R 12-18 DAB+ BT

Metabo R 12-18 DAB+ BT manual

R 12-18 DAB+ BT

Manual för Metabo R 12-18 DAB+ BT på Holländsk. Denna PDF-handbok har 68 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 32 Bruksanvisning i original Vi försäkrar och tar ansvar för att radioapparaterna med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Besiktningsprotokoll *4), utfärdande kontrollinstitut *5), teknisk dokumentation på *6) - se sida 3. Radioapparaten ska endast drivas med tillhörande originalnätdel från Metabo eller ett passande Metabo li-jon-batteripaket (12 V, 14,4 V, 18 V). Enheten är inte avsedd för användning av personer (även barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller som saknar erfarenhet och/ eller kunskaper, dvs. någon som kräver hjälp med anvisningar för att använda enheten eller står under överinseende av någon som ansvarar för säkerheten. Användaren ansvarar själv för skador som orsakas av felaktig användning. Allmänna föreskrifter om förebyggande av olycksfall samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen för att förebygga personskador och skador på radioapparaten! VARNING – Läs igenom bruksanvisningen för att minska risken för skador. VARNING! Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Om säkerhetsanvisningar och anvisningar inte beaktas kan det leda till elstöt, brand och/eller svåra personskador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Om radioapparaten byter ägare ska även dokumentationen medfölja. Produkten får endast användas inomhus! Skydda laddaren mot fukt! Håll barn under uppsikt så att de inte leker med produkten. Håll barn borta från produkten och arbetsområdet! Förvara produkten oåtkomlig för barn! Dra genast ur kontakten vid rökutveckling eller brand i produkten! Skydda batterierna mot fukt! Skydda batterierna mot brand! Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Öppna aldrig batterierna! Vidrör eller kortslut aldrig batteripolerna! Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en något sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikliga mängder vatten. Får du batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! Ta ut batteripaketet om produkten är defekt. Se till så att batteriet inte kommer i kontakt med gem, mynt, nycklar, spik, skruv och andra små metallföremål som kan kortsluta batteriet. En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand. Skydda batterierna mot värme, även t.ex. exponering mot direkt solljus, eld, vatten samt fukt. Explosionsrisk! Ladda bara batterierna i laddare som tillverkaren rekommenderar. Om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper finns risk för brand. Använd inte enheten i närheten av vatten. Rengör bara med torr trasa. Ställ inte radion i närheten av värmekällor som t.ex. värmeelement, värmare, ugnar och liknande enheter som alstrar värme. Exponera inte radion för öppen eld. Använd bara de tillsatser/tillbehör som tillverkaren rekommenderar. Dra ur kontakten vid åska, inställning eller reparation samt om du inte ska använda enheten på ett tag. Det är bara behörig elektriker som får reparera enheten, använd originaldelar. Det är nödvändigt om enheten blir skadad på något sätt; det kan t.ex. vara trasig nätdel, om vatten trängt in i enheten eller något föremål fallit på den, radion blivit exponerad för regn eller väta, inte fungerar som den ska eller om den fallit. Exponera inte enheten för regn och väta, så minimerar du risken för brand eller stötar. Exponera inte enheten för vattenstänk, ställ inga vätskefyllda föremål på enheten. 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Föreskriven användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 33 Använd bara batteripaket från Metabo som är avsedda för enheten. Används andra batterier finns risk för kroppsskada, brand och explosion. Använd inte enheten i slutna hyllor eller skåp utan tillräcklig ventilation. Optimal förvaringstemperatur ligger mellan 10°C och 40°C. Du får inte öppna enheten eller göra ändringar på den. Lämna inte ett tomt batteri längre än 2 veckor i urkopplad radio. Annars finns det risk att batteriet djupurladdas och att cellerna skadas. Djupurladdade batteripaket kan återuppladdas med en laddare från Metabo. Nätkontakten används för att koppla enheten från strömförsörjningen och måste därför vara lätt åtkomlig. Transport av litiumjonbatterier: Frakt av litiumjonbatterier klassas som farligt gods (UN 3480 och UN 3481). Fraktdokumenten för litiumjonbatterier ska uppfylla gällande föreskrifter. Kontakta eventuellt transportföretaget. Det finns certifierat förpackningsmaterial att få hos Metabo. Skicka endast batterier om kåpan är oskadd och det inte sipprar ut någon vätska. Ta ut batteriet ur maskinen för att skicka det. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Se sida 2. 1 Knapp för till-/frånslagning 2 Knapp för sänkning av volym/bas/diskant 3 Knapp för höjning av volym/bas/diskant 4 Knapp för ljudinställning (bas/diskant/M- Sound) 5 Knapp för växling mellan FM (ultrakortvåg), AM (mellanvåg), BT (Bluetooth) och DAB/DAB+ 6 Knapp för sökning av radiokanaler (bakåt) 7 Knapp för sökning av radiokanaler (framåt) 8 Knapp för att lagra radiokanaler 9 Menyknapp för urval av olika funktioner 10 Lagringsplatsnummer för radiokanal 11 Bluetooth: aktiv 12 Bluetooth: apparaten är ansluten med en annan Bluetooth-enhet 13 Visa batteripaketets laddnivå 14 Display 15 Antenn 16 Uttag för nätdel 17 Knapp för att lossa batteriet 18 Batteri * 19 Nätdel * ingår inte i leveransen Kontrollera först att spänningen och frekvensen på märkskylten stämmer överens med nätströmmen du ska använda. Förkoppla alltid en jordfelsbrytare (RCD) med en max. aktiveringsström på 30 mA. Se till så att ventilationsöppningarna är fria innan du använder enheten. Håll ett avstånd om minst 5 cm till andra föremål! Använd inte enheten i slutna hyllor eller skåp utan tillräcklig ventilation. Använd ett lättåtkomligt uttag, så att du snabbt kan dra ur kontakten. 1. Ställa (15) in antennen: 2. Skjut på det laddade batteriet (18) tills det snäpper fast. och/eller Ansluta (19) nätdelen: Obs: Batteripaketet (18) laddas inte av (19) nätdelen. 7.1 Till-/frånslagning Tillslagning: Tryck på knapen (1). Frånslagning: Tryck på knappen (1) igen. 7.2 Ställa in volymen Öka ljudvolymen: tryck på knappen + (3). Sänka ljudvolymen: tryck på knappen – (2). 7.3 Växla mellan FM (ultrakortvåg), AM (mellanvåg), BT (Bluetooth) och DAB/ DAB+ Det inställda läget visas på displayen (14) (FM/AM/ BT / DAB). För att växla mellan FM (ultrakortvåg), AM (mellanvåg), BT (Bluetooth) och DAB/DAB+ trycker du på MODE-knappen (5) flera gånger. 7.4 Manövrering av R 12-18 och R 12-18 BT AM/FM • Kanalsökning Tryck på knappen ⎥<< (6) eller >>⎥ (7) för att ändra frekvensen. Den aktuella frekvensen visas på displayen (14). För att söka nästa radiokanal med god signalstyrka trycker du på knappen ⎥<< (6) eller >>⎥ (7) och håller den kort intryckt. Frekvensen på de radiokanaler som hittats visas på displayen (14). • Lagra inställda radiokanaler Håll STATION-knappen (8) intryckt. Det valda numret för lagringsplatsen blinkar på displayen (14). Obs: Radiokanalen kan lagras endast under tiden numret blinkar. Ställ in önskat lagringplatsnummer genom att trycka på knappen ⎥<< (6) eller >>⎥ (7). 5. Översikt 6. Driftstart 7. Användning
Sida: 3
SVENSKA sv 34 Tryck (8) kort på knappen STATION (spara radiokanal). • Lyssna på lagrad radiokanal Tryck på STATION-knappen (8) kort upprepade gånger tills önskad radiokanal visas på displayen (14) och spelas upp. 7.5 Manövrering av R 12-18 DAB+BT AM/FM • Sök radiokanal: Tryck på knappen ”|<< (6)” eller knappen ”>>| - (7)” för att ändra frekvensen. Den aktuella frekvensen visas på displayen (14). För att söka nästa radiokanal med god signalstyrka trycker du på knappen ”|<< (6)” eller ”>>| (7)” och håller den kort intryckt. Frekvensen på de radiokanaler som hittats visas på displayen (14). • Lagra inställda radiokanaler: Tryck kort på knappen ”SELECT” (9), använd knappen ”>>|” (7) för att klicka dig fram till punkten ”Store to Preset” och bekräfta genom att klicka kort på knappen ”SELECT” (9). Välj lagringsplats med knappen ”|<<” (6) eller ”>>|” (7) och bekräfta med knappen ”SELECT” (9). • Lyssna på lagrad radiokanal: Tryck på knappen ”SELECT” (9) och navigera med pilknappen ”>>|” (7) till punkten ”Select Preset”. Bekräfta kort med knappen ”SELECT” (9), sök kanal med knappen ”|<<” (6) eller ”>>|” (7) och bekräfta med knappen ”SELECT” (9). DAB/DAB+ (Digital Audio Broadcasting) • Kanalsökning (startar automatiskt vid den första driftsättningen): Tryck på knappen ”SELECT” (9) och använd knappen ”>>|” (7) för att välja mellan ”Auto Scan” och ”Manual Tune” - tryck kort på knappen ”SELECT” (9) för att bekräfta urvalet (Auto Scan rekommenderas) • Ställ in önskad kanal: Efter den automatiska kanalsökningen sparas alla hittade kanaler automatiskt, med knappen ”|<< (6)” och knappen ”>>|” (7) bläddrar du bland de mottagna kanalerna. • Välj displayinställningar: Tryck på knappen ”SELECT” (9) och använd knappen ”>>|” (7) för att gå till underpunkten ”RDS Display”. Tryck på knappen ”SELECT” (9) igen för att gå till menyn. Här använder du knappen ”|<< (6)” och ”>>|” (7) för att välja önskat alternativ. Obs: DAB/DAB+ sänds inte i alla länder eller regioner och kan i så fall inte tas emot. 7.6 Bluetooth (beroende på utrustning) 1. För att växla till BT (Bluetooth) trycker du på knappen MODE (5) flera gånger tills BT visas på displayen (14). 2. Aktivera Bluetooth på din smarttelefon (eller annan mobil enhet, som surfplatta). 3. När din smarttelefon har hittat radioapparaten visas enhetsnamnet "METABO R 12-18 BT" / „METABO R 12-18 DAB+BT“. 4. Upprätta anslutning till enheten "METABO R 12- 18 BT" / „METABO R 12-18 DAB+BT“ i din smarttelefon. Efter korrekt genomförd anslutning visar displayen (14) symbolen (12). 5. Starta uppspelning av t.ex. en låt på din smarttelefon. 7.7 Ställa in diskant (TREBLE), bas (BASS) och M-Sound (beroende på utrustning) ”M-Sound” är ett fast, fördefinierat värde för diskant och bas. För att växla mellan diskant, bas och M-Sound trycker du på EQ-knappen (4) flera gånger. Det aktiva läget visas på displayen (14): TREBLE, BASS och M-Sound. Det inställda läget visas på displayen (14). För att ändra inställningen trycker du på knappen – (2) eller knappen + (3). 7.8 Batteripaket, visning av batteripaketets laddnivå Med batterisymbolen (13) på displayen (14) visas batteripaketets laddnivå (18). Urladdade batteripaket laddas i lämpliga Metabo-laddare. Ta ut batteripaketet: Tryck på knappen för upplåsning av batteripaketet (17) och dra bort batteriet (18). Sätta i batteripaketet: Skjut på batteriet (18) tills det snäpper fast. Använd endast batterier och tillbehör i original från Metabo. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Ett komplett tillbehörssortiment hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Reparation av radioapparaten får endast utföras av behörig elektriker! Om produktens nätdel skadas måste den bytas ut mot en Metabo originalreservdel för att undvika risk för fara. Radioapparater från Metabo som behöver repareras ska skickas till din Metabo-återförsäljare. För adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhändertagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. 8. Tillbehör 9. Reparation 10. Miljöskydd
Sida: 4
SVENSKA sv 35 Du får inte slänga batterier i hushållssoporna! Lämna tillbaka trasiga eller uttjänta batterier till Metabo-återförsäljaren! Släng aldrig batterier i vatten. Gäller endast för EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och införli- vande i den nationella lagstiftningen ska elektriska verktyg samlas in separat och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Ladda ur batteriet i elverktyget före återvinning. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Förklaringar till uppgifterna finns på sida 3. Med reservation för tekniska ändringar. FM (UKW) = Mottagningsområde för ultrakortvågor AM (MW) = Mottagningsområde för mellanvågor UA = Batteripaketets spänningar UN = Specifikationer om nätdelen m = Vikt (utan batteri) Likström ~ Växelström I de tekniska specifikationerna ovan tas även hänsyn till toleranserna (i enlighet med gällande standarder). Tillåten omgivningstemperatur under drift: -20 °C till 40 °C. 11. Tekniska specifikationer

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo R 12-18 DAB+ BT men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo R 12-18 DAB+ BT. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo R 12-18 DAB+ BT så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo R 12-18 DAB+ BT

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo R 12-18 DAB+ BT nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Radioapparater
  • Modell/namn: R 12-18 DAB+ BT
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska