STE 100 Quick

Metabo STE 100 Quick manual

STE 100 Quick

Manual för Metabo STE 100 Quick på Holländsk. Denna PDF-handbok har 92 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 46 Original bruksanvisning Vi försäkrar och tar ansvar för att: De här sticksågarna med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) – se sidan 3. Maskinen är avsedd för sågning i järnfri metall och stålplåt, trä och träliknande material, plast och liknande material. Allt annat är ej avsedd användning. Användaren ansvarar själv för skador som orsakas av felaktig användning. Allmänna föreskrifter om förhindrande av olycksfall samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING – Läs igenom bruksanvisningen för att minska risken för skador. Se till så att dokumentationen följer med elverktyget. Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyget VARNING – Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsanvisningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk! Begreppet ”elverktyg” i säkerhetsanvisningarna syftar på nätdrivna elverktyg (med nätkabel) eller batteridrivna elverktyg (utan nätkabel). 3.1 Arbetsskydd(62841) a) Håll arbetsplatsen ren och se till att den är välbelyst. Oordning eller dålig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor. b) Använd aldrig elverktyg i utrymmen med explosionsrisk, där det finns brännbara vätskor, gas eller damm. Elverktyget alstrar gnistor som kan få dammet eller gaserna att fatta eld. c) Se till så att inte barn eller andra är i närheten när du använder elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget. 3.2 Elektrisk säkerhet a) Kontakten till elverktyget måste passa till uttaget. Stickproppen får absolut inte ändras. Använd aldrig uttagsadaptrar till elverktyg med jordad kontakt. Oförändrade stickproppar och passande vägguttag reducerar risken för elektriskt slag. b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t.ex. rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elektriskt slag om din kropp är jordad. c) Skydda elverktyg från regn och fukt. Tränger det in vatten i elverktyget, ökar risken för elstötar. d) Använd aldrig nätsladden för att bära elverktyget, hänga upp det eller för att dra ur kontakten. Håll nätsladden borta från värme, olja, skarpa kanter och rörliga maskindelar. Skadade eller tilltrasslade nätsladdar ökar risken för elektriskt slag. e) Ska du jobba med elverktyg utomhus, använd alltid förlängningssladd avsedd för utomhusbruk. Om en lämplig förlängningssladd för utomhusbruk används minskar risken för elektriskt slag. f) Måste du använda elverktyg i fuktiga utrymmen, använd jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren minskar risken för elstötar. 3.3 Personsäkerhet a) Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Ett ögonblicks bristande uppmärksamhet när du använder elverktyg kan leda till svåra skador. b) Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Använd personlig skyddsutrustning som andningsskydd, halksäkra skyddsskor, skyddshjälm och hörselskydd som passar användningsområde och arbetssätt, så minskar risken för skador. c) Undvik oavsiktlig idriftsättning. Se till så att elverktyget är avstängt innan du sätter i kontakten eller batteriet och tar upp eller bär maskinen. Har du fingret på brytaren när du bär elverktyget eller maskinen är på när du sätter i kontakten eller batteriet, finns risk för olyckor. d) Ta bort skruvnycklar och inställningsmaskin innan du slår på elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan medföra kroppsskada. e) Undvik konstiga kroppsställningar. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då har du bättre kontroll över elverktyget i oväntade situationer. f) Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret och kläderna borta från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar. 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Föreskriven användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 47 g) Går det att ansluta dammutsug och uppsamlingsanordningar, se till så att de är anslutna och anslutna på rätt sätt. Använder du dammutsug, kan du minska risken med damm. h) Se upp så att du inte låter dig invaggas i falsk trygghet när du har använt elverktyget flera gånger och börjar bli bekant med hanteringen och iaktta alltid säkerhetsbestämmelserna. Om du inte följer varningarna finns risk för svåra skador inom loppet av några sekunder. 3.4 Använda och hantera elverktyget a) Överbelasta inte elverktyget. Använd för aktuellt arbete avsett elverktyg. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde. b) Ett elverktyg med defekt strömställare får inte längre användas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras. c) Dra ur kontakten eller ta ur batteriet innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger undan maskinen. På så vis undviker du att elverktyget går igång av misstag. d) Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Den som inte förstår sig på maskinen eller som inte läst anvisningarna ska heller inte använda maskinen. Elverktygen är farliga om de används av oerfarna personer. e) Sköt elverktygen och tillbehören noggrant. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar som de ska och inte kärvar och kontrollera att inga delar är sönder eller så skadade att det påverkar elverktygets funktion negativt. Reparera skadade delar innan du använder maskinen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg. f) Håll skärvertygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra. g) Använd elverktyg, tillbehör, maskin o.s.v. enligt anvisningarna. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå. h) Se till att handtag och handtagsytor hålls torra, rena och fria från olja och fett. Om handtagen eller handtagsytorna är hala får det till följd att säkerheten och styrningen av elverktyget i oförutsedda situationer påverkas. 3.5 Service a) Låt bara behörig elektriker reparera elverktyget med originalreservdelar. Då kan du lita på att elverktyget är säkert att använda. Håll maskinen i de isolerade handtagen när du jobbar med tillsatsverktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar eller den egna kopplingsledningen. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Fäst och säkra arbetsstycket med hjälp av tvingar eller på annat sätt på stabilt underlag. Om du bara håller arbetsstycket med handen eller mot kroppen blir det instabilt, vilket kan göra att man förlorar kontrollen. Kontrollera att det inte finns några el-, vatten-, eller gasledningar på det ställe som ska bearbetas (använd t.ex. en metalldetektor). Såga inte i extremt små arbetsstycken. Vid sågning måste fotplattan ligga ordentligt an mot arbetsstycket. Om du avbryter arbetet, slå av maskinen och håll den stilla i arbetsstycket tills sågbladet stannat helt. Försök aldrig dra loss sågen ur arbetsstycket eller dra den bakåt när sågbladet är i rörelse, det kan ge ett kast. Slå inte på eller av maskinen när sågbladet har kontakt med arbetsstycket. Låt sågbladet uppnå max. sågfrekvens innan du börjar såga. Ska du starta sågen i ett arbetsstycke; centrera sågbladet i sågspalten och se till att sågtänderna inte hakat fast i arbetsstycket. Nyper sågbladet kan du få ett kast när du slår på sågen igen. Var försiktig så att händerna inte kommer in i sågområdet eller rör vid sågbladet. Håll aldrig handen under arbetsstycket. Ta endast bort spån och liknande när maskinen står stilla. Dra alltid ur kontakten före inställning, omriggning, underhåll eller rengöring. Risk för personskador på grund av vasst sågblad. Sticksågsbladet kan bli hett när du sågar. Använd arbetshandskar! Minska belastning genom damm: Partiklar som uppstår vid arbeten med denna maskin kan innehålla cancerframkallande ämnen eller ämnen som orsakar allergiska reaktioner, andningsbesvär, missbildningar och andra fortplantningsstörningar. Exempel på sådana ämnen: bly (i blyhaltig färg), mineraliskt damm (i mursten, betong eller liknande.), tillsatser för träbehandling (kromat, trädskyddsmedel), vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metall, mursten. Risken beror på hur längre användaren eller personer som befinner sig i närheten exponeras för dessa ämnen. Dessa partiklar får inte hamna i din kropp. Beakta följande anvisningar för att minska risken: Se till att arbetsplatsen har god ventilation och bär lämplig skyddsutrustning, t.ex. andningsmask som filtrerar mikroskopiska partiklar. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. Använd lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 3
SVENSKA sv 48 Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - Rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm. - Använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare. - Sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Se sidan 2. 1 Spak till sågbladsfäste 2 Sågbladsinspänning 3 Sågbladsstyrrulle 4 Sågklinga * 5 Skruv för justering av fotplatta 6 Fotplatta 7 Splitterskyddsplatta * 8 Skyddsbygel som skyddar så att du inte kommer emot sågbladet av misstag 9 Skydd 10 Spak till pendlingsinställning 11 Spånblåsets kopplingsknapp 12 Skjutreglage 13 Handtag 14 Utsugsanslutning * 15 Vred för sågfrekvensinställning 16 Sexkantnyckel 17 Nyckelfack 18 Sockel med skala för inställd snedsågningsvinkel * beroende på utförande/ingår inte Kontrollera först att den spänning och frekvens som anges på märkskylten överensstämmer med den nätström du ska använda. Förkoppla alltid en jordfelsbrytare (RCD) med en max. aktiveringsström på 30 mA. Kör aldrig maskinen utan sågblad. Dra alltid ur kontakten före inställning, omriggning, underhåll eller rengöring. 6.1 Sätta i splitterskyddsplattan Risk för personskador på grund av vasst sågblad. Du måste ta ur sågbladet för att sätta i splitterskyddsplattan (7). Vänd på maskinen, så att fotplattan är uppåt. Skjut in splitterskyddsplattan framifrån och beakta de 2 punkterna nedan: • Plattans hala sida pekar uppåt. • Slitsen pekar bakåt (mot sladden). Jobbar du med skyddsplatta (se kapitlet tillbehör 10.), så sätter du splitterskyddsplattan i skyddsplattan. 6.2 Sätta i sågblad Risk för personskador på grund av vasst sågblad. Sticksågsbladet kan bli hett när du sågar. Använd arbetshandskar! Använd sågblad som passar materialet du ska såga i. - Fäll fram spaken (1) ända till anslaget och håll den där. - Skjut i sågbladet (4) ända in till anslaget. Se till att sågbladstandningen pekar framåt och att bladet ligger rätt i spåret på styrrullen (3). - Släpp spaken (1) igen. (Den går tillbaka till sitt utgångsläge av sig själv. Nu sitter sågbladet fast). 6.3 Ta ur sågklingan Varning! Rikta inte sticksågen mot någon när du tar ur sågbladet. - Vrid spaken (1) framåt till anslaget, sågbladet åker ur av fjäderkraften. 6.4 Såga med dammutsug - Montera utsugsanslutningen (14). Anslut en lämplig dammsugare. - Bästa utsugseffekt uppnås om skyddskåpan (9) skjuts nedåt. - Koppla bort spånblås (se kapitel 7.1). 6.5 Såga utan dammutsug - Arbeta med uppskjuten skyddskåpa (9). 6.6 Snedsågning Skjut skyddskåpan (9) uppåt, ta bort splitterskyddsplattan (7). Du kan inte använda de här delarna vid snedsågning. - Lossa skruven (5). - Skjut fram fotplattan (6) lite och snedställ. - Skjut sedan fotplattan (6) bakåt in i någon av spärrhakarna (45° vinkel, 0° vinkel). Du kan läsa av inställd vinkel på skalan på sockeln (18) till fotplattan. Du kan ställa in andra vinklar med vinkelmätare. - Dra åt skruven (5) igen. 6.7 Väggnära sågning Skjut skyddskåpan (9) uppåt, ta bort splitterskyddsplattan (7) samt cirkelstyrningen och parallellanslaget. Du kan inte använda de här delarna vid väggnära sågning. - Lossa skruven (5) såpass att det går att lyfta fotplattan (6) lite. - Lyft fotplattan (6) lite och skjut bak den mot anslaget. - Dra åt skruven (5) igen. 5. Översikt 6. Driftstart
Sida: 4
SVENSKA sv 49 7.1 Spånblås Spånblåset går att slå av och på och ger fri sikt över sågstället. På:Tryck in kopplingsknappen (11) på vänster maskinsida. (Du ser symbolen på maskinens högra sida). Av:Tryck in kopplingsknappen (11) på höger maskinsida. (Du ser symbolen på maskinens vänstra sida). 7.2 Ställa in pendlingen Ställ in den pendling du vill ha med spaken (10). Läge 0 = pendlingen är av . . . Läge III = maximal pendling Rekommenderade inställningar, se sid. 3. Du får lättast fram optimal inställning genom att prova dig fram. 7.3 Ställa in maximal sågfrekvens Ställ in maximal sågfrekvens med vredet (15). Det kan du göra även när maskinen är igång. Rekommenderade inställningar, se sid. 3. Du får lättast fram optimal inställning genom att prova dig fram. 7.4 Slå på/av, kontinuerlig användning Undvik oavsiktlig start: Slå alltid av strömbrytaren när du drar ut kontakten ur uttaget eller om strömmen bryts. Vid kontinuerlig användning fortsätter maskinen att gå om du tappar den. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtaget, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Start: Skjut skjutreglaget (12) framåt. Tippa ned den tills den snäpper fast vid kontinuerlig användning. Slå AV: Tryck på bakkanten av skjutreglaget (12) så att det lossar. Rengör maskinen med jämna mellanrum. Sug rent motorns ventilationsöppningar med dammsugare. Blås igenom sågbladsinspänningen (2) med tryckluft med jämna mellanrum och grundligt. Rengör öppningarna bakom sågbladsstyrrullen (3), om det behövs. Lägg på en droppe olja på sågbladsstyrrullen (3) då och då. Instickning Det går att instickssåga arbetsstycken i mjuka material utan förborrning med sticksågsblad. Använd endast korta sågblad. Fungerar bara vid vinkelläge 0°. Se bild på sidan 2. Ställ spaken (10) i läge ”0” (pendeln stängs av). Sätt sticksågen med framkanten av fotplattan (6) på arbetsstycket. Håll ordentligt i sticksågen när du slår på den och för ned den långsamt. När sågbladet sågar fritt, kan du slå på pendlingen. På tjocka arbetsstycken måste du förborra ett hål som du kan sticka in sågbladet i. Använd bara Metabo-originaltillbehör. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Montera tillbehör på ett säkert sätt. O maskinen körs i en hållare: Se till att maskinen sitter fast ordentligt. Du kan skada dig om du tappar kontrollen över maskinen. Se sidan 4. A Cirkelstyrning och parallellanslag B Skyddsplatta (ser till så att ömtåliga arbetsstycken inte blir repade) 10.1 Sätta på cirkelstyrning och parallellanslag För sågning av cirklar (Ø 100–360 mm) och sågning längs en kant (max. 210 mm). Sätta på cirkelstyrning (se bild I) - Sätt i stången till cirkelstyrning och parallellanslag i sidan av fotplattan (centreringsspetsen (c) ska peka nedåt). - Ställ in den radie (d) du vill ha. - Dra åt skruven (b). - Vrid knappen så att den bakre centreringsspetsen i sågriktningen (c) körs ut. Stick in den i cirkelns mittpunkt. Sätta på parallellanslag (se bild II) - Sätt i stången till cirkelstyrning och parallellanslag i sidan av fotplattan (centreringsspetsen (c) ska peka nedåt). - Ställ in måttet (e) - Dra åt skruven (b). Vi rekommenderar användning av extra tjocka sågblad för att minimera risken att sågbladet kommer ur spår: 6.23694, 6.23679, 6.23685 Vårt kompletta tillbehörssortiment hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Reparation av elverktyg får endast utföras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras ska skickas till din Metabo-återförsäljare. För adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. 7. Användning 8. Rengöring, underhåll 9. Råd och tips 10. Tillbehör 11. Reparation
Sida: 5
SVENSKA sv 50 Följ nationella miljöföreskrifter för omhändertagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller endast för EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU-direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Förklaringar till uppgifterna finns på sidan 3. Förbehåll för tekniska ändringar. T1 =största materialtjocklek i trä T2 =största materialtjocklek i järnfri metall T3 =största materialtjocklek i stålplåt n0 =slaghastighet vid tomgång P1 =nominell effektförbrukning P2 =avgiven effekt m =vikt utan sladd Mätvärdena är uppmätta enligt EN 60745. Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström I de tekniska specifikationerna ovan tas även hänsyn till toleranserna (i enlighet med gällande standarder). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av elverktygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, elverktygets skick och hur verktygen används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalt vibrationsvärde (vektorsumma i tre riktningar) räknas fram enligt EN 60745: ah,CM =vibrationsemissionsvärde (såga i metallplåt) ah,CW =vibrationsemissionsvärde (såga i trä) Kh,... =onoggrannhet (vibrationer) Typisk A-värderad bullernivå: LpA =ljudtrycksnivå LWA =ljudeffektnivå KpA, KWA= onoggrannhet När arbete utförs överskrids ljudnivån ibland med 80 dB(A). Använd hörselskydd! 12. Miljöskydd 13. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo STE 100 Quick men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo STE 100 Quick. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo STE 100 Quick så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo STE 100 Quick

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo STE 100 Quick nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Sågar
  • Modell/namn: STE 100 Quick
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska