STA 18 LTX

Metabo STA 18 LTX manual

STA 18 LTX

Manual för Metabo STA 18 LTX på Holländsk. Denna PDF-handbok har 68 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 33 Bruksanvisning i original Vi försäkrar och tar ansvar för att sticksågarna med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) - se sidan 3. Maskinen är avsedd för sågning i järnfri metall och stålplåt, trä och träliknande material, plast och liknande material. Allt annat är ej avsedd användning. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ gällande föreskrifter för skadeprevention och de medföljande säkerhetsanvisningarna. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING – Läs igenom bruksanvisningen för att minska risken för skador. VARNING! Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsanvisningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till så att dokumentationen följer med elverktyget. Håll maskinen i de isolerade greppen när du jobbar med verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Kontrollera att det inte går några el-, vatten-, eller gasledningar där du ska jobba (använd t.ex. en metalldetektor). Skydda batterierna mot fukt! Skydda batterierna mot brand! Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Öppna aldrig batterierna! Rör eller kortslut aldrig batteripolerna! Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en något sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikligt med vatten. Får du batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! Säkra arbetsstycket så att det ligger stadigt och inte glider när du jobbar, t.ex. med spänntving. Försök aldrig att såga extremt små arbetsstycken. Vid sågning måste fotplattan ligga ordentligt an mot arbetsstycket. Om du avbryter arbetet, slå av maskinen och håll den stilla i arbetsstycket tills sågbladet stannat helt. Försök aldrig dra loss sågen ur arbetsstycket eller dra den bakåt när sågbladet är i rörelse, det kan ge ett kast. Slå inte på eller av maskinen när sågbladet har kontakt med arbetsstycket. Låt sågbladet nå max. sågfrekvens innan du börjar såga. Ska du starta sågen i ett arbetsstycke; centrera sågbladet i sågspalten och se till så att sågtänderna inte hakat fast i arbetsstycket. Nyper sågbladet kan du få ett kast när du slår på sågen igen. Var försiktig så att händerna inte kommer in i sågområdet eller rör vid sågbladet. Håll aldrig handen under arbetsstycket. Ta bara bort spån och liknande när maskinen är av. Ta ut batterierna ur maskinen innan inställningar, ombyggnad, underhåll eller rengöring utförs. Risk för personskador på grund av vasst sågblad. Sticksågsbladet kan bli hett när du sågar. Använd arbetshandskar! Klämrisk! Håll fingrarna borta från sågbladsinspänningen (2)! Ta ut batteriet ur maskinen när du inte använder den. LED-belysning (9): titta inte direkt mot LED-belysningen med optiska instrument, LED-klass 1M, klassad enligt DIN EN 60825-1: 2003, våglängd: 400-780 nm; timp=300 µs, 5 lm. Minska belastning genom damm: Partiklar som uppstår vid arbeten med denna maskin, kan innehålla cancerframkallande ämnen eller ämnen som orsakar allergiska reaktioner, andningsbesvär, missbildningar och andra fortplantningsstörningar. Exempel på sådana ämnen: Bly (i blyhaltig färg), mineraliskt damm (i mursten, betong eller liknande.), tillsatser för träbehandling (kromat, trädskyddsmedel), vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metall, mursten. Risken beror på hur länge användaren eller personer som befinner sig i närheten exponeras för dessa ämnen. Dessa partiklar får inte hamna i din kropp. Beakta följande anvisningar för att minska risken: Se till att arbetsplatsen har god ventilation och bär lämplig skyddsutrustning, t.ex. andningsmask som filtrerar mikroskopiska partiklar. 1. Överensstämmelseintyg 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 34 Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. Se sid. 2. 1 Spak till sågbladsfästet 2 Sågbladsinspänning 3 Sågbladsstyrrulle 4 Sågblad* 5 Splitterskyddsplatta 6 Skyddsplatta att sätta på fotplattan 7 Fotplatta 8 Skyddsbygel som skyddar så att du inte kommer emot sågbladet av misstag 9 LED-arbetsbelysning 10 Spak till spånblåset 11 Startspärr/transportsäkring som förhindrar oavsiktlig start 12 Strömbrytare 13 Spak till pendlingsinställningen 14 Insexnyckel 15 Knapp för att lossa batteriet 16 Batteri * 17 Knapp till laddindikeringen 18 Ladd- och signalindikering 19 Skruv för snedställa fotplattan 20 Sockel med skala för inställd snedsågningsvinkel * bara vissa modeller 6.1 Sätta i splitterskyddsplattan i skyddsplattan (5) Risk för personskador på grund av vasst sågblad. Du måste ta ur sågbladet för att sätta i splitterskyddsplattan (5). Vänd på maskinen, så att fotplattan är uppåt. Sätt i splitterskyddsplattan framifrån, följ följande 2 punkter: • den glatta sidan på plattan ska vara uppåt. • Slitsen ska peka bakåt. Jobbar du med skyddsplatta (se kapitlet tillbehör 10.), så sätter du splitterskyddsplattan i skyddsplattan. 6.2 Sätta i sågblad Risk för personskador på grund av vasst sågblad. Sticksågsbladet kan bli hett när du sågar. Använd arbetshandskar! Använd sågblad som passar materialet du ska såga i. - Fäll fram spaken (1) ända till anslaget och håll den där. - Skjut i sågbladet (4) ända in till anslaget. Se till så att sågbladstandningen pekar framåt och att bladet ligger rätt i spåret på styrrullen (3). - Släpp spaken (1) igen. (Den går tillbaka till sitt utgångsläge av sig själv. Nu sitter sågbladet fast). 6.3 Ta ur sågbladet - Vrid spaken (1) framåt till anslaget, sågbladet åker ur av fjäderkraften. Varning! Rikta inte sticksågen mot någon när du tar ur sågbladet. 6.4 Snedsågning Ta bort skyddsplattan (6). Du kan inte använda delen vid snedsågning. - Lossa skruven (19). - Skjut fram fotplattan (7) lite och snedställ. - Du kan läsa av inställd vinkel på skalan på sockeln (20) till fotplattan. Du kan ställa in andra vinklar med vinkelmätare. 7.1 Batteri Ladda batteriet före användning. (16) Ladda batteriet när effekten avtar. Litiumjonbatterier har ladd- och signalindikering (18): - (17)Tryck på knappen, så ger lysdioderna laddindikering. - Om en lysdiod blinkar, så är batteriet nästan urladdat och kräver laddning igen. 7.2 Ta av, sätta på batteriet Ta ur: tryck på knappen som lossar batteriet (15) och dra av batteriet (16) framåt. Sätta i: skjut på batteriet (16) tills det snäpper fast. 7.3 Spånblåset Spånblåset går att slå av och på och ger fri sikt över sågstället. Vrid spaken (10) på höger maskinsida. O = Spånblås PÅ X = Spånblås AV 7.4 Ställa in pendlingen Ställ in den pendling du vill ha med spaken (13). Läge 0 = pendlingen är av . . . Läge 3 = maximal pendling Rekommenderade inställningar, se sid. 2. Du får lättast fram optimal inställning genom att prova. 7.5 Slå PÅ/AV Slå PÅ: håll in startspärren (11) på höger maskinsida, tryck sedan på strömbrytaren (12). Slå AV: släppströmbrytaren (12). Skyddamot oavsiktlig starter resp. transportsäkra: tryck in startspärren (11) på vänster maskinsida. 5. Översikt 6. Före första användning 7. Användning
Sida: 3
SVENSKA sv 35 7.6 LED-belysning Inbyggd LED-arbetsbelysning (9)lyser upp såglinjen optimalt. Ta ut batterierna ur maskinen innan inställningar, ombyggnad, underhåll eller rengöring utförs. Rengör maskinen med jämna mellanrum. Sug rent motorns ventilationsöppningar med dammsugare. Blås rent sågbladsinspänningen ordentligt med tryckluft med jämna mellanrum. Rengör öppningarna bakom sågbladsstyrrullen (3), om det behövs. Lägg på en droppe olja på sågbladsstyrrullen (3) då och då. Såga olika material Smörj sågbladet med ett Metabo kylsmörjstift vid metallsågning. Spraya sågstället med vatten när du sågar plexiglas. Såga plåt tunnare än 1 mm på träunderlag. Figursågning Använd smala, optimerade figursågsblad vid figursågning. Instickssågning Det går att instickssåga arbetsstycken i mjuka material utan förborrning med sticksågsblad. Använd bara korta sågblad. Fungerar bara vid vinkelläge 0°. Se bild på sid. 3. Ställ spaken (13) i läge 0 (pendling av). Sätt sticksågen med framkanten av fotplattan (7) på arbetsstycket. Håll ordentligt i sticksågen när du slår på den och för ned den långsamt. När sågbladet sågar fritt, kan du slå på pendlingen. På tjocka arbetsstycken måste du förborra ett hål som du kan sticka in sågbladet i. Använd bara Metabo-originaltillbehör. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Montera tillbehör på ett säkert sätt. O maskinen körs i en hållare: Se till att maskinen sitter fast ordentligt. Du kan skada dig om du tappar kontrollen över maskinen. Se sidan 4. A Laddare B Batterier med olika kapacitet. Köp bara batterier som har samma spänning som ditt eget elverktyg. C Sågblad med enkelnocksskaft. Använd sågblad som passar till materialet du ska såga i. D Splitterskyddsplatta (som reservdel) E Skyddsplatta att sätta på sticksågens fotplatta. Skyddsplattan ser till så att ömtåliga arbetsstycken inte blir repade. F Styrning för att använda sticksågen med styrskena G Styrskena (totallängd: 1 500 mm) H Skarvdel för att smidigt sätta ihop 2 styrskenor 6.31213 med varandra. I Spännbygel för att fästa styrskenan på arbetsstycke eller i arbetsbänk J Kylsmörjstift för kylning av sågbladet vid metallsågning. K Cirkelstyrning och parallellanslag Ett komplett tillbehörssortiment hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. 10.1 Sätta på cirkelstyrning och parallellanslag För sågning av cirklar ( Ø 100 - 360 mm) och sågning längs en kant (max. 210 mm). Sätta på cirkelstyrningen (sid. 4, fig. I) - Sätt i stången till cirkelstyrning och parallellanslag i öppningen på fotplattan (a) (centreringsspetsen (c) ska peka nedåt). - Ställ in den radie (d) du vill ha. - Dra åt skruvarna (b). Sätta på parallellanslaget (sid. 4, fig. II) - Sätt i stången till cirkelstyrning och parallellanslag i öppningen på fotplattan (a) (centreringsspetsen (c) ska peka uppåt). - Skruva ur centreringsspetsen (c). - Ställ in måttet (e) - Dra åt skruvarna (b). Elverktyg får bara repareras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras skickar du till någon av Metabos servicecenter. Adresser, se www.metabo.com. Beskriv felet när du skickar in det för reparation. Följ nationella miljöföreskrifter för omhändertagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller bara EU-länder: släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Förklaring till uppgifterna på sid. 3. Vi förbehåller oss rätten till ändringar pga. den tekniska utvecklingen. U =Batterispänning T1 =Största materialtjocklek i trä T2 =Största materialtjocklek i järnfri metall T3 =Största materialtjocklek i stålplåt 8. Rengöring, underhåll 9. Tips och råd 10. Tillbehör 11. Reparationer 12. Återvinning 13. Tekniska data
Sida: 4
SVENSKA sv 36 n0 =Sågfrekvens obelastad m =vikt med minsta batteriet Mätvärdena är uppmätta enligt EN 60745. Maskinen har skyddsklass II Likström I den tekniska datan ovan tas även hänsyn till toleranserna (motsvarande respektive gällande standard). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av elverktygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, elverktygets skick och hur verktygen används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalt vibrationsvärde (vektorsumma i tre riktningar) räknas fram enligt EN 60745: ah,CM =vibrationsemissionsvärde (såga i metallplåt) ah,CW =vibrationsemissionsvärde (såga i trä) Kh,... = onoggrannhet (vibrationer) Typisk A-värderad bullernivå: LpA =ljudtrycksnivå LWA =ljudeffektnivå KpA, KWA= onoggrannhet Använd hörselskydd!

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo STA 18 LTX men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo STA 18 LTX. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo STA 18 LTX så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo STA 18 LTX

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo STA 18 LTX nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Sågar
  • Modell/namn: STA 18 LTX
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska