STE 135

Metabo STE 135 manual

STE 135

Manual för Metabo STE 135 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 104 sidor.

Sida: 1
Innehållsförteckning 1 Konformitetsförklaring 2 Avsedd användning 3 Allmänna säkerhetsanvisningar 4 Särskilda säkerhetsanvisningar 5 Översikt 6 Särskilda produktegenskaper 7 Driftstart 8 Användning 8.1 Till- och frånkoppling 8.2 Montering av flisstopp 8.3 Inställning av slagtal 8.4 Inställning av sågbladets pendelrörelse 8.5 Spånutsugsystem 8.6 Sågning utan spånutsug 8.7 Sågning intill vägg 8.8 Geringssnitt 9 Tips och knep 10 Underhåll 11 Tillbehör 11.1 Montering av skäranordning för cirkel- och parallellsågning 11.2 Geringssnitt med skäranordning för cirkel- och parallellsågning 12 Reparation 13 Miljöskydd 14 Tekniska data 1 Konformitetsförklaring Härmed ansvarar vi för att den här produkten följer alla de bestämmelser och riktlinjer som anges på sidan 2. 2 Avsedd användning Sticksågen är lämplig för sågning av ickejärnmetaller och stålplåt, trä och träliknande material, plast och liknande material. All annan användning är otillåten. Användaren är ensam ansvarig för skador på grund av ej avsedd användning. Allmänt godkända olycksfallsförebyggande föreskrifter och bifogade säkerhetsanvisningar måste beaktas. 3 Allmänna säkerhetsanvisningar VARNING! - Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING! Läs alla säkerhets- anvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsanvisningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Läs alla säkerhets- och bruksanvisningar noga innan du använder elverktyget. Spara den medföljande dokumentationen och se till att den följer med elverktyget. 4 Särskilda säkerhetsanvisningar Beakta alla textavsnitt som är märkta med den här symbolen för att skydda dig själv och ditt elverktyg! Håll maskinen i de isolerade greppen när du jobbar med verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Bär alltid skyddsglasögon, hörselskydd, arbetshandskar och skyddsskor när du arbetar med ditt elverktyg! Damm från material som blyfärg, vissa träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Kontakt eller inandning av dammet kan ge 54 SVENSKA Bruksanvisning Till våra kunder Tack för förtroendet som du visat oss genom att köpa det nya Metabo-elverktyget. Varje Metabo- elverktyg provas noggrant och är underkastat den stränga kvalitetskontrollen hos Metabos kvalitetssäkring. Livslängden på ett elverktyg beror emellertid i hög grad på dig. Följ informationen i den här bruksanvisningen och bifogade dokument. Ju varsammare du hanterar ditt Metabo-elverktyg, desto längre kommer det att göra nytta på ett tillförlitligt sätt. 08_STE100_7230_0208_SV 19.02.2008 15:44 Uhr Seite 54
Sida: 2
användaren eller personer i närheten allergiska reaktioner och/eller luftvägsproblem. En del damm som ek- och bokdamm anses vara cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatser för träbearbetning (kromat, träskydds- medel). Asbesthaltigt material får bara fackman bearbeta. - Använd helst dammutsug. - Använd en Metabo-dammsugare som passar elverktyget, så får du bra dammutsug. - Se till så att arbetsplatsen har bra ventilation. - Vi rekommenderar att du använder andningsskydd med filterklass P2. Följ alltid gällande nationella säkerhets-föreskrifter för materialet du ska bearbeta. 5 Översikt Se sidan 3. 