SE 18 LTX 4000

Metabo SE 18 LTX 4000 manual

SE 18 LTX 4000

Manual för Metabo SE 18 LTX 4000 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 80 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 39 Originalbruksanvisning Vi försäkrar och tar ansvar för att skruvdragarna med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) - se sidan 3. Maskinerna är avsedda att användas till ihopskruvning av gipskartongskivor på trä- och metallunderlag. SE 4000 och SE 18 LTX 4000 är dessutom lämpliga att använda till gipsfiberskivor på upp till 12,5 mm på metallunderlag. SE 2500 och SE 18 LTX 2500 är dessutom lämpliga att använda till gipsfiberskivor på upp till 12,5 mm på metall- och träunderlag samt på installationsskivor. Maskinerna är inte avsedda för skruvdragning av maskinskruv i metallmaterial. Användaren ansvarar själv för skador som orsakas av felaktig användning. Allmänna föreskrifter om förhindrande av olycksfall samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING – Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som ingår med detta elverktyg. Fel som uppstår till följd av att instruktionerna nedan inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador. Spara alla varningar och instruktioner för framtida hänvisning. Se till så att dokumenta- tionen följer med elverktyget. Nätdrivna maskiner: Håll elverktyget i de isolerade handtagen när du genomför arbeten där skruven kan komma i kontakt med dolda elledningar eller den egna anslutningsledningen. Kontakt mellan skruv och strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Batteridrivna maskiner: Håll elverktyget i de isolerade handtagen vid arbeten där skruven kan komma i kontakt med dolda elledningar. Kontakt mellan skruv och strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Kontrollera att det inte finns några el-, vatten-, eller gasledningar på det ställe som ska bearbetas (använd t.ex. en metalldetektor). 25 mm långa skruvverktyg (13) får under inga omständigheter stoppas in i skruvspindeln (15)! Det går inte att ta bort dem! Använd bara verktygshållaren (14)! Fixera små arbetsstycken, så att de inte vrids med runt av skruvverktyget (t.ex. med skruvstycke eller med skruvtvingar mot arbetsbordet). Fatta inte tag med händerna i roterande verktyg! Ta endast bort spån och liknande när maskinen står stilla. Under längre arbetsperioder skall hörselskydd användas. Längre påverkan av buller kan ge hörselskador. Det kan uppstå stora motsatt riktade vridmoment när du jobbar. Håll alltid ordentligt i maskinen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Täck inte ventilationsöppningarna! Material som vid bearbetning avger hälsofarligt damm eller ångor (t.ex. asbest) får ej bearbetas. 4.1 Särskilda säkerhetsanvisningar för nätdrivna maskiner: Undvik oavsiktliga starter: lås alltid upp strömbrytaren när du drar ur kontakten ur uttaget eller om strömmen bryts. Dra alltid ur kontakten före inställning, omriggning, underhåll eller rengöring. 4.2 Särskilda säkerhetsanvisningar för batteridrivna maskiner: Undvik oavsiktliga starter: Se till att maskinen är frånkopplad när du sätter i batteriet. Ta ut batterierna ur maskinen innan inställningar, ombyggnad, underhåll eller rengöring utförs. Skydda batterierna mot fukt! Skydda batterierna mot brand! Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Öppna aldrig batterierna! Vidrör eller kortslut aldrig batteripolerna! Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en något sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikliga mängder vatten. Får 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Använd maskinen enligt anvisningarna 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 40 du batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! Ta ut batteriet ur maskinen om maskinen är defekt. LED-lampa (6): rikta aldrig optiska instrument rakt in i LED-strålen. Transport av litiumjonbatterier: Frakt av litiumjonbatterier klassas som farligt gods (UN 3480 och UN 3481). Fraktdokumenten för litiumjonbatterier ska uppfylla gällande föreskrifter. Kontakta eventuellt transportföretaget. Det finns certifierat förpackningsmaterial att få hos Metabo. Skicka endast batterier om kåpan är oskadd och det inte sipprar ut någon vätska. Ta ut batteriet ur maskinen för att skicka det. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). 4.3 Minska belastning genom damm: VARNING - Vissa typer av damm som genereras vid sandpappersslipning, slipning, borrning och andra arbeten innehåller kemikalier som kan orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsstörningar. Till dessa kemikalier hör bland annat följande: - Bly av blyhaltig färg. - Mineraliskt damm i murstenar, cement och andra murmaterial. - Arsenik och krom i kemiskt behandlat trä. Den risk som du utsätts för beror på hur ofta du genomför denna typ av arbeten. För att minska belastningen genom dessa kemikalier: Arbeta i ett ordentligt ventilerat område och använd godkänd skyddsutrustning, t.ex. dammask som utvecklats speciellt för filtrering av mikroskopiska partiklar. Detta gäller även för damm från andra material, t.ex. vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metaller, asbest. Andra sjukdomar är t.ex. allergiska reaktioner och andningsbesvär. Låt inte damm hamna i din kropp. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. Till speciella arbetsuppgifter ska man använda lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm, - använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare, - sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Se sidan 2. 1 Bälteskrok (nätdriven) * 2 Rotationsomkopplare 3 Strömbrytare 4 Låsknapp (kontinuerlig användning) 5 Handtag 6 LED-lampa 7 Knapp för att lossa batteriet 8 Bälteskrok (batteridriven)* 9 Batteri * 10 Ladd- och signalindikering * 11 Laddindikeringsknapp * 12 Djupanslag 13 Skruvverktyg * 14 Verktygshållare 15 Skruvspindel 16 Låshylsa 17 Anslagshylsa *bara vissa modeller/utrustningar a 6.1 Särskilt för nätdrivna maskiner Kontrollera först att spänningen och frekvensen på märkskylten stämmer överens med nätströmmen och nätfrekvensen du ska använda. Förkoppla alltid en jordfelsbrytare (RCD) med en max. aktiveringsström på 30 mA. 6.2 Särskilt för batteridrivna maskiner Batteri Ladda batteriet (9) före användning. Ladda batteriet när effekten avtar. Anvisningar för laddning av batteripaketet finns i bruksanvisningen till Metabo-laddaren. Li-Power-litiumjonbatterier har ladd- och signalindikering (10): - Tryck (11) på knappen, så ger LED-lamporna laddindikering. - Om en LED-lampa blinkar, så är batteriet nästan urladdat och kräver laddning igen. Ta av, sätta på batteriet Ta av: tryck på knappen som lossar batteriet (7) och dra av batteriet (9) framåt. Sätta på:skjut på batteriet (9) tills det snäpper fast. Montera bälteskrok Bälteskroken (8) går att skruva fast åt vänster eller höger (se bild., sidan 2). 7.1 Ställa in rotationsriktning, transportsäkring (startspärr) Använd bara rotationsriktningsväljaren (2) när motorn är avstängd. 5. Översikt 6. Före användning 7. Användning
Sida: 3
SVENSKA sv 41 Se sidan 2: R = högergång inställd L = vänstergång inställd 0 = mittläge: transportsäkring (startspärr) på 7.2 Slå PÅ/AV, ställa in varvtal Slå PÅ, varvtal: tryck på strömbrytaren (3). Du ändrar varvtalet genom att trycka in strömbrytaren. Du slår av genom att släppa strömbrytaren. Kontinuerlig användning: håll in strömbrytaren, tryck på (3) låsknappen (4) och släpp sedan strömbrytaren. Slå av genom att trycka på strömbrytaren (3) igen och sedan släppa den. Vid kontinuerlig användning fortsätter maskinen att gå om du tappar den. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. 7.3 Byte av skruvverktyg Montera och demontera skruvverktyg: - Ta av djupanslaget (12). - Montering: Placera skruvverktyget (13) i verktygshållaren (14). - Demontering: Dra ut skruvverktyget (13) ur verktygshållaren (14) med hjälp av en tång. - Sätta på djupanslaget (12) igen: Vrid tills det snäpper fast. Obs! Det går att ta bort verktygshållaren (14) från skruvspindeln genom att dra hylsan (16) bakåt. 25 mm långa skruvverktyg (13) får under inga omständigheter stoppas in i skruvspindeln (15)! Det går inte att ta bort dem! Använd bara verktygshållaren (14)! 7.4 Jobba med djupanslag Se sid. 2, bild 2 a och 2 b. Sätt i sådan skruv som du ska skruvdra på ditt skruvverktyg, så kan du förinställa skruvdjupet (13). Ställ in djupanslaget (12) genom att vrida på följande sätt: a) Skruv med skruvskalle som vilar på materialet (cylinderskruv, skruv med halvrund skalle, sexkantskruv): Skruvskallens anliggningsyta ligger 2 mm utanför anslagshylsan (17). b Försänkta skruvar: Skruvskallens anliggningsyta ligger 2 mm utanför anslagshylsan (17). Provskruvdra en skruv. Skruvdjupet kan behöva justeras: Skruvdjupet ändras 0,25 mm för varje snäpp på djupanslaget (12). Vill du att skruven ska dras djupare: Vrid åt anslagshylsan. Vill du att skruven ska dras grundare: Vrid upp anslagshylsan. Det inställda skruvdjupet ändras inte om du tar av djupanslaget (12). När du sätter tillbaka det, kan du jobba vidare med samma skruvdjup. När du skruvdrar krysskruv ska du trycka maskin och skruvverktyg (13) med kraft mot skruven, annars kan skruvverktyget slinta i skruven och du skadar materialet. 7.5 Jobba utan djupanslag (12) Ställ in varvtalet genom att försiktigt trycka in strömbrytaren. När du skruvat klart, slår du av maskinen genom att släppa strömbrytaren (3). 7.6 LED-lampa (bara vissa modeller) När du jobbar på dåligt upplysta ställen. LED- lampan (6) lyser när maskinen är på. Tryck maskinen hårt mot skruven vid skruvdragning. Det här är framför allt viktigt när du skruvdrar gipsskruv (grovgängad) i gipsskivor, eftersom sådan skruv skruvas i väldigt snabbt tack vare den stora gängstigningen. Om anslagshylsan (17) går trögt, kan du skruva av den och rengöra gängan. . Om skruvverktyget (13) sitter fast hårt i verktygshållaren (14): Dra ut skruvverktyget med en tång. 9.1 Gäller bara batteridrivna maskiner: Flerfunktionsövervakad maskin Slår maskinen av sig själv, så har elektroniken satt den i självskyddsläge. Trots skyddsfunktionen kan vissa användningsområden ge överbelastning som resulterar i maskinskador. Orsak och åtgärd: 1. Batteriet är nästan tomt (elektroniken skyddar batteriet mot djupurladdning). Blinkar någon LED-lampa (10), så är batteriet nästan tomt. Tryck ev. på knappen (11) och kontrollera LED-lamporna (10). Är batteriet nästan tomt, ladda det! 2. Lång, kontinuerlig överbelastning av maskinen får termoskyddet att lösa ut. Låt maskin eller batteri svalna. Obs! Är batteriet jättevarmt så kan det gå snabbare att kyla det i en ”AIR COOLED”- laddare. Obs! Maskinen kyler snabbare om du kör den obelastad. 3. Maskinen slår av vid för hög strömstyrka (t.ex. om den nyper länge). Slå av maskinen med strömbrytaren (3). Sedan kan du jobba som vanligt igen. Försök att undvika att maskinen nyper. 8. Råd och tips 9. Åtgärder vid fel
Sida: 4
SVENSKA sv 42 SV Före alla underhållsarbeten: dra ut kontakten ur el- uttaget, eller lossa batteripacket från maskinen! Ta av och rengör djupanslaget (12) då och då Under bearbetning kan partiklar avlagras på insidan av elverktyget. Detta påverkar kylningen av verktyget negativt. Sug upp eller blås ut damm med torr luft från ventilationsöppningarna på fram- och baksidan av verktyget grundligt och med jämna mellanrum. Koppla först elverktyget från strömmen och bär skyddsglasögon och andningsmask. f Använd endast Metabo- eller CAS-batteripaket (Cordless Alliance System) och tillbehör i original. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. A Magasinskruvtillsats 6.31618 B Skruvverktyg/skruvbits (längd: 25 mm) Använd endast skruvinsatser som har insticksändar: C Laddningsaggregat: bl.a. ASC Ultra, ASC 15, ASC 30. D Laddningsbara batterier 18 volt: 5,2 Ah (6.25592); 4,0 Ah (6.25591); 2,0 Ah (6.25596) Ett komplett tillbehörssortiment hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Reparation av elverktyg får endast utföras av behörig elektriker! En defekt nätanslutningskabel får endast ersättas med en av metabo:s särskilda original- nätanslutningskablar, som kan beställas från Metabo-service. Metabo-elverktyg som behöver repareras ska skickas till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhändertagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller endast för EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU-direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Särskilda anvisningar för batteridrivna maskiner: Du får inte slänga batterier i hushållssoporna! Lämna tillbaka trasiga eller uttjänta batterier till Metabo-återförsäljaren! Släng aldrig batterier i vatten. Ladda ur batteriet i elverktyget före återvinning. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Förklaringar till uppgifterna finns på sidan 3. Förbehåll för tekniska ändringar. U =batterispänning P1 =nominell effektförbrukning P2 =avgiven effekt n0 =varvtal vid tomgång n1 =varvtal vid belastning Tmax. =max. åtdragningsmoment H =maskinens verktygsfäste m =vikt utan sladd Mätvärdena är uppmätta enligt EN 62841. Tillåten omgivningstemperatur vid drift: -20 °C till 50 °C (begränsad prestanda i temperaturer under 0 °C). Tillåten omgivningstemperatur vid lagring: 0 °C till 30 °C Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström Likström Tekniska data ovan tar även hänsyn till toleranserna (motsvarande respektive gällande standard). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av elverktygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, elverktygets skick och hur verktygen används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalt vibrationsvärde (vektorsumma i tre riktningar) räknas fram enligt EN 62841: ah =vibrationsemissionsvärde (skruvdragning utan slaggenerator) Kh =onoggrannhet (vibrationer) Typisk A-värderad bullernivå: LpA =ljudtrycksnivå LWA =ljudeffektnivå KpA, KWA= onoggrannhet Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd! 10. Underhåll 11. Tillbehör 12. Reparationer 13. Miljöskydd 14. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo SE 18 LTX 4000 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo SE 18 LTX 4000. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo SE 18 LTX 4000 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo SE 18 LTX 4000

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo SE 18 LTX 4000 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Skruvdragare
  • Modell/namn: SE 18 LTX 4000
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Ukrainare, Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska