SB 18

Metabo SB 18 manual

SB 18

Manual för Metabo SB 18 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 68 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 33 Originalbruksanvisning Vi försäkrar och tar ansvar för: att de här batteridrivna borrmaskinerna och slagborrmaskinerna med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) - se sidan 3. Borr- och slagborrmaskinerna är avsedda för borrning utan slaggenerator i metall, trä, plast och liknande material samt för skruvdragning och gängskärning. Slagborrmaskinen är dessutom avsedd för slagborrning i tegel, taktegel och sten. Användaren ansvarar själv för skador som orsakas av felaktig användning. Allmänna föreskrifter om förhindrande av olycksfall samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING – Läs igenom bruksanvisningen för att minska risken för skador. VARNING! Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsanvisningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till så att dokumentationen följer med elverktyget. Använd hörselskydd när du slagborrar (maskiner med beteckning SB…). Buller kan ge hörselskador. Håll maskinen i de isolerade handtagen när du jobbar med tillsatsverktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Kontrollera att det inte finns några el-, vatten-, eller gasledningar på det ställe som ska bearbetas (använd t.ex. en metalldetektor). Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en något sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikliga mängder vatten. Får du batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! Skydda batterierna mot fukt! Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Skydda batterierna mot brand! Öppna aldrig batterierna! Vidrör eller kortslut aldrig batteripolerna! Ta ut batteriet ur maskinen innan du gör inställningar eller underhåll. Se till att maskinen är frånkopplad när du sätter i batteriet. Fatta inte tag med händerna i roterande verktyg! Ta endast bort spån och liknande när maskinen står stilla. Se till att arbetsstycket inte kan förskjutas eller dras med (t.ex. genom att det spänns fast med skruvtvingar). LED-lampa (10): rikta aldrig optiska instrument rakt in i LED-strålen. Minska belastning genom damm: Partiklar som uppstår vid arbeten med denna maskin, kan innehålla cancerframkallande ämnen eller ämnen som orsakar allergiska reaktioner, andningsbesvär, missbildningar och andra fortplantningsstörningar. Exempel på sådana ämnen: Bly (i blyhaltig färg), mineraliskt damm (i mursten, betong eller liknande.), tillsatser för träbehandling (kromat, träskyddsmedel), vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metall, mursten. Risken beror på hur längre användaren eller personer som befinner sig i närheten exponeras för dessa ämnen. Dessa partiklar får inte hamna i din kropp. Beakta följande anvisningar för att minska risken: Se till att arbetsplatsen har god ventilation och bär lämplig skyddsutrustning, t.ex. andningsmask som filtrerar mikroskopiska partiklar. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna vid den plats där de uppstår, undvik att de avlagras i den omgivande miljön. Till speciella arbetsuppgifter ska man använda lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Använd redskapet enligt anvisningarna 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 34 - Rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm. - Använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare. - Sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Se sidan 2. 1 Chuck/borrhylsa*: 2 Justeringshylsa (vridmomentsbegränsning, maxmoment) * 3 Justeringshylsa (skruvar, borr, slagborr) * 4 Justeringshylsa (Begränsat vridmoment) * 5 Skjutreglage (1:a/2:a växeln) 6 Bälteskrok 7 Rotationsriktningsväljare (inställning av rotationsriktning, transportsäkring) 8 Strömbrytare 9 Handtag 10 LED-lampa 11 Batterispärr 12 Batteri * 13 Ladd- och signalindikering * 14 Laddindikeringsknapp * 15 Skydd * * beroende på utförande 6.1 Multifunktionellt övervakningssystem för maskinen Slår maskinen av sig själv, så har elektroniken satt den i självskyddsläge. Du får varningssignal (ihållande pipljud). Den slår av efter max. 30 sekunder eller om du släpper strömbrytaren (8). Trots skyddsfunktionen kan vissa användningsområden ge överbelastning som resulterar i maskinskador. Orsak och åtgärd: 1. Batteriet är nästan tomt (elektroniken skyddar batteriet mot djupurladdning). Blinkar någon LED-lampa (13), så är batteriet nästan tomt. Tryck ev. på knappen (14) och kontrollera LED-lamporna (13). Är batteriet nästan tomt, ladda det! 2. Lång, kontinuerlig överbelastning av maskinen får termoskyddet att lösa ut. Låt maskin eller batteri svalna. Obs! Maskinen kyler snabbare om du kör den obelastad. 3. Maskinen slår av vid för hög strömstyrka (t.ex. om den nyper länge). Slå av maskinen med strömbrytaren (8). Sedan kan du jobba som vanligt igen. Försök att undvika att maskinen nyper. 6.2 Batteri Ladda batteriet före användning. Ladda batteriet när effekten avtar. Optimal förvaringstemperatur ligger mellan 10°C och 30°C. Gäller litiumjonbatterier med kapacitets- och signalindikering (13) (beroende på utförande): - Tryck på knappen (14), så ger LED-lamporna laddindikering. - Om en LED-lampa blinkar, så är batteriet nästan urladdat och kräver laddning igen. Ta av, sätta på batteriet Ta av: tryck på knappen som lossar batteriet (11) och dra av batteriet (12) framåt. Sätta på:skjut på batteriet (12) tills det snäpper fast. 6.3 Ställa in rotationsriktning, transportsäkring (startspärr) Använd bara rotationsriktningsväljaren (7) när motorn är avstängd! Vrid på rotationsriktningsväljaren (inställning av rotationsriktning, transportsäkring) (7). Se sidan 2: R = högergång inställd L = vänstergång inställd 0 = mellanläge: transportsäkring (startspärr) aktiverad 6.4 Välj växel 1:a växeln (lågt varvtal, mycket stort moment, framför allt för skruvdragning) 2:a växeln (högt varvtal, framför allt för borrning) 6.5 Ställa in begränsat vridmoment, skruvar, borr, slagborr. Maskiner med beteckning BS…: 1...20 = Ställ in vridmoment (med begränsat vridmoment) genom att vrida på hylsa (2) - även möjligt att ställa in mellanlägen. = Ställ in borr genom att vrida på hylsa (2) (max. vridmoment, utan begränsat vridmoment) Undvik att överbelasta motorn, se till så att spindeln inte nyper. Maskiner med beteckning SB…: = Ställ in skruvar genom att vrida på hylsa (3) OCH vridmomentet (med begränsat vridmoment) genom att vrida på hylsa (4) - även möjligt att ställa in mellanlägen. 5. Översikt 6. Användning 1 2 1 2
Sida: 3
SVENSKA sv 35 = Ställ in borr genom att vrida på hylsa (3) (max. vridmoment, utan begränsat vridmoment) Undvik att överbelasta motorn, se till så att spindeln inte nyper. = Ställ in slagborr genom att vrida på hylsa (3) (max. vridmoment, utan begränsat vridmoment) Undvik att överbelasta motorn, se till så att spindeln inte nyper. 6.6 Byte av tillsatsverktyg Öppna chucken: Vrid borrhylsan (1) moturs. Fixera tillsatsverktyget: Lossa chucken och tryck i verktyget så långt det går. Vrid borrhylsan (1) moturs tills verktyget är fixerat. Om verktygsskaftet är mjukt, så måste du eventuellt efterdra när du borrat ett tag. 6.7 Slå på/av elverktyg, ställa in varvtal Du slår på maskinen genom att trycka på strömbrytaren (8). Du ändrar varvtalet genom att trycka in strömbrytaren. 6.8 Chuck med snabbfäste Quick (med BS 18 Quick, BS 14.4 Quick) Demontering: Se sidan 2, bild A.Skjut låsringen framåt (a) och ta av chucken framifrån (b). Sätta på: skjut låsringen framåt och skjut på chucken ända in till anslaget på borrspindeln. 6.9 Chuck (gäller BS 14.4, BS 18) Se sidan 2, bild B. Montering: Skruva loss skyddslocket (15). Skruva på snabbchucken på spindelgängan. Snabbchucken går att dra åt (och lossa igen) med en fast nyckel. När du arbetar med långa skruvbits eller bitshållare rekommenderar vi bitsfäste 6.31281 (se kapitlet Tillbehör). Använd bara Metabo-originaltillbehör. Se sidan 4. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. A Snabbchuck. Montering: BS 14.4, BS 18: Skruva loss skyddslocket (15). Skruva på snabbchucken på spindelgängan. Snabbchucken går att dra åt (och lossa igen) med en fast nyckel. B Batterier med olika kapacitet. Köp bara batterier som har samma spänning som ditt eget elverktyg. C Vinkelskruvtillsats D Laddare E Bitsspännhylsa F Bitsfäste med Quick-snabbytessystem G Bitssats Ett komplett tillbehörssortiment hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Reparation av elverktyg får endast utföras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras ska skickas till din Metabo-återförsäljare. För adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhändertagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Du får inte slänga batterier i hushållssoporna! Lämna tillbaka trasiga eller uttjänta batterier till Metabo-återförsäljaren! Släng aldrig batterier i vatten. Var rädd om miljön, släng inte uttjänta elverktyg och batterier bland hushållsso- porna! Följ nationella miljöföreskrifter om källsortering och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Ladda ur batteriet i elverktyget före återvinning. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Förklaringar till uppgifterna finns på sidan 3. Förbehåll för tekniska ändringar. U = batterispänning n = varvtal vid tomgång Skruvdragningsmoment: MA =l ätt skruvdragning (trä) MB = hård skruvdragning (metall) MC = momentinställning (med vridmomentsbegränsning) Max. borrdiameter: D1 max= i stål D2 max= i mjukt trä D3 max= i murverk s = max. slagfrekvens m = vikt (med batteri) G = spindelgänga Mätvärden uppmätta enligt EN 60745. Likström Angivna tekniska data ligger inom toleranserna (enligt respektive gällande standard). Emissionsvärden Värdena gör att det går att uppskatta verkty- gets emissioner och jämföra med andra elverktyg. 7. Råd och tips 8. Tillbehör 9. Reparationer 10. Miljöskydd 11. Tekniska data
Sida: 4
SVENSKA sv 36 Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och peri- oder med lägre belastning. Använd uppskattade värden för att ta fram skyddsåtgärder för använ- daren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalvärde vibrationer (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: ah, ID = Vibrationsemissionsvärde (slagborrning i betong) ah, D = Vibrationsemissionsvärde (slagborr- ning i metall) ah, S = Vibrationsemissionsvärde (skruvdrag- ning utan slaggenerator) Kh, ... = onoggrannhet (vibrationer) Normal, A-viktad ljudnivå: LpA = Ljudtrycksnivå LWA = Ljudeffektnivå KpA, KWA= onoggrannhet (ljudnivå) Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd!

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo SB 18 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo SB 18. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo SB 18 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo SB 18

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo SB 18 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Borrmaskiner
  • Modell/namn: SB 18
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Kinesisk, , Slovenska, Arabiska, Turkiska, Kroatiska, Rumänska, Slovakien, Bulgarisk