PSE 1200

Metabo PSE 1200 manual

PSE 1200

Manual för Metabo PSE 1200 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 52 sidor.

Sida: 1
www.metabo.com de Originalbetriebsanleitung 5 en Original instructions 8 fr Notice originale 11 nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 14 it Istruzioni originali 18 es Manual original 21 pt Manual original 25 sv Bruksanvisning i original 29 fi Alkuperäiset ohjeet 32 no Original bruksanvisning 35 da Original brugsanvisning 38 pl Instrukcja oryginalna 41 el Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης 45 hu Eredeti használati utasítás 49 PSE 1200
Sida: 2
SVENSKA sv 29 Bruksanvisning i original Vi intygar att vi tar ansvar för att: tigersågarna med följande typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i alla gällande direktiv *2) och standarder *3). Medföljande teknisk dokumentation *4) - se sid. 3. Tigersågen är avsedd för sågning i trä, metall, plast och liknande material som hårdgummi, glasfiber mm. Om maskinen används till att reparera lastpallar omfattas den inte av några garantier. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Allmänna föreskrifter om förhindrande av olycksfall samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador samt skador på elverktyget! VARNING – Läs igenom bruksanvisningen för att minska risken för skador. VARNING! Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Om säkerhetsanvisningar och anvisningar inte beaktas kan det leda till elstöt, brand och/eller svåra personskador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Om elverktyget byter ägare ska även dokumentationen medfölja. Håll maskinen i de isolerade greppen när du jobbar med verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Damm från material som blyfärg, vissa träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Kontakt eller inandning av dammet kan ge användaren eller personer i närheten allergiska reaktioner och/eller luftvägsproblem. En del damm som ek- och bokdamm anses vara cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatser för träbearbetning (kromat, träskyddsmedel). Asbesthaltigt material får bara fackman bearbeta. - Se till så att arbetsplatsen har bra ventilation. - Vi rekommenderar att du använder andningsskydd med filterklass P2. Följ alltid gällande nationella säkerhetsföreskrifter för materialet du ska bearbeta. Dra ut elkontakten ur nätuttaget innan någon form av inställnings- eller underhållsarbete påbörjas. Använd alltid skyddsglasögon, skyddshandskar och skyddsskor vid arbete med maskiner. Kontrollera att det inte finns några el-, vatten-, eller gasledningar på det ställe som ska bearbetas (använd t.ex. en metalldetektor). Vid sågning av vattenrör, se till att röret inte innehåller något vatten. Under längre arbetsperioder skall hörselskydd användas. Längre påverkan av buller kan ge hörselskador. Material som vid bearbetning avger hälsofarligt damm eller ångor (t.ex. asbest) får ej bearbetas. Håll inte under arbetsstycket vid bearbetningen. Såga inte i extremt små arbetsstycken. Se till att arbetsstycket är ordentligt fastspänt. Håll aldrig fast arbetsstycket med handen eller foten. Använd endast skarpa och oskadade sågklingor. Repiga sågklingor, och sådana vars form förändrats, får inte användas. Vid sågning måste anslaget ligga ordentligt an mot arbetsstycket. Förhindra oavsiktlig start: stäng alltid av maskinen när kontakten dras ur, eller vid strömavbrott. Håll därför alltid maskinen i handtagen med båda händerna, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Dra alltid bort anslutningsledningen bakåt från maskinen. Se upp för risken för skador från det skarpa sågbladet! Rör aldrig ett sågblad som är i rörelse! Ta endast bort spån och liknande när maskinen står stilla. Se sidan 2. 1 Anslag 2 Sågbladets snabbinspänning 3 Spännhylsa 4 Klämspak för låsning av anslaget 5 Främre handtag 6 Vred för inställning av pendelrörelsen 7 Strömställarspärr 8 Bakre handtag Kontrollera före driftstart att angiven spänning och frekvens på märkskylten 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar 5. Översikt 6. Montering, användning, inställningar
Sida: 3
SVENSKA sv 30 överensstämmer med nätspänningen och nätfrekvensen. Förkoppla alltid en jordfelsbrytare (RCD) med en max. aktiveringsström på 30 mA. 6.1 Sätta in eller byta sågblad Rör aldrig sågbladet direkt efter användning eftersom det kan vara mycket varmt. Risk för brännskador! För att kunna använda sågbladets snabbinspänning (2) måste den vara i sitt yttersta läge. För att vid behov få ut sågbladets snabbinspänning till dess yttersta läge, tryck lätt på strömbrytaren (7). Dra ur kontakten. För att kunna komma åt sågbladets snabbinspänning (2) kan det vara nödvändigt att justera anslaget (1). 1 Vrid spännhylsan (3) i pilens riktning och håll fast hylsan. 2 För in sågbladet tills det tar emot eller tag bort sågbladet. 3 Släpp spännhylsan (3) (Spännhylsan återgår då till sitt utgångsläge). 4 Kontrollera att sågbladet sitter säkert fast. Obs! Om sågbladet någon gång bryts av och det inte går att få ut resten från snabbinspänningen med handen, gör så här: Vrid spännhylsan i pilens riktning och håll fast hylsan. Tag spetsen på ett sågblad och haka fast i den avbrutna delen och drag ut den. Ett fintandat sågblad för metall är mest lämpligt. Se bild A på sidan 2. Obs! Om ett sågblad skall sätts i och spännhylsan inte kan vridas, gör så här: För sågbladet upp och ned med handen och vrid samtidigt spännhylsan i pilens riktning. 6.2 Inställning av anslaget Genom förskjutning av anslaget (1) kan sågdjupet begränsas (t ex vid sågning i en vägg). Ändra placeringen av anslaget (1) då och då så att sågbladet förslits likformigt. Lossa klämspaken (4) och flytta anslaget (1) i maskinens längsriktning. Lås sedan anslaget med klämspaken. Obs! Om anslaget är för långt utdraget kan klämspaken av säkerhetsskäl inte föras tillbaka till låsningsläget. Lås anslaget med klämspaken. Klämspaken måste vara i sitt låsläge. 6.3 Sågbladets pendelrörelse Genom sågbladets pendelrörelse ökas sågkapaciteten (särskilt vid mjuka material som trä och plast). Dessutom skonas sågbladet genom pendelrörelsen genom att det vid återgången lyfts bort från arbetsstycket. Med vridomkopplaren (6) kan pendelrörelsen kopplas Till eller Från. Pendelrörelse Till Pendelrörelse Från För extra fint sågsnitt och vid sågning i metall: Ställ pendelrörelsen i läge Från. 7.1 Start och stopp Starta maskinen: Tryck in strömbrytaren (7). Stoppa maskinen: Släpp ut strömbrytaren (7). 7.2 Steglös reglering av slaghastigheten Slaghastigheten kan steglöst ändras genom att strömbrytaren (7) trycks in olika hårt så att hastigheten därigenom anpassas till material och arbetsförhållanden. 7.3 Arbetsanvisningar Sågning: Använd ett sågblad som är anpassat för det material som skall sågas. Ställ pendelrörelsen i läge Till eller Från med hänsyn till förhållandena. Håll maskinen så att anslaget (1) trycks mot arbetsstycket. Starta inte maskinen förrän sågbladet ligger an mot arbetsstycket. När sågbladet är i rörelse, se till att dess spets aldrig kommer i kontakt med marken eller något föremål (Risk för kast!) Anpassa slaghastigheten till materialet som sågas. Undvik onödigt hårt tryck på sågbladet (särskilt när långa sågblad används). Om sågbladet kläms fast måste maskinen omedelbart stängas av. Vidga sågspalten något med ett lämpligt verktyg och drag ut maskinen. Stoppa maskinen när sågsnittet är färdigt. Vänta tills maskinen stannat och ta först då bort den från sågsnittet och lägg den åt sidan (Risk för kast!). Doppsnitt: Doppsnitt får bara utföras vid mjuka material som trä och plast. Använd endast korta sågblad. Håll maskinen med båda händerna i handtagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Se bild B på sidan 2: Håll maskinen så att kanten på anslaget (1) trycks mot arbetsstycket. Sågbladet skall inte gå emot arbetsstycket. Starta maskinen. Använd sedan anslagets kant som vridpunkt och räta långsamt upp maskinen så att sågbladet skär in i arbetsstycket. För att såga en snäv kurva: Använd ett smalt sågblad. Vid sågning i metall: Lägg en sträng kylsmörjmedel (använd kylsmörjstift 6.23443) längs såglinjen så ökas sågbladets livslängd. 7. Användning 8. Råd och tips
Sida: 4
SVENSKA sv 31 Använd tryckluft och blås regelbundet maskinens bakre luftningsspår rena. Sågbladets snabbinspänning (2) skall regelbundet blåsas ren med tryckluft. Får ej smörjas med olja eller fett. Använd endast Metabos originaltillbehör. Se sid 4. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. A) Omfattande sortiment av sågblad för olika material och förhållanden Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i huvudkatalogen. Reparation av elverktyg får endast utföras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhändertagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller bara EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Förklaringar till angivelserna på sid 3. Förbehåll för tekniska ändringar. P1 =Nominell effektförbrukning P2 =Avgiven effekt I =Strömstyrka n0 =Slaghastighet vid tomgång s =Slaglängd m =Vikt utan nätsladd Mätvärdena är uppmätta enligt EN 60745. Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström Tekniska data ovan tar även hänsyn till toleranserna (motsvarande respektive gällande standard). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av verktygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalvibrationsvärde (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: ah, CW =Vibrationsemissionsvärde (Såga i trä) Kh, CW =Onoggrannhet (vibrationer) Typisk A-värderad bullernivå: LpA = Ljudtrycksnivå LWA = Ljudeffektnivå KpA, KWA = Onoggrannhet Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd! 9. Underhåll 10. Tillbehör 11. Reparationer 12. Miljöskydd 13. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo PSE 1200 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo PSE 1200. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo PSE 1200 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo PSE 1200

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo PSE 1200 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Sågar
  • Modell/namn: PSE 1200
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska