Metabo SBE 610 manual

Manual för Metabo SBE 610 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 68 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 33 Bruksanvisning i original Vi intygar att vi tar ansvar för att: slagborrmaskinerna med följande typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i alla gällande direktiv *2) och standarder *3). Medföljande teknisk dokumentation *4) - se sid. 3. Maskinen är avsedd för vanlig borrning i metall, trä, plast och liknande material samt för slagborrning i betong, sten och liknande material. Maskinen är även avsedd för gängskärning och skruvdragning. Maskinen är inte avsedd för skruvdragning av maskinskruv i metallmaterial. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ de allmänna föreskrifterna om skadeprevention samt de bifogade säkerhetsanvisningarna. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsan- visningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till så att dokumentationen följer med elverk- tyget. Använd hörselskydd när du kör slagborr- maskin. Buller kan ge hörselskador. Använd det medföljande extra stödhandtaget. Du kan skada dig om du förlorar kontrollen över maskinen. Håll maskinen i de isolerade greppen när du jobbar med verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar eller den egna sladden. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Dra ut elkontakten ur nätuttaget innan du påbörar någon form av inställningar eller underhåll. Kontrollera att det inte finns några el-, vatten-, eller gasledningar där du ska jobba (använd t.ex. en metalldetektor). Undvik oavsiktliga starter: lås alltid upp strömbrytaren när du drar ur kontakten ur uttaget eller om strömmen bryts. Ta aldrig i roterande delar på verktyget! Ta bara bort spån och liknande när maskinen är avstängd. Se upp vid tuff skruvdragning (inskruvning av skruvar med metrisk gänga eller tumgänga i stål)! Skruvhuvudet kan slitas av resp. det kan uppstå stora motsatt riktade vridmoment. Om verktyget nyper eller hakar fast, så uppstår stora krafter. Håll alltid ordentligt i maskinen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Fäst små arbetsstycken. Spänn t.ex. fast dem i skruvstäd. Minska belastning genom damm: Partiklar som uppstår vid arbeten med denna maskin, kan innehålla cancerframkallande ämnen eller ämnen som orsakar allergiska reaktioner, andningsbesvär, missbildningar och andra fortplantningsstörningar. Exempel på sådana ämnen: Bly (i blyhaltig färg), mineraliskt damm (i mursten, betong eller liknande.), tillsatser för träbehandling (kromat, träskyddsmedel), vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metall, mursten. Risken beror på hur längre användaren eller personer som befinner sig i närheten exponeras för dessa ämnen. Dessa partiklar får inte hamna i din kropp. Beakta följande anvisningar för att minska risken: Se till att arbetsplatsen har god ventilation och att du bär lämplig skyddsutrustning, t.ex. andningsmask som filtrerar mikroskopiska partiklar. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. Använd lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - Rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm. - Använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare. - Sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Se sid. 2. 1. Överensstämmelsedeklaration 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar 5. Översikt
Sida: 2
SVENSKA sv 34 1 Extra stödhandtag 2 Anslagsstopp 3 Skjutreglage borrning/slagborrning 4 Vippbrytare för impulsfunktion* 5 Låsknapp (kontinuerlig användning) 6 Ställningshakfäste 7 Strömbrytarspärr 8 Varvtalsvred 9 Rotationsriktningsväljare 10 Kuggkranschuck * 11 Chucknyckel (till kuggkranschuck) * 12 Snabbchuck Futuro Plus * * beroende på utförande Kontrollera före driftstart att angiven spänning och frekvens på märkskylten överensstämmer med nätspänningen och nätfrekvensen. Förkoppla alltid en jordfelsbrytare (RCD) med en max. aktiveringsström på 30 mA. Så här ser du till att chucken drar åt ordentligt: När du borrat första borrningen (högergång), så efterdrar du låsskruven inuti chucken riktigt ordentligt med en skruvmejsel. Varning! Vänstergänga! (Se kap. 7.9) 6.1 Montering av extra handtag Använd alltid det medföljande extra stödhandtaget för din egen säkerhets skull. Öppna klämringen genom att vrida stödhandtaget (1)åt vänster. Skjut på det extra stödhandtaget på maskinens spännhals. Skjut på djupanslaget (2). Dra åt det extra stödhandtaget ordentligt i den vinkel som passar bäst för användningsområdet. 7.1 Justering av djupstopp Lossa det extra (1)stödhandtaget. Ställ djupanslaget (2) på det borrdjup du vill ha och dra åt det extra stödhandtaget igen. 7.2 Start/stopp Du slår på maskinen genom att trycka in (7) strömbrytaren. Du ändrar varvtalet genom att trycka in strömbrytaren. Du kan låsa strömbrytaren med låsknappen vid kontinuerlig (5)användning. Stanna maskinen genom att trycka en gång till på strömbrytaren. Vid konstant drift fortsätter maskinen att gå även om du förlorar kontrollen över den. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. 7.3 Välja varvtal Ställ in maxvarvtal med vredet (8). Rekommenderade borrvarvtal, se sid. 4. 7.4 Slå om mellan borrning/slagborrning Välj det driftläge du vill ha med skjutreglaget (3). Borra Slagborrning Använd högt varvtal när du slagborrar. Slagborrning och borrning fungerar bara i högergång. 7.5 Välja rotationsriktning Använd bara rotationsriktningsväljaren (9) när motorn är avstängd! Välja rotationsriktning: R = högergång L = vänstergång Du måste skruva på chucken ordentligt på spindeln samt dra åt låsskruven inuti chucken riktigt ordentligt med skruvmejsel. (Varning! Vänstergänga!) Annars finns risk att den lossnar vid vänstergång (t.ex. vid skruvdragning). 7.6 Slå på/av impulsfunktionen (beroende på utförande) Jobba inte länge med impulsfunktionen på! (Du kan överhetta motorn.) Använda vippbrytaren till impulsfunktionen (4). 0 =Impulsfunktionen är AV = Impulsfunktionen är PÅ 7.7 Byta verktyg Snabbchuck Futuro Plus (12) (beroende på utförande) Se bilderna, sid. 3. Sätt i verktyget. Håll fast stoppringen (a) och vrid hylsan (b) med den andra handen i riktning mot GRIP, ZU" tills det märkbara mekaniska motståndet har övervunnits. OBS! Verktyget är inte fastspänt än! Fortsätt att vrida kraftigt tills det inte går längre (det måste klicka") - inte förrän nu är verktyget säkert fastspänt. Verktyg med mjuka skaft måste eventuellt spännas fast igen efter en kortare borrtid. Öppna chucken: Håll fast stoppringen (a) och vrid hylsan (b) med den andra handen i riktning mot AUF, RELEASE". Märk: Raspandet (beror på funktionen) som eventuellt hörs när chucken öppnas försvinner när hylsan vrides åt motsatt håll. Hårt åtspänd chuck Dra ur sladden. Håll fast chucken med en skruvnyckel vid huvudet och vrid hylsan (b) kraftigt i riktning mot "AUF, RELEASE". 7.8 Byta verktyg kuggkranschuck (10) (beroende på utförande) Se bilderna, sid. 3. 6. Driftstart 7. Användning
Sida: 3
SVENSKA sv 35 Sätt i verktyg: Sätt i verktyget och korsdra jämnt med chucknykkeln (11) i samtliga 3 gängor. Ta ur verktyget: Lossa kuggkranschucken (10) med chucknyckeln (11) och ta ur verktyget. 7.9 Ta av chucken Skruva ut låsskruven. Varning! Vänstergänga! Håll fast chucken med en fast nyckel. Slå lätt med gummihammare på en fastspänd insexnyckel. Lossa chucken och skruva av den. Rengöra snabbchucken: När du använt chucken en längre tid, håll den med öppningen nedåt och öppna och stäng den ett par gånger. Allt damm faller därvid ner ur öppningen. Vi rekommenderar att du använder rengöringsspray på spännbackar och spännbacksöppning med jämna mellanrum. f Använd bara Metabo originaltillbehör. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Montera tillbehör på ett säkert sätt. Om maskinen används i en hållare. Fäst maskinen på ett säkert sätt. Om du tappar kontrollen kan du orsaka person- skador. Se sid. 4. A Vinkelborr- och -skruvdragartillsats B Flexibel axel C Borrstativ D Maskinskruvstycke E Ställningshake med inbyggt bitsfack: Snäpp fast i ställningshakfästet (6) och vrid åt i något av de 4 lägena. F Ståltrådspenselborste G Ståltrådskoppborste H Ståltrådsrundborste I Bitsfäste Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i huvudkatalogen. Elverktyg får bara repareras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhänderta- gande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller bara EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Förklaringar till uppgifterna på sid. 3. Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar. P1 =Nominell effektförbrukning P2 =Avgiven effekt n0 =Varvtal vid tomgång n1 =Varvtal vid märklast s max. =maximal slagfrekvens ø max. =maximal borrdiameter b =Chuckvidd G =Spindelgänga H =Borrspindel med insexfäste m =Vikt utan nätsladd D =Spännhalsdiameter Mätvärden uppmätta enligt EN 60745. Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström Angivna tekniska data ligger inom toleranserna (enligt respektive gällande standard). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av verk- tygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåt- gärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalvärde vibrationer (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: ah, ID =vibrationsemissionsvärde (slagborrning i betong) ah, D =Vibrationsemissionsvärde (borrning i metall) Kh,ID,Kh,D=onoggrannhet (vibrationer) 8. Underhåll 9. Tillbehör 10. Reparation 11. Miljöskydd 12. Tekniska data
Sida: 4
SVENSKA sv 36 Normal, A-viktad ljudnivå: LpA =Ljudtrycksnivå LWA =ljudeffektnivå KpA, KWA= Osäkerhet Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd!

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo SBE 610 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo SBE 610. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo SBE 610 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo SBE 610

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo SBE 610 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Ej kategoriserat
  • Modell/namn: SBE 610
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska