Metabo SBE 521 manual

Manual för Metabo SBE 521 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 60 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 32 Bruksanvisning i original Vi intygar att vi tar ansvar för att: slagborrmaskinerna / borrmaskinerna med följande typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i alla gällande direktiv *2) och standarder *3). Medföljande teknisk dokumentation *4) - se sid. 3. SBE 561, SBE 550, SBE 521, SB 561: Slagborrmaskinen är avsedd för vanlig borrning i metall, trä, plast och liknande material samt för slag- borrning i betong, sten och liknande material. BE 561, B 561: Borrmaskinen är avsedd för vanlig borrning i metall, trä, plast och liknande material. SBE 561, SBE 550, SBE 521, BE 561: Slagborrmaskinen är avsedd för gängskärning och skruvdragning. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ gällande föreskrifter för skadeprevention och de medföljande säkerhetsanvisningarna. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsan- visningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till så att dokumentationen följer med elverk- tyget. Använd hörselskydd när du kör slagborr- maskin. Buller kan ge hörselskador. Använd det medföljande extra stödhandtaget. Du kan skada dig om du förlorar kontrollen över maskinen. Håll maskinen i de isolerade greppen när du jobbar med verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar eller den egna sladden. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Dra ut elkontakten ur nätuttaget innan du påbörar någon form av inställningar eller underhåll. Se upp för gas-, el- och vattenledningar! Undvik oavsiktliga starter: lås alltid upp strömbrytaren när du drar ur kontakten ur uttaget eller om strömmen bryts. Ta aldrig i roterande delar på verktyget! Ta bara bort spån och liknande när maskinen är avstängd. Se upp vid tuff skruvdragning (inskruvning av skruvar med metrisk gänga eller tumgänga i stål)! Skruvhuvudet kan slitas av resp. det kan uppstå stora motsatt riktade vridmoment. Om verktyget nyper eller hakar fast, så uppstår stora krafter. Håll alltid ordentligt i maskinen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Fäst små arbetsstycken. Spänn t.ex. fast dem i skruvstäd. Damm från material som blyfärg, vissa träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Kontakt eller inandning av dammet kan ge användaren eller personer i närheten allergiska reaktioner och/eller luftvägsproblem. En del damm som ek- och bokdamm anses vara cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatser för träbearbetning (kromat, träskyddsmedel). Asbesthaltigt material får bara fackman bearbeta. - Använd helst dammutsug. - Se till så att arbetsplatsen har bra ventilation. - Vi rekommenderar att du använder andningsskydd med filterklass P2. Följ alltid gällande nationella säkerhetsföreskrifter för materialet du ska bearbeta. Se sid. 2. 1 Chucknyckel (till kuggkranschuck) * 2 Kuggkranschuck * 3 Snabbchuck Futuro Plus * 4 Djupanslag * 5 Stödhandtag * 6 Rotationsriktningsväljare * 7 Skjutreglage borrning/slagborrning * 8 Låsknapp (kontinuerlig användning) 9 Strömställarspärr 10 Varvtalsvred * * beroende på utförande/modell Kontrollera före driftstart att angiven spänning och frekvens på märkskylten överensstämmer med nätspänningen och nätfrekvensen. 1. Överensstämmelse deklaration 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar 5. Översikt 6. Driftstart
Sida: 2
SVENSKA sv 33 SBE 561, SBE 550, SBE 521, BE 561: Så här ser du till att chucken drar åt ordentligt: När du borrat första gången (högergång), så efterdrar du låsskruven i chucken riktigt ordentligt med skruvmejsel. Varning! Vänstergänga! (Se kap. 7.8) 6.1 Montera stödhandtaget (SBE 561, SBE 550, SBE 521, SB 561) Använd alltid det medföljande extra stödhandtaget för din egen säkerhets skull. Öppna klämringen genom att vrida det extra stödhandtaget (5)åt vänster. Skjut på det extra stödhandtaget på maskinens spännhals. Skjut på djupanslaget (4). Dra åt det extra stödhandtaget ordentligt i den vinkel som passar bäst för användningsområdet. 7.1 Ställa in djupanslaget (SBE 561, SBE 550, SBE 521, SB 561) Lossa det extra (5)stödhandtaget. Ställ djupanslaget (4) på det borrdjup du vill ha och dra åt det extra stödhandtaget igen. 7.2 Start/stopp Du slår på maskinen genom att trycka in (9) strömbrytaren. SBE 561, SBE 550, SBE 521, BE 561: Du ändrar varvtalet genom att trycka in strömbrytaren. Du kan låsa strömbrytaren med låsknappen vid kontinuerlig (8)användning. Stanna maskinen genom att trycka en gång till på strömbrytaren. Vid konstant drift fortsätter maskinen att gå även om du förlorar kontrollen över den. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. 7.3 Ställa in varvtalet (SBE 561, SBE 550, SBE 521, BE 561) Ställ in maxvarvtal med vredet (10). Rekommenderade borrvarvtal, se sid. 4. 7.4 Slå om mellan borrning/slagborrning (SBE 561, SBE 550, SBE 521, SB 561) Välj det borrläge du vill ha med skjutreglaget (7). Borra Slagborrning Använd högt varvtal när du slagborrar. Slagborrning och borrning fungerar bara i högergång. 7.5 Välja rotationsriktning (SBE 561, SBE 550, SBE 521, BE 561) Använd bara rotationsriktningsväljaren (6) när motorn är avstängd! Välja rotationsriktning: R = högergång L = vänstergång Du måste skruva på chucken ordentligt på spindeln samt dra åt låsskruven i chucken riktigt ordentligt med skruvmejsel. (Varning! Vänstergänga!) Annars finns risk att den lossnar vid vänstergång (t.ex. vid skruvdragning). 7.6 Byta verktyg Snabbchuck Futuro Plus (3) Maskiner med beteckning SB…: Se bilderna, sid. 2. Sätt i verktyget. Håll fast låsringen (a) och vrid med andra handen hylsan (b) i riktning "GRIP, ZU" tills du får mekaniskt motstånd. Varning! Verktyget är inte fastspänt ännu! Fortsätt att vrida kraftigt (det ska "klicka") tills det inte går att vrida mer - det är först nu som verktyget är säkert fastspänt. Om verktygsskaftet är mjukt, så måste du eventuellt efterdra när du borrat ett tag. Lossa chucken: Håll fast låsringen (a) och vrid med andra handen hylsan (b) i riktning "AUF, RELEASE". OBS! Det eventuella friktionsljud du hör när du lossar chucken (funktionsberoende) försvinner om du vrider hylsan åt motsatt håll. Om chucken sitter riktigt hårt: Dra ur kontakten. Håll fast chucken med en fast nyckel vid chuckhuvudet och vrid hylsan (b) kraftigt i riktning "AUF, RELEASE". Maskiner med beteckning B…: Se bilderna, sid. 2. Sätt i verktyget. Håll fast låsringen (a) och vrid med andra handen hylsan (b) i riktning "GRIP, ZU" tills det inte går att vrida längre. Om verktygsskaftet är mjukt, så måste du eventuellt efterdra när du borrat ett tag. Lossa chucken: Håll fast låsringen (a) och vrid med andra handen hylsan (b) i riktning "AUF, RELEASE". Om chucken sitter riktigt hårt: Dra ur kontakten. Håll fast chucken med en fast nyckel vid chuckhuvudet och vrid hylsan (b) kraftigt i riktning "AUF, RELEASE". 7.7 Byta verktyg kuggkranschuck (2) Se bilderna, sid. 2. Sätta i verktyg: Sätt i verktyget och korsdra jämnt med chucknykkeln (1) i samtliga 3 gängor. Ta ur verktyg: Lossa kuggkranschucken (2) med chucknyckeln (1) och ta ur verktyget. 7.8 Ta av chucken SBE 561, SBE 550, SBE 521, BE 561: Vid skruvdragning kan du skruva av chucken. Sätt i skruvbitsen direkt i insexfästet på spindeln. 7. Användning
Sida: 3
SVENSKA sv 34 Sätter du på bitsfästet (finns som tillbehör: best.nr 6.31281), så hålls skruvbitsen på plats. Snabbchuck Futuro Plus Se sid. 4, bild A. Skruva ur ev. låsskruv. Varning! Vänstergänga! Håll fast chucken med en fast nyckel. Slå lätt med gummihammare på en fastspänd insexnyckel. Lossa chucken och skruva av den. Kuggkranschuck Se sid. 4, bild B. Skruva ur ev. låsskruv. Varning! Vänstergänga! Håll fast chucken med en fast nyckel. Slå lätt med gummihammare på den isatta chucknyckeln. Lossa chucken och skruva av den. Rengöra snabbchucken: När du använt chucken en längre tid, håll den med öppningen nedåt och öppna och stäng den ett par gånger. Då trillar dammet som samlats ur öppningen. Vi rekommenderar att du använder rengöringsspray på spännbackar och spännbacksöppning med jämna mellanrum. f Använd bara Metabo originaltillbehör. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Montera tillbehör på ett säkert sätt. Om maskinen används i en hållare. Fäst maskinen på ett säkert sätt. Om du tappar kontrollen kan du orsaka person- skador. Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i huvudkatalogen. Elverktyg får bara repareras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhänderta- gande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller endast EU-länder: avyttra inte uttjänta elverktyg med hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Förklaringar till uppgifterna på sid. 3. Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar. P1 =Nominell effektförbrukning P2 =Avgiven effekt n0 =Varvtal vid tomgång n1 =Varvtal vid märklast max-ø =maximal borrdiameter s max =maximal slagfrekvens G =Spindelgänga H =Borrspindel med insexfäste m =Vikt utan nätsladd D =Spännhalsdiameter Mätvärden uppmätta enligt EN 60745. Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström Angivna tekniska data ligger inom toleranserna (enligt respektive gällande standard). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av verk- tygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåt- gärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalvärde vibrationer (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: ah, ID =vibrationsemissionsvärde (slagborrning i betong) ah, D =Vibrationsemissionsvärde (borrning i metall) Kh,ID,Kh,D=onoggrannhet (vibrationer) Normal, A-viktad ljudnivå: LpA =Ljudtrycksnivå LWA =ljudeffektnivå KpA, KWA= Osäkerhet Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd! 8. Underhåll 9. Tillbehör 10. Reparation 11. Miljöskydd 12. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo SBE 521 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo SBE 521. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo SBE 521 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo SBE 521

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo SBE 521 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Ej kategoriserat
  • Modell/namn: SBE 521
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska