SBE 550

Metabo SBE 550 manual

SBE 550

Manual för Metabo SBE 550 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 50 sidor.

Sida: 1
40 SVENSKA SV 1 Överensstämmelseintyg 2 Avsedd användning 3 Allmänna säkerhetsanvisningar 4 Särskilda säkerhetsanvisningar 5 Översikt 6 Före första användning 6.1 Montera stödhandtaget (SBE 561, SBE 550, SBE 521, SB 561) 7 Användning 7.1 Ställa in djupanslaget (SBE 561, SBE 550, SBE 521, SB 561) 7.2 Start/avstängning 7.3 Ställa in varvtalet (SBE 561, SBE 550, SBE 521, BE 561) 7.4 Slå om mellan borrning/slagborrning (SBE 561, SBE 550, SBE 521, SB 561) 7.5 Ställa in rotationsriktning (SBE 561, SBE 550, SBE 521, BE 561) 7.6 Byta verktyg i snabbchucken Futuro Plus (3) 7.7 Byta verktyg i kuggkranschucken (2) 7.8 Ta av chucken 8 Tips och råd 9 Underhåll 10 Tillbehör 11 Reparationer 12 Miljöskydd 13 Tekniska data Vi ansvarar för att den här produkten uppfyller kraven i de bestämmelser och riktlinjer som anges på sidan 2. SBE 561, SBE 550, SBE 521, SB 561: Maskinen är avsedd för vanlig borrning i metall, trä, plast och liknande material samt för slagborrning i betong, sten och liknande material. BE 561, B 561: Maskinen är avsedd för vanlig borrning i metall, trä, plast och liknande material. SBE 561, SBE 550, SBE 521, BE 561: Maskinen är avsedd för gängskärning och skruvdragning. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ de allmänna föreskrifterna om skadepreven- tion samt de bifogade säkerhetsanvisningarna. VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhets- anvisningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Läs alla säkerhets- och bruksanvisningar noga innan du använder elverktyget. Spara all dokumentation och om elverktyget säljs vidare, se till att all dokumentation följer med. Läs alltid textavsnitt med denna symbol extra noga. De är till för din egen säkerhet och för att skydda ditt elverktyg! Använd hörselskydd när du kör slagborr- maskin. Buller kan ge hörselskador. Använd det medföljande extra stödhandtaget. Du kan skada dig om du förlorar kontrollen över maskinen. Håll maskinen i de isolerade greppen när du jobbar med verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar eller den egna sladden. Bruksanvisning Tack! för att du har valt ett elverktyg från Metabo. Alla våra elverktyg testas noggrant och uppfyller de högt ställda kraven i Metabos kvalitetssäkringskontroll. Livslängden på ett elverktyg beror emellertid i stor utsträckning på hur det används. Följ noga anvisningarna i bruksanvisningen och övrig dokumentation. Hantera Metabo-elverktyget på rätt sätt, så kan du använda det under lång tid framöver. Innehåll 1 Överensstämmelse deklaration 2 Avsedd användning 3 Allmänna säkerhetsanvisningar 4 Särskilda säkerhetsanvisningar 17026861_0108 SBE_521.book Seite 40 Dienstag, 29. Januar 2008 11:05 11
Sida: 2
SVENSKA 41 SV Kontakt med strömförande ledning kan spännings- sätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Dra ut elkontakten ur nätuttaget innan du påbörar någon form av inställningar eller underhåll. Se upp för gas-, el- och vattenledningar! Undvik oavsiktliga starter: lås alltid upp strömbry- taren när du drar ur kontakten ur uttaget eller om strömmen bryts. Ta aldrig i roterande delar på verktyget! Ta bara bort spån och liknande när maskinen är avstängd. Se upp vid tuff skruvdragning (inskruvning av skruvar med metrisk gänga eller tumgänga i stål)! Skruvhuvudet kan slitas av resp. det kan uppstå stora motsatt riktade vridmoment. Om verktyget nyper eller hakar fast, så uppstår stora krafter. Håll alltid ordentligt i maskinen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Fäst små arbetsstycken. Spänn t.ex. fast dem i skruvstäd. Damm från material som blyfärg, vissa träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Kontakt eller inandning av dammet kan ge användaren eller personer i närheten allergiska reaktioner och/eller luftvägsproblem. En del damm som ek- och bokdamm anses vara cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatser för träbearbetning (kromat, träskydds- medel). Asbesthaltigt material får bara fackman bearbeta. - Använd helst dammutsug. - Se till så att arbetsplatsen har bra ventilation. - Vi rekommenderar att du använder andnings- skydd med filterklass P2. Följ alltid gällande nationella säkerhetsföreskrifter för materialet du ska bearbeta. Se sid. 3 (fäll ut sidan). 1 Chucknyckel (till kuggkranschuck) * 2 Kuggkranschuck * 3 Snabbchuck Futuro Plus * 4 Djupanslag * 5 Stödhandtag * 6 Rotationsriktningsväljare * 7 Skjutreglage borrning/slagborrning * 8 Låsknapp (kontinuerlig användning) 9 Strömställarspärr 10 Varvtalsvred * * beroende på utförande/modell Kontrollera före driftstart att angiven spänning och frekvens på märkskylten överensstämmer med nätspänningen och nätfrekvensen. SBE 561, SBE 550, SBE 521, BE 561: Så här ser du till att chucken drar åt ordentligt: När du borrat första gången (höger- gång), så efterdrar du låsskruven i chucken riktigt ordentligt med skruvmejsel. Varning! Vänster- gänga! (Se kap. 7.8) 6.1 Montera stödhandtaget (SBE 561, SBE 550, SBE 521, SB 561) Använd alltid det medföljande extra stöd- handtaget för din egen säkerhets skull. Öppna klämringen genom att vrida det extra stödhandtaget (5)åt vänster. Skjut på det extra stödhandtaget på maskinens spännhals. Skjut på djupanslaget (4). Dra åt det extra stödhandtaget ordentligt i den vinkel som passar bäst för användningsområdet. 7.1 Ställa in djupanslaget (SBE 561, SBE 550, SBE 521, SB 561) Lossa det extra (5)stödhandtaget. Ställ djupans- laget (4) på det borrdjup du vill ha och dra åt det extra stödhandtaget igen. 7.2 Start/stopp Du slår på maskinen genom att trycka in (9) strömbrytaren. SBE 561, SBE 550, SBE 521, BE 561: Du ändrar varvtalet genom att trycka in strömbrytaren. Du kan låsa strömbrytaren med låsknappen vid kontinuerlig (8)användning. Stanna maskinen genom att trycka en gång till på strömbrytaren. Vid konstant drift fortsätter maskinen att gå även om du förlorar kontrollen över den. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. 7.3 Ställa in varvtalet (SBE 561, SBE 550, SBE 521, BE 561) Ställ in maxvarvtal med vredet (10). Rekommende- rade borrvarvtal, se sid. 4. 5 Översikt 6 Driftstart 7 Användning 17026861_0108 SBE_521.book Seite 41 Dienstag, 29. Januar 2008 11:05 11
Sida: 3
42 SVENSKA SV 7.4 Slå om mellan borrning/slagborrning (SBE 561, SBE 550, SBE 521, SB 561) Välj det borrläge du vill ha med skjutreglaget (7). Borra Slagborrning Använd högt varvtal när du slagborrar. Slagborrning och borrning fungerar bara i högergång. 7.5 Välja rotationsriktning (SBE 561, SBE 550, SBE 521, BE 561) Använd bara rotationsriktningsväljaren (6) när motorn är avstängd! Välja rotationsriktning: R = högergång L = vänstergång Du måste skruva på chucken ordentligt på spindeln samt dra åt låsskruven i chucken riktigt ordentligt med skruvmejsel. (Varning! Vänstergänga!) Annars finns risk att den lossnar vid vänster- gång (t.ex. vid skruvdragning). 7.6 Byta verktyg Snabbchuck Futuro Plus (3) Maskiner med beteckning SB…: Se bilderna, sid. 3. Sätt i verktyget. Håll fast låsringen (a) och vrid med andra handen hylsan (b) i riktning "GRIP, ZU" tills du får mekaniskt motstånd. Varning! Verktyget är inte fastspänt ännu! Fort- sätt att vrida kraftigt (det ska "klicka") tills det inte går att vrida mer - det är först nu som verktyget är säkert fastspänt. Om verktygsskaftet är mjukt, så måste du eventu- ellt efterdra när du borrat ett tag. Lossa chucken: Håll fast låsringen (a) och vrid med andra handen hylsan (b) i riktning "AUF, RELEASE". OBS! Det eventuella friktionsljud du hör när du lossar chucken (funktionsberoende) försvinner om du vrider hylsan åt motsatt håll. Om chucken sitter riktigt hårt: Dra ur kontakten. Håll fast chucken med en fast nyckel vid chuckhu- vudet och vrid hylsan (b) kraftigt i riktning "AUF, RELEASE". Maskiner med beteckning B…: Se bilderna, sid. 3. Sätt i verktyget. Håll fast låsringen (a) och vrid med andra handen hylsan (b) i riktning "GRIP, ZU" tills det inte går att vrida längre. Om verktygsskaftet är mjukt, så måste du eventuellt efterdra när du borrat ett tag. Lossa chucken: Håll fast låsringen (a) och vrid med andra handen hylsan (b) i riktning "AUF, RELEASE". Om chucken sitter riktigt hårt: Dra ur kontakten. Håll fast chucken med en fast nyckel vid chuckhu- vudet och vrid hylsan (b) kraftigt i riktning "AUF, RELEASE". 7.7 Byta verktyg kuggkranschuck (2) Se bilderna, sid. 3. Sätta i verktyg: Sätt i verktyget och korsdra jämnt med chucknykkeln (1) i samtliga 3 gängor. Ta ur verktyg: Lossa kuggkranschucken (2) med chucknyckeln (1) och ta ur verktyget. 7.8 Ta av chucken Snabbchuck Futuro Plus Skruva ur ev. låsskruv. Varning! Vänstergänga! Håll fast chucken med en fast nyckel. Slå lätt med gummihammare på en fastspänd insexnyckel. Lossa chucken och skruva av den. 17026861_0108 SBE_521.book Seite 42 Dienstag, 29. Januar 2008 11:05 11
Sida: 4
SVENSKA 43 SV Kuggkranschuck Skruva ur ev. låsskruv. Varning! Vänstergänga! Håll fast chucken med en fast nyckel. Slå lätt med gummihammare på den isatta chucknyckeln. Lossa chucken och skruva av den. Borrar du djupa hål, så bör du lyfta upp borren då och då ur hålet för att få bort stendamm eller borrkax. SBE 561, SBE 550, SBE 521, BE 561: Vid skruvdragning kan du skruva av chucken. Sätt i skruvbitsen direkt i insexfästet på spindeln. Sätter du på bitsfästet (finns som tillbehör: best.nr 6.31281), så hålls skruvbitsen på plats. Rengöra snabbchucken: När du använt chucken en längre tid, håll den med öppningen nedåt och öppna och stäng den ett par gånger. Då trillar dammet som samlats ur öppningen. Vi rekommenderar att du använder rengöringsspray på spännbackar och spänn- backsöppning med jämna mellanrum. f Använd bara Metabos originaltillbehör. Kontakta leverantören vid behov av tillbehör. Det är viktigt att ange exakt typbeteckning på maskinen vid beställning av tillbehör. Se sid. 4. A Vinkelborr- och -skruvdragartillsats B Flexibel axel C Borrstativ D Maskinskruvstycke E Ståltrådspenselborste F Ståltrådskoppborste G Ståltrådsrundborste H Bitsspännhylsa Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i huvudkatalogen. Elverktyg får bara repareras av behörig elektriker! Metabo elverktyg som behöver repareras kan skickas till någon av de adresser som anges på reservedelslistan. Beskriv felen när du skickar in verktyget för reparation. Metaboförpackningarnaär100%återvinningsbara. Uttjänta elverktyg och tillbehör innehåller stora mängder värdefullt material som också kan återvinnas. Den här bruksanvisningen är tryckt på klorfritt papper. Gäller bara EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Förklaringar till uppgifterna på sid. 2. Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar. P1 = Nominell effektförbrukning P2 = Avgiven effekt n0 = Varvtal vid tomgång n1 = Varvtal vid märklast max-ø = maximal borrdiameter s max = maximal slagfrekvens G = Spindelgänga H = Borrspindel med insexfäste m = Vikt utan nätsladd D = Spännhalsdiameter Totalvibrationsvärde (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: ah, ID = Vibrationsemissionsvärde (slagborrning i betong) 8 Råd och tips 9 Underhåll 10 Tillbehör 11 Reparation 12 Miljöskydd 13 Tekniska data 17026861_0108 SBE_521.book Seite 43 Dienstag, 29. Januar 2008 11:05 11
Sida: 5
44 SVENSKA SV ah, D = Vibrationsemissionsvärde (slagborrning i metall) Kh,ID,Kh,D= Onoggrannhet (vibrationer) De angivna vibrationsnivåerna i anvisningen är uppmätta enligt standardmätmetoderna i EN 60745 och går att använda för att jämföra elverktyg med varandra. De går även att använda för att uppskatta vibrationsbelastningen. Den angivna vibrationsnivån avser elverktygets huvudsakliga användningsområde. Vibrations- nivån kan avvika om elverktyget blir använt för andra användningsområden, med andra verktyg eller otillräckligt underhåll. Det kan öka vibrations- belastningen avsevärt under hela arbetsintervallet. Vill du ha en noggrann uppskattning av vibrations- belastningen, bör du även ta med tiden maskinen är av eller igång utan belastning i beräkningen. Det kan sänka vibrationsbelastningen avsevärt under hela arbetsintervallet. Lägg även in extra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren från vibrationspåverkan som t.ex.: Underhåll av elverktyg och verktyg, handvärmning, organiserade arbetsmetoder. Typisk A-viktad ljudnivå: LpA = Ljudtrycksnivå LWA = Ljudeffektsnivå KpA, KWA = Onoggrannhet (ljudnivå) Vid arbete kan ljudnivån överskrida 85 dB(A). Använd hörselskydd! Mätvärden är fastställda enligt EN 60745. I tekniska data ovan tas även hänsyn till gällande toleranser (motsvarande respektive gällande standard). 17026861_0108 SBE_521.book Seite 44 Dienstag, 29. Januar 2008 11:05 11

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo SBE 550 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo SBE 550. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo SBE 550 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo SBE 550

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo SBE 550 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Borrmaskiner
  • Modell/namn: SBE 550
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Finska, Slovenska, Kroatiska