Metabo SB 18 LTX BL I manual

Manual för Metabo SB 18 LTX BL I på Holländsk. Denna PDF-handbok har 72 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 35 Originalbruksanvisning Vi försäkrar och tar ansvar för att: De här batteridrivna borrmaskinerna och slagborrmaskinerna med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Tekniska underlag under *4) - Fig. L. Batteridrivna borr- och slagborrmaskiner är avsedda för borrning utan slaggenerator i metall, trä, plast och liknande material samt för skruvdragning och gängskärning. De batteridrivna slagborrmaskinerna är dessutom avsedda för slagborrning i tegel, taktegel och sten. Användaren ansvarar själv för skador som orsakas av felaktig användning. Allmänna föreskrifter om förhindrande av olycksfall samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING – Läs igenom bruksanvisningen för att minska risken för skador. VARNING! Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsanvisningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till så att dokumentationen följer med elverktyget. Använd hörselskydd när du slagborrar (maskiner med beteckning SB…). Buller kan ge hörselskador. Använd det medföljande stödhandtaget till maskinen (bara vissa modeller). Du kan skada dig om du tappar kontrollen över maskinen. Håll maskinen i de isolerade handtagen när du jobbar med tillsatsverktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Kontrollera att det inte finns några el-, vatten-, eller gasledningar på det ställe som ska bearbetas (använd t.ex. en metalldetektor). Skydda batterierna mot fukt! Skydda batterierna mot brand! Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Öppna aldrig batterierna! Vidrör eller kortslut aldrig batteripolerna! Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en något sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikliga mängder vatten. Får du batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! Ta ut batteriet ur maskinen om maskinen är defekt. Ta ut batterierna ur maskinen innan inställningar, ombyggnad, underhåll eller rengöring utförs. Se till att maskinen är frånkopplad när du sätter i batteriet. Fatta inte tag med händerna i roterande verktyg! Ta endast bort spån och liknande när maskinen står stilla. Se till att arbetsstycket inte kan förskjutas eller dras med (t.ex. genom att det spänns fast med skruvtvingar). LED-lampa (13): Rikta aldrig optiska instrument rakt in i LED-strålen. Minska belastning genom damm: VARNING - Vissa typer av damm som genereras vid sandpappersslipning, slipning, borrning och andra arbeten innehåller kemikalier som kan orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsstörningar. Till dessa kemikalier hör bland annat följande: - Bly av blyhaltig färg. - Mineraliskt damm i murstenar, cement och andra murmaterial. - Arsenik och krom i kemiskt behandlat trä. Den risk som du utsätts för beror på hur ofta du genomför denna typ av arbeten. För att minska belastningen genom dessa kemikalier: Arbeta i ett ordentligt ventilerat område och använd godkänd skyddsutrustning, t.ex. dammask som utvecklats speciellt för filtrering av mikroskopiska partiklar. Detta gäller även för damm från andra material, t.ex. vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metaller, asbest. Andra sjukdomar är t.ex. allergiska reaktioner och andningsbesvär. Låt inte damm hamna i din kropp. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Använd maskinen enligt anvisningarna 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 36 Till speciella arbetsuppgifter ska man använda lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm, - använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare, - sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Transport av litiumjonbatterier: Frakt av litiumjonbatterier klassas som farligt gods (UN 3480 och UN 3481). Fraktdokumenten för litiumjonbatterier ska uppfylla gällande föreskrifter. Kontakta eventuellt transportföretaget. Det finns certifierat förpackningsmaterial att få hos Metabo. Skicka endast batterier om kåpan är oskadd och det inte sipprar ut någon vätska. Ta ut batteriet ur maskinen för att skicka det. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Bilderna hittar du i början av bruksanvisningen. Symbolförklaring: Rotationsriktning Borra Långsam Snabb 1:a växeln 2:a växeln 3:e växeln Skruvdragning Borrning, skruvdragning, gängskärning Slagborra Vridmoment Fig. A 1 Snabbchuck 2 Stödhandtag 3 Kontrollreglage (borrning, slagborrning) * 4 Växelomkopplare 5 Rotationsriktningsväljare (ställer in rotations- riktning, transportsäkring) - på båda sidor av maskinen 6 Bit-depot * 7 Bälteskrok * 8 Knapp för att lossa batteriet 9 Laddindikeringsknapp 10 Ladd- och signalindikering 11 Batteri 12 Inställningshjul för - impulsfunktion - vridmomentbegränsning - max. vridmoment 13 LED-lampa 14 Strömbrytare * beroende på utförande 7.1 Batteri, ladd- och signalindikering fig. B Ladda batteriet före användning. Ladda batteriet när effekten avtar. Optimal förvaringstemperatur ligger mellan 10°C och 30°C. 7.2 Ta ut, sätta in batteri fig. C 7.3 Ställa in rotationsriktning, transportsäkring (startspärr) fig. D 7.4 Välja växel fig. E Använd endast växelomkopplare (4) när motorn står still! 7.5 Ställa in borrning, slagborrning fig. A Tryck på skjutreglage (3). 7.6 Ställa in momentbegränsning, maxmo- ment, impulsfunktion Jobba inte länge med impulsfunktionen på! (Du kan överhetta motorn.) Fig. F Välj det driftläge du vill ha med inställningsvredet (12): 1...10 = vridmomentsbegränsning = maximalt vridmoment = impulsfunktion 7.7 Slå på/slå av, ställa in varvtal fig. A Slå på, varvtal: Tryck in strömbrytaren (14). Du ändrar varvtal genom att trycka in strömbrytaren. Stopp: Lossa strömbrytaren (14). Obs! Ljudet som uppstår när du slår AV maskinen hänger ihop med konstruktionen (snabbstopp) och påverkar inte maskinens funktion och livslängd. 7.8 Snabbchuck fig. G Om verktygsskaftet är mjukt, så måste du eventuellt efterdra när du borrat ett tag. 5. Bilder 6. Översikt Nm 7. Användning
Sida: 3
SVENSKA sv 37 Anvisningar för maskiner med beteckningen SB ...: 1. Om du hör att det klickar till (funktionsbetingat) när chucken öppnas försvinner detta ljud när hylsan vrids åt motsatta hållet. 2. Fixera tillsatsverktyget: Vrid hylsan i riktning mot märkningen ”GRIP, ZU” tills du får mekaniskt motstånd. Varning! Verktyget är inte fastspänt ännu! Fortsätt att vrida kraftigt (det ska ”klicka”) tills det inte går att vrida mer - det är först nu som verktyget är säkert fastspänt. Rengöring: Håll maskin och snabbchuck nedåt och vrid hylsan helt åt ”GRIP, ZU”-hållet, sedan åt ”AUF, RELEASE”-hållet. Allt damm som samlats i snabbchucken lossnar och faller ur. 7.9 Snabbchuck fig. H Skruva fast i omvänd ordning. 7.10 Snabbchuck med snabbväxlingssystem Quick (på maskiner med beteckningen ... BL Q ...) Fig. I Borttagning: Skjut låsring framåt (a) och dra av snabbchuck i framåtgående riktning (b). Fästa: Skjut låsringen framåt och skjut på chucken ända in till anslaget på borrspindeln. 7.11 Sätta på bälteskrok (beroende på utrustning)/bit-depot (beroende på utrustning) fig. J Montera bälteskrok (7) enligt bild. Montera bit-depot (6) enligt bild. 8.1 Flerfunktionsövervakad maskin Slår maskinen av sig själv, så har elektroniken satt den i självskyddsläge. Du får varningssignal (ihållande pipljud). Den slår av efter max. 30 sekunder eller om du släpper strömbrytaren (14). Trots skyddsfunktionen kan vissa användningsområden ge överbelastning som resulterar i maskinskador. Orsak och åtgärd: 1. Batteriet är nästan tomt fig. A, B (Elektroniken skyddar batteriet mot djupurladdning). Blinkar någon LED-lampa (10), så är batteriet nästan tomt. Tryck ev. på knappen (9) och kontrollera LED-lamporna (10). Är batteriet nästan tomt, ladda det! 2. Lång, kontinuerlig överbelastning av maskinen får termoskyddet att lösa ut. Låt maskin eller batteri svalna. Obs! Om batteriet känns väldigt varmt går det snabbare att kyla det i en ”AIR COOLED”- laddare. Obs! Maskinen kyler snabbare om du kör den obelastad. 3. Metabo-säkerhetsspärr: Maskinen SLOG AV av sig själv. Maskinen slår av om varvtalet plötsligt minskar (t.ex. om skivan nyper eller du får ett kast). Slå av maskinen med strömbrytaren (14). Slå på igen och fortsätt att jobba som vanligt. Försök att undvika att maskinen nyper. 8.2 Anvisning LED-lampa (13) slår av automatiskt efter viss tid. Använd endast original-Metabo-batterier och Metabo-tillbehör. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Montera tillbehör på ett säkert sätt. O maskinen körs i en hållare: Se till att maskinen sitter fast ordentligt. Du kan skada dig om du tappar kontrollen över maskinen. Ett komplett tillbehörssortiment hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Reparation av elverktyg får endast utföras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras ska skickas till din Metabo-återförsäljare. För adresser, se www.metabo.com. Du hittar reservdelslistor på www.metabo.com. Släng aldrig batterier i vatten. Var rädd om miljön, släng inte uttjänta elverktyg och batterier bland hushållsso- porna. Följ nationella miljöföreskrifter om källsortering och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Ladda ur batteriet i elverktyget före återvinning. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Fig. K. Förbehåll för tekniska ändringar. U = batterispänning n0 = varvtal vid tomgång Skruvdragningsmoment: M1 = mjuk skruvdragning (trä) M2 = impulsmoment M3 = hård skruvdragning (metall) M4 = inställbart momentläge Max. borrdiameter: D1 max...==i stål D2 max...==i mjukt trä D3 max = i murverk s = max. slagfrekvens m = vikt (med minsta batteriet) G = spindelgänga D max = chuckvidd 8. Åtgärder vid fel 9. Tillbehör 10. Reparationer 11. Miljöskydd 12. Tekniska data
Sida: 4
SVENSKA sv 38 Mätvärdena är uppmätta enligt EN 60745. Likström Tekniska data ovan tar även hänsyn till toleranserna (motsvarande respektive gällande standard). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av elverktygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, elverktygets skick och hur verktygen används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalt vibrationsvärde (vektorsumma i tre riktningar) räknas fram enligt EN 60745: ah, ID = vibrationsemissionsvärde (slagborrning i betong) ah, D = vibrationsemissionsvärde (Metallborrning) ah, S = vibrationsemissionsvärde (skruvdrag- ning utan slaggenerator) Kh, ... = onoggrannhet (vibrationer) Typisk A-värderad bullernivå: LpA = ljudtrycksnivå LWA = ljudeffektnivå KpA, KWA= onoggrannhet (ljudnivå) Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd!

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo SB 18 LTX BL I men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo SB 18 LTX BL I. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo SB 18 LTX BL I så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo SB 18 LTX BL I

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo SB 18 LTX BL I nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Ej kategoriserat
  • Modell/namn: SB 18 LTX BL I
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Ukrainare, Engelsk, Franska, Spanska, Slovenska, Kroatiska, Holländsk, Tyska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Kinesisk,