Metabo SBE 650 Impuls manual

Manual för Metabo SBE 650 Impuls på Holländsk. Denna PDF-handbok har 68 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 33 Bruksanvisning i original Vi försäkrar och tar ansvar för att borrmaskinerna/ slagborrmaskinerna med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) - se sidan 3. SB 650, SBE 650, SBE 650 Impuls: Slagborrmaskinen är avsedd för vanlig borrning i metall, trä, plast och liknande material samt för slagborrning i betong, sten och liknande material. B 650, BE 650: Borrmaskinen är avsedd för borrning utan slaggenerator i metall, trä, plast och liknande material. BE 650, SBE 650, SBE 650 Impuls: Maskinen är avsedd för gängskärning och skruvdragning. Användaren ansvarar själv för skador som orsakas av felaktig användning. Allmänna föreskrifter om förhindrande av olycksfall samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsan- visningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till så att dokumentationen följer med elverk- tyget. Använd hörselskydd när du kör slagborr- maskin. Buller kan ge hörselskador. Använd det medföljande extra stödhandtaget. Du kan skada dig om du förlorar kontrollen över maskinen. Håll maskinen i de isolerade greppen när du jobbar med verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar eller den egna sladden. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Dra ut elkontakten ur nätuttaget innan du påbörar någon form av inställningar eller underhåll. Se upp för gas-, el- och vattenledningar! Undvik oavsiktliga starter: lås alltid upp strömbrytaren när du drar ur kontakten ur uttaget eller om strömmen bryts. Ta aldrig i roterande delar på verktyget! Ta bara bort spån och liknande när maskinen är avstängd. Se upp vid tuff skruvdragning (inskruvning av skruvar med metrisk gänga eller tumgänga i stål)! Skruvhuvudet kan slitas av resp. det kan uppstå stora motsatt riktade vridmoment. Om verktyget nyper eller hakar fast, så uppstår stora krafter. Håll alltid ordentligt i maskinen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Fäst små arbetsstycken. Spänn t.ex. fast dem i skruvstäd. Minska belastning genom damm: VARNING - Vissa typer av damm som genereras vid sandpappersslipning, slipning, borrning och andra arbeten innehåller kemikalier som kan orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsstörningar. Till dessa kemikalier hör bland annat följande: - Bly av blyhaltig färg. - Mineraliskt damm i murstenar, cement och andra murmaterial. - Arsenik och krom i kemiskt behandlat trä. Den risk som du utsätts för beror på hur ofta du genomför denna typ av arbeten. För att minska belastningen genom dessa kemikalier: Arbeta i ett ordentligt ventilerat område och använd godkänd skyddsutrustning, t.ex. dammask som utvecklats speciellt för filtrering av mikroskopiska partiklar. Detta gäller även för damm från andra material, t.ex. vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metaller, asbest. Andra sjukdomar är t.ex. allergiska reaktioner och andningsbesvär. Låt inte damm hamna i din kropp. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. Till speciella arbetsuppgifter ska man använda lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm, - använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare, 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Använd maskinen enligt anvisningarna 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 34 - sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Se sid. 2. 