SBE 850-2

Metabo SBE 850-2 manual

SBE 850-2

Manual för Metabo SBE 850-2 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 68 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 37 Originalbruksanvisning Vi intygar att vi tar ansvar för att: slagborrmaski- nerna med följande typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i alla gällande direktiv *2) och stan- darder *3). Medföljande teknisk dokumentation *4) - Fig. P Maskinen är avsedd för vanlig borrning i metall, trä, plast och liknande material samt för slagborrning i betong, sten och liknande material. Maskinen är även avsedd för gängskärning och skruvdragning (inte SB 850-2). Användaren ansvarar ensam för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ aktuella skadeförebyggande anvisningar samt medföljande säkerhetsanvisningar. Följ anvisningarna i textavsnitt med den här symbolen, så förebygger du person- skador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så minskar risken för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Om du inte följer säkerhets- anvisningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra personskador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till att dokumentationen följer med elverktyget. Använd hörselskydd vid slagborrning. Buller kan orsaka hörselskador. Använd det medföljande stödhandtaget. Om du tappar kontrollen kan du orsaka personskador. Håll maskinen i de isolerade greppen när du jobbar med verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar eller den egna sladden. Kontakt med strömförande ledning kan spännings- sätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Dra alltid ur kontakten före inställning eller under- håll. Undvik oavsiktliga starter: lås alltid upp strömbry- taren när du drar ur kontakten ur uttaget eller om strömmen bryts. Se till så att det inte går några el-, vatten eller gasledningar där du ska jobba (t.ex. med metall- detektor). Fixera små arbetsstycken, så att det inte vrids med runt av borret (t.ex. med skruvstycke eller med skruvtvingar mot arbetsbordet). Ta aldrig i roterande delar på verktyget! Ta bara bort spån och liknande när maskinen är av. Metabo S-automatic-säkerhetskoppling. Om säker- hetskopplingen löser ut, slå genast av maskinen! Om verktyget kläms eller hakar fast, så begränsas effekten på motorn. Det uppstår stora krafter när du arbetar. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Du får inte använda Metabo S-automatic-säker- hetskopplingen som momentsbegränsning. Se upp vid tuff skruvdragning (iskruvning av skruv med metrisk gänga eller tumgänga i stål)! Kraften kan slita av skruvskallen resp. påverka handtaget med stora, motsatt riktade vridmoment. Minska belastning genom damm: Partiklar som uppstår vid arbeten med denna maskin, kan innehålla cancerframkallande ämnen eller ämnen som orsakar allergiska reaktioner, andningsbesvär, missbildningar och andra fortplantningsstörningar. Exempel på sådana ämnen: Bly (i blyhaltig färg), mineraliskt damm (i mursten, betong eller liknande.), tillsatser för träbehandling (kromat, träskyddsmedel), vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metall, mursten. Risken beror på hur längre användaren eller personer som befinner sig i närheten exponeras för dessa ämnen. Dessa partiklar får inte hamna i din kropp. Beakta följande anvisningar för att minska risken: Se till att arbetsplatsen har god ventilation och att du bär lämplig skyddsutrustning, t.ex. andningsmask som filtrerar mikroskopiska partiklar. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. Använd lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - Rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm. - Använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare. - Sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Bilderna hittar du i början av bruksanvisningen. 1. Konformitetsdeklaration 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar 5. Bilder
Sida: 2
SVENSKA sv 38 Symbolförklaring: Borra / Borr Slagborra Rotationsriktning Skruva / skruv Långsam Snabb Fig. A 1 Växelväljare 2 Stödhandtag/vibrationsdämpat stödhandtag * 3 Djupanslag 4 Kuggkranschuck * 5 Snabbchuck Futuro Plus * 6 Snabbchuck Futuro Top * 7 Skjutreglage (borrning/slagborrning) 8 Varvtalsvred * 9 Vred för impulsfunktion * 10 Elektronikindikering * 11 Rotationsriktningsväljare * 12 Låsknapp för kontinuerlig användning 13 Strömbrytare * beroende på utförande Kontrollera först att spänningen och frek- vensen som märkskylten anger överens- stämmer med den nätström du ska använda. Förkoppla alltid en jordfelsbrytare (RCD) med en max. aktiveringsström på 30 mA. Så här ser du till att chucken drar åt ordentligt: När du borrat första borrningen (högergång), så efterdrar du låsskruven inuti chucken (om sådan finns) riktigt ordentligt med en skruvmejsel. Varning! Vänstergänga. 7.1 Montera extrahandtag (2) Bild B Använd alltid det medföljande stödhandtaget för din egen säkerhets skull. Dra åt extrahandtaget genom att vrida det kraftigt. 8.1 Ställa in borrdjup Bild C 8.2 Ställa in rotationsriktning, transportsäk- ring (startspärr) Bild D Använd bara rotationsriktningsväljaren (11) när motorn är av. 8.3 Ställa in borrning, slagborrning Bild E Slagborrning och borrning fungerar bara i högergång. 8.4 Välj växel Bild F Växla bara (1) när maskinen varvar ned (slå PÅ/AV kort). 8.5 Ställa in impulsfunktion BIld. G = Impuls-funktion alltid inkopplad (för lätt in- och utskruvning av skruvar som sitter fast, även vid skadade skruvskallar. Ger ren anborrning utan körning såväl i kakel som aluminium och andra material. 8.6 Välj varvtal Bild H Rekommenderade varvtal för borrning, se tabell. 8.7 Slå PÅ/AV Inkoppling, varvtal Bild A: Tryck på strömbry- taren (13). Slå AV genom att släppa strömbrytaren. Kontinuerlig användning Bild A: När man trycker på strömbrytaren (13) skall man trycka in låsknappen (12) och släppa strömbrytaren. Slå av genom att trycka på strömbrytaren (13) igen och sedan släppa den. Vid kontinuerlig användning fortsätter maskinen att gå om du tappar den. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. 8.8 Verktygsbyte snabbspännings-chuck Futuro Top (6) Bild I Spänna fast verktyg: Vrid hylsan kraftigt fram till stoppet. 8.9 Verktygsbyte snabbspännings-chuck Futuro Plus (5) Bild J Det eventuella friktionsljud du hör när du lossar chucken (funktionsberoende) försvinner om du vrider hylsan åt motsatt håll. Vid hårt fastlåst chuck: Håll fast chucken med en stiftnyckel vid chuckhuvudet och vrid hylsan kraftigt i pilens riktning -1-. Fixera verktyget: - För in verktyget -2- så långt det går. - Håll i låsringen med ena handen (beroende på utrustning) - Vrid hylsan i pilens riktning -3-, tills du får meka- niskt motstånd. - Varning! Verktyget är inte fastspänt ännu! Fortsätt att vrida kraftigt (det ska "klicka") tills det inte går att vrida mer - det är först nu som verk- tyget är säkert fastspänt. Om verktygsskaftet är mjukt måste du ev. efterdra när du har borrat ett tag. 8.10 Verktygsbyte kugg-chuck (4) Bild K 8.11 Skruva loss chucken (för att skruva utan chuck eller för användning med tillsats- apparater) Bild L, M, eller N Anvisning för bild M, N: Lossa med ett lätt slag med gummihammare och skruva loss. 6. Översikt 7. Före första användning 8. Användning
Sida: 3
SVENSKA sv 39 Obs: Vid monterad bit-spännhylsa (best.-nr. 6.31281) hålls skruvbitsen som sitter i spindelns insexfäste fast. Rengöra snabbchucken: När du använt chucken en längre tid, håll den med öppningen nedåt och öppna och stäng den ett par gånger. Då trillar dammet som samlats ur öppningen. Vi rekommenderar att du använder rengöringsspray på spännbackar och spännback- söppning med jämna mellanrum. Elektronikindikering (10): Snabba blinkningar - återstarspärr (SBEV 1300-2, SBEV 1300-2 S, SBEV 1100-2 S, SBE 1000-2) för din säkerhets skull går maskinen inte igång av sig själv efter strömavbrott, även om den är på. Slå av och på maskinen igen. Långsamma blinkningar - kolborstarna är uttjänta (SBEV 1300-2, SBEV 1300-2 S, SBEV 1100-2 S) kolborstarna är nästan helt utjänta. Maskinen slår av automatiskt när kolborstarna är uttjänta. Låt service byta kolborstarna. Konstant lysande - överlast (SBEV 1300-2, SBEV 1300-2 S, SBEV 1100-2 S) är maskinen överbelastad länge, begränsar systemet effekten, så att motorn inte blir överhettad. Kör maskinen obelastad tills den svalnar och elektronikinidikeringen slocknar. Använd bara Metabo originaltillbehör. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Montera tillbehör på ett säkert sätt. Om maskinen används i en hållare. Fäst maskinen på ett säkert sätt. Om du tappar kontrollen kan du orsaka person- skador. Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i huvudkatalogen. Elverktyg får endast repareras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver reparation skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhänderta- gande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller endast EU-länder: avyttra inte uttjänta elverktyg med hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elek- tronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Bild I. Vi förbehåller oss rätten till ändringar pga. den tekniska utvecklingen. P1 =märkeffekt P2 =uteffekt n1* =varvtal obelastad n2* =varvtal belastad ø max =maximal borrdiameter s max =maximal slagfrekvens b =chuckvidd G =spindelgänga H =borrspindel med insexfäste m =Vikt D =spännhalsdiameter Mätvärden uppmätta enligt EN 60745. Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström Angivna tekniska data ligger inom toleranserna (enligt respektive gällande standard). * Energirika högfrekventa störningar kan orsaka varvtalssvängningar. De försvinner när störningen klingat av. Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av verk- tygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåt- gärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalvärde vibrationer (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: ah, ID =vibrationsemissionsvärde (slagborrning i betong) ah, D =Vibrationsemissionsvärde (borrning i metall) Kh,ID,Kh,D=onoggrannhet (vibrationer) Normal, A-viktad ljudnivå: LpA =Ljudtrycksnivå LWA =ljudeffektnivå KpA, KWA= Osäkerhet Använd hörselskydd! 9. Rengöring, underhåll 10. Åtgärda fel 11. Tillbehör 12. Reparationer 13. Miljöskydd 14. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo SBE 850-2 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo SBE 850-2. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo SBE 850-2 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo SBE 850-2

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo SBE 850-2 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Borrmaskiner
  • Modell/namn: SBE 850-2
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Ukrainare, Slovenska, Arabiska