Metabo ST 50 PENDIX manual

Manual för Metabo ST 50 PENDIX på Holländsk. Denna PDF-handbok har 132 sidor.

Sida: 1
62 SVENSKA Innehållsförteckning 1 Försäkran om överensstämmelse 2 Avsedd användning 3 Allmänna säkerhetsanvisningar 4 Särskilda säkerhetsanvisningar 5 Översikt 6 Driftstart 7 Användning 8 Tips och knep 9 Underhåll 10 Tillbehör 10.1 Montering av cirkel- och parallellsågning 10.2 Geringssnitt med parallellsågning 11 Reparation 12 Miljöskydd 13 Tekniska data 1 Försäkran om överensstämmelse Vi förklarar med ensamansvar att den här produkten överensstämmer med de standarder eller normerande dokument som anges på sidan 2. 2 Avsedd användning Sticksågen är lämplig för sågning av ickejärnmetaller och stålplåt, trä och träliknande material, plast och liknande material. Varje annan användning är otillåten. Användaren allena ansvarar för skador på grund av icke avsedd användning. Allmänt godkända olycksfallsförebyggande föreskrifter och bifogade säkerhetsanvisningar måste beaktas. 3 Allmänna säkerhetsanvisningar VARNING! - Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säker- hetsanvisningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Läs alla säkerhets- och bruksanvisningar noga innan du använder elverktyget. Spara den medföljande dokumentationen och se till att den följer med elverktyget. 4 Särskilda säkerhetsanvisningar Beakta alla textavsnitt som är märkta med den här symbolen för att skydda dig själv och ditt elverktyg! Håll maskinen i de isolerade greppen när du jobbar med verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Bruksanvisning Till våra kunder Tack för förtroendet som du visat oss genom att köpa det nya Metabo elverktyget. Varje Metabo elverktyg provas noggrant och är underkastad den hårda kvalitetskontrollen hos Metabos kvalitetssäkring. Livslängden på ett elverktyg beror i hög grad på dig. Följ informationen i den här bruksanvisningen och bifogade dokument. Ju varsammare du hanterar ditt Metabo elverktyg desto längre kommer den att göra nytta på ett tillförlitligt sätt. 08 Stichsäge (SV) 08.02.2008 10:27 Uhr Seite 62
Sida: 2
Bär alltid skyddsglasögon, hörselskydd, arbetshandskar och skyddsskor när du arbetar med ditt elverktyg! Damm från material som blyfärg, vissa träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Kontakt eller inandning av dammet kan ge användaren eller personer i närheten allergiska reaktioner och/eller luftvägsproblem. En del damm som ek- och bokdamm anses vara cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatser för träbearbetning (kromat, träskyddsmedel). Asbesthaltigt material får bara fackman bearbeta. - Använd helst dammutsug. - Använd en Metabo-dammsugare som passar elverktyget, så får du bra dammutsug. - Se till så att arbetsplatsen har bra ventilation. - Vi rekommenderar att du använder andningsskydd med filterklass P2. Följ alltid gällande nationella säkerhets- föreskrifter för materialet du ska bearbeta. 5 Översikt Se sidan 3. 1 Spärrknapp för att spärra strömbrytaren (kontinuerlig drift) 2 Strömbrytare 3 Ställratt för förval och steglös ändring av slagtal 4 Sågbladets spänndon (endast på ST 50 Pendix, STE 65 och STE 70) 5 Säkerhetsbygel 6 Sticksågblad 7 Flisstopp 8 Skyddskåpa (ej på ST 50 Pendix) 9 Sågbladets snabbspänndon (endast på STE 75 Quick, STE 80 Quick) 10 Fotplatta a Insexnyckeldepot 11 Vred för att ställa in sågbladets pendelrörelse 12 Glidsula (endast STE 75 Quick, STE 80 Quick) 13 Insexnyckel 6 Driftstart Jämför innan driftstart om nätspänningen och nätfrekvensen som är angiven på typskylten överensstämmer med ditt elnäts data. Kör inte verktyget utan sågblad! Dra ur stickkontakten ur uttaget innan byte av sågblad. Montera sticksågblad (på ST 50 Pendix, STE 65 och STE 70) Skjut skyddskåpan (8) uppåt. Lossa insexskruven (14). Skjut in sticksågbladet (6) i sågbladets spänndon (4) till anslag. Sticksågbladet måste ligga rätt i stödrullens (15) spår. Skruva fast insexskruven (14). Montera sticksågblad (på STE 75 Quick, STE 80 Quick) Vrid spännarmen (16) på sågbladets snabbspänndon (9) till anslag. Skjut in 16 9 15 6 4 14 15 6 63 SVENSKA 08 Stichsäge (SV) 08.02.2008 10:27 Uhr Seite 63
Sida: 3
64 SVENSKA sticksågbladet (6) i sågbladets snabbspänndon (9) till anslag. Sticksågbladet måste ligga rätt i stödrullens (15) spår. Släpp spännarmen (16). 7 Användning Montera flisstopp Sätt in flisstoppet (7) till anslag i glidsulan (12) eller i fotplattan (10). Sågning intill vägg Ta bort skyddskåpan (8) och flisstoppet (7). Lossa insexskruven (17) i fotplattan (10) och sätt in fotplattan i främre hållaren (18). Dra åt insexskruven (17). Spånutsugningssystem M+P-14A- Du får optimala utsugsresultat i kombination med skyddskåpan (8) (för ST 50 Pendix tillhandahålls skyddskåpan vid behov som tillbehör). Anslut en lämplig dammsugare till utsugsadaptern för att suga ut sågspånen. Sågning utan sågutsugningssystem Ta bort skyddskåpan (8). Fäll ned säkerhetsbygeln (5). Ställa in slagtal För rekommenderade inställningsvärden se sidan 2. Ställa in sågbladets pendelrörelse Vrid på vredet (11). 0 = pendelrörelsen är avstängd 3 = maximal pendelrörelse För rekommenderade inställningsvärden se sidan 2. 8 10 17 18 7 12 7 10 08 Stichsäge (SV) 08.02.2008 10:27 Uhr Seite 64
Sida: 4
Kontinuerlig drift Tryck in strömbrytaren (2) till anslag och håll den intryckt. Tryck in spärrknappen (1) och håll den intryckt. Släpp strömbrytaren (2) och därefter spärrknappen (1). För att frigöra strömbrytaren (2) ska den tryckas in till anslag och släppas. Geringssnitt Ta bort skyddskåpa (8), flisstopp (7) och utsugsslang (E). Lossa insexskruven (17) i fotplattan (10). Skjut fotplattan (10) framåt, vrid den och skjut in den bakåt eller framåt i ett av hacken. Dra åt insexskruven (17). Den för tillfället inställda vinkeln kan avläsas på talet på fotplattans sockel. Vinkelinställning 15°, 30° och 45° är givna med hjälp av hakar. Gör en provsågning vid mycket exakta geringssnitt och kontrollera med en vinkelmätare. 8 Tips och knep Såga i olika material Vid sågning av metaller ska sågbladet smörjas med ett Metabo kylsmörjstift. Vid sågning av plexiglas ska snittstället fuktas med vatten. Såga plåt under 1 mm tjocklek på ett träunderlag. Instickning På tunna arbetsstycken kan man sticka in i arbetsstycket med sticksågbladet, utan att först ha borrat ett hål. Ställ vredet (11) i position "0". Sätt sticksågen med fotplattans (10) främre kant på arbetsstycket. Håll stadigt i den gående sticksågen och för den långsamt nedåt. När sågbladet sågats fritt kan pendelrörelsen kopplas in. Ett hål måste först borras på tjockare arbetsstycken, där sågbladet kan sättas in. 10 11 3 2 1 0 3 2 1 0 0° 15° 30° 45° 0° 15° 30° 45° 10 17 0° 15° 30° 45° M+P-14A-0179 1 2 65 SVENSKA 08 Stichsäge (SV) 08.02.2008 10:27 Uhr Seite 65
Sida: 5
SVENSKA 66 9 Underhåll Risk för personskada från vasst sågblad. Underhåll endast när sticksågbladet står stilla! Stäng av sticksågen och dra ur stickkontakten ur uttaget! Rengör vid behov luftutsläppsöppningarna bakom sågbladets stödrulle. Lägg då och då på en droppe olja på sågbladets stödrulle. Kolborstar får endast bytas av tillverkaren eller på en lämplig fackverkstad. 10 Tillbehör Använd endast orginaltillbehör från Metabo. Vänd dig till din återförsäljare när du behöver tillbehör. Ange exakt typ på ditt elverktyg till återförsäljaren så att rätt tillbehör kan väljas. Möjligt tillbehör (sidan 4): A Sticksågblad B Glidsula för påsättning på sticksågens fotplatta. Glidsulan förhindrar att ömtåliga ytor på arbetsstycken repas. C Flisstopp D Cirkel- och parallellsågning E Utsugsslang ø 35 mm F Styrdon för att använda sticksågen med styrskena G Styrskena 1500 mm H Spännbygel I Sticksågbord 255 x 183 mm med spännbygel för fastsättning på arbetsbänk 10.1 Montering av cirkel- och parallellsågning För att såga cirklar från ø 100 mm till 360 mm och för snitt parallella med en kant (max 210 mm). Fastsättning av klämmor M+P-14A- Lägg på klämmorna (19) med öppningen framåt och gängan uppåt på fotplattan (10) och skruv in skruvarna (20) från undersidan. Tänk på att ta bort klämmorna till cirkel- och parallellsågningen igen efter användning, eftersom sågbladets spänndon annars kan skadas. Montering av cirkelsågning M+P-14A- Skjut in cirkel- och parallellsågningen (21) i fotplattans (10) klämmor (19). Ställ in måttet (a), skruva fast skruvarna (20). 21 c 10 a 19 20 20 19 08 Stichsäge (SV) 08.02.2008 10:27 Uhr Seite 66
Sida: 6
67 SVENSKA Montering av parallellsågning M+P-14A- Lossa skruvarna (20), skjut in cirkel- och parallellsågningen (21) i fotplattans (10 ) klämmor (19). Ställ in måttet (b), skruva fast skruvarna (20). Ta bort dornen (c). 9.2 Geringssnitt med parallellsågning Ta bort skyddskåpan (8), flisstoppet (7) och utsugsslangen (E). Lossa insexskruven (17) i fotplattan (10). Skjut fotplattan (10) framåt, vrid och skjut den bakåt i hakarna för 15° och 30° geringsvinkel. För 45° geringsvinkel ska sticksågen svängas åt vänster och fotplattan (10) skjutas framåt i bakre haken. För 45° geringsvinkel får inte sticksågen svängas till höger, det kan skada sågbladets spänndon. Dra åt insexskruven (17). Ta bort klämmorna efter användning! 11 Reparation Endast behörig elektriker för utföra reparationer på elverktyg! Metabo elverktyg som behöver repareras kan sändas in till någon av de adresser som anges på reservedelslistan. Beskriv det fel som konstaterats när du skickar in det för reparation. 12 Miljöskydd Metabos förpackningar kan återvinnas till 100%. Metabo elverktyg som behöver repareras kan sändas in till någon av de adresser som anges på reservedelslistan. Den här bruksanvisningen är tryckt på papper med klorfri blekning. Gäller bara EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU-direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. 21 10 b 19 20 08 Stichsäge (SV) 08.02.2008 10:27 Uhr Seite 67
Sida: 7
68 SVENSKA 13 Tekniska data ST 50 STE 65 STE 70 STE 75 STE 80 Pendix Quick Quick Största materialtjocklek i mm (in): - trä 50 (2") 65 (2 5/8") 70 (2 3/4") 75 (3") 80 (3 3/16") - icke-järnmetaller 10 (3/8") 20 (3/4") 20 (3/4") 25 (1") 25 (1") - stålplåt 3 (1/8") 6 (1/4") 6 (1/4") 8 (5/16") 8 (5/16") Slagtal vid tomgång min -1 3000 1000-3000* 1000-3000* 1000-3000* 1000-3000* Ineffekt i watt 400 550 570 600 610 Uteffekt i watt 240 340 340 360 360 Vikt i kg (lbs) 2,2 (4,9) 2,2 (4,9) 2,2 (4,9) 2,3 (5,1) 2,3 (5,1) Typiskt A-bedömd ljudnivå: Ljudtrycksnivå LpA i dB (A) 86 88 89 89 88 Ljudeffektsnivå LWA i dB (A) 97 99 100 100 99 Onoggrannhet KpA, KWA i dB (A) 3 3 3 3 3 Totalvibrationsvärde (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: Vibrationsemissionsvärde (Såga metallplåt) ah, CM (m/s2 ) 5 5 5 5 12 Onoggrannhet (vibrationer) Kh, CM (m/s2 ) 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 Vibrationsemissionsvärde (Såga i trä) ah, CW (m/s2 ) 7 10 10 11 5 Onoggrannhet (vibrationer) Kh, CW (m/s2 ) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 08 Stichsäge (SV) 08.02.2008 10:27 Uhr Seite 68
Sida: 8
Bär hörselskydd! De angivna vibrationsnivåerna i anvisningen är uppmätta enligt standardmätmetoderna i EN 60745 och går att använda för att jämföra elverktyg med varandra. De går även att använda för att uppskatta vibrations- belastningen. Den angivna vibrationsnivån avser elverktygets huvudsakliga användningsområde. Vibrationsnivån kan avvika om elverktyget blir använt för andra användningsområden, med andra verktyg eller otillräckligt underhåll. Det kan öka vibrationsbelastningen avsevärt under hela arbetsintervallet. Vill du ha en noggrann uppskattning av vibrationsbelastningen, bör du även ta med tiden maskinen är av eller igång utan belastning i beräkningen. Det kan sänka vibrationsbelastningen avsevärt under hela arbetsintervallet. Lägg även in extra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren från vibrationspåverkan som t.ex.: Underhåll av elverktyg och verktyg, handvärmning, organiserade arbetsmetoder. *Energirika högfrekventa störningar kan förorsaka varvtalssvängningar på upp till 20%. De försvinner emellertid så snart störningen har upphört. Med förbehåll för ändringar i enlighet med tekniska framsteg. Mätvärden fastställda enligt EN 60745. Angivna tekniska data tar även hänsyn till toleranser (motsvarande respektive gällande standard). 69 SVENSKA 08 Stichsäge (SV) 08.02.2008 10:27 Uhr Seite 69

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo ST 50 PENDIX men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo ST 50 PENDIX. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo ST 50 PENDIX så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo ST 50 PENDIX

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo ST 50 PENDIX nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Sågar
  • Modell/namn: ST 50 PENDIX
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Grekisk, Ungerska, Finska, Czech, Slovakien, Slovenska, Kroatiska