STE 140

Metabo STE 140 manual

STE 140

Manual för Metabo STE 140 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 68 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 33 Originalbruksanvisning Vi intygar att vi tar ansvar för att: sticksågarna med följande typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i alla gällande direktiv *2) och standarder *3). Medföljande teknisk dokumentation *4) - Bild I Maskinen är avsedd för sågning i järnfri metall och stålplåt, trä och träliknande material, plast och liknande material. Allt annat räknas som ej avsedd användning. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ gällande skadeförebyggande föreskrifter och medföljande säkerhetsanvisningar. Följ anvisningarna i textavsnitt med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så minskar risken för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Om du inte följer säkerhetsanvisningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra personskador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till att dokumentationen följer med elverktyget. Håll maskinen i de isolerade greppen, om du jobbar med verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar eller den egna sladden. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Kontrollera att det inte går några el-, vatten-, eller gasledningar där du ska jobba (använd t.ex. en metalldetektor). Damm från material som t.ex. blyfärg, vissa träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Kontakt med eller inandning av dammet kan ge användaren eller personer i närheten allergiska reaktioner och/ eller luftvägsproblem. En del damm som ek- och bokdamm anses vara cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatser för träbearbetning (kromat, träskyddsmedel). Asbesthaltigt material får endast bearbetas av fackman. - Använd om möjligt dammutsug. - Använd dammsugare och utsug (4) från Metabo, som är anpassat för elverktyget, så får du ett bra resultat. - Se till att arbetsplatsen har god ventilation. - Vi rekommenderar att du använder andningsskydd med filterklass P2. Följ alltid gällande nationella säkerhetsföreskrifter för materialet som ska bearbetas. Säkra arbetsstycket så att det ligger stadigt och inte glider när du jobbar, t.ex. med en fastspänningsanordning. Försök aldrig såga extremt små arbetsstycken. Vid sågning måste fotplattan ligga ordentligt an mot arbetsstycket. Slå inte på eller av maskinen när sågbladet har kontakt med arbetsstycket. Om du avbryter arbetet, slå av maskinen och håll den stilla i arbetsstycket tills sågbladet stannat helt. Försök aldrig dra loss sågen ur arbetsstycket eller dra det bakåt när sågbladet är i rörelse, eftersom det kan orsaka kast. Ska du starta sågen i ett arbetsstycke; centrera sågbladet i sågspalten och se till så att sågtänderna inte hakat fast i arbetsstycket. Nyper sågbladet kan du få ett kast när du slår på sågen igen. Risk för personskador på grund av vasst sågblad. Sticksågsbladet kan bli hett när du sågar. Använd arbetshandskar! Var försiktig så att händerna inte kommer in i sågområdet eller rör vid sågbladet. Håll aldrig handen under arbetsstycket. Ta bara bort spån och liknande när maskinen är avstängd. Dra alltid ur kontakten före inställning, omriggning, underhåll eller rengöring. LED-lampa (3) (beroende på utrustning): Titta inte rakt in i ljuset. Låt inte optiska instrument vara riktade rakt in i ljusstrålen. Bilderna finns i början av bruksanvisningen. Bild A - E 1 Använd skyddsplatta om arbetsstyckets ytor är känsliga (applicera enligt bilden) * 2 Splitterskyddsplatta * 3 LED-lampa * 4 Skydd * 5 Skyddsbygel som skyddar så att du inte kommer emot sågbladet av misstag 6 Spak till pendlingsinställningen 7 Vred till spånblåset 8 Skjutreglage PÅ/AV * 9 Fotplatta 10 Utsugsanslutning * 1. CE-överensstämmelseintyg 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar 5. Bilder 6. Översikt
Sida: 2
SVENSKA sv 34 11 Vred för sågfrekvensinställning 12 Adapter för styrskenor (för applicering på styrskena 6.31213)* 13 Strömbrytare * 14 Låsknapp för kontinuerlig användning * 15 Sågblad* 16 Sågbladsstyrrulle 17 Sågbladsinspänning 18 Spak för sågbladsfästet 19 Skala för avläsning av inställda skärvinklar 20 Spännspak för snedsågning (STE...Plus) * 21 Skruv för snedsågning (STE...Plus) * 22 Säkringsskruv (STE...Plus) * 23 Spännskruv (STE...Plus) * * Beroende på utförande/ingår inte Kontrollera först att spänningen och frekvensen som märkskylten anger överensstämmer med den nätström du ska använda. 7.1 Montering av splitterskyddsplatta Bild A Risk för personskador på grund av vasst sågblad. Du måste ta ur sågbladet för att sätta i splitterskyddsplattan (2). Vänd på maskinen, så att fotplattan är uppåt. Sätt i splitterskyddsplattan framifrån, och gör enligt följande: • Den glatta sidan på plattan ska vara vänd uppåt. • Skåran ska peka bakåt (mot sladden). Om du använder en skyddsplatta (1) (beroende på utrustning), ska splitterskyddet placeras i skyddsplattan. 7.2 Montering av sågblad Bild B Risk för personskador på grund av vasst sågblad. Sticksågsbladet kan bli hett när du sågar. Använd arbetshandskar! Använd sågblad som är anpassat för det material du ska såga i. - Fäll fram spaken (18) ända till anslaget och håll den där. - Skjut in sågbladet (15) till anslaget, mot fjäderkraften. (Sågtänderna är vända framåt). Se till att sågbladet ligger korrekt i rännan på sågbladsstyrrullen (16). - Släpp spaken (18) igen. (Den går tillbaka till utgångsläget av sig själv. Nu sitter sågbladet fast). 7.3 Demontering av sågblad Varning! Rikta inte sticksågen mot någon när du tar ur sågbladet. - Vrid spaken (18) framåt till anslaget, sågbladet åker ur av fjäderkraften. 7.4 Montera/demontera skyddet Bild A Montera: snäpp fast skyddet (4) framifrån Demontera: Ta ett stadigt tag i skyddet (4), på båda sidor, och dra det framåt. 7.5 Sågar med dammutsug Bild A - Montera utsugsanslutningen (10). Anslut en lämplig dammsugare. - För att utsugseffekten ska bli optimal, sätt på skyddet (4). - Slå av spånblåset (se kapitel 8.1). 7.6 Såga utan dammutsug - Jobba med demonterat skydd (4) (demontering, se kapitel 7.4). 7.7 Snedsågning Bild C och D Ta av skyddet (4), skyddsplattan (1), splitter- skyddsplattan (2) och utsugsanslutningen. Dessa delar kan inte användas vid snedsågning. - STE 140 Plus, STEB 140 Plus: Dra ut spännspaken (20). STE 140, STEB 140: Lossa skruven (21). - Skjut fotplattan (9) något bakåt och snedställ. - Du kan läsa av vinkeln på skalan (19). Du kan ställa in andra vinklar med vinkelmätare. - Skjut fotplattan (9) framåt och lås den i angiven vinkel. - STE 140 Plus, STEB 140 Plus: Tryck in spännspaken (20). STE 140, STEB 140: Dra ut skruven (21). 8.1 Spånblås Bild A Vrid på kopplingsknappen (7) för att slå på ( - symbolen) eller av. 8.2 Ställa in pendlingen Bild A Ställ in önskad pendling med spaken (6). Läge 0 = pendlingen är av . . . Läge III = maximal pendling Rekommenderade värden: Bild H. Enklast är att prova sig fram till optimal inställning. 8.3 Ställa in maximal sågfrekvens Bild A Ställ in maximal sågfrekvens med vredet (11). Detta kan du även göra när maskinen är igång. STE 140 Plus, STEB 140 Plus: Justering av ställhjul ”A“ = Automatisk start: Vid sågning accelererar sågfrekvensen automatiskt till maximalt värde. Rekommenderade värden: Bild H. Enklast är att prova sig fram till optimal inställning. 8.4 Slå på och av, kontinuerlig användning Bild A Undvik oavsiktliga starter: slå alltid av strömbrytaren när du drar ut kontakten ur uttaget eller om strömmen bryts. Vid kontinuerlig användning fortsätter maskinen att gå om du tappar den. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtaget, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. 7. Före första användning 8. Användning
Sida: 3
SVENSKA sv 35 STE 140, STE 140 Plus: Slå PÅ: För skjutreglaget (8) framåt (kontinuerlig användning). Slå AV: För skjutreglaget (8) bakåt. STEB 140, STEB 140 Plus: Slå PÅ: Tryck på strömbrytaren (13). Du ändrar sågfrekvensen genom att trycka på strömbrytaren (upp till inställd maximal sågfrekvens, se kapitel 8.3). Slå AV:släpp strömbrytaren (13). Kontinuerlig användning: vid kontinuerlig användning kan du låsa den intryckta strömbrytaren (13) med låsknappen (14). Slå AV genom att trycka på strömbrytaren (13) igen. 8.5 LED-lampa (beroende på utrustning) Bild A När du jobbar på dåligt upplysta ställen. LED- lampan (3) tänds när maskinen är ansluten och i rörelse. LED-lampan släcks om maskinen står stilla några sekunder. Vid blinkande LED-lampa, se kapitel 10. 8.6 Användningstips Bild F Instickssågning: Det går att instickssåga arbetsstycken i mjuka material utan förborrning av hål. Använd korta sågblad. Fungerar bara vid vinkelläge 0°. Ställ spaken (6) i läge ”0” (pendeln stängs av). Sätt sticksågen med framkanten av fotplattan (9) på arbetsstycket. Håll ordentligt i sticksågen när du slår på den och för ned den långsamt. När sågbladet sågar fritt, kan du starta pendlingen. Rengör maskinen med jämna mellanrum. Sug rent motorns ventilationsöppningar med dammsugare. Blås med jämna mellanrum rent sågbladsinspänningen ordentligt med tryckluft. Rengör vid behov öppningarna bakom sågbladsstyrrullen (16). Lägg då och då en droppe olja på sågbladsstyrrullen (16). STE 140 Plus, STEB 140 Plus: Ställ ev. in spännspakens (20) kraft ( Bild E): Lossa säkringsskruven (22) och dra åt spännskruven (23) (om du drar moturs ökar du spännkraften). Dra åt säkringsskruven (22). Endast för STE 140 Plus, STEB 140 Plus: LED-lampan (3) blinkar och maskinen startar inte. Återstartspärren har löst ut. Sätter du i kontakten när maskinen är på eller får tillbaka strömmen efter strömavbrott, så går inte maskinen igång. Slå av och på maskinen igen. Använd endast originaltillbehör från Metabo Bild G. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Montera tillbehör på ett säkert sätt. Om maskinen används i en hållare. Fäst maskinen på ett säkert sätt. Om du tappar kontrollen kan du orsaka personskador. A Sätta på cirkelstyrning och parallellanslag För sågning av cirklar (Ø 100 - 360 mm) och sågning längs en kant (max. 210 mm). Applicera cirkelstyrning ( Bild G-I) - Sätt i stången till cirkelstyrning och parallellanslag i sidan av fotplattan (centreringsspetsen (c) ska peka nedåt). - Ställ in önskad radie (d). - Dra åt skruven (b). Applicera parallellanslag ( Bild G-II) - Sätt i stången till cirkelstyrning och parallellanslag i sidan av fotplattan (centreringsspetsen (c) ska peka nedåt). - Ställ in måttet (e) - Dra åt skruven (b). Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Endast behörig elektriker får reparera elverktyg! Ett Metabo-elverktyg som behöver reparation skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhändertagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller endast EU-länder: släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Bild H. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i enlighet med teknisk utveckling. T1 =Största materialtjocklek i trä T2 =Största materialtjocklek i järnfri metall T3 =Största materialtjocklek i stålplåt n0 =Sågfrekvens obelastad P1 =Märkeffekt P2 =Uteffekt m =Vikt utan sladd Mätvärden uppmätta enligt EN 60745. 9. Rengöring, underhåll 10. Åtgärda fel 11. Tillbehör 12. Reparationer 13. Miljöskydd 14. Tekniska data
Sida: 4
SVENSKA sv 36 Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström Angivna tekniska data ligger inom toleranserna (enligt respektive gällande standard). Energirika högfrekventa störningar kan orsaka varvtalssvängningar och stillestånd. De försvinner när störningen klingat av. Emissionsvärden Värdena gör att det går att uppskatta verktygets emissioner och jämföra med andra elverktyg. Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalvärde vibrationer (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: ah,CM =Vibrationsemissionsvärde (plåtsågning) ah,CW =Vibrationsemissionsvärde (träsågning) Kh, ... =Osäkerhet (vibrationer) Normal, A-viktad ljudnivå: LpA =Ljudtrycksnivå LWA =Ljudeffektnivå KpA, KWA= Osäkerhet Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd!

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo STE 140 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo STE 140. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo STE 140 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo STE 140

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo STE 140 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Sågar
  • Modell/namn: STE 140
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Ukrainare, Slovenska, Kroatiska