Metabo SB 18 LTX BL Impuls manual

Manual för Metabo SB 18 LTX BL Impuls på Holländsk. Denna PDF-handbok har 72 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 35 Bruksanvisning i original Vi intygar att vi tar ansvar för att: de sladdlösa borr- skruvdragarna och slagborrmaskinerna med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumenta- tion *4) - fig. M. Borr- och slagborrmaskinerna är avsedda för borr- ning utan slaggenerator i metall, trä, plast och liknande material samt för skruvdragning och gängskärning. Slagborrmaskinen är dessutom avsedd för slag- borrning i tegel, taktegel och sten. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ gällande skadeförebyggande föreskrifter och medföljande säkerhetsanvisningar. Följ anvisningarna i textavsnitt med den här symbolen, så förebygger du person- skador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så minskar risken för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsan- visningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till att dokumentationen följer med elverktyget. Använd hörselskydd när du slagborrar (maskiner med beteckning SB…). Buller kan orsaka hörselskador. Använd det medföljande stödhandtaget till maskinen (bara vissa modeller). Om du förlorar kontrollen kan det leda till skador. Håll maskinen i de isolerade greppen när det jobb du utför innebär att verktyget kan komma i kontakt med dolda elledningar. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maski- nens metalldelar, så att du får en stöt. Se till så att det inte går några el-, vatten eller gasledningar där du ska jobba (t.ex. med metall- detektor). Skydda batterierna mot fukt! Skydda batterierna mot brand! Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Öppna aldrig batterierna! Rör eller kortslut aldrig batteripolerna! Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikligt med vatten. Om du får batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! Ta ut batteriet ur maskinen om maskinen är defekt. Ta ut batteriet ur maskinen innan du utför inställ- ningar, omriggning, underhåll eller rengöring. Se till att maskinen är avstängd när du sätter i batte- riet. LED-belysning (14): rikta aldrig optiska instrument rakt in i LED-strålen. Minska belastning genom damm: VARNING - Vissa typer av damm som genereras vid sandpappersslipning, slipning, borrning och andra arbeten innehåller kemikalier som kan orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsstörningar. Till dessa kemikalier hör bland annat följande: - Bly av blyhaltig färg. - Mineraliskt damm i murstenar, cement och andra murmaterial. - Arsenik och krom i kemiskt behandlat trä. Den risk som du utsätts för beror på hur ofta du genomför denna typ av arbeten. För att minska belastningen genom dessa kemikalier: Arbeta i ett ordentligt ventilerat område och använd godkänd skyddsutrustning, t.ex. dammask som utvecklats speciellt för filtrering av mikroskopiska partiklar. Detta gäller även för damm från andra material, t.ex. vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metaller, asbest. Andra sjukdomar är t.ex. allergiska reaktioner och andningsbesvär. Låt inte damm hamna i din kropp. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. Till speciella arbetsuppgifter ska man använda lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm, 1. CE-överensstämmelseintyg 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 36 - använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare, - sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Transport av litiumjonbatterier: Frakt av litiumjonbatterier klassas som farligt gods (UN 3480 och UN 3481). Fraktdokumenten för litiumjonbatterier ska uppfylla gällande föreskrifter. Kontakta eventuellt transportföretaget. Det finns certifierat förpackningsmaterial att få hos Metabo. Skicka endast batterier om kåpan är oskadd och det inte sipprar ut någon vätska. Ta ut batteriet ur maskinen för att skicka det. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Bilderna finns i början av bruksanvisningen. Symbolförklaring: Rotationsriktning Långsam Snabb 1:a växeln 2:a växeln Skruvdra Borra utan momentsbegränsning Slagborra Vridmoment Fig. A 1 Snabbchuck 2 Stödhandtag 3 Skjutreglage (borrning/slagborrning) * 4 Skjutreglage (1:a/2:a växeln) 5 Knapp (skiftar mellan ”maxmoment” och inställd vredfunktion (13)) * 6 Rotationsriktningsväljare (ställer in rotations- riktning, transportsäkring) - på båda sidor av maskinen 7 Bit-depot * 8 Bälteskrok * 9 Knapp för att lossa batteriet 10 Knapp till laddindikeringen 11 Ladd- och signalindikering 12 Batteri 13 Inställningsvred (impulsfunktion, momentsbe- gränsning, ev. ”maxmoment”) * 14 LED-belysning 15 Strömbrytare *beroende på utförande 7.1 Batteri, kapacitets- och signalindikering fig. B Ladda batteriet före användning. Ladda batteriet så snart effekten börjar avta. Optimal förvaringstemperatur ligger mellan 10°C och 30°C. 7.2 Ta ur och sätta i batteriet fig. C 7.3 Ställa in rotationsriktning, transportsäk- ring (startspärr) fig. D 7.4 Välja växelläge fig. E Använd bara reglaget (4) när motorn står still! 7.5 Ställa in borrning, slagborrning fig. A Använd skjutreglaget (3). 7.6 Ställa in momentsbegränsning, maxmo- ment, impulsfunktion Jobba inte länge med impulsfunktionen på! (Du kan överhetta motorn.) Maskiner med beteckning ...18 LTX BL Quick...: fig. F Vrid på inställningsvredet (13) för att slå på impuls- funktion (knappen (5) blinkar) eller momentbe- gränsning (knappen (5) lyser konstant) Vill du ha maxmoment (borrläge), tryck på knappen (5) (knappen (5) tänds inte). Vill slå på vredinställningen igen: tryck på knappen (5) igen eller vrid på inställningsvredet. Maskiner med beteckning ...18 LTX Impuls/ Quick, ...18 LTX BL Impuls: fig. G Välj det driftläge du vill ha med inställningsvredet (13): 1...10 = momentbegränsning Borr = maxmoment Impuls = impulsfunktion 7.7 Slå PÅ/AV, ställa in varvtal fig. A Slå PÅ, varvtal: Tryck på strömbrytaren (15). Du ändrar varvtalet genom att trycka in strömbry- taren. Slå av: Släpp strömbrytaren (15). Obs! Ljudet som uppstår när du slår AV maskinen hänger ihop med konstruktionen (snabbstopp) och påverkar inte maskinens funktion och livs- längd. 7.8 Snabbchuck fig. H Om verktygsskaftet är mjukt måste du ev. efterdra när du har borrat ett tag. Anvisningar för maskiner med beteckning SB...: 1. Det eventuella friktionsljud som hörs när du lossar chucken (funktionsberoende) försvinner om du vrider hylsan åt motsatt håll. 5. Bilder 6. Översikt Nm 7. Användning
Sida: 3
SVENSKA sv 37 2. Fixera verktyget: vrid hylsan i riktning mot märkningen ”GRIP, ZU” tills du får mekaniskt motstånd. Varning! Verktyget är inte fastspänt ännu! Fortsätt att vrida kraftigt (det ska "klicka") tills det inte går att vrida mer - det är först nu som verktyget är säkert fastspänt. Rengöring: håll maskin och snabbchuck nedåt och vrid hylsan helt åt ”GRIP, ZU”-hållet, sedan åt ”AUF, RELEASE”-hållet. Allt damm som samlats i snabbchucken lossnar och faller ur. 7.9 Skruva av chucken fig. I Skruva fast i omvänd ordning. 7.10 Chuck med Quick-snabbytessystem (på BS 14.4 LTX Quick, BS 18 LTX Quick) fig. J Demontering: Skjut låsringen framåt (a) och ta av chucken framifrån (b). Sätta på: skjut låsringen framåt och skjut på chucken ända in till anslagt på borrspindeln. 7.11 Fäst bälteskrok (beroende på utrust- ning)/bitsfack (beroende på utrustning) fig. K Bälteskrok (8) monteras, enligt bild, på vänster sida. Bit-depot (7) monteras, enligt bild, på höger sida. 8.1 Flerfunktionsövervakad maskin Om maskinen stänger av sig själv har själv- skyddsläget aktiverats. Du får varningssignal (ihållande pipande). Den slår av efter max. 30 sekunder eller om du släpper strömbrytaren (15). Trots skyddsfunktionen kan vissa använd- ningsområden ge överbelastning som resul- terar i maskinskador. Orsak och åtgärd: 1. Batteriet är nästan tomt fig. A, B (elektro- niken skyddar batteriet mot djupurladdning). Blinkar någon LED (11), så är batteriet nästan tomt. Tryck ev. på (10)-knappen och kontrollera LED-laddindikeringen (11). Batteriet är nästan tomt; ladda det! 2. Lång, kontinuerlig överbelastning av maskinen får termoskyddet att lösa ut. Låt maskin eller batteri svalna. Tips: Om batteriet känns väldigt varmt går det snabbare att kyla det i en ”AIR COOLED”- laddare. Obs! Maskinen kyls av snabbare om du kör den obelastad. 3. Metabo säkerhetsavstängning: maskinen SLÅR AV av sig själv. Maskinen slår av vid strömspikar (t.ex. om skivan nyper eller du får ett kast). Stäng av maskinen med strömbrytaren (15). Starta igen och fortsätt jobba som vanligt. Försök undvika att maskinen nyper. Stäng av maskinen med strömbrytaren (15). Därefter kan du jobba som vanligt igen. Försök undvika att maskinen nyper. 8.2 Anvisning LED-belysningen (14) slår av automatiskt efter viss tid. Slå på elektronikfunktionerna: tryck på strömbry- taren (15). Använd endast original-Metabo-batterier och Metabo-tillbehör. Använd bara tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i bruksanvisningen. Montera tillbehören på ett säkert sätt. Om maskinen används i en hållare, fäst den på ett säkert sätt. Om du förlorar kontrollen kan det leda till skador. Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i huvudkatalogen. Endast behörig elektriker får reparera elverktyg! Metabo-elverktyg som behöver reparation skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du hittar reservdelslistor på www.metabo.com. Släng aldrig batterierna i vatten! Var rädd om miljön, släng inte uttjänta elverktyg och batterier i hushållssoporna! Följ nationella miljöföreskrifter om källsorte- ring och återvinning av uttjänta maskiner, förpack- ningar och tillbehör. Ladda ur batteriet i elverktyget före återvinning. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). fig. L. Vi förbehåller oss rätten till ändringar pga. den tekniska utvecklingen. U = Batterispänning n0 = Varvtal vid tomgång Åtdragningsmoment vid skruvdragning: M1 = mjuk skruvdragning (trä) M2 = Impulsmoment M3 = hård skruvdragning (metall) M4 = momentlägen Max. borrdiameter: D1 max = i stål D2 max = i mjukt trä D3 max. = i betong s = max. slagfrekvens m = Vikt (med minsta batteriet) 8. Åtgärda fel 9. Tillbehör 10. Reparationer 11. Miljöskydd 12. Tekniska data
Sida: 4
SVENSKA sv 38 G = spindelgänga D max = chuckvidd Mätvärden uppmätta enligt EN 60745. Likström Angivna tekniska data ligger inom toleranserna (enligt respektive gällande standard). Emissionsvärden Värdena gör att det går att uppskatta verkty- gets emissioner och jämföra med andra elverktyg. Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och peri- oder med lägre belastning. Använd uppskattade värden för att ta fram skyddsåtgärder för använ- daren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalvärde vibrationer (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: ah, ID = Vibrationsemissionsvärde (slagborrning i betong) ah, D = Vibrationsemissionsvärde (slagborr- ning i metall) ah, S = Vibrationsemissionsvärde (skruvdrag- ning utan slaggenerator) Kh, ... = onoggrannhet (vibrationer) Normal, A-viktad ljudnivå: LpA = Ljudtrycksnivå LWA = Ljudeffektnivå KpA, KWA= onoggrannhet (ljudnivå) Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd!

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo SB 18 LTX BL Impuls men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo SB 18 LTX BL Impuls. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo SB 18 LTX BL Impuls så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo SB 18 LTX BL Impuls

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo SB 18 LTX BL Impuls nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Ej kategoriserat
  • Modell/namn: SB 18 LTX BL Impuls
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Engelsk, Franska, Spanska, Ukrainare, Holländsk, Tyska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska