SBE 18 LTX

Metabo SBE 18 LTX manual

SBE 18 LTX

Manual för Metabo SBE 18 LTX på Holländsk. Denna PDF-handbok har 72 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 35 Originalbruksanvisning Vi försäkrar och tar ansvar för att: De här batteridrivna slagborrmaskinerna som identifieras med typ och serienummer *1) uppfyller alla gällande bestämmelser i riktlinjerna *2) och standarderna *3). Teknisk dokumentation *4) – se sidan 3. Maskinen är avsedd för vanlig borrning i metall, trä, plast och liknande material samt för slagborrning i betong, sten och liknande material. Maskinen är även avsedd för gängskärning och skruvdragning. Användaren ansvarar själv för skador som orsakas av felaktig användning. Allmänna föreskrifter om förhindrande av olycksfall samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING – Läs igenom bruksanvisningen för att minska risken för skador. VARNING! Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsanvisningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till så att dokumentationen följer med elverktyget. Använd hörselskydd när du kör slagborrmaskin. Buller kan ge hörselskador. Använd det medföljande extra stödhandtaget. Du kan skada dig om du tappar kontrollen över maskinen. Håll maskinen i de isolerade greppen när du jobbar med verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Håll därför alltid maskinen i handtagen med båda händerna, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Använd alltid skyddsglasögon, arbetshandskar och skyddsskor när du arbetar med elverktyg! Kontrollera att det inte finns några el-, vatten-, eller gasledningar på det ställe som ska bearbetas (använd t.ex. en metalldetektor). Säkra arbetsstycket så att det inte glider eller dras med, t.ex. med spänntving. Fatta inte tag med händerna i roterande verktyg! Ta endast bort spån och liknande när maskinen står stilla. Se upp vid tuff skruvdragning (inskruvning av skruvar med metrisk gänga eller tumgänga i stål)! Skruvhuvudet kan slitas av resp. handtaget påverkas av stora motsatt riktade vridmoment. Metabo S-automatic-säkerhetskoppling. Stäng genast av maskinen när säkerhetskopplingen löser ut! Om verktyget kläms eller hakar fast begränsas motoreffekten. Det uppstår stora krafter när du arbetar. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Du får inte använda Metabo S-automatic- säkerhetskopplingen som begränsat vridmoment. Byt ut skadade eller spruckna stödhandtag. Använd aldrig maskinen med trasigt stödhandtag. Se till att maskinen är frånkopplad när du sätter i batteriet. Ta ut batterierna ur maskinen innan inställningar, ombyggnad, underhåll eller rengöring utförs. Skydda batterierna mot fukt! Skydda batterierna mot brand! Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Öppna aldrig batterierna! Vidrör eller kortslut aldrig batteripolerna! Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en något sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikliga mängder vatten. Får du batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! LED-lampa (12): Rikta aldrig optiska instrument rakt in i LED-strålen. Minska belastning genom damm: VARNING - Vissa typer av damm som genereras vid sandpappersslipning, slipning, borrning och andra arbeten innehåller kemikalier som kan orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsstörningar. Till dessa kemikalier hör bland annat följande: - Bly av blyhaltig färg. - Mineraliskt damm i murstenar, cement och andra murmaterial. - Arsenik och krom i kemiskt behandlat trä. Den risk som du utsätts för beror på hur ofta du genomför denna typ av arbeten. För att minska 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Använd maskinen enligt anvisningarna 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 36 belastningen genom dessa kemikalier: Arbeta i ett ordentligt ventilerat område och använd godkänd skyddsutrustning, t.ex. dammask som utvecklats speciellt för filtrering av mikroskopiska partiklar. Detta gäller även för damm från andra material, t.ex. vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metaller, asbest. Andra sjukdomar är t.ex. allergiska reaktioner och andningsbesvär. Låt inte damm hamna i din kropp. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. Till speciella arbetsuppgifter ska man använda lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm, - använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare, - sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Se sidan 2. 1 Stödhandtag 2 Snabbchuck 3 Djupanslag 4 Omkopplingsratt för val av hastighet 5 Skjutreglage (borrning/slagborrning) 6 Rotationsomkopplare 7 Strömbrytare 8 Handtag 9 Laddindikeringsknapp 10 Ladd- och signalindikering 11 Batteri 12 LED-lampa 13 Knapp för att lossa batteriet Åtgärder för att säkerställa att chucken sitter ordentligt fast: Efter första borrningen (högervarv) skall låsskruven i chuckens inre (om sådan finns / beroende på modell) efterdras. Observera vänstergänga! (Se kapitlet 7.7) 6.1 Montera stödhandtaget Använd alltid det medföljande stödhandtaget för din egen säkerhets skull. Öppna klämringen genom att vrida stödhandtaget (1) åt vänster. Skjut upp stödhandtaget på maskinens spännhals. Skjut in djupanslaget (3). Dra åt stödhandtaget ordentligt i den vinkel som passar bäst beroende på användningsområde. 6.2 Batteri Ladda batteriet (11) före användning. Ladda batteriet när effekten avtar. Optimal förvaringstemperatur ligger mellan 10°C och 30°C. Litiumjonbatterier ”Li-Power, LiHD” har ladd- och signalindikering (10): - Tryck på knappen (9), så ger LED-lamporna laddindikering. - Om en LED-lampa blinkar, så är batteriet nästan urladdat och kräver laddning igen. 6.3 Ta av, sätta på batteriet Ta av: Tryck på knappen som lossar batteriet (13) och dra av batteriet (11) framåt. Montering: Skjut på batteriet (11) tills det snäpper fast. 7.1 Justering av anslagsstopp Lossa det extra stödhandtaget (1). Justeras djupanslaget (3) till önskat borrdjup och dra åt stödhandtaget (1) igen. 7.2 Ställa in rotationsriktning, transportsäkring (startspärr) Använd bara rotationsriktningsväljaren (6) när motorn är avstängd. Se sidan 2: R = högergång inställd L = vänstergång inställd 0 = mellanläge: transportsäkring (startspärr) inställd Chucken måste vara hårt åtdragen på spindeln och låsskruven i chuckens inre (om låsskruv finnes / beroende på modell) måste vara hårt åtdragen. (Varning! Vänstergänga!) I annat fall kan chucken lossna (t. ex. vid skruvning). 7.3 Slå om mellan borrning/slagborrning Välj det borrläge du vill ha med skjutreglaget (5). Borrning Slagborra Använd högt varvtal när du slagborrar (2:a växeln). Slagborrning och borrning fungerar bara i högergång. 7.4 Välja hastighet Välj rätt hastighet genom att vrida på omkopplingsratten (4). Koppla bara om när maskinen har löpt ut (kort start/stopp). 1. Hastighet (lågt varvtal, högt vridmoment) t.ex. vid skruvning, borrning 5. Översikt 6. Före användning 7. Användning
Sida: 3
SVENSKA sv 37 2:a växeln (högt varvtal) t.ex. för borrning, slagborrning 7.5 Slå PÅ/AV, ställa in varvtal Slå på, varvtal: Tryck in strömbrytaren (7). Du ändrar varvtal genom att trycka in strömbrytaren. Stopp: Lossa strömbrytarspärren (7). 7.6 Byta verktyg i snabbchucken (2) Se sid. 2, figur A. Öppna chucken: håll fast låsringen och vrid hylsan med den andra handen i pilens riktning -1-. Om du hör att det klickar till (funktionsbetingat) när chucken öppnas försvinner detta ljud när hylsan vrids åt motsatta hållet. Om chucken sitter riktigt hårt: Dra ut nätkontakten. Håll fast chucken med en stiftnyckel vid chuckhuvudet och vrid hylsan kraftigt i pilens riktning mot -1-. Fixera tillsatsverktyget: - Tryck i verktyget -2- så långt det går. - Håll fast låsringen och vrid med andra handen hylsan i pilens riktning -3- tills du får mekaniskt motstånd. - Varning! Verktyget är inte fastspänt ännu! Fortsätt att vrida kraftigt (det ska ”klicka”) tills det inte går att vrida mer - det är först nu som verktyget är säkert fastspänt. Om verktygsskaftet är mjukt, så måste du eventuellt efterdra när du borrat ett tag. 7.7 Lossa chucken (för att skruva utan chuck eller för användning med tillsatsenheter) Se sid. 3, figur B. Lossa och skruva av genom att slå lätt med en gummihammare enligt bilden. Obs! Vid monterad bit-spännhylsa (best.-nr. 6.31281) hålls skruvbitsen som sitter i spindelns insexfäste fast. 8.1 Flerfunktionsövervakad maskin Slår maskinen av sig själv, så har elektroniken satt den i självskyddsläge. Du får varningssignal (ihållande pipljud). Den slår av efter max. 30 sekunder eller om du släpper strömbrytaren (7). Trots skyddsfunktionen kan vissa användningsområden ge överbelastning som resulterar i maskinskador. Orsak och åtgärd: 1. Batteri nästan tomt: (Elektroniken skyddar batteriet mot djupurladdning). Blinkar någon LED-lampa (10), så är batteriet nästan tomt. Tryck ev. på knappen (9) och kontrollera LED-lamporna (10). Är batteriet nästan tomt, ladda det! 2. Lång, kontinuerlig överbelastning av maskinen får termoskyddet att lösa ut. Låt maskin eller batteri svalna. Obs! Om batteriet känns väldigt varmt går det snabbare att kyla det i en ”AIR COOLED”- laddare. Obs! Maskinen kyler snabbare om du kör den obelastad. 3. Metabo-säkerhetsspärr: Maskinen SLOG AV av sig själv. Maskinen slår av vid strömspikar (t.ex. om skivan nyper eller du får ett kast). Slå av maskinen med strömbrytaren (7). Slå på igen och fortsätt att jobba som vanligt. Försök att undvika att maskinen nyper. Rengör maskinens ventilationsöppningar då och då. Ta emellanåt bort batteriet och torka av kontaktområdet mellan batteri och maskin med en torr trasa och avlägsna borrdamm. Rengöring av snabbchuck: Efter en längre tids användning är det lämpligt att hålla borrchucken med öppningen rakt neråt och därefter öppna och stänga helt flera gånger. Allt damm faller därvid ner ur öppningen. Ta för vana att använda rengöringsspray regelbundet på spännbackarna och deras öppningar. f Använd bara Metabo-originaltillbehör. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Montera tillbehör på ett säkert sätt. O maskinen körs i en hållare: Se till att maskinen sitter fast ordentligt. Du kan skada dig om du tappar kontrollen över maskinen. Se sidan 4. A Laddningsaggregat B Batterier med olika laddningskapacitet. Köp bara batterier som har samma spänning som ditt eget elverktyg. C Dammsugaradapter Ett komplett tillbehörssortiment hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Reparation av elverktyg får endast utföras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras ska skickas till din Metabo-återförsäljare. För adresser, se www.metabo.com. Du hittar reservdelslistor på www.metabo.com. Släng aldrig batterier i vatten. 8. Åtgärder vid fel 9. Underhåll, rengöring 10. Tillbehör 11. Reparationer 12. Miljöskydd
Sida: 4
SVENSKA sv 38 Var rädd om miljön, släng inte uttjänta elverktyg och batterier bland hushållsso- porna! Följ nationella miljöföreskrifter om källsortering och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Ladda ur batteriet i elverktyget före återvinning. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). f Förklaringar till uppgifterna finns på sidan 3. Förbehåll för tekniska ändringar. U = batterispänning n1 = varvtal vid tomgång ø max = maximal borrdiameter s max = maximal slagfrekvens b = chuckvidd G = spindelgänga H = borrspindel med insexfäste m = vikt med minsta batteriet D = spännhalsdiameter Mätvärdena är uppmätta enligt EN 60745. Likström Tekniska data ovan tar även hänsyn till toleranserna (motsvarande respektive gällande standard). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av elverktygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, elverktygets skick och hur verktygen används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalt vibrationsvärde (vektorsumma i tre riktningar) räknas fram enligt EN 60745: ah, ID =vibrationsemissionsvärde (slagborrning i betong) ah, D =vibrationsemissionsvärde (Metallborrning) Kh, ID/D =onoggrannhet (vibrationer) Typisk A-värderad bullernivå: LpA = ljudtrycksnivå LWA = ljudeffektnivå KpA, KWA= Onoggrannhet Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd! 13. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo SBE 18 LTX men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo SBE 18 LTX. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo SBE 18 LTX så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo SBE 18 LTX

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo SBE 18 LTX nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Borrmaskiner
  • Modell/namn: SBE 18 LTX
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Slovenska