Metabo SB 18 LT BL SE manual

Manual för Metabo SB 18 LT BL SE på Holländsk. Denna PDF-handbok har 72 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 35 Vi försäkrar och tar ansvar för att: De här batteridrivna borrmaskinerna och slagborrmaskinerna med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation i *4) - fig. M. Batteridrivna borr- och slagborrmaskiner är avsedda för borrning utan slaggenerator i metall, trä, plast och liknande material samt för skruvdragning och gängskärning. De batteridrivna slagborrmaskinerna är dessutom avsedda för slagborrning i tegel, taktegel och sten. Användaren ansvarar själv för skador som orsakas av felaktig användning. Allmänna föreskrifter om förhindrande av olycksfall samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING – Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som ingår med detta elverktyg. Fel som uppstår till följd av att instruktionerna nedan inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador. Spara alla varningar och instruktioner för framtida hänvisning. Se till så att dokumenta- tionen följer med elverktyget. Använd hörselskydd när du slagborrar (maskiner med beteckning SB…). Buller kan ge hörselskador. Håll elverktyget i de isolerade handtagen vid arbeten där insatsverktyget eller skruvarna kan komma i kontakt med dolda elledningar. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Kontrollera att det inte finns några el-, vatten-, eller gasledningar på det ställe som ska bearbetas (använd t.ex. en metalldetektor). Säkerhetsanvisningar vid användning av långa borrar: a) Arbeta aldrig med högre varvtal än det högsta tillåtna varvtalet för borren. Vid högre varvtal kan borren lätt böjas om den kan rotera fritt utan kontakt med arbetsstycket, vilket kan leda till skador. b) Börja alltid borra med lägre varvtal och medan borren har kontakt med arbetsstycket. Vid högre varvtal kan borren lätt böjas om den kan rotera fritt utan kontakt med arbetsstycket, vilket kan leda till skador. c) Tryck inte för hårt och endast i borrens längsriktning. Borrar kan böjas och därmed brytas av eller göra så att användaren tappar kontrollen och skadas. Skydda batterierna mot fukt! Skydda batterierna mot brand! Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Öppna aldrig batterierna! Vidrör eller kortslut aldrig batteripolerna! Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en något sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikliga mängder vatten. Får du batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! Ta ut batteriet ur maskinen om maskinen är defekt. Ta ut batterierna ur maskinen innan inställningar, ombyggnad, underhåll eller rengöring utförs. Se till att maskinen är frånkopplad när du sätter i batteriet. Fatta inte tag med händerna i roterande verktyg! Ta endast bort spån och liknande när maskinen står stilla. Se till att arbetsstycket inte kan förskjutas eller dras med (t.ex. genom att det spänns fast med skruvtvingar). LED-lampa (13): Rikta aldrig optiska instrument rakt in i LED-strålen. OBS Titta inte in i den brinnande lampan. Minska belastning genom damm: VARNING - Vissa typer av damm som genereras vid sandpappersslipning, slipning, borrning och andra arbeten innehåller kemikalier som kan orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsstörningar. Till dessa kemikalier hör bland annat följande: - Bly av blyhaltig färg. Originalbruksanvisning 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Använd maskinen enligt anvisningarna 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 36 - Mineraliskt damm i murstenar, cement och andra murmaterial. - Arsenik och krom i kemiskt behandlat trä. Den risk som du utsätts för beror på hur ofta du genomför denna typ av arbeten. För att minska belastningen genom dessa kemikalier: Arbeta i ett ordentligt ventilerat område och använd godkänd skyddsutrustning, t.ex. dammask som utvecklats speciellt för filtrering av mikroskopiska partiklar. Detta gäller även för damm från andra material, t.ex. vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metaller, asbest. Andra sjukdomar är t.ex. allergiska reaktioner och andningsbesvär. Låt inte damm hamna i din kropp. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. Till speciella arbetsuppgifter ska man använda lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm, - använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare, - sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Transport av litiumjonbatterier: Frakt av litiumjonbatterier klassas som farligt gods (UN 3480 och UN 3481). Fraktdokumenten för litiumjonbatterier ska uppfylla gällande föreskrifter. Kontakta eventuellt transportföretaget. Det finns certifierat förpackningsmaterial att få hos Metabo. Skicka endast batterier om kåpan är oskadd och det inte sipprar ut någon vätska. Ta ut batteriet ur maskinen för att skicka det. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Bilderna hittar du i början av bruksanvisningen. Symbolförklaring: Rotationsriktning Borra Långsam Snabb 1:a växeln 2:a växeln Skruvar/begränsat vridmoment Borra/max. vridmoment Slagborra Vridmoment Fig. A 1 Snabbchuck 2 Justeringshylsa (Begränsat vridmoment) 3 Justeringshylsa - Skruvar/begränsat vridmoment - Borra/max. vridmoment - Slagborra 4 Skjutreglage (1:a/2:a växeln) 5 Rotationsriktningsväljare (ställer in rotations- riktning, transportsäkring) - på båda sidor av maskinen 6 Handtag 7 Bit-depot * 8 Bälteskrok * 9 Knapp för att lossa batteriet 10 Laddindikeringsknapp 11 Ladd- och signalindikering 12 Batteri 13 LED-lampa 14 Strömbrytare * beroende på utförande 7.1 Batteri, ladd- och signalindikering fig. B Ladda batteriet före användning. Ladda batteriet när effekten avtar. Anvisningar för laddning av batteripaketet finns i bruksanvisningen till Metabo-laddaren. 7.2 Ta ut, sätta in batteri fig. C 7.3 Ställa in rotationsriktning, transportsäkring (startspärr) fig. D 7.4 Välja växel fig. E Använd endast väljaren (4) när motorn står still! 7.5 Ställa in begränsat vridmoment, skruvar, borrar, slagborrar fig. F = Ställ in skruvar genom att vrida på hylsa (3) OCH vridmomentet (med begränsat vridmoment) genom att vrida på hylsa (2) - även möjligt att ställa in mellanlägen. = Ställ in borrar/max. vridmoment genom att vrida på hylsa (3) (max. vridmoment, utan begränsat vridmoment) Undvik att överbelasta motorn, se till så att spindeln inte nyper. 5. Bilder 6. Översikt 7. Användning Nm
Sida: 3
SVENSKA sv 37 Maskiner med beteckning SB…: = Ställ in slagborr genom att vrida på hylsa (3) (max. vridmoment, utan begränsat vridmoment) Undvik att överbelasta motorn, se till så att spindeln inte nyper. 7.6 Slå på/slå av, ställa in varvtal fig. A Slå på, varvtal: Tryck in strömbrytaren (14). Du ändrar varvtal genom att trycka in strömbrytaren. Stopp: Lossa strömbrytarspärren (14). Obs! Ljudet som uppstår när du slår AV maskinen hänger ihop med konstruktionen (snabbstopp) och påverkar inte maskinens funktion och livslängd. 7.7 Snabbchuck fig. G Om verktygsskaftet är mjukt, så måste du eventuellt efterdra när du borrat ett tag. Anvisningar för maskiner med beteckningen BS 18 LT BL, BS 18 LT BL SE, SB 18 LT BL, SB 18 LT BL SE: 1. Om du hör att det klickar till (funktionsbetingat) när chucken öppnas försvinner detta ljud när hylsan vrids åt motsatta hållet. 2. Fixera tillsatsverktyget: Vrid hylsan i riktning mot märkningen ”GRIP, ZU” tills du får mekaniskt motstånd. Varning! Verktyget är inte fastspänt ännu! Fortsätt att vrida kraftigt (det ska ”klicka”) tills det inte går att vrida mer - det är först nu som verktyget är säkert fastspänt. Rengöring: Håll maskin och snabbchuck nedåt och vrid hylsan helt åt ”GRIP, ZU”-hållet, sedan åt ”AUF, RELEASE”-hållet. Allt damm som samlats i snabbchucken lossnar och faller ur. 7.8 Snabbchuck fig. H Skruva fast i omvänd ordning. 7.9 Chuck med snabbväxelsystemet Quick (gäller BS 18 LT BL Q) fig. I Borttagning: Skjut låsringen framåt (a) och ta av chucken framifrån (b). Fästa: Skjut låsringen framåt och skjut på chucken ända in till anslaget på borrspindeln. 7.10 Sätta på bälteskrok (beroende på utrustning)/bit-depot (beroende på utrustning) fig. J Montera bälteskrok (8) enligt bild. Montera bit-depot (7) enligt bild. 8.1 Flerfunktionsövervakad maskin Slår maskinen av sig själv, så har elektroniken satt den i självskyddsläge. Du får varningssignal (ihållande pipljud). Den slår av efter max. 30 sekunder eller om du släpper strömbrytaren (14). Trots skyddsfunktionen kan vissa användningsområden ge överbelastning som resulterar i maskinskador. Orsak och åtgärd: 1. Batteriet är nästan tomt fig. A, B (Elektroniken skyddar batteriet mot djupurladdning). Blinkar någon LED-lampa (11), så är batteriet nästan tomt. Tryck ev. på knappen (10) och kontrollera LED-lamporna (11). Är batteriet nästan tomt, ladda det! 2. Lång, kontinuerlig överbelastning av maskinen får termoskyddet att lösa ut. Låt maskin eller batteri svalna. Obs! Om batteriet känns väldigt varmt går det snabbare att kyla det i en ”AIR COOLED”- laddare. Obs! Maskinen kyler snabbare om du kör den obelastad. 3. Metabo-säkerhetsspärr: Maskinen SLOG AV av sig själv. Maskinen slår av om varvtalet plötsligt minskar (t.ex. om skivan nyper eller du får ett kast). Slå av maskinen med strömbrytaren (14). Slå på igen och fortsätt att jobba som vanligt. Försök att undvika att maskinen nyper. Använd endast Metabo- eller CAS-batteripaket (Cordless Alliance System) och tillbehör i original. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Sätta på vinkelborrtillsats fig. K. Ett komplett tillbehörssortiment hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Reparation av elverktyg får endast utföras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras ska skickas till din Metabo-återförsäljare. För adresser, se www.metabo.com. Du hittar reservdelslistor på www.metabo.com. Släng aldrig batterier i vatten. Var rädd om miljön, släng inte uttjänta elverktyg och batterier bland hushållsso- porna! Följ nationella miljöföreskrifter om källsortering och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Ladda ur batteriet i elverktyget före återvinning. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). 8. Åtgärder vid fel 9. Tillbehör 10. Reparationer 11. Miljöskydd
Sida: 4
SVENSKA sv 38 Fig. L. Vi förbehåller oss rätten till ändringar pga. den tekniska utvecklingen. U = batterispänning n0 = varvtal vid tomgång Skruvdragningsmoment: M1 = mjuk skruvdragning (trä) M3 = hård skruvdragning (metall) M4 = inställbart momentläge Max. borrdiameter: D1 max...==i stål D2 max...==i mjukt trä D3 max = i murverk s = max. slagfrekvens m = vikt (med minsta batteriet) G = spindelgänga D max = chuckvidd Mätvärdena är uppmätta enligt EN 62841. Tillåten omgivningstemperatur vid drift: -20 °C till 50 °C (begränsad prestanda i temperaturer under 0 °C). Tillåten omgivningstemperatur vid lagring: 0 °C till 30 °C Likström Tekniska data ovan tar även hänsyn till toleranserna (motsvarande respektive gällande standard). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av elverktygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, elverktygets skick och hur verktygen används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalt vibrationsvärde (vektorsumma i tre riktningar) räknas fram enligt EN 62841: ah, ID = vibrationsemissionsvärde (slagborrning i betong) ah, D = vibrationsemissionsvärde (Metallborrning) ah, S = vibrationsemissionsvärde (skruvdrag- ning utan slaggenerator) Kh, ... = onoggrannhet (vibrationer) Typisk A-värderad bullernivå: LpA = ljudtrycksnivå LWA = ljudeffektnivå KpA, KWA= onoggrannhet (ljudnivå) När arbete utförs överskrids ljudnivån ibland med 80 dB(A). Använd hörselskydd! 12. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo SB 18 LT BL SE men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo SB 18 LT BL SE. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo SB 18 LT BL SE så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo SB 18 LT BL SE

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo SB 18 LT BL SE nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Ej kategoriserat
  • Modell/namn: SB 18 LT BL SE
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Ukrainare, Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Arabiska