1 Chucknyckel (till kuggkranschuck) * 2 Kuggkranschuck * 3 Snabbchuck Futuro Plus * 4 Djupanslag * 5 Stödhandtag * 6 Rotationsriktningsväljare * 7 Skjutreglage borrning/slagborrning * 8 Vippbrytare för impulsfunktion* 9 Låsknapp (kontinuerlig användning) 10 Strömställarspärr 11 Varvtalsvred * * beroende på utförande/modell Kontrollera före driftstart att angiven spänning och frekvens på märkskylten överensstämmer med nätspänningen och nätfrekvensen. Förkoppla alltid en jordfelsbrytare (RCD) med en max. aktiveringsström på 30 mA. BE 650, SBE 650, SBE 650 Impuls: Så här ser du till att chucken drar åt ordentligt: När du borrat första gången (högergång), så efterdrar du låsskruven i chucken riktigt ordentligt med skruvmejsel. Varning! Vänstergänga! (Se kap. 7.9) 6.1 Montera stödhandtaget (SB 650, SBE 650, SBE 650 Impuls) Använd alltid det medföljande extra stödhandtaget för din egen säkerhets skull. Öppna klämringen genom att vrida det extra stödhandtaget (5)åt vänster. Skjut på det extra stödhandtaget på maskinens spännhals. Skjut på djupanslaget (4). Dra åt det extra stödhandtaget ordentligt i den vinkel som passar bäst för användningsområdet. 7.1 Ställa in djupanslaget (SB 650, SBE 650, SBE 650 Impuls) Lossa det extra (5)stödhandtaget. Ställ djupanslaget (4) på det borrdjup du vill ha och dra åt det extra stödhandtaget igen. 7.2 Start/stopp Du slår på maskinen genom att trycka in (10) strömbrytaren. BE 650, SBE 650, SBE 650 Impuls: Du ändrar varvtalet genom att trycka in strömbrytaren. Du kan låsa strömbrytaren med låsknappen vid kontinuerlig (9)användning. Stanna maskinen genom att trycka en gång till på strömbrytaren. Vid konstant drift fortsätter maskinen att gå även om du förlorar kontrollen över den. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. 7.3 Ställa in varvtalet (BE 650, SBE 650, SBE 650 Impuls) Ställ in maxvarvtal med vredet (11). Rekommenderade borrvarvtal, se sid. 4. 7.4 Slå om mellan borrning/slagborrning (SB 650, SBE 650, SBE 650 Impuls) Välj det borrläge du vill ha med skjutreglaget (7). Borra Slagborrning Använd högt varvtal när du slagborrar. Slagborrning och borrning fungerar bara i högergång. 7.5 Välja rotationsriktning (BE 650, SBE 650, SBE 650 Impuls) Använd bara rotationsriktningsväljaren (6) när motorn är avstängd! Välja rotationsriktning: R = högergång L = vänstergång Du måste skruva på chucken ordentligt på spindeln samt dra åt låsskruven i chucken riktigt ordentligt med skruvmejsel. (Varning! Vänstergänga!) Annars finns risk att den lossnar vid vänstergång (t.ex. vid skruvdragning). 7.6 Slå på/av impulsfunktionen (SBE 650 Impuls) Jobba inte länge med impulsfunktionen på! (Du kan överhetta motorn.) Använda vippbrytaren till impulsfunktionen (8). 0 =Impulsfunktionen är AV = Impulsfunktionen är PÅ 7.7 Byta verktyg Snabbchuck Futuro Plus (3) Snabbchuck med metallhylsa: Se bilderna, sid. 2. Sätt i verktyget. Håll fast låsringen (a) och vrid med andra handen hylsan (b) i riktning "GRIP, ZU" tills du får mekaniskt motstånd. Varning! Verktyget är inte fastspänt ännu! Fortsätt att vrida kraftigt (det ska "klicka") tills det inte går att vrida mer - det är först nu som verktyget är säkert fastspänt. Om verktygsskaftet är mjukt, så måste du eventuellt efterdra när du borrat ett tag. 5. Översikt 6. Driftstart 7. Användning
Sida: 3
SVENSKA sv 35 Lossa chucken: Håll fast låsringen (a) och vrid med andra handen hylsan (b) i riktning "AUF, RELEASE". OBS! Det eventuella friktionsljud du hör när du lossar chucken (funktionsberoende) försvinner om du vrider hylsan åt motsatt håll. Om chucken sitter riktigt hårt: Dra ur kontakten. Håll fast chucken med en fast nyckel vid chuckhuvudet och vrid hylsan (b) kraftigt i riktning "AUF, RELEASE". Snabbchuck med plasthylsa: Se bilderna, sid. 2. Sätt i verktyget. Håll fast låsringen (a) och vrid med andra handen hylsan (b) i riktning "GRIP, ZU" tills det inte går att vrida längre. Om verktygsskaftet är mjukt, så måste du eventuellt efterdra när du borrat ett tag. Lossa chucken: Håll fast låsringen (a) och vrid med andra handen hylsan (b) i riktning "AUF, RELEASE". Om chucken sitter riktigt hårt: Dra ur kontakten. Håll fast chucken med en fast nyckel vid chuckhuvudet och vrid hylsan (b) kraftigt i riktning "AUF, RELEASE". 7.8 Byta verktyg kuggkranschuck (2) Se bilderna, sid. 2. Sätta i verktyg: Sätt i verktyget och korsdra jämnt med chucknykkeln (1) i samtliga 3 gängor. Ta ur verktyg: Lossa kuggkranschucken(2) med chucknyckeln (1) och ta ur verktyget. 7.9 Ta av chucken B 650, BE 650, SB 650, SBE 650, SBE 650 Impuls: Vid skruvdragning kan du skruva av chucken. Sätt i skruvbitsen direkt i insexfästet på spindeln. Sätter du på bitsfästet (finns som tillbehör: best.nr 6.31281), så hålls skruvbitsen på plats. Snabbchuck Futuro Plus Se sid. 4, bild A. Skruva ur ev. låsskruv. Varning! Vänstergänga! Håll fast chucken med en fast nyckel. Slå lätt med gummihammare på en fastspänd insexnyckel. Lossa chucken och skruva av den. Kuggkranschuck Se sid. 4, bild B. Skruva ur ev. låsskruv. Varning! Vänstergänga! Håll fast chucken med en fast nyckel. Slå lätt med gummihammare på den isatta chucknyckeln. Lossa chucken och skruva av den. Rengöra snabbchucken: När du använt chucken en längre tid, håll den med öppningen nedåt och öppna och stäng den ett par gånger. Då trillar dammet som samlats ur öppningen. Vi rekommenderar att du använder rengöringsspray på spännbackar och spännbacksöppning med jämna mellanrum. f Använd bara Metabo originaltillbehör. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Montera tillbehör på ett säkert sätt. Om maskinen används i en hållare. Fäst maskinen på ett säkert sätt. Om du tappar kontrollen kan du orsaka person- skador. Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i huvudkatalogen. Elverktyg får bara repareras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhänderta- gande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller endast EU-länder: avyttra inte uttjänta elverktyg med hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2012/19/EU om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Förklaringar till uppgifterna på sid. 3. Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar. P1 =Nominell effektförbrukning P2 =Avgiven effekt n0 =Varvtal vid tomgång n1 =Varvtal vid märklast s max. =maximal slagfrekvens ø max. =maximal borrdiameter G =Spindelgänga H =Borrspindel med insexfäste m =Vikt utan nätsladd D =Spännhalsdiameter Mätvärden uppmätta enligt EN 60745. Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström Angivna tekniska data ligger inom toleranserna (enligt respektive gällande standard). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av verk- tygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska 8. Underhåll 9. Tillbehör 10. Reparation 11. Miljöskydd 12. Tekniska data
Sida: 4
SVENSKA sv 36 värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåt- gärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalvärde vibrationer (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: ah, ID =vibrationsemissionsvärde (slagborrning i betong) ah, D =Vibrationsemissionsvärde (borrning i metall) Kh,ID,Kh,D=onoggrannhet (vibrationer) Normal, A-viktad ljudnivå: LpA =Ljudtrycksnivå LWA =ljudeffektnivå KpA, KWA= Osäkerhet Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd!

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo SBE 650 Impuls men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo SBE 650 Impuls. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo SBE 650 Impuls så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo SBE 650 Impuls

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo SBE 650 Impuls nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Ej kategoriserat
  • Modell/namn: SBE 650 Impuls
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Slovenska, Kroatiska, Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Ukrainare, Rumänska, Bulgarisk, Slovakien, Albansk, Makedonska, Turkiska, Arabiska