Metabo SBE 760 manual

Manual för Metabo SBE 760 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 60 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 32 Originalbruksanvisning Vi intygar att vi tar ansvar för att: slagborrmaskinerna med följande typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i alla gällande direktiv *2) och standarder *3). Medföljande teknisk dokumentation *4) - se sid. 3. Maskinen är avsedd för vanlig borrning i metall, trä, plast och liknande material samt för slagborrning i betong, sten och liknande material. Maskinen är även avsedd för gängskärning och skruvdragning (inte SB 760). Borrmaskinen är avsedd för borrning utan slaggenerator i metall, trä, plast och liknande material. Maskinen är även avsedd för gängskärning och skruvdragning. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ gällande föreskrifter för skadeprevention och de medföljande säkerhetsanvisningarna. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsan- visningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till så att dokumentationen följer med elverk- tyget. Använd hörselskydd när du kör slagborr- maskin. Buller kan ge hörselskador. Använd det medföljande stödhandtaget. Tappar du kontrollen över maskinen, kan det leda till skador. Håll maskinen i de isolerade greppen när du jobbar med verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar eller den egna sladden. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Dra alltid ur kontakten före inställning eller underhåll. Undvik oavsiktliga starter: lås alltid upp strömbrytaren när du drar ur kontakten ur uttaget eller om strömmen bryts. Se till så att det inte går några el-, vatten eller gasledningar där du ska jobba (t.ex. med metalldetektor). Fixera små arbetsstycken, så att det inte vrids med runt av borret (t.ex. med skruvstycke eller med skruvtvingar mot arbetsbordet). Ta aldrig i roterande delar på verktyget! Ta bara bort spån och liknande när maskinen är av. Metabo S-automatic-säkerhetskoppling. Om säkerhetskopplingen löser ut, slå genast av maskinen! Om verktyget kläms eller hakar fast, så begränsas effekten på motorn. Det uppstår stora krafter när du arbetar. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Du får inte använda Metabo S-automatic- säkerhetskopplingen som momentsbegränsning. Se upp vid tuff skruvdragning (iskruvning av skruv med metrisk gänga eller tumgänga i stål)! Kraften kan slita av skruvskallen resp. påverka handtaget med stora, motsatt riktade vridmoment. Damm från material som blyfärg, vissa träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Kontakt eller inandning av dammet kan ge användaren eller personer i närheten allergiska reaktioner och/eller luftvägsproblem. En del damm som ek- och bokdamm anses vara cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatser för träbearbetning (kromat, träskyddsmedel). Asbesthaltigt material får bara fackman bearbeta. - Använd helst dammutsug. - Se till så att arbetsplatsen har bra ventilation. - Vi rekommenderar att du använder andningsskydd med filterklass P2. Följ alltid gällande nationella säkerhetsföreskrifter för materialet du ska bearbeta. Se sid. 2. 1 Växelväljare 2 Stödhandtag 3 Kuggkranschuck * 4 Snabbchuck Futuro * 5 Djupanslag 6 Skjutreglage (borrning/slagborrning) 7 Varvtalsvred * 8 Rotationsriktningsväljare 9 Låsknapp för kontinuerlig användning 10 Strömbrytare * beroende på utförande 1. Överensstämmelseintyg 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar 5. Översikt
Sida: 2
SVENSKA sv 33 Kontrollera att den spänning och frekvens som anges på märkskylten överensstämmer med den aktuella nätspänningen, innan du startar maskinen. Förkoppla alltid en jordfelsbrytare (RCD) med en max. aktiveringsström på 30 mA. Åtgärder för att säkerställa att chucken sitter ordentligt fast: Efter första borrningen (högervarv) skall låsskruven i chuckens inre (om sådan finns / beroende på modell) efterdras. Observera vänstergänga! (Se kapitel 7.9.) 6.1 Sätta på stödhandtaget (2) Använd alltid det medföljande stödhandtaget för din egen säkerhets skull. Öppna klämringen genom att vrida stödhandtaget (2) åt vänster. Skjut på stödhandtaget på maskinens spännhals. Skjut fram stödhandtaget så långt att det inte går att vrida. Dra tillbaka till vinkeln du vill ha och dra åt ordentligt. 7.1 Ställa in djupanslaget Lossa det extra (2)stödhandtaget. Ställ djupanslaget (5) på det borrdjup du vill ha och dra åt det extra stödhandtaget igen. 7.2 Ställa in rotationsriktning, transportsäkring (startspärr) Använd bara rotationsriktningsväljaren (8) när motorn är av. Se sid. 2: R = högergång inställd L = vänstergång inställd 0 = mittläget: transportsäkring (startspärr) inställd Chucken måste vara hårt åtdragen på spindeln och låsskruven i chuckens inre (om låsskruv finnes / beroende på modell) måste vara hårt åtdragen. (Observera vänstergänga!) I annat fall kan chucken lossna (t. ex. vid skruvning). 7.3 Välja växel Välj den växel du vill ha genom att vrida på växelväljaren (1). Växla bara när maskinen varvar ned (slå PÅ/AV kort). 1:a växeln (lågt varvtal, stort moment) t.ex. vid skruvdragning, borrning 2:a växeln (högt varvtal) t.ex. för borrning 7.4 Slå om mellan borrning/slagborrning (SBE 561, SBE 550, SBE 521, SB 561) Välj det borrläge du vill ha med skjutreglaget (6). Borra Slagborrning Använd högt varvtal när du slagborrar. 7.5Slagborrning och borrning fungerar bara i högergång. 7.6 Ställa in varvtalet Ställ in maxvarvtal med vredet (7). Rekommenderade borrvarvtal, se sid. 4. 7.7 Slå PÅ/AV, ställa in varvtal Slå PÅ, varvtal: tryck på strömbrytaren (10). SBE 760: Du ändrar varvtalet genom att trycka in strömbrytaren. Slå AV genom att släppa strömbrytaren. Kontinuerlig användning: håll in strömbrytaren, tryck på (10) låsknappen (9) och släpp sedan strömbrytaren. Slå av genom att trycka på strömbrytaren (10) igen och sedan släppa den. Vid kontinuerlig användning fortsätter maskinen att gå om du tappar den. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. 7.8 Verktygsbyte snabbchuck (4) Se bild A, sid. 2. Lossa chucken: håll fast låsringen och vrid med andra handen hylsan i pilens riktning -1-. Det eventuella friktionsljud du hör när du lossar chucken (funktionsberoende) försvinner om du vrider hylsan åt motsatt håll. Om chucken sitter riktigt hårt: dra ur kontakten. Håll fast chucken med en fast nyckel vid chuckhuvudet och vrid hylsan kraftigt i pilens riktning mot -1-. Fixera verktyget: - Tryck i verktyget -2- så långt det går. - Håll fast låsringen och vrid med andra handen hylsan i pilens riktning -3- tills du får mekaniskt motstånd. - Varning! Verktyget är inte fastspänt ännu! Fortsätt att vrida kraftigt (det ska "klicka") tills det inte går att vrida mer - det är först nu som verktyget är säkert fastspänt. Om verktygsskaftet är mjukt, så måste du ev. efterdra när du borrat ett tag. 7.9 Verktygsbyte kuggkranschuck (3) Se bild B, sid. 2. Lossa chucken: lossa kuggkranschucken med chucknyckeln -1-. Fixera verktyget: tryck i verktyget -2- så långt det går och korsdra jämnt med chucknyckeln i samtliga 3 gängor -3-. 6. Före användning 7. Användning
Sida: 3
SVENSKA sv 34 7.10 Skruva loss chucken (för att skruva utan chuck eller för användning med tillsats- apparater) se bild A, B, sid. 3 Anvisning för bild A, B: Lossa med ett lätt slag med gummihammare och skruva loss. Obs: Vid monterad bit-spännhylsa (best.-nr. 6.31281) hålls skruvbitsen som sitter i spindelns insexfäste fast. Rengöra snabbchucken: När du använt chucken en längre tid, håll den med öppningen nedåt och öppna och stäng den ett par gånger. Då trillar dammet som samlats ur öppningen. Vi rekommenderar att du använder rengöringsspray på spännbackar och spännbacksöppning med jämna mellanrum. Använd bara Metabo originaltillbehör. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Montera tillbehör på ett säkert sätt. Om maskinen används i en hållare. Fäst maskinen på ett säkert sätt. Om du tappar kontrollen kan du orsaka person- skador. Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i huvudkatalogen. Elverktyg får endast repareras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver reparation skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhänderta- gande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller endast EU-länder: avyttra inte uttjänta elverktyg med hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elek- tronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Förklaringar till uppgifterna på sid. 3. Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar. P1 =märkeffekt P2 =avgiven effekt n1* =varvtal obelastad n2* =varvtal belastad ø max =maximal borrdiameter s max =maximal slagfrekvens b =chuckvidd G =spindelgänga H =borrspindel med insexfäste m =vikt D =spännhalsdiameter Mätvärden uppmätta enligt EN 60745. Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström Angivna tekniska data ligger inom toleranserna (enligt respektive gällande standard). * Energirika högfrekventa störningar kan orsaka varvtalssvängningar. De försvinner när störningen klingat av. Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av verk- tygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåt- gärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalvärde vibrationer (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: ah, ID = Vibrationsemissionsvärde (slagborr- ning i betong) ah, D = Vibrationsemissionsvärde (borrning i metall) Kh, ID/D = onoggrannhet (vibrationer) Normal, A-viktad ljudnivå: LpA = Ljudtrycksnivå LWA = ljudeffektnivå KpA, KWA = Osäkerhet Använd hörselskydd! 8. Underhåll, rengöringl 9. Tillbehör 10. Reparationer 11. Miljöskydd 12. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo SBE 760 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo SBE 760. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo SBE 760 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo SBE 760

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo SBE 760 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Ej kategoriserat
  • Modell/namn: SBE 760
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Engelsk, Kinesisk, , Slovenska, Holländsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Ukrainare