkoppla alltid en jordfelsbrytare (RCD) med en max. aktiveringsström på 30 mA. Kör aldrig maskinen utan sågblad. Dra alltid ur kontakten före inställning, omriggning, underhåll eller rengöring. 6.1 Sätta i splitterskyddsplattan Risk för personskador på grund av vasst sågblad. Du måste ta ur sågbladet för att sätta i splitterskyddsplattan (7). Vänd på maskinen, så att fotplattan är uppåt. Skjut in splitterskyddsplattan framifrån och beakta de 2 punkterna nedan: • Plattans hala sida pekar uppåt. • Slitsen pekar bakåt (mot sladden). Om du använder en skyddsplatta ska splitterskyddsplattan placeras i skyddsplattan. 6.2 Sätta i sågblad Risk för personskador på grund av vasst sågblad. Sticksågsbladet kan bli hett när du sågar. Använd arbetshandskar! Använd sågblad som passar till materialet du ska såga i. - Skjut ev. skyddskåpan (10) uppåt. - Fäll fram spaken (1) ända till anslaget och håll den där. - Skjut i sågbladet (3) ända in till anslaget. Se till att sågbladstandningen pekar framåt och att bladet ligger rätt i spåret på styrrullen (2). - Släpp spaken (1) igen. (Den går tillbaka till sitt utgångsläge av sig själv. Nu sitter sågbladet fast). 6.3 Såga med dammutsug - Anslut en passande dammsugare till utsuget (15). - Bästa utsugseffekt uppnås om skyddskåpan (10) skjuts nedåt. 6.4 Såga utan dammutsug - Arbeta med uppskjuten skyddskåpa (10). 6.5 Snedsågning Skjut ev. skyddskåpan (10) nedåt. Ta bort splitterskyddsplattan (7) och utsugsslangen. Du kan inte använda de här delarna vid snedsågning. - Lossa skruven (4). - Vrid på fotplattan (5). - Du kan läsa av inställd vinkel på sockeln (18) till fotplattan. Du kan ställa in andra vinklar med vinkelmätare. - Dra åt skruven (4) igen. 6.6 Väggnära sågning Ta av skydd (10), splitterskyddsplatta (7) och cirkelstyrning och parallellanslag. Du kan inte använda de här delarna vid väggnära sågning. - Lossa skruven (4) såpass att det går att lyfta fotplattan (5) lite. - Lyft fotplattan (5) lite och skjut bak den mot anslaget. - Dra åt skruven (4) igen. 7.1 Ställa in pendlingen Ställ in den pendling du vill ha med spaken (6). Läge 0 = pendlingen är av . . . Läge III = maximal pendling Rekommenderade inställningar, se sid. 3. Du får lättast fram optimal inställning genom att prova dig fram. 7.2 Ställa in maximal sågfrekvens Ställ in maximal sågfrekvens med vredet (11). Det kan du göra även när maskinen är igång. Rekommenderade inställningar, se sid. 3. 5. Översikt 6. Före användning 7. Användning
Sida: 3
SVENSKA sv 35 Du får lättast fram optimal inställning genom att prova dig fram. 7.3 Slå på/av, kontinuerlig användning På: Tryck in strömbrytaren (12). Av: släpp upp strömbrytaren (12). Kontinuerlig användning:Vid kontinuerlig användning kan du låsa den intryckta strömbrytaren (12) med låsknappen (13). Stanna maskinen genom att trycka in strömbrytaren (12) en gång till. Vid kontinuerlig användning fortsätter maskinen att gå om du tappar den. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtaget, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Rengör maskinen med jämna mellanrum. Sug rent motorns ventilationsöppningar med dammsugare. Blås rent sågbladsinspänningen ordentligt med tryckluft med jämna mellanrum. Rengör öppningarna bakom sågbladsstyrrullen (2), om det behövs. Lägg på en droppe olja på sågbladsstyrrullen (2) då och då. Instickning Det går att instickssåga arbetsstycken i mjuka material utan förborrning med sticksågsblad. Använd endast korta sågblad. Fungerar bara vid vinkelläge 0°. Se bild på sidan 2. Ställ spaken (6) i läge ”0” (pendeln stängs av). Sätt sticksågen med framkanten av fotplattan (5) på arbetsstycket. Håll ordentligt i sticksågen när du slår på den och för ned den långsamt. När sågbladet sågar fritt, kan du slå på pendlingen. På tjocka arbetsstycken måste du förborra ett hål som du kan sticka in sågbladet i. Använd bara Metabo-originaltillbehör. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Montera tillbehör på ett säkert sätt. O maskinen körs i en hållare: Se till att maskinen sitter fast ordentligt. Du kan skada dig om du tappar kontrollen över maskinen. Se sidan 4. A Cirkelstyrning och parallellanslag B Skyddsplatta (ser till så att ömtåliga arbetsstycken inte blir repade) 10.1 Sätta på cirkelstyrning och parallellanslag För sågning av cirklar (Ø 100–360 mm) och sågning längs en kant (max. 210 mm). Sätta på cirkelstyrning (se bild I) - Sätt i stången till cirkelstyrning och parallellanslag i sidan av fotplattan (centreringsspetsen (c) ska peka nedåt). - Ställ in den radie (d) du vill ha. - Dra åt skruven (b). Sätta på parallellanslag (se bild II) - Sätt i stången till cirkelstyrning och parallellanslag i sidan av fotplattan (centreringsspetsen (c) ska peka nedåt). - Ställ in måttet (e) - Dra åt skruven (b). Vi rekommenderar användning av extra tjocka sågblad för att minimera risken att sågbladet går fel. 6.23694, 6.23679, 6.23685 Ett komplett tillbehörssortiment hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Reparation av elverktyg får endast utföras av behörig elektriker! En defekt nätanslutningskabel får endast ersättas med en av metabo:s särskilda original- nätanslutningskablar, som kan beställas från Metabo-service. Metabo-elverktyg som behöver repareras ska skickas till din Metabo-återförsäljare. För adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhändertagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller endast EU-länder: släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2012/19/EU om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Förklaringar till uppgifterna finns på sida 3. Förbehåll för tekniska ändringar. M =vridmoment T1 =största materialtjocklek i trä T2 =största materialtjocklek i järnfri metall T3 =största materialtjocklek i stålplåt n0 =slaghastighet vid tomgång P1 =nominell effektförbrukning P2 =avgiven effekt m =vikt utan sladd Mätvärdena är uppmätta enligt EN 60745. Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström 8. Rengöring, underhåll 9. Råd och tips 10. Tillbehör 11. Reparationer 12. Miljöskydd 13. Tekniska data
Sida: 4
SVENSKA sv 36 I den tekniska datan ovan tas även hänsyn till toleranserna (motsvarande respektive gällande standard). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av elverktygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, elverktygets skick och hur verktygen används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalt vibrationsvärde (vektorsumma i tre riktningar) räknas fram enligt EN 60745: ah,CM =vibrationsemissionsvärde (såga i metallplåt) ah,CW =vibrationsemissionsvärde (såga i trä) Kh,... = onoggrannhet (vibrationer) Typisk A-värderad bullernivå: LpA =ljudtrycksnivå LWA =ljudeffektnivå KpA, KWA= onoggrannhet Använd hörselskydd!

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo STEB 65 Quick men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo STEB 65 Quick. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo STEB 65 Quick så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo STEB 65 Quick

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo STEB 65 Quick nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Sågar
  • Modell/namn: STEB 65 Quick
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Kroatiska, Albansk, Makedonska, Rumänska, Vietnames, Czech, Ukrainare, Arabiska, Lettisk, Litauiska, Estnisk, Armenisk, Kazach, Slovenska, Turkiska, Slovakien, Bulgarisk