SSD 18 LT

Metabo SSD 18 LT manual

SSD 18 LT

Manual för Metabo SSD 18 LT på Holländsk. Denna PDF-handbok har 60 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 32 Bruksanvisning i original Vi intygar att vi tar ansvar för att: de sladdlösa mutterdragarna med följande typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i alla gällande direktiv *2) och standarder *3). Medföljande teknisk dokumentation *4) - se sid. 3. Mutterdragaren är avsedd för i- och urskruvning av skruv. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ gällande skadeförebyggande föreskrifter och medföljande säkerhetsanvisningar. Följ anvisningarna i textavsnitt med den här symbolen, så förebygger du person- skador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så minskar risken för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsan- visningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till att dokumentationen följer med elverktyget. Ta ut batteriet ur maskinen innan du gör inställ- ningar eller underhåll. Se till att maskinen är avstängd när du sätter i batte- riet. Se till så att det inte går några el-, vatten- eller gasledningar där du ska jobba (använd t.ex. med metalldetektor). Håll maskinen i de isolerade greppen om du jobbar med verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar. Kontakt med strömfö- rande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Skydda batterierna mot fukt! Skydda batterierna mot brand! Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Öppna aldrig batterierna! Vidrör eller kortslut aldrig batteripolerna! Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikligt med vatten. Om du får batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! Använd endast skruvinsatser som är avsedda för slagskruvdragare. Var försiktig vid inskruvning av långa skruvar; risk för att slinta. Placera verktyget på skruven när det är avstängt. Under längre arbetsperioder skall hörselskydd användas. Långvarig påverkan av buller kan orsaka hörselskador. Du får inte bearbeta material som avger hälsovåd- liga partiklar eller ångor (t.ex. asbestdamm). Ta ut batteriet ur maskinen innan du utför inställ- ningar, omriggning, underhåll eller rengöring. LED-belysning (6): rikta aldrig optiska instrument rakt in i LED-strålen. Se sid. 2. 1 Fyrkants-fäste för insatsverktyg 1/2“ * 2 Insexfäste för skruvbits* 3 Låsring* 4 Omkopplare för rotationsriktning/ transportsäkring 5 Strömbrytare 6 LED-belysning för jobb på dåligt upplysta ställen. LED-belysningen lyser när maskinen är på. 7 Varvtalsväljar-/momentlägsknapp 8 Batteri 9 Knapp för att lossa batteriet 10 Knapp till laddindikeringen 11 Ladd- och signalindikering 12 Bälteskrok (montera enligt bild) * 13 Bit-delpot (montera enligt bild) * * beroende på utförande/modell Ta ut batteriet ur maskinen innan du gör inställningar eller underhåll. Se till att maskinen är avstängd när du sätter i batteriet. 6.1 Batteri Ladda batteriet före användning. (8) Ladda batteriet så snart effekten börjar avta. Optimal förvaringstemperatur ligger mellan 10°C och 30°C. 1. CE-överensstämmelseintyg 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar 5. Översikt 6. Driftstart/inställning
Sida: 2
SVENSKA sv 33 Litiumjonbatterier har ladd- och signalindikering (11): - (10)Tryck på knappen, så ger lysdioderna laddin- dikering. - Om en lysdiod blinkar är batteriet nästan urladdat och kräver laddning. Demontera: Tryck på knappen som lossar batteriet (9) och dra av batteriet (8) framåt. Montering: Skjut in batteriet (8) tills det snäpper fast. 6.2 Ställa in rotationsriktning, transportsäk- ring (startspärr) Slå bara på rotationsriktningsväljaren/trans- portsäkringen (4) när motorn är av! Slå på rotationsriktningsväljaren/ transportsäkringen (4). R = högergång (skruvar i skruv) L = vänstergång (skruvar ur skruv) 0 = Mittläge: transportsäkring (startspärr) på 6.3 Start och stopp Slå PÅ: Tryck på strömbrytaren (5). Slå AV: Slå AV: släpp strömbrytaren (5). 6.4 Varvtal/moment Varvtal och moment hänger ihop. Ju lägre varvtal, desto lägre åtdragningsmoment. Du kan ställa in moment på 2 sätt: 1) Välj maxmoment.. Tryck på knappen (7), så kan du välja 3 moment- lägen. Maxmomenten hittar du i tabellen på sid. 3 (MMAX, MMED, MMIN). Knapplamporna (7) visar inställt momentläge. = lyser ej = max. vridmoment = blinkande = medelmoment = fast sken = minimimoment 2) Ändra moment steglöst: Du kan ändra varvtal och moment steglöst genom att trycka in strömbrytaren (5) mycket eller lite och på så vis anpassa till användningsområdet. Rekommendation: prova dig fram till rätt inställ- ning för skruvdragning. 6.5 Byta skruvbits på SSD... Sätta i bits: dra fram låsringen (3) och tryck i skruv- bitsen tills det tar emot. Släpp låsringen (3). Dra i bitsen och se till så att den sitter ordent- ligt. Ta ur skruvbits: Dra fram låsringen (3) och ta ur skruvbitsen. Använd bara skruvbits med insticksände: Skruvbitsen ska passa skruven. Använd aldrig skadade skruvbits. 6.6 Byta skruvbits på SSW... Sätta i skruvbits: tryck på insatsverktyget tills det tar emot på fyrkantsfästet (1). Ta av skruvbits: dra av insatsverktyget från fyrkantsfästet (1). Skruvbitsen ska passa skruven. Använd aldrig skadade skruvbits. Rikta verktyget rakt mot skruven. Skruvförloppet består av två delar: Inskruvning av skruven och fastdragning av skruven med slagverket. Åtdragningsmomentet är beroende av slagtiden. Du uppnår maxmoment efter ca 5 sekunders slående åtdragning. Momentförloppet beror på användningsområdet: Vid hård skruvdragning (skruvdragning i hårda material som t.ex. metall) får du maxmoment redan efter en kort slående åtdragning (a). Mjuk skruvdragning (skruvdragning i mjuka material som t.ex. trä) kräver längre åtdragningstid (b). Rekommendation: prova dig fram till rätt inställning för skruvdragning. OBS! Vid småskruv uppnår du maxmoment på mindre än 0,5 sekunders åtdragning. - Så håll koll på hur lång tid skruvdragningen tar. - Välj det maxmoment du vill ha med knappen (7) (se kapitel 6.4). - Ställ in momentet noggrant genom att trycka mycket eller lite på strömbrytaren (5), så att skruven inte blir skadad eller skruvskallen avsliten. Använd bara Metabo originaltillbehör. MAX MED MIN 7. Användning 8. Tillbehör 9,5 mm (3/8“)
Sida: 3
SVENSKA sv 34 Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Se sid. 4. A Laddare B Batterierna har olika kapacitet Använd bara batterier som har samma spänning som ditt eget elverktyg. C Skruvinsatser D Insatsverktyg 1/2“ Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Endast behörig elektriker får reparera elverktyg! Ett elektriskt verktyg från Metabo som kräver repa- ration ska skickas till Metabo-återförsäljaren. Adresser, se www.metabo.com. Du hittar reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhänderta- gande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Batterier får aldrig avyttras med hushållssoporna! Lämna tillbaka trasiga eller uttjänta batterier till Metabo-återförsäljaren! Batterier får aldrig kastas i vatten. Gäller endast EU-länder: släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elek- tronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Ladda ur batteriet i elverktyget före återvinning. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Förklaring till uppgifterna på sid. 3. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i enlighet med teknisk utveckling. U =Batterispänning n0 =Varvtal vid tomgång S =slagfrekvens H = Maskinens verktygsfäste m =Vikt (med minsta batteriet) MMAX =maxmoment (läge I) MMED =medelmoment (läge II) MMIN =minimimoment (läge III) Mätvärden uppmätta enligt EN 60745. Likström Angivna tekniska data ligger inom toleranserna (enligt respektive gällande standard). Emissionsvärden Värdena gör att det går att uppskatta verktygets emissioner och jämföra med andra elverktyg. Bero- ende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och peri- oder med lägre belastning. Använd uppskattade värden för att ta fram skyddsåtgärder för använ- daren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalvärde vibrationer (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: ah = Vibrationsemissionsvärde(slående åtdrag- ning) Kh Osäkerhet (vibrationer) Normal, A-viktad ljudnivå: LpA = Ljudtrycksnivå LWA = Ljudeffektnivå KpA, KWA = onoggrannhet (ljudnivå) Använd hörselskydd! 9. Reparationer 10. Miljöskydd 11. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo SSD 18 LT men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo SSD 18 LT. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo SSD 18 LT så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo SSD 18 LT

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo SSD 18 LT nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Skruvdragare
  • Modell/namn: SSD 18 LT
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Kinesisk