STAB 18 LTX 100

Metabo STAB 18 LTX 100 manual

STAB 18 LTX 100

Manual för Metabo STAB 18 LTX 100 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 80 sidor.

Sida: 1
www.metabo.com de Originalbetriebsanleitung 5 en Original operating instructions 10 fr Instructions d’utilisation originales 14 nl Originele gebruikaanwijzing 19 it Manuale d’uso originale 24 es Manual de instrucciones original 29 pt Manual de instruções original 34 sv Original bruksanvisning 39 fi Alkuperäiskäyttöohje 43 no Original instruksjonsbok 48 da Original brugsvejledning 52 pl Oryginalna instrukcja obsługi 56 el Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας 61 hu Eredeti használati utasítás 66 ru Оригинальное руководство по эксплуатации 71 STA 18 LTX 100 STAB 18 LTX 100
Sida: 2
SVENSKA sv 39 Original bruksanvisning Vi försäkrar och tar ansvar för att: De här sticksågarna med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) – se sidan 3. Maskinen är avsedd för sågning i järnfri metall och stålplåt, trä och träliknande material, plast och liknande material. Allt annat är ej avsedd användning. Användaren ansvarar själv för skador som orsakas av felaktig användning. Allmänna föreskrifter om förhindrande av olycksfall samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING – Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som ingår med detta elverktyg. Fel som uppstår till följd av att instruktionerna nedan inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador. Spara alla varningar och instruktioner för framtida hänvisning. Se till så att dokumenta- tionen följer med elverktyget. Håll maskinen i de isolerade handtagen när du jobbar med tillsatsverktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Fäst och säkra arbetsstycket med hjälp av tvingar eller på annat sätt på stabilt underlag. Om du bara håller arbetsstycket med handen eller mot kroppen blir det instabilt, vilket kan göra att man förlorar kontrollen. Kontrollera att det inte finns några el-, vatten-, eller gasledningar på det ställe som ska bearbetas (använd t.ex. en metalldetektor). Såga inte i extremt små arbetsstycken. Vid sågning måste fotplattan ligga ordentligt an mot arbetsstycket. Om du avbryter arbetet, slå av maskinen och håll den stilla i arbetsstycket tills sågbladet stannat helt. Försök aldrig dra loss sågen ur arbetsstycket eller dra den bakåt när sågbladet är i rörelse, det kan ge ett kast. Slå inte på eller av maskinen när sågbladet har kontakt med arbetsstycket. Låt sågbladet uppnå max. sågfrekvens innan du börjar såga. Ska du starta sågen i ett arbetsstycke; centrera sågbladet i sågspalten och se till att sågtänderna inte hakat fast i arbetsstycket. Nyper sågbladet kan du få ett kast när du slår på sågen igen. Var försiktig så att händerna inte kommer in i sågområdet eller rör vid sågbladet. Håll aldrig handen under arbetsstycket. Ta endast bort spån och liknande när maskinen står stilla. Risk för personskador på grund av vasst sågblad. Sticksågsbladet kan bli hett när du sågar. Använd arbetshandskar! Ta ut batteriet ur maskinen innan du utför inställ- ningar, montering/demontering, underhåll eller rengöring. Se till att maskinen är avstängd när du sätter i batte- riet. Ta ut batteriet ur maskinen när du inte använder den. Skydda batterierna mot fukt! Skydda batterierna mot brand! Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Öppna aldrig batterierna! Vidrör eller kortslut aldrig batteripolerna! Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikligt med vatten. Om du får batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! Ta ut batteriet ur maskinen om maskinen är defekt. Minska belastning genom damm: Partiklar som uppstår vid arbeten med denna maskin kan innehålla cancerframkallande ämnen eller ämnen som orsakar allergiska reaktioner, andningsbesvär, missbildningar och andra fortplantningsstörningar. Exempel på sådana ämnen: bly (i blyhaltig färg), mineraliskt damm (i mursten, betong eller liknande.), tillsatser för träbehandling (kromat, trädskyddsmedel), vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metall, mursten. Risken beror på hur längre användaren eller personer som befinner sig i närheten exponeras för dessa ämnen. Dessa partiklar får inte hamna i din kropp. 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Föreskriven användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 3
SVENSKA sv 40 Beakta följande anvisningar för att minska risken: Se till att arbetsplatsen har god ventilation och bär lämplig skyddsutrustning, t.ex. andningsmask som filtrerar mikroskopiska partiklar. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. Använd lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - Rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm. - Använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare. - Sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Transport av litiumjonbatterier: Frakt av litiumjonbatterier klassas som farligt gods (UN 3480 och UN 3481). Fraktdokumenten för litiumjonbatterier ska uppfylla gällande föreskrifter. Kontakta eventuellt transportföretaget. Det finns certifierat förpackningsmaterial att få hos Metabo. - Skicka endast batterier om kåpan är oskadd och det inte sipprar ut någon vätska. Ta ut batteriet ur maskinen för att skicka det. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Se sidan 2. 1 Spak till sågbladsfäste 2 Sågbladsinspänning 3 Sågbladsstyrrulle 4 Sågklinga * 5 Skruv för justering av fotplatta 6 Fotplatta 7 Splitterskyddsplatta * 8 Skyddsbygel som skyddar så att du inte kommer emot sågbladet av misstag 9 Skydd 10 Spak till pendlingsinställning 11 Spånblåsets kopplingsknapp 12 Skjutreglage 13 Startspärr/transportsäkring som förhindrar oavsiktlig start 14 Strömbrytare 15 Handtag 16 Utsugsanslutning * 17 Vred för sågfrekvensinställning 18 Sexkantnyckel 19 Nyckelfack 20 Knapp för att lossa batteriet 21 Batteri * 22 Knapp till laddindikeringen 23 Ladd- och signalindikering 24 Sockel med skala för inställd snedsågningsvinkel * beroende på utförande/ingår inte 6.1 Batteri Ladda batteriet före användning. (21) Ladda batteriet när effekten avtar. Anvisningar för laddning av batteripaketet finns i bruksanvisningen till Metabo-laddaren. Litiumjonbatterier ‚“Li-Power, LiHD“ har ladd- och signalindikering (23): - (22)Tryck på knappen, så ger lysdioderna laddindikering. - Om en lysdiod blinkar, så är batteriet nästan urladdat och kräver laddning igen. 6.2 Ta av, sätta på batteriet Ta ur: Tryck på knappen som lossar batteriet (20) och dra batteriet (21) uppåt. Sätta i: skjut på batteriet (21) tills det snäpper fast. 6.3 Sätta i splitterskyddsplattan Risk för personskador på grund av vasst sågblad. Du måste ta ur sågbladet för att sätta i splitterskyddsplattan (7). Vänd på maskinen, så att fotplattan är uppåt. Skjut in splitterskyddsplattan framifrån och beakta de 2 punkterna nedan: • Plattans hala sida pekar uppåt. • Slitsen pekar bakåt (mot batteripaketet) Jobbar du med skyddsplatta (se kapitlet tillbehör 10.), så sätter du splitterskyddsplattan i skyddsplattan. 6.4 Sätta i sågblad Risk för personskador på grund av vasst sågblad. Sticksågsbladet kan bli hett när du sågar. Använd arbetshandskar! Använd sågblad som passar materialet du ska såga i. - Fäll fram spaken (1) ända till anslaget och håll den där. - Skjut i sågbladet (4) ända in till anslaget. Se till att sågbladstandningen pekar framåt och att bladet ligger rätt i spåret på styrrullen (3). - Släpp spaken (1) igen. (Den går tillbaka till sitt utgångsläge av sig själv. Nu sitter sågbladet fast). 6.5 Ta ur sågklingan Varning! Rikta inte sticksågen mot någon när du tar ur sågbladet. - Vrid spaken (1) framåt till anslaget, sågbladet åker ur av fjäderkraften. 5. Översikt 6. Driftstart
Sida: 4
SVENSKA sv 41 6.6 Såga med dammutsug - Montera utsugsanslutningen (16). Anslut en lämplig dammsugare. - Bästa utsugseffekt uppnås om skyddskåpan (9) skjuts nedåt. - Koppla bort spånblås (se kapitel 7.1). 6.7 Såga utan dammutsug - Arbeta med uppskjuten skyddskåpa (9). 6.8 Snedsågning Skjut skyddskåpan (9) uppåt, ta bort splitterskyddsplattan (7). Du kan inte använda de här delarna vid snedsågning. - Lossa skruven (5). - Skjut fram fotplattan (6) lite och snedställ. - Skjut sedan fotplattan (6) bakåt in i någon av spärrhakarna (45° vinkel, 0° vinkel). Du kan läsa av inställd vinkel på skalan på sockeln (24) till fotplattan. Du kan ställa in andra vinklar med vinkelmätare. - Dra åt skruven (5) igen. 6.9 Väggnära sågning Skjut skyddskåpan (9) uppåt, ta bort splitterskyddsplattan (7) samt cirkelstyrningen och parallellanslaget. Du kan inte använda de här delarna vid väggnära sågning. - Lossa skruven (5) såpass att det går att lyfta fotplattan (6) lite. - Lyft fotplattan (6) lite och skjut bak den mot anslaget. - Dra åt skruven (5) igen. 7.1 Spånblås Spånblåset går att slå av och på och ger fri sikt över sågstället. På:Tryck in kopplingsknappen (11) på vänster maskinsida. (Du ser symbolen på maskinens högra sida). Av:Tryck in kopplingsknappen (11) på höger maskinsida. (Du ser symbolen på maskinens vänstra sida). 7.2 Ställa in pendlingen Ställ in den pendling du vill ha med spaken (10). Läge 0 = pendlingen är av . . . Läge III = maximal pendling Rekommenderade inställningar, se sid. 3. Du får lättast fram optimal inställning genom att prova dig fram. 7.3 Ställa in maximal sågfrekvens (STA 18 LTX 100) Ställ in maximal sågfrekvens med vredet (17). Det kan du göra även när maskinen är igång. Rekommenderade inställningar, se sid. 3. Du får lättast fram optimal inställning genom att prova dig fram. 7.4 Slå på/av, kontinuerlig användning (STA 18 LTX 100) Undvik oavsiktlig start: Slå alltid av strömbrytaren när du drar ut kontakten ur uttaget eller om strömmen bryts. Vid kontinuerlig användning fortsätter maskinen att gå om du tappar den. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtaget, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Start: Skjut skjutreglaget (12) framåt. Tippa ned den tills den snäpper fast vid kontinuerlig användning. Slå AV: Tryck på bakkanten av skjutreglaget (12) så att det lossar. 7.5 Slå PÅ/AV (STAB 18 LTX 100) Slå PÅ: håll in startspärren (13) på höger maskinsida, tryck sedan på strömbrytaren (14). Slaghastigheten kan steglöst ändras genom att strömbrytaren (14) trycks in olika hårt så att hastigheten därigenom anpassas till material och arbetsförhållanden. Slå AV: släppströmbrytaren (14). Skyddamot oavsiktlig starter resp. transportsäkra: tryck in startspärren (13) på vänster maskinsida. Ta ut batterierna ur maskinen innan inställningar, ombyggnad, underhåll eller rengöring utförs. Rengör maskinen med jämna mellanrum. Sug rent motorns ventilationsöppningar med dammsugare. Blås igenom sågbladsinspänningen (2) med tryckluft med jämna mellanrum och grundligt. Vid behov ska du rengöra öppningarna bakom stödrullen för sågbladet (3) och utsugsstosarna (16). Lägg på en droppe olja på sågbladsstyrrullen (3) då och då. Instickning Det går att instickssåga arbetsstycken i mjuka material utan förborrning med sticksågsblad. Använd endast korta sågblad. Fungerar bara vid vinkelläge 0°. Se bild på sidan 2. Ställ spaken (10) i läge ”0” (pendeln stängs av). Sätt sticksågen med framkanten av fotplattan (6) på arbetsstycket. Håll ordentligt i sticksågen när du slår på den och för ned den långsamt. När sågbladet sågar fritt, kan du slå på pendlingen. På tjocka arbetsstycken måste du förborra ett hål som du kan sticka in sågbladet i. 7. Användning 8. Rengöring, underhåll 9. Råd och tips
Sida: 5
SVENSKA sv 42 Använd endast original-Metabo-batterier och Metabo-tillbehör. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Montera tillbehör på ett säkert sätt. O maskinen körs i en hållare: Se till att maskinen sitter fast ordentligt. Du kan skada dig om du tappar kontrollen över maskinen. Se sidan 4. A Cirkelstyrning och parallellanslag B Skyddsplatta (ser till så att ömtåliga arbetsstycken inte blir repade) C Ladegeräte D Akkupacks verschiedener Kapazitäten. Kaufen Sie nur Akkupacks mit der zu Ihrem Elektrowerkzeug passenden Spannung. 10.1 Sätta på cirkelstyrning och parallellanslag För sågning av cirklar (Ø 100–360 mm) och sågning längs en kant (max. 210 mm). Sätta på cirkelstyrning (se bild I) - Sätt i stången till cirkelstyrning och parallellanslag i sidan av fotplattan (centreringsspetsen (c) ska peka nedåt). - Ställ in den radie (d) du vill ha. - Dra åt skruven (b). - Vrid knappen så att den bakre centreringsspetsen i sågriktningen (c) körs ut. Stick in den i cirkelns mittpunkt. Sätta på parallellanslag (se bild II) - Sätt i stången till cirkelstyrning och parallellanslag i sidan av fotplattan (centreringsspetsen (c) ska peka nedåt). - Ställ in måttet (e) - Dra åt skruven (b). Vi rekommenderar användning av extra tjocka sågblad för att minimera risken att sågbladet kommer ur spår: 6.23694, 6.23679, 6.23685 Vårt kompletta tillbehörssortiment hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Reparation av elverktyg får endast utföras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras ska skickas till din Metabo-återförsäljare. För adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhändertagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller endast för EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU-direktiv 2012/19/EU om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Förklaringar till uppgifterna finns på sidan 3. Förbehåll för tekniska ändringar. T1 =största materialtjocklek i trä T2 =största materialtjocklek i järnfri metall T3 =största materialtjocklek i stålplåt n0 =slaghastighet vid tomgång P1 =nominell effektförbrukning P2 =avgiven effekt m =vikt med minsta batteriet Mätvärdena är uppmätta enligt EN 62841. Tillåten omgivningstemperatur under drift: -20 °C till 50 °C (begränsad prestanda i temperaturer under 0 °C). Tillåten omgivningstemperatur vid lagring: 0 °C till 30 °C Likström I de tekniska specifikationerna ovan tas även hänsyn till toleranserna (i enlighet med gällande standarder). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av elverktygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, elverktygets skick och hur verktygen används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalt vibrationsvärde (vektorsumma i tre riktningar) räknas fram enligt EN 62841: ah,CM =vibrationsemissionsvärde (såga i metallplåt) ah,CW =vibrationsemissionsvärde (såga i trä) Kh,... =onoggrannhet (vibrationer) Typisk A-värderad bullernivå: LpA =ljudtrycksnivå LWA =ljudeffektnivå KpA, KWA= onoggrannhet När arbete utförs överskrids ljudnivån ibland med 80 dB(A). Använd hörselskydd! 10. Tillbehör 11. Reparation 12. Miljöskydd 13. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo STAB 18 LTX 100 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo STAB 18 LTX 100. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo STAB 18 LTX 100 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo STAB 18 LTX 100

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo STAB 18 LTX 100 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Sågar
  • Modell/namn: STAB 18 LTX 100
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Arabiska