Metabo SSD 144 LT manual

Manual för Metabo SSD 144 LT på Holländsk. Denna PDF-handbok har 72 sidor.

Sida: 1
SVENSKA 35 SV 1 Överensstämmelseintyg 2 Avsedd användning 3 Allmänna säkerhetsanvisningar 4 Särskilda säkerhetsanvisningar 5 Översikt 6 Särskilda produktegenskaper 7 Användning/inställning 7.1 Batteri 7.2 Ställa in rotationsriktning, trans- portsäkring (startspärr) 7.3 Slå på, av 7.4 Varvtal/moment 7.5 Byta skruvbits på SSD... 7.6 Byta skruvbits på SSW... 8 Användning 9 Tillbehör 10 Reparationer 11 Återvinning 12 Tekniska data Vi intygar att vi tar ansvar för att den här produkten har tillverkats i enlighet med de standarder och direktiv som anges på sidan 2. Det sladdlösa elverktyget är avsett för i- och urskruvning av skruv. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ gällande föreskrifter för skadeprevention och de medföljande säkerhetsanvisningarna. VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsan- visningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Läs alla säkerhets- och bruksanvisningar noga innan du använder elverktyget. Spara den medföl- jande dokumentationen och se till att den följer med elverktyget. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverk- tyget! Ta ut batteriet ur maskinen innan du gör inställningar eller underhåll. Se till att maskinen är avstängd när du sätter i batteriet. Se till så att det inte går några el-, vatten- eller gasledningar där du ska jobba (t.ex. med metall- detektor). Håll maskinen i de isolerade greppen när du jobbar med verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar. Kontakt med ström- förande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Skydda batterierna mot fukt! Skydda batterierna mot brand! Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Öppna aldrig batterierna! Rör eller kortslut aldrig batteripolerna! Originalbruksanvisning Tack! för att du har valt ett elverktyg från Metabo. Alla våra elverktyg testas noggrant och uppfyller de högt ställda kraven i Metabos kvalitetssäkringskontroll. Elverktygets livslängd beror till stor del på dig själv. Följ noga anvisningarna i bruksanvisningen och övrig dokumentation. Hantera Metabo-elverktyget på rätt sätt, så kan du använda det under lång tid framöver. Innehåll 1 Överensstämmelseintyg 2 Avsedd användning 3 Allmänna säkerhetsanvisningar 4 Särskilda säkerhetsanvisningar 17026933_0311 SSW SSD 14_4 18.book Seite 35 Mittwoch, 9. März 2011 1:55 13
Sida: 2
36 SVENSKA SV Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en något sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikligt med vatten. Får du batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! Använd endast skruvinsatser som är avsedda för slagskruvdragare. Var försiktig vid inskruvning av långa skruvar; risk för att slinta. Placera verktyget på skruven när det är avstängt. Under längre arbetsperioder skall hörselskydd användas. Längre påverkan av buller kan ge hörselskador. Material som vid bearbetning avger hälsofarligt damm eller ångor (t.ex. asbest) får ej bearbetas. LED-belysning (6): titta inte direkt mot LED- belysningen med optiska instrument, LED- klass 1M, klassad enligt DIN EN 60825-1: 2003, våglängd: 400-700 nm; 300 µs. Se sid. 3 (veckla ut). 1 Fyrkantsfäste för hylsor* 2 Insexfäste för skruvbits* 3 Låsring* 4 Omkopplare för rotationsriktning/ transportsäkring 5 Strömställarspärr 6 LED-belysning för jobb på dåligt upplysta ställen. LED-belysningen lyser när maskinen är på. 7 Varvtalsväljar-/momentlägsknapp 8 Batteri 9 Batterispärr 10 Knapp till laddindikeringen 11 Ladd- och signalindikering * beroende på utförande/modell Den batteridrivna skruvdragaren utmärker sig framförallt genom att den inte kastar lika mycket vid höga varvtal. Den knappt märkbara reaktions- kraften uppnås med hjälp av ett rotationsslagverk som är konstruerat för vänster- och högergång. Ta ut batteriet ur maskinen innan du gör inställningar eller underhåll. Se till att maskinen är avstängd när du sätter i batteriet. 7.1 Batteri Ladda batteriet före användning. (8) Ladda batteriet när effekten avtar. Optimal förvaringstemperatur ligger mellan 10°C och 40°C. Litiumjonbatterier har ladd- och signalindike- ring (11): - Tryck på knappen (10), så ger lysdioderna laddindikering. - Om en lysdiod blinkar, så är batteriet nästan urladdat och kräver laddning igen. Ta av: Tryck på knappen som lossar batteriet (9) och dra av batteriet (8) framåt. Sätta på: Skjut på batteriet (8) tills det snäpper fast. 7.2 Ställa in rotationsriktning, trans- portsäkring (startspärr) Slå bara på rotationsriktningsväljaren/ transportsäkringen (4) när motorn är av! Slå på rotationsriktningsväljaren/transportsä- kringen (4). R = högergång (skruvar i skruv) L = vänstergång (skruvar ur skruv) 0 = Mittläge: transportsäkring (startspärr) på 7.3 Start och stopp Slå PÅ: Tryck på strömbrytaren (5). Slå av: släpp strömbrytaren (5). 7.4 Varvtal/moment Varvtal och moment hänger ihop. Ju lägre varvtal, desto lägre åtdragningsmoment. Du kan ställa in moment på 2 sätt: 1) Välj maxmoment. Tryck på knappen (7), så kan du välja 3 moment- lägen. Maxmomenten hittar du tabellen på sid. 2 (Mmax.,I , Mmax.,II, Mmax.,III). Knappen (7) blinkar och visar inställt momentläge. 2 korta blink innebär t.ex. att läge II är inställt. 5 Översikt 6 Särskilda produktegenskaper 7 Driftstart/inställning 17026933_0311 SSW SSD 14_4 18.book Seite 36 Mittwoch, 9. März 2011 1:55 13
Sida: 3
SVENSKA 37 SV 2) Ändra moment steglöst: Du kan ändra varvtal och moment steglöst genom att trycka in strömbrytaren (5) mycket eller lite och på så vis anpassa till användningsområdet. Rekommendation: prova dig fram till rätt inställning för skruvdragning. 7.5 Byta skruvbits på SSD... Sätta i bits: dra fram låsringen (3) och tryck i skruvbitsen tills det tar emot. Släpp låsringen (3). Dra i bitsen och se till så att den sitter ordentligt. Ta ur skruvbits: Dra fram låsringen (3) och ta ur skruvbitsen. Använd bara skruvbits med insticksände: Skruvbitsen ska passa skruven. Använd aldrig trasiga bits. 7.6 Byta skruvbits på SSW... Sätta i skruvbits: tryck på hylsan tills det tar emot på fyrkantsfästet (1). Ta av skruvbits: dra av hylsan från fyrkantsfästet (1). Skruvbitsen ska passa skruven. Använd aldrig skadade skruvbits. Rikta verktyget rakt mot skruven. Skruvförloppet består av två delar: Inskruvning av skruven och fastdragning av skruven med slagverket. Åtdragningsmomentet är beroende av slagtiden. Du uppnår maxmoment efter ca 5 sekunders slående åtdragning. Momentförloppet beror på användningsområdet: Vid hård skruvdragning (skruvdragning i hårda material som t.ex. metall) får du maxmoment redan efter en kort slående åtdragning (a). Mjuk skruvdragning (skruvdragning i mjuka mate- rial som t.ex. trä) kräver längre åtdragningstid (b). Rekommendation: prova dig fram till rätt inställning för skruvdragning. OBS! Vid småskruv uppnår du maxmoment på mindre än 0,5 sekunders åtdragning. - Så håll koll på hur lång tid skruvdragningen tar. - Välj det maxmoment du vill ha med knappen (7) (se kapitel 7.4). - Ställ in momentet noggrant genom att trycka mycket eller lite på strömbrytaren (5), så att skruven inte blir skadad eller skruvskallen avsliten. Använd bara Metabos originaltillbehör. Tala om för återförsäljaren exakt vilket elverktyg du har, så att du får rätt tillbehör. Se sid. 4. A Laddare B Batterier med olika kapacitet Använd endast batterier med spänning som passar till elverktyget. C Skruvinsatser D Hylsnyckelsats 1/2” Elverktyg får bara repareras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Metaboförpackningarna är 100% återvinnings- bara. Uttjänta elverktyg och tillbehör innehåller stora mängder värdefullt material som också kan åter- vinnas. 8 Användning 9 Tillbehör 10 Reparation 11 Miljöskydd 17026933_0311 SSW SSD 14_4 18.book Seite 37 Mittwoch, 9. März 2011 1:55 13
Sida: 4
38 SVENSKA SV Bruksanvisningen är tryckt på klorfritt papper. Batterierna får inte slängas i hushållssoporna! Lämna tillbaka trasiga eller uttjänta batterier till Metabo-återförsäljaren! Kasta inte batterierna i vattnet! Gäller bara EU-länder: släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Ladda ur batteriet i elverktyget före återvinning. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Förklaringar till uppgifterna på sid. 2. Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar. U = Batterispänning n0 = Varvtal obelastad S = slagfrekvens H = Maskinens verktygsfäste m = vikt (med minsta batteriet) Mmax., I = maxmoment (läge I) Mmax., II = maxmoment (läge II) Mmax., III = maxmoment (läge III) Totalvibrationsvärde (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: ah = Vibrationsemissionsvärde (slående åtdragning) Kh = onoggrannhet (vibrationer) De angivna vibrationsnivåerna i anvisningen är uppmätta enligt standardmätmetoderna i EN 60745 och går att använda för att jämföra elverktyg med varandra. De går även att använda för att uppskatta vibrationsbelastningen. Den angivna vibrationsnivån avser elverktygets huvudsakliga användningsområde. Vibrations- nivån kan avvika om elverktyget blir använt för andra användningsområden, med andra verktyg eller otillräckligt underhåll. Det kan öka vibrations- belastningen avsevärt under hela arbetsintervallet. Vill du ha en noggrann uppskattning av vibrations- belastningen, bör du även ta med tiden maskinen är av eller igång utan belastning i beräkningen. Det kan sänka vibrationsbelastningen avsevärt under hela arbetsintervallet. Lägg även in extra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren från vibrationspåverkan som t.ex.: underhåll av elverktyg och verktyg, handvär- mning, organiserade arbetsmetoder. Typisk A-viktad ljudnivå: LpA = Ljudtrycksnivå LWA = Ljudeffektsnivå KpA, KWA = Onoggrannhet (ljudnivå) Använd hörselskydd! Mätvärden är fastställda enligt EN 60745. Angivna tekniska data ligger inom tolerans (enligt respektive gällande standard). 12 Tekniska data 17026933_0311 SSW SSD 14_4 18.book Seite 38 Mittwoch, 9. März 2011 1:55 13

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo SSD 144 LT men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo SSD 144 LT. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo SSD 144 LT så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo SSD 144 LT

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo SSD 144 LT nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Skruvdragare
  • Modell/namn: SSD 144 LT
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Slovenska