SSD 18 LTX 200 BL

Metabo SSD 18 LTX 200 BL manual

SSD 18 LTX 200 BL

Manual för Metabo SSD 18 LTX 200 BL på Holländsk. Denna PDF-handbok har 68 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 33 Bruksanvisning i original Vi intygar att vi tar ansvar för att: de sladdlösa mutterdragarna med följande typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i alla gällande direktiv *2) och standarder *3). Medföljande teknisk dokumentation *4) - se sid. 3. Mutterdragaren är avsedd för i- och urskruvning av skruv. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ gällande skadeförebyggande föreskrifter och medföljande säkerhetsanvisningar. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING – Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som ingår med detta elverktyg. Fel som uppstår till följd av att instruktionerna nedan inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador. Spara alla varningar och instruktioner för framtida hänvisning. Se till så att dokumenta- tionen följer med elverktyget. Håll elverktyget i de isolerade handtagen vid arbeten där skruven kan komma i kontakt med dolda elledningar. Kontakt mellan skruv och strömförande ledning kan spänningssätta maski- nens metalldelar, så att du får en stöt. Ta ut batteriet ur maskinen innan du utför inställ- ningar, omriggning, underhåll eller rengöring. Se till att maskinen är avstängd när du sätter i batte- riet. Se till så att det inte går några el-, vatten- eller gasledningar där du ska jobba (använd t.ex. med metalldetektor). Se till att arbetsstycket inte kan förskjutas eller dras med (t.ex. genom att det spänns fast med skruvtvingar). Skydda batterierna mot fukt! Skydda batterierna mot brand! Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Öppna aldrig batterierna! Vidrör eller kortslut aldrig batteripolerna! Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikligt med vatten. Om du får batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! Ta ut batteriet ur maskinen om maskinen är defekt. Använd endast skruvinsatser som är avsedda för slagskruvdragare. Var försiktig vid inskruvning av långa skruvar; risk för att slinta. Placera verktyget på skruven när det är avstängt. Under längre arbetsperioder skall hörselskydd användas. Långvarig påverkan av buller kan orsaka hörselskador. LED-belysning (7): rikta aldrig optiska instrument rakt in i LED-strålen. Transport av litiumjonbatterier: Frakt av litiumjonbatterier klassas som farligt gods (UN 3480 och UN 3481). Fraktdokumenten för litiumjonbatterier ska uppfylla gällande föreskrifter. Kontakta eventuellt transportföretaget. Det finns certifierat förpackningsmaterial att få hos Metabo. Skicka endast batterier om kåpan är oskadd och det inte sipprar ut någon vätska. Ta ut batteriet ur maskinen för att skicka det. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Minska belastning genom damm: VARNING - Vissa typer av damm som genereras vid sandpappersslipning, slipning, borrning och andra arbeten innehåller kemikalier som kan orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsstörningar. Till dessa kemikalier hör bland annat följande: - Bly av blyhaltig färg. - Mineraliskt damm i murstenar, cement och andra murmaterial. - Arsenik och krom i kemiskt behandlat trä. Den risk som du utsätts för beror på hur ofta du genomför denna typ av arbeten. För att minska belastningen genom dessa kemikalier: Arbeta i ett ordentligt ventilerat område och använd godkänd skyddsutrustning, t.ex. dammask som utvecklats speciellt för filtrering av mikroskopiska partiklar. Detta gäller även för damm från andra material, t.ex. vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metaller, asbest. Andra sjukdomar är t.ex. allergiska reaktioner och andningsbesvär. Låt inte damm hamna i din kropp. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). 1. CE-överensstämmelseintyg 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 34 Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. Till speciella arbetsuppgifter ska man använda lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm, - använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare, - sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Se sid. 2. 1 Fyrkants-fäste för insatsverktyg 1/2“ * 2 Insexfäste för skruvbits* 3 Låsring* 4 Omkopplare för rotationsriktning/ transportsäkring 5 Strömbrytare 6 Handtag (greppyta) 7 LED-belysning för jobb på dåligt upplysta ställen. LED-belysningen lyser när maskinen är på. 8 Vred för varvtals- och momentinställning 9 Batteri * 10 Knapp för att lossa batteriet 11 Knapp till laddindikeringen * 12 Ladd- och signalindikering * 13 Bälteskrok (montera enligt bild) * * beroende på utförande/modell Ta ut batteriet ur maskinen innan du gör inställningar eller underhåll. Se till att maskinen är avstängd när du sätter i batteriet. 6.1 Batteri Ladda batteriet före användning. (9) Ladda batteriet så snart effekten börjar avta. Anvisningar för laddning av batteripaketet finns i bruksanvisningen till Metabo-laddaren. Litiumjonbatterier har ladd- och signalindikering (12): - (11)Tryck på knappen, så ger lysdioderna laddin- dikering. - Om en lysdiod blinkar är batteriet nästan urladdat och kräver laddning. Demontera: Tryck på knappen som lossar batteriet (10) och dra av batteriet (9) framåt. Montering: Skjut in batteriet (9) tills det snäpper fast. 6.2 Ställa in rotationsriktning, transportsäk- ring (startspärr) Slå bara på rotationsriktningsväljaren/trans- portsäkringen (4) när motorn är av! Slå på rotationsriktningsväljaren/ transportsäkringen (4). R = högergång (skruvar i skruv) L = vänstergång (skruvar ur skruv) 0 = Mittläge: transportsäkring (startspärr) på 6.3 Start och stopp Slå PÅ: Tryck på strömbrytaren (5). Slå AV: Slå AV: släpp strömbrytaren (5). 6.4 Varvtal/åtdragningsmoment Varvtal och åtdragningsmoment hänger ihop. Ju lägre varvtal, desto lägre åtdragningsmoment. Du kan ställa in momentet på 2 sätt: 1) Förvälj driftläge/önskat åtdragningsmoment på vredet (7): = max. åtdragningsmoment (Powermode) = inställbart åtdragningsmoment = särskilt för självskärande skruvar: till en början högt varvtal (för borrning) och därefter långsamt varvtal (för åtdragning av skruven). 2) Ändra moment steglöst: Du kan ändra varvtal och åtdragningsmoment steglöst i alla lägen på vredet genom att trycka in strömbrytaren (5) mycket eller lite och på så vis anpassa till användningsområdet. Rekommendation: Prova dig fram till rätt inställning genom att skruva på prov. 6.5 Byta skruvbits på SSD... Sätta i bits: dra fram låsringen (3) och tryck i skruv- bitsen tills det tar emot. Släpp låsringen (3). Dra i bitsen och se till så att den sitter ordent- ligt. Ta ur skruvbits: Dra fram låsringen (3) och ta ur skruvbitsen. Använd bara skruvbits med insticksände: Skruvbitsen ska passa skruven. Använd aldrig skadade skruvbits. 5. Översikt 6. Driftstart/inställning P ... 9,5 mm (3/8“)
Sida: 3
SVENSKA sv 35 6.6 Byta skruvbits på SSW... Sätta i skruvbits: tryck på insatsverktyget tills det tar emot på fyrkantsfästet (1). Ta av skruvbits: dra av insatsverktyget från fyrkantsfästet (1). Skruvbitsen ska passa skruven. Använd aldrig skadade skruvbits. Rikta verktyget rakt mot skruven. Skruvförloppet består av två delar: Inskruvning av skruven och fastdragning av skruven med slagverket. Åtdragningsmomentet är beroende av slagtiden. Du uppnår maxmoment efter ca 5 sekunders slående åtdragning. Momentförloppet beror på användningsområdet: Vid hård skruvdragning (skruvdragning i hårda material som t.ex. metall) får du maxmoment redan efter en kort slående åtdragning (a). Mjuk skruvdragning (skruvdragning i mjuka material som t.ex. trä) kräver längre åtdragningstid (b). Rekommendation: prova dig fram till rätt inställning för skruvdragning. OBS! Vid småskruv uppnår du maxmoment på mindre än 0,5 sekunders åtdragning. - Så håll koll på hur lång tid skruvdragningen tar. - Ställ in ett lämpligt läge på vredet (7) (se kapitel 6.4). - Ställ in momentet noggrant genom att trycka mycket eller lite på strömbrytaren (5), så att skruven inte blir skadad eller skruvskallen avsliten. Använd bara Metabo originaltillbehör. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Se sid. 4. A Laddare B Batterierna har olika kapacitet Använd bara batterier som har samma spänning som ditt eget elverktyg. C Skruvinsatser Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Endast behörig elektriker får reparera elverktyg! Ett elektriskt verktyg från Metabo som kräver repa- ration ska skickas till Metabo-återförsäljaren. Adresser, se www.metabo.com. Du hittar reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhänderta- gande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Batterier får aldrig avyttras med hushållssoporna! Lämna tillbaka trasiga eller uttjänta batterier till Metabo-återförsäljaren! Batterier får aldrig kastas i vatten. Gäller endast EU-länder: släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2012/19/EU om uttjänta el- och elek- tronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Ladda ur batteriet i elverktyget före återvinning. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Förklaring till uppgifterna på sid. 3. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i enlighet med teknisk utveckling. U =Batterispänning n0 =Varvtal vid tomgång S =slagfrekvens H =Maskinens verktygsfäste m =Vikt (med minsta batteriet) MP = max. åtdragningsmoment (Powermode) Mätvärden uppmätta enligt EN 62841. Tillåten omgivningstemperatur vid drift: -20 °C till 50 °C (begränsad prestanda i temperaturer under 0 °C). Tillåten omgivningstemperatur vid lagring: 0 °C till 30 °C Likström Angivna tekniska data ligger inom toleranserna (enligt respektive gällande standard). Emissionsvärden Värdena gör att det går att uppskatta verkty- gets emissioner och jämföra med andra elverktyg. Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och peri- oder med lägre belastning. Använd uppskattade värden för att ta fram skyddsåtgärder för använ- daren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalvärde vibrationer (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 62841: ah = Vibrationsemissionsvärde(slående åtdrag- ning) Kh Osäkerhet (vibrationer) 7. Användning 8. Tillbehör 9. Reparationer 10. Miljöskydd 11. Tekniska data
Sida: 4
SVENSKA sv 36 Normal, A-viktad ljudnivå: LpA = Ljudtrycksnivå LWA = Ljudeffektnivå KpA, KWA = onoggrannhet (ljudnivå) Använd hörselskydd!

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo SSD 18 LTX 200 BL men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo SSD 18 LTX 200 BL. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo SSD 18 LTX 200 BL så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo SSD 18 LTX 200 BL

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo SSD 18 LTX 200 BL nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Borrmaskiner
  • Modell/namn: SSD 18 LTX 200 BL
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Arabiska, Kinesisk,