1 Ställratt för förval och steglös ändring av slagtalet 2 * Spärrknapp för spärr av strömbrytaren - kontinuerlig drift (STEB 135, STEB 135 Plus) 3 * Strömbrytare (STEB 135, STEB 135 Plus) 4 * Strömbrytarreglage (STE 100 Plus, STE 135, STE 135 Plus, STE Partner Edition) 5 Vred för inställning av sticksågbladets pendelrörelse 6 Säkerhetsbygel 7 * Sågbladets snabbspänndon (STE 100 Plus, STE 135 Plus, STEB 135 Plus, STE Partner Edition) / Sågbladets spänndon (STE 135, STEB 135) 8 Skyddskåpa 9 Flisstopp 10 Sticksågblad 11 Fotplatta 12 Utsugstos 13 Insexnyckelfäste 14 Insexnyckel * beroende på utrustning 6 Särskilda produktegenskaper Lågt placerad stödrulle med styrspår för speciellt exakta snitt. 5-stegs inställbar pendelslagsmekanism för hög sågeffekt. Slitfast aluminiumhus i pressgjuten aluminium som skydd mot överhettning. 7 Driftstart Jämför före driftstart om nätspänningen och nätfrekvensen som anges på typskylten stämmer överens med ditt elnät. Kör inte verktyget utan sågblad! Dra ut stickkontakten ur uttaget innan du byter sågblad. Montering av sticksågblad Fäll upp skyddsbygeln (6) resp. tag bort skyddskåpan (8): Dra isär skyddskåpan (8) i räfflingen och ta bort skyddskåpan (8) framåt. STE 135, STEB 135: Lossa insexskruven. Skjut in sticksågbladet (10) i sågbladets spänndon (7) till anslag. Sticksågbladet måste ligga rätt i stödrullens spår. Skruva fast insexskruven. STE 100 Plus, STE 135 Plus, STEB 135 Plus, STE Partner Edition: Vrid spännarmen på sågbladets snabbspänndon (7) till anslag. Skjut in sticksågbladet (10) i sågbladets snabbspänndon (7) till anslag. Sticksågbladet måste ligga rätt i stödrullens spår. Släpp spännarmen. 8 Användning 8.1 Till- och frånkoppling Undvik att ditt elverktyg startas oavsiktligt: Stäng av elverktyget om stickkontakten dras ur uttaget eller efter strömavbrott! STE 100 Plus, STE 135, STE 135 Plus, STE Partner Edition: Tillkoppling Skjut strömbrytarreglaget (4) framåt. 1 Tillkopplad Frånkoppling Tryck på strömbrytarreglagets (4) bakre del. Strömbrytarreglaget (4) hoppar tillbaka. 0 Frånkopplad STEB 135, STEB 135 Plus: Tryck på strömbrytaren (3). Kontinuerlig drift Tryck in strömbrytaren (3) till anslag och håll den intryckt. Tryck in spärrknappen (2) och håll den intryckt. Släpp strömbrytaren (3) och därefter spärrknappen (2). 55 SVENSKA 08_STE100_7230_0208_SV 19.02.2008 15:44 Uhr Seite 55
Sida: 3
För att frigöra strömbrytaren (3) ska den tryckas in till anslag och släppas. 8.2 Montering av flisstopp Sätt in flisstoppet (9) till anslag i fotplattan (11). 8.3 Inställning av slagtal För rekommenderade inställningsvärden se sidan 2. 8.4 Inställning av sågbladets pendelrörelse Vrid på vredet (5). 0 = pendelrörelsen är avstängd 5 = maximal pendelrörelse För rekommenderade inställningsvärden se sidan 2. 8.5 Spånutsugsystem Du får optimala utsugsresultat i kombination med skyddskåpan (8). Anslut en lämplig dammsugare till utsugstoserna (12) för att suga ut sågspånen. Montering av utsugstos Skjut in utsugstosen (12) till anslag. Borttagning av utsugstos Dra ut utsugstosen (12). 8.6 Sågning utan spånutsug Ta bort skyddskåpan (8). Fäll ned säkerhetsbygeln (6). 8.7 Sågning intill vägg Ta bort skyddskåpan (8) och flisstoppet (9). Lossa insexskruven (15) i fotplattan (11) och sätt in fotplattan i främre hållaren (16). Dra åt insexskruven (15). 8.8 Geringssnitt Ta bort skyddskåpan (8), flisstoppet (9) och utsugstosen (12). Lossa insexskruven (15) i fotplattan (11). Skjut fotplattan (11) framåt, vrid den och skjut in den bakåt i ett av hacken. Dra åt insexskruven (15). Den för tillfället inställda vinkeln kan avläsas på talet på fotplattans sockel. Vinkelinställning 15°, 30° och 45° är givna med hjälp av hakar. Gör en provsågning vid mycket exakta geringssnitt och kontrollera med en vinkelmätare. 9 Tips och knep Såga i olika material Vid sågning av metaller ska sågbladet smörjas med ett Metabo-kylsmörjstift. Vid sågning av plexiglas ska snittstället fuktas med vatten. Såga plåt under 1 mm tjocklek på ett träunderlag. Instickning Om arbetsstycket är tunt (och inte av metall) kan sticksågens klinga stickas in direkt utan att först borra ett hål. Sticksågen måste hållas stadigt med båda händerna. 11 15 11 15 16 56 SVENSKA 08_STE100_7230_0208_SV 19.02.2008 15:44 Uhr Seite 56
Sida: 4
Ställ vredet (5) i position "0". Sätt sticksågen med fotplattans (11) främre kant på arbetsstycket. Håll stadigt i den gående sticksågen och för den långsamt nedåt. När sågbladet sågats fritt kan pendelrörelsen kopplas in. Vid tjockare arbetsstycken måste ett hål först borras, i vilket sågbladet kan sättas in. 10 Underhåll Risk för personskada från vasst sågblad. Underhåll endast när sticksågbladet står stilla! Stäng av sticksågen och dra ut stickkontakten ur uttaget! Rengör vid behov luftutsläppsöppningarna bakom sågbladets stödrulle. Lägg då och då på en droppe olja på sågbladets stödrulle. Kolborstar får endast bytas av tillverkaren eller på en lämplig fackverkstad. 11 Tillbehör Använd endast orginaltillbehör från Metabo. Vänd dig till din återförsäljare när du behöver tillbehör. Ange exakt typ på ditt elverktyg till återförsäljaren för att underlätta valet av tillbehör. Möjligt tillbehör (sidan 4): A Sticksågblad B Glidsulan förhindrar att ömtåliga ytor på arbetsstycken repas. C Flisstopp D Skäranordning för cirkel- och parallellsågning E Utsugslang F Styrdon för användning av sticksågen med styrskena G Styrskena 1500 mm H Spännbygel I Sticksågbord (med spännbygel för fastsättning på arbetsbänk) Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i huvudkatalogen 11.1 Montering av skäranordning för cirkel- och parallellsågning För att såga cirklar från Ø 100 mm till 360 mm och för snitt parallella med en kant (max 210 mm). Montering av skäranordning för cirkelsågning Skjut in skäranordningen för cirkel- och parallellsågningen (17) i fotplattans (11) klämmor. Ställ in måttet (a). Skruva fast skruvarna (18) vid nosen. Ta bort skruvarna (18) efter användning av skäranordningen för cirkel- och parallellsågning, eftersom de kan lossna av vibrationerna från sticksågen. a 18 17 11 11 5 57 SVENSKA 08_STE100_7230_0208_SV 19.02.2008 15:44 Uhr Seite 57
Sida: 5
Montering av skäranordning för parallellsågning Skjut in skäranordningen för cirkel- och parallellsågningen (17) i fotplattans (11) klämmor. Ställ in måttet (b). Skruva fast skruvarna (18) vid nosen. Ta bort skruvarna (18) efter användning av skäranordningen för cirkel- och parallellsågning, eftersom de kan lossna av vibrationerna från sticksågen. 11.2 Geringssnitt med skäranordning för cirkel- och parallellsågning Ta bort skyddskåpan (8), flisstoppet (9) och utsugstosen (12). Lossa insexskruven (15) i fotplattan (11). Skjut fotplattan (11) framåt, vrid och skjut den bakåt i hakarna för 15° och 30° geringsvinkel. För 45° geringsvinkel ska sticksågen svängas åt vänster. Sticksågen får inte svängas till höger, eftersom detta kan skada sågbladets spänndon. Dra åt insexskruven (15). 12 Reparation Endast behörig elektriker för utföra reparationer på elverktyg! Metabo elverktyg som behöver repareras kan sändas in till någon av de adresser som anges på reservedelslistan. Beskriv det fel som konstaterats när du skickar in det för reparation. 13 Miljöskydd Metabos förpackningar kan återvinnas till 100%. Uttjänta elverktyg och tillbehör innehåller stora mängder värdefulla råmaterial och plaster, som kan tillföras en återvinningsprocess. Den här bruksanvisningen är tryckt på papper som blekts utan klor. Gäller bara EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. b 18 17 11 58 SVENSKA 08_STE100_7230_0208_SV 19.02.2008 15:44 Uhr Seite 58
Sida: 6
59 14 Tekniska data STE 135 STE 100 Plus STE 135 Plus STEB 135 STE Partner STEB 135 Plus Edition Materialtjocklek i mm: - trä 110 135 135 - ickejärnmetaller 25 35 35 - stålplåt 8 10 10 Slagtal vid tomgång/min-1 1000 - 2800 1000 - 3000 1000 - 3000 Nominell upptagen effekt i Watt 680 720 720 Avgiven effekt i Watt 400 450 450 Vikt i kg 2,6 2,5 2,6 Typisk A-värderad ljudnivå: Ljudtrycksnivå LpA i dB (A) 89 89 89 Ljudeffektsnivå LWA i dB (A) 100 100 100 Onoggrannhet KpA, KWA i dB (A) 3 3 3 Totalvibrationsvärde (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: Vibrationsemissionsvärde (Såga metallplåt) ah, CM (m/s2 ) 5 5 5 Onoggrannhet (vibrationer) Kh, CM (m/s2 ) 1,5 1,5 1,5 Vibrationsemissionsvärde (Såga i trä) ah, CW (m/s2 ) 13 13 9 Onoggrannhet (vibrationer) Kh, CW (m/s2 ) 1,5 1,5 1,5 SVENSKA 08_STE100_7230_0208_SV 19.02.2008 15:44 Uhr Seite 59
Sida: 7
Använd hörselskydd! De angivna vibrationsnivåerna i anvisningen är uppmätta enligt standardmätmetoderna i EN 60745 och går att använda för att jämföra elverktyg med varandra. De går även att använda för att uppskatta vibrations-belastningen. Den angivna vibrationsnivån avser elverktygets huvudsakliga användningsområde. Vibrationsnivån kan avvika om elverktyget blir använt för andra användningsområden, med andra verktyg eller otillräckligt underhåll. Det kan öka vibrationsbelastningen avsevärt under hela arbetsintervallet. Vill du ha en noggrann uppskattning av vibrationsbelastningen, bör du även ta med tiden maskinen är av eller igång utan belastning i beräkningen. Det kan sänka vibrations- belastningen avsevärt under hela arbetsintervallet. Lägg även in extra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren från vibrationspåverkan som t.ex.: Underhåll av elverktyg och verktyg, handvärmning, organiserade arbetsmetoder. Vi förbehåller oss ändringar i enlighet med den tekniska utvecklingen. Mätvärden fastställda enligt EN 60745. Ljudnivån vid arbete kan överskrida 85 dB(A). 60 SVENSKA 08_STE100_7230_0208_SV 19.02.2008 15:44 Uhr Seite 60

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo STE 135 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo STE 135. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo STE 135 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo STE 135

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo STE 135 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Sågar
  • Modell/namn: STE 135
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Grekisk, Ungerska, Finska