STE 90 SCS

Metabo STE 90 SCS manual

STE 90 SCS

Manual för Metabo STE 90 SCS på Holländsk. Denna PDF-handbok har 68 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 33 Bruksanvisning i original Vi intygar att vi tar ansvar för att: sticksågarna med följande typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i alla gällande direktiv *2) och standarder *3). Medföljande teknisk dokumentation *4) - se sid. 3. Maskinen är avsedd för sågning i järnfri metall och stålplåt, trä och träliknande material, plast och liknande material. Allt annat är ej avsedd användning. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ gällande föreskrifter för skadeprevention och de medföljande säkerhetsanvisningarna. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsan- visningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till så att dokumentationen följer med elverk- tyget. Håll maskinen i de isolerade greppen när du jobbar med verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Kontrollera att det inte går några el-, vatten-, eller gasledningar där du ska jobba (använd t.ex. en metalldetektor). Damm från material som blyfärg, vissa träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Kontakt eller inandning av dammet kan ge användaren eller personer i närheten allergiska reaktioner och/eller luftvägsproblem. En del damm som ek- och bokdamm anses vara cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatser för träbearbetning (kromat, träskyddsmedel). Asbesthaltigt material får bara fackman bearbeta. - Använd helst dammutsug. - Använd en Metabo-dammsugare och utsug (11) som passar elverktyget, så får du bra dammutsug. - Se till så att arbetsplatsen har bra ventilation. - Vi rekommenderar att du använder andningsskydd med filterklass P2. Följ alltid gällande nationella säkerhetsföreskrifter för materialet du ska bearbeta. Säkra arbetsstycket så att det ligger stadigt och inte glider när du jobbar, t.ex. med spänntving. Försök aldrig att såga extremt små arbetsstycken. Vid sågning måste fotplattan ligga ordentligt an mot arbetsstycket. Om du avbryter arbetet, slå av maskinen och håll den stilla i arbetsstycket tills sågbladet stannat helt. Försök aldrig dra loss sågen ur arbetsstycket eller dra den bakåt när sågbladet är i rörelse, det kan ge ett kast. Slå inte på eller av maskinen när sågbladet har kontakt med arbetsstycket. Låt sågbladet nå max. sågfrekvens innan du börjar såga. Ska du starta sågen i ett arbetsstycke; centrera sågbladet i sågspalten och se till så att sågtänderna inte hakat fast i arbetsstycket. Nyper sågbladet kan du få ett kast när du slår på sågen igen. Var försiktig så att händerna inte kommer in i sågområdet eller rör vid sågbladet. Håll aldrig handen under arbetsstycket. Ta bara bort spån och liknande när maskinen är av. Dra alltid ur kontakten före inställning, omriggning eller underhåll. Risk för personskador på grund av vasst sågblad. Sticksågsbladet kan bli hett när du sågar. Använd arbetshandskar! LED-belysning (10): titta inte direkt mot LED- belysningen med optiska instrument, LED- klass 1M, klassad enligt DIN EN 60825-1: 2003, våglängd: 400-700 nm; 300 µs. Se sid. 2. 1 Spak till sågbladsfästet 2 Sågbladsinspänning 3 Sågbladsstyrrulle 4 Sågblad* 5 Metallguide i styrningen 6 Styrning 7 Spärr för att ta ur styrningen 8 Splitterskyddsplatta 9 Fotplatta 10 LED-belysning 11 Skydd 12 Skyddsbygel som skyddar så att du inte kommer emot sågbladet av misstag 13 Spak till pendlingsinställningen 14 Vred till spånblåset 15 Skjutreglage 16 Insexnyckel 1. Överensstämmelseintyg 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar 5. Översikt
Sida: 2
SVENSKA sv 34 17 Vred till sågfrekvensinställningen 18 Utsugsanslutning 19 Skruv för snedställa fotplattan 20 Sockel med skala för inställd snedsågningsvinkel * beroende på utförande/ingår inte Kontrollera först att spänningen och frekvensen på märkskylten stämmer överens med nätströmmen du ska använda. Kör aldrig maskinen utan sågblad. 6.1 Sätta i splitterskyddsplattan Risk för personskador på grund av vasst sågblad. Du måste ta ur sågbladet för att sätta i splitterskyddsplattan (8). Vänd på maskinen, så att fotplattan är uppåt. Sätt i splitterskyddsplattan framifrån, följ följande 2 punkter: • den glatta sidan på plattan ska vara uppåt. • Slitsen ska peka bakåt (mot sladden). Jobbar du med skyddsplatta (se kapitlet tillbehör 10.), så sätter du splitterskyddsplattan i skyddsplattan. 6.2 Såga med styrning för raksågning (SCS) Metallguiden (5) i styrningen (6) sticker ned i såglinjen och stabiliserar maskinen, så att du sågar rakare. Ta ur styrningen: - Håll maskinen med fotplattan nedåt. - Tryck på spärren, så att styrningen åker ur sitt fäste i fotplattan. (Om styrningen inte åker ur av sig själv, så kan du sätta i insexnyckeln (16) i hålet till styrningen och ta ur den.) Sätta i styrningen: Vid raksågning sätter du i styrningen så att metallguiden (5) sticker ut nedtill ur fotplattan. Vid sned- eller figursågning sätter du i styrningen så att metallguiden (5) försvinner in i fotplattan. - Håll spärren intryckt och sätt i styrningen i fotplattan. Obs! Den går bara att sätta i när hålet i styrningen pekar bakåt (mot sladden). 6.3 Sätta i sågblad Risk för personskador på grund av vasst sågblad. Sticksågsbladet kan bli hett när du sågar. Använd arbetshandskar! Använd sågblad som passar materialet du ska såga i. - Fäll fram spaken (1) ända till anslaget och håll den där. - Skjut i sågbladet (4) ända in till anslaget. Se till så att sågbladstandningen pekar framåt och att bladet ligger rätt i spåret på styrrullen (3). - Släpp spaken (1) igen. (Den går tillbaka till sitt utgångsläge av sig själv. Nu sitter sågbladet fast). 6.4 Sätta på/ta av skyddet Sätta på: snäpp fast skyddet (11) framifrån Ta av: ta tag på båda sidor av skyddet (11), lyft lite och dra sedan framåt. 6.5 Såga med dammutsug - Anslut en passande dammsugare till utsuget (18). Sugslangen ska ha anslutningsdiameter 30 mm. - För att utsugseffekten ska bli optimal, sätt på skyddet (11). - Slå av spånblåset (se kapitel 7.1). 6.6 Såga utan dammutsug - Jobba utan skydd (11) (ta av, se kapitel 6.4). 6.7 Snedsågning Ta av skyddet (11), splitterskyddsplattan (8) och utsugsslangen. Du kan inte använda de här delarna vid snedsågning. - Ta ur styrningen (6) (se kapitel 6.2). - Lossa skruven (19). - Skjut fram fotplattan (9) lite och snedställ. - Skjut sedan fram eller bak fotplattan (9) till något av snäpplägena (Du ser snäpplägena genom den bakre, halvrunda öppningen i fotplattan (9).) Du kan läsa av inställd vinkel på skalan på sockeln (20) till fotplattan. Du kan ställa in andra vinklar med vinkelmätare. - Dra åt skruven (19) igen. - Sätta i styrningen (6) igen (se kapitel 6.2). 6.8 Väggnära sågning Ta av skydd (11), splitterskyddsplatta (8) och cirkelstyrning och parallellanslag. Du kan inte använda de här delarna vid väggnära sågning. - Ta ur styrningen (6) (se kapitel 6.2). - Lossa skruven (19) såpass att det går att lyfta fotplattan (9) lite. - Lyft fotplattan (9) lite och skjut bak den mot anslaget. - Dra åt skruven (19) igen. - Sätta i styrningen (6) igen (se kapitel 6.2). 7.1 Spånblåset Spånblåset går att slå av och på och ger fri sikt över sågstället. På:tryck in knappen (14) på maskinens högra sida. (Du ser symbolen på maskinens vänstra sida). Av:tryck in knappen (14) på maskinens vänstra sida. (Du ser symbolen på maskinens högra sida). 7.2 Ställa in pendlingen Ställ in den pendling du vill ha med spaken (13). Läge 0 = pendlingen är av . . . Läge III = maximal pendling Rekommenderade inställningar, se sid. 3. Du får lättast fram optimal inställning genom att prova. 6. Före första användning 7. Användning
Sida: 3
SVENSKA sv 35 7.3 Ställa in maximal sågfrekvens Ställ in maximal sågfrekvens med vredet (17). Det kan du göra även när maskinen är igång. Rekommenderade inställningar, se sid. 3. Du får lättast fram optimal inställning genom att prova. 7.4 Slå på/av, kontinuerlig användning Undvik oavsiktliga starter: slå alltid av strömbrytaren när du drar ut kontakten ur uttaget eller om strömmen bryts. Vid kontinuerlig användning fortsätter maskinen att gå även om du tappar den. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtaget, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Slå PÅ: skjut skjutreglaget (15) framåt. Tippa ned den tills den snäpper fast vid kontinuerlig användning. Slå AV: tryck på bakkanten av skjutreglaget (15) och släpp. 7.5 LED-belysning När du jobbar på dåligt upplysta ställen. LED- belysningen (10) lyser när maskinen är på. Rengör maskinen med jämna mellanrum. Sug rent motorns ventilationsöppningar med dammsugare. Blås rent sågbladsinspänningen ordentligt med tryckluft med jämna mellanrum. Rengör öppningarna bakom sågbladsstyrrullen (3), om det behövs. Lägg på en droppe olja på sågbladsstyrrullen (3) då och då. Instickssågning Det går att instickssåga arbetsstycken i mjuka material utan förborrning med sticksågsblad. Använd bara korta sågblad. Fungerar bara vid vinkelläge 0°. Se bild på sid. 2. Ställ spaken (13) i läge 0 (pendling av). Sätt sticksågen med framkanten av fotplattan (9) på arbetsstycket. Håll ordentligt i sticksågen när du slår på den och för ned den långsamt. När sågbladet sågar fritt, kan du slå på pendlingen. På tjocka arbetsstycken måste du förborra ett hål som du kan sticka in sågbladet i. Använd bara Metabo originaltillbehör. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Montera tillbehör på ett säkert sätt. Om maskinen används i en hållare. Fäst maskinen på ett säkert sätt. Om du tappar kontrollen kan du orsaka person- skador. Se sid. 4. A Cirkelstyrning och parallellanslag Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i huvudkatalogen. 10.1 Sätta på cirkelstyrning och parallellanslag För sågning av cirklar ( Ø 100 - 360 mm) och sågning längs en kant (max. 210 mm). Sätta på klämfästet (sid. 4, fig. I) Sätt på klämfästet (a) med öppningen framåt och gängan uppåt på fotplattan (9). Skruva i skruvarna (b) underifrån. Ta bort klämfästet igen när du är klar, den kan skada sågbladsinspänningen (2) vid snedsågning. Sätta på cirkelstyrningen (sid. 4, fig. II) - Sätt i stången till cirkelstyrning och parallellanslag i sidana v klämfästet (a) (centreringsspetsen (c) ska peka nedåt). - Ställ in den radie (d) du vill ha. - Dra åt skruvarna (b). Sätta på parallellanslaget (sid. 4, fig. III) - Sätt i stången till cirkelstyrning och parallellanslag i sidana v klämfästet (a) (centreringsspetsen (c) ska peka uppåt). - Skruva ur centreringsspetsen (c). - Ställ in måttet (e) - Dra åt skruvarna (b). Elverktyg får bara repareras av behörig elek- triker! Metabo-elverktyg som behöver reparation skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Slipdamm kan innehålla farliga ämnen: släng det inte i hushållssoporna utan lämna det som miljöfar- ligt avfall på miljöstation. Följ nationella miljöföreskrifter för omhänderta- gande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Bruksanvisningen är tryckt på klorfritt papper. Gäller bara EU-länder: släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Förklaringar till uppgifterna på sid. 2. Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar. M =Vridmoment 8. Rengöring, underhåll 9. Tips och råd 10. Tillbehör 11. Reparation 12. Miljöskydd 13. Tekniska data
Sida: 4
SVENSKA sv 36 T1 =Största materialtjocklek i trä T2 =Största materialtjocklek i järnfri metall T3 =Största materialtjocklek i stålplåt n0 =Sågfrekvens obelastad P1 =Märkeffekt P2 =Avgiven effekt m =Vikt utan sladd Mätvärden uppmätta enligt EN 60745. Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström Angivna tekniska data ligger inom tolerans (enligt respektive gällande standard). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av verk- tygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåt- gärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalvärde vibrationer (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: ah,CM =Vibrationsemissionsvärde (plåtsågning) ah,CW =Vibrationsemissionsvärde (träsågning) Kh, ... = Onoggrannhet (vibrationer) Normal, A-viktad ljudnivå: LpA =ljudtrycksnivå LWA =ljudeffektnivå KpA, KWA= Onoggrannhet Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd!

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo STE 90 SCS men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo STE 90 SCS. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo STE 90 SCS så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo STE 90 SCS

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo STE 90 SCS nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Sågar
  • Modell/namn: STE 90 SCS
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Tyska, Italiensk, Svenska, Ryska, Engelsk, Franska, Spanska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Ukrainare, Slovenska