SB 18 L Mobile

Metabo SB 18 L Mobile manual

SB 18 L Mobile

Manual för Metabo SB 18 L Mobile på Holländsk. Denna PDF-handbok har 76 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 39 Originalbruksanvisning Vi ansvarar för att den här produkten uppfyller kraven i de standarder och direktiv som står på sid. 3. Den sladdlösa borrskruvdragaren är avsedd för borrning, skruvdragning och gängskärning samt slagborrning (bara vissa modeller). Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ de allmänna föreskrifterna om skadeprevention samt de bifogade säkerhetsanvisningarna. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsan- visningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till så att dokumentationen följer med elverk- tyget. Använd hörselskydd när du slagborrar (maskiner med beteckning SB…). Buller kan ge hörselskador. Använd det medföljande stödhandtaget till maskinen (bara vissa modeller). Tappar du kontrollen över maskinen, kan det leda till skador. Håll maskinen i de isolerade greppen när du jobbar med verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Kontrollera att det inte finns några el-, vatten-, eller gasledningar där du ska jobba (använd t.ex. en metalldetektor). Skydda batterierna mot fukt! Skydda batterierna mot brand! Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Öppna aldrig batterierna! Rör eller kortslut aldrig batteripolerna! Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en något sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikligt med vatten. Får du batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! Ta ut batterierna ur maskinen innan inställningar, ombyggnad, underhåll eller rengöring utförs. Se till att maskinen är avstängd när du sätter i batteriet. Damm från material som blyfärg, vissa träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Kontakt eller inandning av dammet kan ge användaren eller personer i närheten allergiska reaktioner och/eller luftvägsproblem. En del damm som ek- och bokdamm är cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatser för träbearbetning (kromat, träskyddsmedel). Asbesthaltiga material får bara fackman bearbeta. - Använd helst dammutsug. - Se till så att arbetsplatsen har bra ventilation. - Vi rekommenderar att du använder andningsskydd med filterklass P2. Följ alltid gällande nationella säkerhetsföreskrifter för materialet du ska bearbeta. Säkra arbetsstycket, så att det inte glider, t.ex. med spänntving. LED-belysning (12): titta inte direkt mot LED- belysningen med optiska instrument, LED- klass 1M, klassad enligt DIN EN 60825-1: 2003, våglängd: 400-700 nm; 300 µs. Se sid. 2. 1 Stödhandtag * 2 Snabbchuck 3 Skjutreglage (borrning/slagborrning) * 4 Skjutreglage (momentsbegränsning, borrning) 5 Växelväljare (1/2) - på båda sidor av maskinen 6 Rotationsriktningsväljare (ställer in rotationsriktning, transportsäkring) - på båda sidor av maskinen 7 Knapp för att lossa batteriet 8 Knapp till laddindikeringen 9 Ladd- och signalindikering 10 Batteri 11 Knapp för impulsfunktion* 12 LED-belysning 13 Strömbrytare * bara vissa modeller 1. Överensstämmelseintyg 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar 5. Översikt
Sida: 2
SVENSKA sv 40 6.1 Sätta på stödhandtaget (1) (bara vissa modeller) Använd alltid det medföljande stödhandtaget för din egen säkerhets skull. Öppna klämringen genom att vrida det stödhandtaget (1) åt vänster. Skjut på stödhandtaget på maskinens spännhals. Dra åt stödhandtaget ordentligt i den vinkel som passar bäst för användningsområdet. 7.1 SFlerfunktionsövervkad maskin Slår maskinen av sig själv, så har elektroniken satt den i självskyddsläge. Du får varningssignal (ihållande pipande). Den slår av efter max. 30 sekunder eller om du släpper strömbrytaren (13). Orsak och åtgärd: 1. Batteriet är nästan tomt (elektroniken skyddar batteriet mot djupurladdning). Blinkar någon LED (9), så är batteriet nästan tomt. Tryck ev. på (8)-knappen och kontrollera LED-laddindikeringen (9). Är batteriet nästan tomt, ladda det! 2. Lång, kontinuerlig överbelastning av maskinen får termoskyddet att lösa ut. Låt maskin eller batteri svalna. Obs! Är batteriet jättevarmt så kan det gå snabbare att kyla det i en "AIR COOLED"- laddare. Obs! Maskinen kyler snabbare om du kör den obelastad. 3. Maskinen slår av vid för hög strömstyrka (t.ex. om den nyper länge). Slå av maskinen med strömbrytaren (13). Sedan kan du jobba som vanligt igen. Försök att undvika att maskinen nyper. 7.2 Batteri Ladda batteriet före användning. (10) Ladda batteriet när effekten avtar. Optimal förvaringstemperatur ligger mellan 10°C och 40°C. Litiumjonbatterier har ladd- och signalindikering: (9) - (8)Tryck på knappen, så ger lysdioderna laddindikering. - Om en lysdiod blinkar, så är batteriet nästan urladdat och kräver laddning igen. 7.3 Ta av, sätta på batteriet Ta av: Tryck på knappen som lossar batteriet (7) och dra av batteriet (10) framåt. Sätta på: Skjut på batteriet (10) tills det snäpper fast. 7.4 Ställa in rotationsriktning, transportsäkring (startspärr) Vrid på rotationsriktningsväljaren (6). Se sid. 2: R = Högergång inställd L = Vänstergång inställd 0 = mittläget: transportsäkring (startspärr) inställd 7.5 Välja växel Använd bara väljaren (5) när motorn är av! Går det inte att vrida väljaren (5) ända in, tryck lite på strömbrytaren (13) så att motorn roterar långsamt. Då går det lättare att vrida väljaren (5) ända in. Använd väljaren (5) (till vänster eller höger på maskinen). 1:a växeln inställd (lågt varvtal), extrastort vridmoment 2:a växeln inställd (högt varvtal) 7.6 Ställa in momentbegränsningen Använd skjutreglaget (4). 1... = momentläge inställt (när du jobbar med momentbegränsning) OBS! Du kan ställa in olika moment beroende på växeln du valt! På 2.an från 1,5 till 3,5 Nm och på 1:an från 3,5 till 13 Nm. OBS! När du uppnår inställt vridmoment smattrar slirkopplingen till och maskinen slår av automatiskt. = borrläge inställt - ingen momentbegränsning (ger max. vridmoment) 7.7 Ställa in borr-, slagborrläge (bara vissa modeller) Använd skjutreglaget (3). = Slagborrning inställd OBS! Använd högt varvtal när du slagborrar. = Borrning utan slaggenerator inställd 7.8 Slå på impulsfunktionen (bara vissa modeller) Jobba inte länge med impulsfunktionen på! (Du kan överhetta motorn.) Slå på eller av impulsfunktionen med knappen (11) . När impulsfunktionen är på, så blinkar knappen (11). OBS! Är maskinen av ca 5 minuter, så slår impulsfunktionen av automatiskt och knappen slutar att blinka (11). 7.9 Slå PÅ/AV, ställa in varvtal Slå PÅ, varvtal: tryck på strömbrytaren (13). Du ändrar varvtalet genom att trycka in strömbrytaren. 6. Användning 7. Användning
Sida: 3
SVENSKA sv 41 Slå AV: Släpp strömbrytaren (13). Obs! Ljudet som uppstår när du slår AV maskinen hänger ihop med konstruktionen (snabbstopp) och påverkar inte maskinens funktion och livslängd. 7.10 LED-belysning När du jobbar på dåligt upplysta ställen. LED- belysningen (12) lyser när maskinen är på. 7.11 Lossa/dra åt snabbchucken Lossa chucken (2) Vrid hylsan mot "AUF, RELEASE"-märkningen. Det eventuella friktionsljud du hör när du lossar chucken (funktionsberoende) försvinner om du vrider hylsan åt motsatt håll. (2) Fixera verktyget - Lossa snabbchucken och tryck i verktyget så långt det går. - Vrid hylsan (2) i riktning mot märkningen "GRIP, ZU" tills du får mekaniskt motstånd. - Varning! Verktyget är inte fastspänt ännu! Fortsätt att vrida kraftigt (det ska "klicka") tills det inte går att vrida mer - det är först nu som verktyget är säkert fastspänt. 7.12 Chuck med Quick-snabbytessystem (bara på BS 14.4 LT Quick, BS 18 LT Quick) Ta av: skjut låsringen framåt (a) och ta av chucken framifrån (b). Sätta på: skjut låsringen framåt och skjut på chucken ända in till anslagt på borrspindeln. 7.13 Skruva av chucken (bara på BS 14.4 LT Impuls, BS 18 LT, BS 18 LT Impuls, BS LT Partner Edition, SB 14.4 LT Impuls, SB 18 LT, SB 18 LT Impuls) - Lossa snabbchucken. - Skruva ur skruven (a) (Obs! vänstergängad!). - Håll fast spindeln med en fast nyckel (c) och lossa snabbchucken (2) genom att knacka lätt med gummihammare på en isatt insexnyckel och skruva av. Skruva fast i omvänd ordning. Håll maskin och snabbchuck nedåt och vrid hylsan helt åt "GRIP, ZU"-hållet, sedan åt "AUF, RELEASE"-hållet. Allt damm som samlats i snabbchucken lossnar och faller ur. Borra - Helst på 2:a växeln (högt varvtal). - Slå på impulsfunktionen (bara vissa modeller), så du anborrar stål, aluminium och kakel utan att först körna. - Borra alltid utan slaggenerator (bara vissa modeller) i kakel och andra spröda material. - Borrar du djupa hål, så bör du lyfta upp borren då och då ur hålet för att få bort stendamm eller borrkax. Dra i skruvar - Helst på 1:a växeln (lågt varvtal) och med momentsbegränsning. - Slå på impulsfunktionen (bara vissa modeller) om du ska skruvdra i trä och skruvskallarna är skadade. - Slå på impulsfunktionen (bara vissa modeller) om du ska skruvdra med maxmoment. - Du kan ta av chucken vid skruvdragning. Sätt i skruvbitsen direkt i insexfästet på spindeln. På BS 14.4 LT Quick, BS 18 LT Quick så håller det magnetiska bitsfästet skruvbitsen på plats. Sätt på bitsfäste på övriga maskiner. (Sätter du på bitsfästet (finns som tillbehör: best.nr 6.31281), så håller det skruvbitsen på plats.) Gängskärning - Olja in gängtappen något. - Välj 1:a växeln (lågt varvtal). - Välj momentläge. Använd bara Metabo originaltillbehör. Se sid. 4. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. A Laddare AUF, RELEASE 2 GRIP, ZU b a 8. Underhåll, rengöring 9. Råd och tips 10. Tillbehör 2 c a
Sida: 4
SVENSKA sv 42 B Batterier med olika kapacitet. Köp bara batterier som har samma spänning som ditt eget elverktyg. C Skjut på spännringen med bitsfacket framifrån på maskinens spännhals (ta bort ev. stödhandtag (1)) och tryck ihop så att den snäpper fast. D Bitsfäste E Chuck med Quick-snabbytessystem F Bitsfäste med Quick-snabbytessystem G Vinkelskruvdragartillsats med Quick- snabbytessystem Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i huvudkatalogen. Elverktyg får bara repareras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhänderta- gande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Du får inte slänga batterier i hushållssoporna! Lämna tillbaka trasiga eller uttjänta batterier till Metabo-återförsäljaren! Släng aldrig batterier i vatten. Gäller bara EU-länder: släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Ladda ur batteriet i elverktyget före återvinning. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Förklaringar till uppgifterna på sid. 3. Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar. U =batterispänning n0 =Varvtal vid tomgång Åtdragningsmoment vid skruvdragning: M1 =mjuk skruvdragning (trä) M2 =Impulsmoment M3 =hård skruvdragning (metall) M4 =momentlägen Max. borrdiameter: D1 max =i stål D2 max =i mjukt trä D3 max. =i betong s =max. slagfrekvens m =vikt (med minsta batteriet) G =spindelgänga D max =chuckvidd Mätvärden uppmätta enligt EN 60745. Likström Angivna tekniska data ligger inom tolerans (enligt respektive gällande standard). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av verk- tygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåt- gärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalvärde vibrationer (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: ah, ID =Vibrationsemissionsvärde (slagborrning i betong) ah, D =Vibrationsemissionsvärde (slagborrning i metall) ah, S =Vibrationsemissionsvärde (skruvdragning utan slaggenerator) Kh, ... =onoggrannhet (vibrationer) Normal, A-viktad ljudnivå: LpA =ljudtrycksnivå LWA =ljudeffektnivå KpA, KWA= Onoggrannhet Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd! 11. Reparation 12. Återvinning 13. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo SB 18 L Mobile men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo SB 18 L Mobile. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo SB 18 L Mobile så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo SB 18 L Mobile

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo SB 18 L Mobile nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Borrmaskiner
  • Modell/namn: SB 18 L Mobile
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska