SRE 4350 TurboTec

Metabo SRE 4350 TurboTec manual

SRE 4350 TurboTec

Manual för Metabo SRE 4350 TurboTec på Holländsk. Denna PDF-handbok har 52 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 25 Originalbruksanvisning Vi intygar att vi tar ansvar för att: sliparna med följande typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i alla gällande direktiv *2) och standarder *3). Medföljande teknisk dokumentation *4) - se sid. 3. Maskinen är avsedd för torrslipning av jämna och välvda ytor, trä, plast, järnfri metall, stålplåt och liknande spacklade och lackade ytor. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ gällande föreskrifter för skadeprevention och de medföljande säkerhetsanvisningarna. Följ anvisningarna i textavsnitt med den här symbolen, så förebygger du person- skador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så minskar risken för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Om du inte följer säkerhets- anvisningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra personskador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till att dokumentationen följer med elverktyget. Dra alltid ur kontakten före inställning, omriggning, underhåll eller rengöring. Säkra arbetsstycket så att det inte glider, t.ex. med spänntving. Under längre arbetsperioder skall hörselskydd användas. Längre påverkan av buller kan ge hörselskador. Du måste fatta tag i maskinens handtag. Minska belastning genom damm: Partiklar som uppstår vid arbeten med denna maskin, kan innehålla cancerframkallande ämnen eller ämnen som orsakar allergiska reaktioner, andningsbesvär, missbildningar och andra fortplantningsstörningar. Exempel på sådana ämnen: Bly (i blyhaltig färg), mineraliskt damm (i mursten, betong eller liknande.), tillsatser för träbehandling (kromat, träskyddsmedel), vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metall, mursten. Risken beror på hur längre användaren eller personer som befinner sig i närheten exponeras för dessa ämnen. Dessa partiklar får inte hamna i din kropp. Beakta följande anvisningar för att minska risken: Se till att arbetsplatsen har god ventilation och att du bär lämplig skyddsutrustning, t.ex. andningsmask som filtrerar mikroskopiska partiklar. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. Använd lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - Rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm. - Använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare. - Sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Se sid. 2. 1 Stödhandtag (avtagbart) 2 Inställningsvred för slipfrekvens 3 TurboBoost-brytare 4 Låsknapp för kontinuerlig användning 5 Strömbrytare 6 Handtag 7 Utblåskoppling 8 Dammpåse 9 Låslist 10 Slippapper * 11 2 klämmor 12 Slipplatta * beroende på utförande/ingår inte Kontrollera först att spänningen och frek- vensen som märkskylten anger överens- stämmer med den nätström du ska använda. Förkoppla alltid en jordfelsbrytare (RCD) med en max. aktiveringsström på 30 mA. 6.1 Stödhandtag (avtagbart) Det går att skruva av stödhandtaget (1), om det behövs (högergängat). 1. CE-överensstämmelseintyg 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar 5. Översikt 6. Före första användning
Sida: 2
SVENSKA sv 26 6.2 Sätta på slippapper Slippapper med kardborrfäste Lätt att sätta på och ta av tack vare kardborrfästet. Tryck bara fast slippappret, så att hålen i slip- pappret (10) och slipplattan (12) överensstämmer. Slippapper utan kardborrfäste Fixera slippapper med klämfäste (11). Sträck slip- pappret över slipplattan (12) och kläm fast med andra klämman 7.1 Slå på/av, kontinuerlig användning Du slår på maskinen genom att trycka in strömbry- taren (5). Du kan låsa strömbrytaren med låsknappen (4) vid kontinuerlig användning. Slå AV genom att trycka på strömbrytaren (5) igen. 7.2 Ställa in slipfrekvensen Om TurboBoost-brytaren (3) är av, kan du ställa in slipfrekvensen med inställningsvredet (2). Det kan du göra även när maskinen är igång. Rekommderade slipfrekvensinställningar: Plast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 Metall, plexiglas® , gammal färg . . . . . . . . 3-4 Grov-, finslipning, trä . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Du får lättast fram optimal inställning genom att prova. 7.3 TurboBoost-brytare Slå på TurboBoost-brytaren (3) när du behöver en extra effektreserv för maximal avverkning när du jobbar. 7.4 Dammutsug För att utsugseffekten ska bli optimal, fäst slip- pappret så att hålen i slippappret (10) och slipp- lattan (12) överensstämmer. Obs! Slipar du nötande material (t.ex. gips), så rekommenderar vi att du ansluter lämplig utsugsenhet). Inbyggd dammsugare: Sätt på dammpåsen (8) på utsuget (7). Ta av dammpåsen (8) genom att dra den bakåt. Töm dammpåsen (8) i tid, så får du optimal sugeffekt. Extern utsugning: Anslut en passande dammsugare till utsuget (7). Tömma dammpåsen: Dra av låslisten (9). Töm dammpåsen (8) och rengör eventuellt med dammsugare. Lås fast dammpåsen igen med hjälp av låslisten (9). Rengör maskinen med jämna mellanrum. Sug rent motorns ventilationsöppningar med dammsu- gare. Byta sliten slipplatta (12) - Skruva ut fästskruvarna (på slipplattans under- sida). - Ta av slipplattan. - Slipplatta (som reservdel), se sid. 2. - Sätt på slipplattan. - Skruva i fästskruvarna (på slipplattans undersida) igen (skruven måste vara iskruvad i befintlig gänga!) och dra åt (åtdragningsmoment = 3,5 Nm +/- 0,2 Nm). Använd bara Metabo-originaltillbehör. Obs! Tillbehör från Metabo är anpassade efter kardborrbeläggningen. Detta gör att kardborrbeläggningen håller länge. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Ett komplett tillbehörssortiment hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Elverktyg får bara repareras av behörig elektriker! En defekt nätanslutningskabel får endast ersättas med en av metabo:s särskilda original- nätanslutningskablar, som kan beställas från Metabo-service. Blir sladden på maskinen skadad, måste du låta till- verkaren eller behörigt serviceställe byta den för att undvika risk för fara. Metabo-elverktyg som behöver reparation skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhänderta- gande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller bara EU-länder: släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2012/19/EU om uttjänta el- och elek- tronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Förklaring till uppgifterna på sid. 3. Vi förbehåller oss rätten till ändringar pga. den tekniska utvecklingen. A =Mått på slipplattan P1 =märkeffekt P2 =uteffekt n0 =Varvtal obelastad (vred) n0, TB =Varvtal obelastad (TurboBoost-brytare) n1, TB =Varvtal vid märklast (TurboBoost-brytare) s0 =Slipfrekvens obelastad (vred) s0, TB =Slipfrekvens obelastad (TurboBoost- brytare) 7. Användning 8. Rengöring, underhåll 9. Tillbehör 10. Reparationer 11. Miljöskydd 12. Tekniska data
Sida: 3
SVENSKA sv 27 s1, TB =Slipfrekvens vid märklast (TurboBoost- brytare) S =Sliprörelsediameter m =vikt utan sladd Mätvärden uppmätta enligt EN 62841. Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström Angivna tekniska data ligger inom toleranserna (enligt respektive gällande standard). Emissionsvärden Värdena gör att det går att uppskatta verkty- gets emissioner samt jämföra dem med andra elverktyg. Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåt- gärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalvärde vibrationer (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 62841: ah =Vibrationsemissionsvärde (ytslipning) Kh Osäkerhet (vibrationer) Normal, A-viktad ljudnivå: LpA =ljudtrycksnivå LWA =ljudeffektnivå KpA, KWA= Osäkerhet Använd hörselskydd!

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo SRE 4350 TurboTec men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo SRE 4350 TurboTec. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo SRE 4350 TurboTec så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo SRE 4350 TurboTec

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo SRE 4350 TurboTec nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Slipmaskiner
  • Modell/namn: SRE 4350 TurboTec
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Tyska, Italiensk, Svenska, Engelsk, Franska, Spanska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska