SE 4000

Metabo SE 4000 manual

SE 4000

Manual för Metabo SE 4000 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 80 sidor.

Sida: 1
40 SVENSKA SV 1 Överensstämmelsedeklaration 2 Avsedd användning 3 Allmänna säkerhetsanvisningar 4 Särskilda säkerhetsanvisningar 5 Översikt 6 Driftstart 6.1 Sätta fast magasinet på skruvdraga- ren 6.2 Ställ in djupanslag (11) 6.3 Förinställa skruvdjupet 7 Användning 7.1 Ta ut / lägg i skruvbälte (14) 7.2 Hantering 7.3 Finjustera skruvdjup 7.4 Byta ut skruv-bits (5) 8 Åtgärd vid fel 9 Rengöring, underhåll 10 Tillbehör 11 Reparation 12 Miljöskydd 13 Tekniska data Vi ansvarar för att den här produkten uppfyller kraven i de bestämmelser och riktlinjer som anges på sidan 2. Detta skruvmagasin SM 5-55 är anpassad för skruvdragaren SE 2800 und SE 4000 från Metabo. För bearbetning av skruvar som är magasinerade i bälte, för industriella och kommersiella ändamål. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ de allmänna föreskrifterna om skadepreven- tion samt de bifogade säkerhetsanvisningarna. VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsanvis- ningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Läs alla medföljande säkerhets- och bruksanvis- ningar noga innan du använder verktyget. Spara all dokumentation och om elverktyget säljs vidare, se till att all dokumentation följer med. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du person- och maskinskador! Dra alltid ur skruvdragarens kontakt före inställ- ning, eller underhåll. Använd skruvmagasinet uteslutande för bältesma- gasinerade skruvar i industriellt och kommersiellt syfte. Ta endast enheten i drift om du är förtrogen med hantering och riskerna som kan uppstå. Beakta skadeförebyggande föreskrifter samt nationella säkerhetsbestämmelser. Använd skruvmagasinet uteslutande med skruvdragaren SE 2800 eller SE 4000 från Metabo. Beakta bruksanvisningen och säkerhetsanvisnin- garna för skruvdragaren. Rikta aldrig enheten i driftsberett tillstånd mot dig själv eller andra personer. Se till att arbetsstycket inte roterar tillsammans med skruven. Ta aldrig i skruvmagasinet eller stället där du ska skruva då verktyget är i drift. Originalbruksanvisning Bäste kund, Tack för att du visat oss förtroende och köpt dig en Metabo-produkt. Alla produkter från Metabo testas noggrant och genomgår de stränga kvalitetskontroller som ingår i Metabos kvalitetssäkringssystem. Produktens livslängd beror till stor del på dig själv. Följ noga anvisningarna i bruksanvisningen och övrig dokumentation. Ju omsorgsfullare du sköter din Metabo-maskin, desto längre kommer den fungera till- förlitligt. Innehåll 1 Överensstämmelse- deklaration 2 Avsedd användning 3 Allmänna säkerhetsanvisningar 4 Särskilda säkerhetsanvisningar 17026885_1211 SM 5-55.book Seite 40 Mittwoch, 14. Dezember 2011 11:28 11
Sida: 2
SVENSKA 41 SV Arbeta alltid med djupanslag och handtag samt skruvbälte på det sätt som de är avsedda för. Se till att glidstycket står under tryck från fjädern då du demonterar skruvmagasinet. Demontera försiktigt, så att glidstycket inte slungas ut och träffar människor eller föremål. Arbeta uteslutande med de skruvtyper och -mått som angivits i den tekniska informationen. Se till att de är lämpliga för det material du vill arbeta med. Använd endast original-skruvbits från Metabo och byt ut dem direkt vid förslitning eller skada. (Se kap. 10Tillbehör) Ställ skruvdragaren på "högergång". Utdragning av skruvar med "vänstergång" rekom- menderas inte med skruvmagasinet. Dra inte av magasinet helt och hållet från skruvdra- garen då fästet inte är anpassat för att tas av och sättas på ofta. Det skulle ge förslitningar i förtid. Lossa istället klämskruvarna (1). Dra sedan av skruvmagasinet från adaptern (2). Nu kan skruven dras ut. Skjut skruvmagasinet (3) på adaptern (2) och tryck den mot (2) adaptern. Rikta in magasinet parallellt med skruvdragaren. Dra åt klämskruven igen (1). Slå på skruvdragaren innan du skruvar i skruvar för att hanteringen ska bli optimal. Se bilden på sidan 3 (vik ut). 1 Klämskruv 2 Adapter 3 Skruvbits 4 Skruvdragarens djupanslag 5 Skruvdragarens snabblåsning 6 Glidstycke 7 Djupanslag 8 2 skruvar för djupslaginställning 9 Ställring (skruvdjup/försänkningsdjup) 10 Växelhjul 11 Skruvbälte 12 Hantering av bälte 13 Handtag För rengöring och underhåll (se sidan 4): 14 Skruv (med rulle) 15 Fjäderstyrning 16 Tryckfjäder 17 Stjärnformad skruv 18 Bult 19 Växelhjulenhet Se bilden på sidan 3 (vik ut). 6.1 Sätta fast magasinet på skruvdragaren - Ta av standard-djupanslag (4) från skruvdra- garen (beakta bruksanvisningen). - Sätt i skruvbitsen (3) i snabblåsningen (5) på skruvdragaren (beakta bruksanvisningen). - Sätt på magasinet med adapter (2) genom skruv- bitsen (3) på skruvdragaren. Obs: Adaptern (2) kan fästas i 4 positioner (vridna med 90°) på skruvdragaren. Efter du har lossat på klämskruven (1) kan skruvmagasinet genom vridning riktas så att den är parallel med skruvdragaren. Dra åt klämskruven igen (1). 6.2 Ställ in (7)djupanslag Siffrorna på djupanslaget (7) motsvarar skruvarnas längd i mm som enheten kan bearbeta. Djupanslaget ska ställas in efter (7) längden på de skruvar som används. - Lossa 2 skruvar (8) och ställ in djupanslaget (7) enligt den skruvlängd du använder. - Djupanslaget är korrekt inställt då (7) beteck- ningen (t ex "35") är i höjd med skruven (8). - Skruva fast de 2 skruvarna (8) igen. 6.3 Förinställa skruvdjupet Förinställning krävs vid varje förändring av djupanslaget (7) och skruvarna. - Tryck ner djupanslaget (7) till det tar stopp och håll det nedtryckt. - Skuvbitsets spets (3) ska sticka ut ca 3 mm över djupanslaget (7). - Ställ in skruvdjupet genom att vrida på ställ- ringen (9): • om skruvbitset ska sticka ut längre: Vrid ställ- ringen (9) medsols. • Om skruvbitset ska sticka ut mindre: Vrid ställ- ringen (9) medsols. Finjusteringen kan ske efter en testskruvdragning. Se kapitel 7.3. Magasinet är nu redo för drift. Se bilden på sidan 3 (vik ut). 5 Översikt 6 Driftstart 7 Användning 17026885_1211 SM 5-55.book Seite 41 Mittwoch, 14. Dezember 2011 11:28 11
Sida: 3
42 SVENSKA SV 7.1 Lägg i / ta ur (11) skruvbältet Kontrollera att skruvhuvudena ligger mot plastbältet, annars kan mekaniken skadas och (12) påverka funktionen. Skruvbältet (11) har ingen framsida, den kan läggas in från båda håll. - För skruvbältet (11) genom inmatningen (12). - För sedan flikarna på bältet över kuggarna på växelhjulen (10) tills första skruven befinner sig en position före skruvpositionen. Skruvbitset (3) tar upp denna skruv då djupanslaget trycks (7) ned. Skjut därför inte in skruvbältet (11) för djupt, för att inga skruvar ska gå förlorade. För att avlägsna skruvbältet (11) från enheten, dra det igenom. Dra inte tillbaka skruvbältet (11). Detta kan leda till allvarliga skador. 7.2 Hantering Vi rekommenderar: - Ställ in högergång på skruvdragaren. - Ställ in kontinuerlig användning på skruvdra- garen. - Håll fast skruvdragaren med en hand (enligt avbildning på sidan 3). Styr även med den andra handen vid behov (13). - Håll enheten rätvinkligt mot arbetsytan. Om verk- tyget hålls med en lätt vinkel mot 90° till höger eller vänster skruvas skruven inte i ordentligt. - Sätt skruvmagasinet med djupanslaget (7) mot det arbetsstycke som ska skruvas i och tryck. - Skruven transporteras och skruvas in i bearbet- ningsposition. - Då skruvdragarens koppling ljuder, drar du till- baka magasinet från arbetsstycket. 7.3 Finjustera skruvdjup Skruvdjupet (resp. försänkningsdjupet) ställs in genom vridning av ställringen (9). - Genomför provskruvdragning. - Finjustera försänkningsdjupet genom att vrida på ställringen (9): • om skruvhuvudet ska sticka ut längre: Vrid ställringen medsols. • Om skruvhuvudet ska sticka ut mindre: Vrid ställringen motsols. 7.4 Byta ut (3) skruvbits Använd endast original Metabo skruvbits (se kapitel 10 Tillbehör). Vid förslitning eller skador eller vid byte av skruvdragardrivenhet (Philips, Pozidriv, Torx eller Square Drive) måste skruv-bitsen bytas ut. - Dra av magasinet med adapter (2) från skruvdra- garen (lossa inte klämskruv (1)). - Avlägsna skruvbits (3) (beakta bruksanvis- ningen). - Sätt i en ny skruvbits (3) (beakta bruksanvis- ningen) - Sätt på skruvmagasinet med adapter (2) på skruvdragaren igen. Se bilden på sidan 3 (vik ut). Problem: • Försänkningsdjup: se punkt b), d), e), i) • Klämda skruvar: se punkt b) • Skruvar som saknas: se punkt c), g) • Skruvar som står stilla: se punkt a), d) • Skjut inte in glidstycket (6) fullständigt: se punkt h) • Allmänt: se punkt a) till punkt i) Felsök: a) Slå alltid på skruvdragaren i läge HÖGERGÅNG (FRAMÅT). b) Se till djupanslaget är (7) inställt exakt på den skruvlängd som ska användas. c) Skruvbitset (3) måste ha rätt längd. Använd endast original Metabo skruvbits (se kapitel 10 Tillbehör). d) Då du bearbetar en skruv med ett Philips- huvud, se till att använda Philips-skruvbits. Då du bearbetar en skruv med ett Pozi-huvud, se till att använda Pozidriv-skruvbits. e) Om skruvarna inte kan skruvas ner till önskat djup, justera ställringen (9) tills önskat skruvdjup uppnåtts. f) Se till att rätt skruvbits sitter på(se bruksanvis- ningen). Om monteringen är korrekt finns det inget mellanrum mellan adapter (2) och skruvdragaren. g) Om du märker att skruvbältet (11) inte åker igenom ordentligt (skruvar som inte dyker upp eller saknas), se till att djupanslaget (7) är helt nertryckt och åker så långt från arbetsstycket igen att djupanslaget återgår till sin utgångspo- sition. Skruvmagasinet laddas då det trycks ner, därför kan fel uppstå då hela lyftet inte genomförs. Ställ inte heller verktyget på djupanslaget (7); detta kan lägga till en skruv. h) Om glidstycket (6)inte kan skjutas in i höljet helt, så kan det bero på att de 2 skruvarna (8) inte har skruvats i helt. 8 Åtgärder vid fel 17026885_1211 SM 5-55.book Seite 42 Mittwoch, 14. Dezember 2011 11:28 11
Sida: 4
SVENSKA 43 SV i) Håll enheten rätvinkligt mot arbetsytan. Om verktyget hålls med en lätt vinkel mot 90° till höger eller vänster skruvas skruven inte i ordentligt. Rekommenderat underhållsintervall: Dagligen: Kontrollera så att magasinet inte är skadat och rengör med hjälp av tryckluft (bär skyddsglas- ögon). Varje vecka (se bild på sidan 4): Vid demontering, se till att glidstycket står under (6) fjädertryck. - Tryck in glidstycket (6) lite grand och håll den intryckt, dra sedan ur skruven (med rulle) (14). - Ta ur glidstycke (6), tryckfjäder (16) och fjäder- styrning (15) från höljet och rengör med tryckluft (bär skyddsglasögon). - Avlägsna stark smuts mekaniskt, utan aggres- siva rengöringsmedel. - Smörj inte enskilda komponenter. - Sätt i hop igen i omvänd ordning. Månatligen (se bild på sidan 4): Förutom veckorengöringen: - Tryck ut bultarna (18)från vänster till höger. - Dra ur stjärnskruv (17) och avlägsna dosan som den höll uppe (17). - Ta ur växelhjulenheten (19). - Rengör glidstycke (6) och växelhjulenhet (19) med tryckluft (bär skyddsglasögon). - Avlägsna stark smuts mekaniskt, utan aggres- siva rengöringsmedel. - Genomför sammanfogning i motsatt ordningsf- öljd och smörj växelhjulen med torrt smörjmedel (t ex grafit)! Använd bara Metabos originaltillbehör. Kontakta leverantören vid behov av tillbehör. Tala om för återförsäljaren exakt vilket elverktyg du har, så att du får rätt tillbehör. Se sid. 4. A Skruvbits (med säkerhetsspärr) Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i huvudkatalogen. Reparationer måste utföras av Metabo eller en auktoriserad verkstad. Endast originalreservdelar får användas. Metabo elverktyg som behöver repareras kan skickas till någon av de adresser som anges på reservedelslistan. Beskriv felen när du skickar in verktyget för repa- ration. Metaboförpackningarna är 100% återvinnings- bara. Uttjänta elverktyg och tillbehör innehåller stora mängder värdefullt material som också kan åter- vinnas. Den här bruksanvisningen är tryckt på klorfritt papper. Förklaringar till uppgifterna på sid. 2. Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar. Vikt: 0,5 kg Skruvtyper som kan bearbetas, magasinerade i bälte:Gipskartongskruvar skruvar för spånplattor plåtskruvar träskruvar skruvar för fiberplattor Skruvmått som kan bearbetas: längd (mm) = 25/30/35/40/45/50/55 skaftdiameter (mm) = max 5 mm huvuddiameter (mm) = max 9,5 mm Skruvbits som kan användas för skruvdrivenhet: PH (Philips) Nr. 2 x 157 mm PZ (Pozidriv) Nr. 2 x 157 mm TX (Torx) 20 x 157 mm SQ (Square Drive) Nr. 2 x 157 mm I tekniska data ovan tas även hänsyn till gällande toleranser (motsvarande respektive gällande stan- dard). 9 Rengöring, underhåll 10 Tillbehör 11 Reparation 12 Miljöskydd 13 Tekniska data 17026885_1211 SM 5-55.book Seite 43 Mittwoch, 14. Dezember 2011 11:28 11

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo SE 4000 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo SE 4000. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo SE 4000 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo SE 4000

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo SE 4000 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Skruvdragare
  • Modell/namn: SE 4000
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska