Metabo RSEV 17-125 manual

Manual för Metabo RSEV 17-125 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 100 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 48 Bruksanvisning i original Vi försäkrar på eget ansvar att renoveringsslipmaskiner med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) - se sida 4. Renoveringsslipmaskinen är avsedd att användas tillsammans med Metabo-tillbehör för planslipning med diamantslipskålar, fiberslipskivor och självhäftande stödrondeller. Maskinen är inte avsedd för kapslipning, skrubbslipning, polering och arbeten med lamellslipskivor. Det är inte tillåtet att bearbeta några metallmaterial. Maskinen är lämplig att användas till att suga ut damm som uppstår vid ytslipning av mineralhaltiga material, trä, plast, glasfiberförstärkt plast, lack och limrester. Arbeta alltid med lämpligt dammutsug: anslut en dammsugare (klass M) till utsuget (19). Vi rekommenderar att du använder antistatisk Ø 35 mm-sugslang. Obs! Bearbetning av termoelastiska material kan täppa igen borstkransen. Bara avsedd för användning utan vatten. Avsedd för professionell användning inom industri och hantverk. Användaren ansvarar själv för skador som orsakas av felaktig användning. Allmänna föreskrifter om olycksförebyggande samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen för att förebygga personskador och skador på elverktyget! VARNING – Läs igenom bruksanvisningen för att minska risken för skador. VARNING! Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Om säkerhetsanvisningar och anvisningar inte beaktas kan det leda till elstöt, brand och/eller svåra personskador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till så att dokumentationen medföljer elverktyget. 4.1 Allmänna säkerhetsanvisningar för slipning, sandpappersslipning: a) Elverktyget är avsett att användas för slipning och sandpappersslipning. Följ alla säkerhetsanvisningar, anvisningar, illustrationer och all information som följer med maskinen. Om anvisningarna inte följs finns risk för elstötar, brand och/eller allvarliga personskador. b) Elverktyget är inte avsett för stålborstning, polering eller kapning. Använder du maskinen till sådant som den inte är avsedd för utsätter du dig själv och andra för fara och risk för personskador. c) Använd bara tillbehör som är avsedda för elverktyget och rekommenderas av tillverkaren. Att tillbehöret kan fästas på elverktyget är ingen garanti för att verktyget fungerar säkert. d) Verktygets tillåtna varvtal ska vara minst lika högt som maxvarvtalet som anges på maskinen. Tillbehör som roterar med för högt varvtal kan gå sönder och delar kan flyga omkring. e) Verktygets ytterdiameter och grovlek måste motsvara Ielverktygets specifikationer. Verktyg med fel dimensioner går inte att skydda eller kontrollera tillräckligt. f) Verktyg och gänga ska passa exakt på elverktygets slipspindel. På flänsfästa verktyg ska gängfästet passa flänsformen exakt. Delar som inte passar exakt på fästet orsakar obalans, kraftiga vibrationer och kan få användaren att tappa kontrollen. g) Använd aldrig trasiga verktyg. Kontrollera verktygen före användning, t.ex. så att slipskivor inte är uppfläkta eller spräckta, sliprondeller inte är spräckta, slitna eller utnötta, stålborstar inte har lös eller avbruten tråd. Tappar du maskin och verktyg, ska du kontrollera om något är skadat och sätt i så fall på ett helt verktyg. När du kontrollerat verktyget och satt i det, ser du till att du själv och andra runtomkring inte är inom räckhåll för roterande delar och att maskinen körs på max. varvtal under en minut. Skadade verktyg går oftast sönder vid testet. h) Använd personlig skyddsutrustning. Beroende på tillämpningen, använd visir, ögonskydd eller skyddsglasögon. Om det behövs, använd dammask, hörselskydd, skyddshandskar eller skyddsförkläde som skyddar mot grader och avverkat material. Skydda ögonen mot kringflygande skräp som uppstår vid användningsområdena. Dammask och andningsskydd ska klara att filtrera bort det damm som bildas vid användning. Om du blir exponerad för buller, kan du få hörselskador. 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Föreskriven användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 49 i) Se till att andra i närheten är på säkert avstånd från arbetsområdet. Den som är inom arbetsområdet ska bära personlig skyddsutrustning. Delar av arbetsstycken eller trasiga verktyg kan slungas iväg och orsaka personskador utanför det aktuella arbetsområdet. j) Håll alltid i de isolerade greppen när du jobbar med sådana verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar eller den egna sladden. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. k) Se till så att sladden inte kommer nära roterande delar. Tappar du kontrollen över maskinen kan sladden kapas eller snos in så att din hand eller arm dras in i roterande delar. Il) Lägg aldrig ifrån dig elverktyget förrän roterande delar stannat helt. Roterande delar kan komma i kontakt med underlaget, så att du tappar kontrollen över elverktyget. m) Elverktyget får aldrig vara igång när du bär det. Kommer roterande delar i kontakt med klädesplagg kan de haka fast och borra in sig i kroppen. n) Rengör ventilationsöppningarna på elverktyget regelbundet. Motorfläkten suger in damm i huset, för mycket avlagringar av metalldamm kan ge elstötar. o) Använd inte elverktyg i närheten av brännbara material. Gnistor kan antända materialet. p) Använd aldrig verktyg som kräver skärvätska. Vatten och andra flytande kylmedel kan ge elstötar. 4.2 Kast och motsvarande säkerhetsanvisningar Kast är en plötslig reaktion på grund av att roterande delar hakar fast eller nyper, som t.ex. en slipskiva, sliprondell, stålborste. Ihakningen eller nypet ger den roterande delen ett abrupt stopp. Det slungar elverktyget okontrollerat mot verktygets rotationsriktning vid blockeringen. Om t.ex. en slipskiva hakar fast eller nyper i arbetsstycket, kan slipskivskanten som sitter fast spräcka slipskivan eller ge ett kast. Slipskivan rör sig då mot eller från användaren, allt beroende på skivans rotationsriktning vid blockeringen. Det kan även leda till skivsprängning. Ett kast beror helt och hållet på felaktig användning av elverktyget. Det kan förhindras med hjälp av försiktighetsåtgärderna nedan. a) Håll fast elverktyget ordentligt och inta en kroppsställning som gör att du kan parera kastrekylen med armarna. Använd alltid stödhandtaget när det är på, så att du får så bra kontroll som möjligt över kast och reaktioner vid drift. Med rätt åtgärder kan du som användare få kontroll över kastrekyler och motriktade krafter. b) Håll aldrig handen nära roterande verktyg. Verktyget kan röra sig över handen om du får ett kast. c) Stå inte med kroppen i den riktning som elverktyget rör sig om det får ett kast. Kastet slungar elverktyget i motsatt riktning mot slipskivans rotationsriktning vid blockeringen. d) Var extra försiktig i närheten av hörn, skarpa kanter osv. Se till så att verktyget inte studsar mot arbetsstycket och nyper. Roterande verktyg har lätt att nypa om de studsar vid hörn och skarpa kanter. Det kan få dig att tappa kontrollen eller ge kast. e) Använd aldrig sågkedjor eller tandade sågklingor. Sådana verktyg ger ofta kast eller får dig att tappa kontrollen över elverktyget. 4.3 Särskilda säkerhetsanvisningar för slipning och kapning: a) Använd bara sprängskydd och slipskivor som är godkända för elverktyget. Slipskivor som inte är avsedda för elverktyget går inte att skärma av tillräckligt och ger osäkert skydd. b) Försänkta slipskivor ska vara monterade så att slipytan ligger under kanten på sprängskyddet. Felmonterad slipskiva som sticker ut över sprängskyddskanten går inte att skärma av ordentligt. c) Sprängskyddet ska sitta ordentligt på elverktyget och vara inställt så att du får maximal säkerhet och exponeras för så liten del som möjligt av slipskivan. Sprängskyddet hjälper till att skydda dig mot lösa fragment, mot kontakt med slipskivan och mot gnistor som kan antända dina kläder. d) Slipskivorna är bara gjorda för avsedd användning. Exempel: Slipa aldrig med kapskivans sidoytor. Kapskivor är avsedda för materialavverkning med skivkanten. Sidokrafter på en sån slipskiva kan ge skivbrott. e) Använd alltid oskadade flänsar med rätt dimension och form för den skiva som du ska använda. Rätt fläns skyddar slipskivan och minskar risken för skivbrott. Flänsar till kapskivor skiljer sig från flänsar till andra slipskivor. f) Använd aldrig nötta slipskivor från större elverktyg. Större elverktygs slipskivor är inte gjorda för lika höga varvtal som mindre elverktygs och kan spricka. 4.4 Särskilda säkerhetsanvisningar för sandpappersslipning: a) Använd inte överdimensionerade slippapper, utan följ tillverkarens anvisningar om slippappersmått. Slippapper som sticker utanför sliprondellen kan ge personskador, få rondellen att nypa, riva sönder slippappret eller ge kast. 4.5 Övriga säkerhetsanvisningar: VARNING! – Använd alltid skyddsglasögon. Använd lämpligt andningsskydd.
Sida: 3
SVENSKA sv 50 Använd aldrig bundna skivor. Följ verktygs- och tillbehörstillverkarens anvisningar! Skydda verktygen mot fett och slag! Förvara och hantera verktygen helt enligt tillverkarens anvisningar. Fäst små arbetsstycken. Spänn t.ex. fast dem i skruvstäd. Säkra arbetsstycket så att det ligger stadigt och inte glider, t.ex. med spänntving. Palla upp stora arbetsstycken ordentligt. Använder du verktyg med gängfäste får spindeländen inte gå i botten på slipverktyget. Se till så att gängningen i verktyget är tillräckligt lång, så att hela spindeln får plats. Verktygsgängningen måste passa spindelgängan. Spindellängd och spindelgänga, se sid. 4 och kap. 15. Tekniska data. Inträngande, främmande föremål kan få kopplingen att nypa. Därför är det nödvändigt att med täta intervall blåsa rent maskinen ordentligt med tryckluft genom de bakre ventilationsöppningarna när maskinen är igång. Fixera maskinen ordentligt. Skadade, ej runda eller vibrerande verktyg får ej användas. Försök att inte skada gas-, vatten- och elledningar samt bärande väggar. Vid användning av maskinen utomhus: anslut en jordfelsbrytare (FI) med max. brytström på 30 mA! Kontrollera att det inte finns några el-, vatten-, eller gasledningar på det ställe som ska bearbetas (använd t.ex. en metalldetektor). Dra alltid ur kontakten före inställning, omriggning eller underhåll. Byt ut skadade eller spruckna stödhandtag. Använd aldrig maskinen med trasigt stödhandtag. Byt ut skadat eller sprucket sprängskydd. Använd aldrig maskinen med trasigt sprängskydd. Använd bara verktyg som sticker ut utanför sprängskyddets borst. Minska belastning genom damm: Partiklar som uppstår vid arbeten med denna maskin kan innehålla cancerframkallande ämnen eller ämnen som orsakar allergiska reaktioner, andningsbesvär, missbildningar och andra fortplantningsstörningar. Exempel på sådana ämnen: bly (i blyhaltig färg), mineraliskt damm (i mursten, betong eller liknande.), tillsatser för träbehandling (kromat, träskyddsmedel), vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metall, mursten. Risken beror på hur längre användaren eller personer som befinner sig i närheten exponeras för dessa ämnen. Dessa partiklar får inte hamna i din kropp. Beakta följande anvisningar för att minska risken: Se till att arbetsplatsen har god ventilation och bär lämplig skyddsutrustning, t.ex. andningsmask som filtrerar mikroskopiska partiklar. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. Slitna borstar måste bytas ut (se kapitel 9.) så att en mindre mängd partiklar okontrollerat hamnar i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug: - Använd en Metabo-dammsugare (klass M) som passar elverktyget, så får du bra dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - Rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm. - Använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare. - Sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Se sida 2 och 3. 1 Spindellåsknapp 2 Stödhandtag 3 Skjutreglage PÅ/AV 4 Handtag 5 Elektrisk signalindikering 6 Varvtalsvred 7 Spindel 8 Stödfläns 9 Diamantkoppskiva * 10 Spännmutter 11 Tappnyckel 12 Stödrondell * 13 Fiberslipskiva * 14 Spännmutter till stödrondellen * 15 Stödskiva för fixering * 16 Slipskiva för fixering 17 Spak 18 Sprängskydd 19 Utsugsanslutning 20 Segment för väggnära arbeten (vrids upp) 21 Borstkrans * beroende på utförande/ingår inte Kontrollera först att den spänning och frekvens som anges på märkskylten överensstämmer med den nätström du ska använda. Förkoppla alltid en jordfelsbrytare (RCD) med en max. aktiveringsström på 30 mA. 6.1 Sätta på sprängskyddet Se sid. 3, bild D. 5. Översikt 6. Driftstart
Sida: 4
SVENSKA sv 51 - Tryck ned spaken (17) och håll den intryckt. Sätt på sprängskyddet (18) i markerat läge. - Släpp spaken och vrid sprängskyddet tills spaken snäpper fast. - Kontrollera att sprängskyddet sitter fast ordentligt: Spaken ska ha snäppt fast och det får inte vara möjligt att vrida på sprängskyddet. (Ta av sprängskyddet i omvänd ordning.) 6.2 Dammutsug Arbeta alltid med lämpligt dammutsug: anslut en dammsugare (klass M) till utsuget (19). Använd kopplingsmuff 6.30796 för optimalt utsug. Vi rekommenderar att du använder antistatisk Ø 35 mm-sugslang. Före alla omriggningsarbeten: Dra ut kontakten ur uttaget. Maskinen ska vara av och spindeln ska ha stannat. 7.1 Låsa spindeln Tryck bara in spindellåsningsknappen (1) när spindeln står still! - Tryck in spindellåsningsknappen (1) och vrid spindeln för hand (7) tills det hörs att spindellåsningsknappen hakar fast. 7.2 Sätta på/ta av diamantkoppskivan Se sid. 3, bild A. Fästa: - Sätt på stödflänsen (8) på spindeln (7). Den sitter rätt när det inte går att vrida på den på den låsta spindeln. - Sätt diamantkoppskivan (9) på stödflänsen (8). Den ska ligga an jämnt mot stödflänsen. - Spännmuttern har 2 olika sidor (10). Skruva på spännmuttern på spindeln så att förhöjningen på spännmuttern (10) pekar uppåt. - Spindellåsning (se kapitel 7.1). Dra åt spännmuttern (10) medurs med spännyckeln (11). Borttagning: - Spindellåsning (se kapitel 7.1). Skruva av spännmuttern (10) moturs med spännyckeln (11). 7.3 Sätt på/ta av stödskiva för fiberskivor Se sid. 3, bild B. Fästa: - Sätt på stödflänsen (8) på spindeln (7). Den sitter rätt när det inte går att vrida på den på spindeln. - Spindellåsning (se kapitel 7.1). - Sätt på stödskivan (12) på spindeln (7). - Applicera fiberskiva (13). - Skruva på den särskilda spännmuttern (14) på spindeln (7). - Dra åt medurs med spännyckeln (11). Borttagning: - Spindellåsning (se kapitel 7.1). - Skruva av moturs med spännyckeln (11). 7.4 Sätta på/ta av stödskiva för fixering Se sid. 3, bild C. Fästa: - Ta av och lägg undan stödfläns. - Spindellåsning (se kapitel 7.1). - Stödskivan för fixering (15) skruvas fast på spindeln och dras åt för hand. Borttagning: - Spindellåsning (se kapitel 7.1). - Stödskivan för fixering (15) skruvas av manuellt och moturs. Hantera alltid maskinen med två händer med hjälp av vinkelslipens handtag. 8.1 Väggnära arbeten Se sid. 3, bild E. När du vill öppna eller stänga segmentet (20) ska maskinen slås av och kontakten dras ur. Verktyget måste ha stannat. Vrid bara upp segmentet (20) för väggnära arbeten. Segmentet måste vara stängt vid alla andra arbeten. Sprängskyddsöppningen måste peka in mot väggen. 8.2 Ställa in varvtalet Ställ in ett varvtal med vredet (6) som passar optimalt till användningsområdet. 8.3 Start och stopp Hantera alltid maskinen med två händer. Slå på maskinen först, lägg sedan an verktyget mot arbetsstycket. Undvik oavsiktlig start: Slå alltid av strömbrytaren när du drar ut kontakten ur uttaget eller om strömmen bryts. Vid permanent påslagning fortsätter maskinen att arbeta om du tappar den. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Undvik att maskinen virvlar upp eller suger in damm eller spån. När du slår av maskinen, lägg inte ifrån dig den förrän motorn stannat. Start: Skjut skjutreglaget (3) framåt. Tippa ned den tills den snäpper fast vid kontinuerlig användning. Stopp: tryck på bakkanten av skjutreglaget (3) så att det lossar. 7. Sätta på verktyg 8. Användning 0 I 3
Sida: 5
SVENSKA sv 52 Före användning måste man alltid kontrollera att det inte fattas några delar eller så att delarna inte är slitna, trasiga, spräckta eller skadade. Ett sprängskydd med brister eller som inte är intakt får inte användas. Byt ut (21) borstkrans: byt ut nött borstkrans för optimalt utsug. Se sidan 3, bild F. Dra ut den nötta borstkransen och skjut in en ny borstkrans (ordernummer 6.26733). Rengöring av motor: Under arbetets gång kan partiklar hamna i elverktygets inre delar. Detta påverkar kylningen av verktyget negativt. Ledande avlagringar kan påverka elverktygets skyddsisolering och orsaka elektriska faror. Sug upp eller blås ut damm med torr luft från ventilationsöppningarna på fram- och baksidan av verktyget grundligt och med jämna mellanrum. Koppla först elverktyget från strömmen och bär skyddsglasögon och andningsmask. Se till att utsugning sker korrekt i samband med urblåsning. Den elektriska signalindikeringen (5) lyser och arbetsvarvtalet sjunker. Maskinbelastningen är för hög! Låt maskinen gå på tomgång tills den elektriska signalindikeringen slocknar. Maskinen arbetar inte.Den elektriska signalindikeringen (5) blinkar. Återstartspärren har löst ut. Om stickkontakten ansluts när maskinen är tillkopplad eller om strömförsörjningen återställs efter ett avbrott startar inte maskinen. Slå av och på maskinen igen. Använd bara Metabo-originaltillbehör. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Ett komplett tillbehörssortiment hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Reparation av elverktyg får endast utföras av behörig elektriker! En defekt nätanslutningskabel får endast ersättas med en av Metabos särskilda originalnätanslutningskablar, som kan beställas från Metabo-service. Metabo-elverktyg som behöver repareras ska skickas till din Metabo-återförsäljare. För adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Slipdammet som uppstår kan innehålla skadliga ämnen: Avfallshantera korrekt. Följ nationella miljöföreskrifter för omhändertagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller endast för EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och införli- vande i den nationella lagstiftningen ska elektriska verktyg samlas in separat och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Förklaringar till uppgifterna finns på sida 4. Förbehåll för tekniska ändringar. Ø = verktygets maximala diameter tmax,1 = Max. tillåten verktygstjocklek vid spännfästet när du använder spännmutter (10) M = Spindelgänga l = Slipspindellängd n* = Tomgångsvarvtal (maxvarvtal) P1 = Nominell effektförbrukning P2 = Utgångseffekt m = Vikt utan sladd Mätvärdena är uppmätta enligt EN 60745. Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström * Energirika högfrekventa störningar kan orsaka varvtalssvängningar. De försvinner när störningen klingat av. I de tekniska specifikationerna ovan tas även hänsyn till toleranserna (i enlighet med gällande standarder). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av elverktygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, elverktygets skick och hur verktygen används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalt vibrationsvärde (vektorsumma i tre riktningar) beräknas enligt EN 60745: ah, S = Vibrationsemissionsvärde (slipning) Kh,... = onoggrannhet (vibrationer) Typisk A-värderad bullernivå: LpA = Ljudtrycksnivå LWA = Ljudeffektnivå 9. Underhåll 10. Rengöring 11. Felåtgärder 12. Tillbehör 13. Reparation 14. Miljöskydd 15. Tekniska specifikationer
Sida: 6
SVENSKA sv 53 KpA, KWA = Onoggrannhet Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd!

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo RSEV 17-125 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo RSEV 17-125. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo RSEV 17-125 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo RSEV 17-125

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo RSEV 17-125 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Slipmaskiner
  • Modell/namn: RSEV 17-125
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Slovenska, Engelsk, Franska, Spanska, Holländsk, Tyska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska