PowerMaxx SSD 12 BL

Metabo PowerMaxx SSD 12 BL manual

PowerMaxx SSD 12 BL

Manual för Metabo PowerMaxx SSD 12 BL på Holländsk. Denna PDF-handbok har 68 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 33 Bruksanvisning i original Vi försäkrar på eget ansvar att de batteridrivna slagskruvdragarna med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) – se sidan 3. Slagskruvdragaren är avsedd för i- och urskruvning av skruvar. Användaren ansvarar själv för skador som orsakas av felaktig användning. Allmänna föreskrifter om olycksförebyggande samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen för att förebygga personskador och skador på elverktyget! VARNING – Läs igenom bruksanvisningen för att minska risken för skador. VARNING – Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som ingår med detta elverktyg. Fel som uppstår till följd av att instruktionerna nedan inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till så att dokumentationen medföljer elverktyget. Håll elverktyget i de isolerade handtagen vid arbeten där skruven kan komma i kontakt med dolda elledningar. Kontakt mellan skruv och strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Ta ut batterierna ur maskinen innan inställningar, ombyggnad, underhåll eller rengöring utförs. Se till att maskinen är frånkopplad när du sätter i batteriet. Kontrollera att det inte finns några el-, vatten-, eller gasledningar på det ställe som ska bearbetas (använd t.ex. en metalldetektor). Se till att arbetsstycket inte kan förskjutas eller dras med (t.ex. genom att det spänns fast med skruvtvingar). Skydda batterierna mot fukt! Skydda batterierna mot brand! Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Öppna aldrig batterierna! Vidrör eller kortslut aldrig batteripolerna! Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en något sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikliga mängder vatten. Får du batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! Ta ut batteriet ur maskinen om maskinen är defekt. Använd endast skruvinsatser som är avsedda för slagskruvdragare. Var försiktig vid inskruvning av långa skruvar; risk för att slinta. Placera verktyget på skruven när det är avstängt. Använd hörselskydd. Material som vid bearbetning avger hälsofarligt damm eller ångor (t.ex. asbest) får ej bearbetas. LED-lampa (5): Rikta aldrig optiska instrument rakt in i LED-strålen. OBS Titta inte in i den brinnande lampan. Minska belastning genom damm: VARNING - Vissa typer av damm som genereras vid sandpappersslipning, slipning, borrning och andra arbeten innehåller kemikalier som kan orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsstörningar. Till dessa kemikalier hör bland annat följande: - Bly av blyhaltig färg. - Mineraliskt damm i murstenar, cement och andra murmaterial. - Arsenik och krom i kemiskt behandlat trä. Den risk som du utsätts för beror på hur ofta du genomför denna typ av arbeten. För att minska belastningen genom dessa kemikalier: Arbeta i ett ordentligt ventilerat område och använd godkänd skyddsutrustning, t.ex. dammask som utvecklats speciellt för filtrering av mikroskopiska partiklar. Detta gäller även för damm från andra material, t.ex. vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metaller, asbest. Andra sjukdomar är t.ex. allergiska reaktioner och andningsbesvär. Låt inte damm hamna i din kropp. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. Till speciella arbetsuppgifter ska man använda lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Föreskriven användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 34 Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - Rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm. - Använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare. - Sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Transport av litiumjonbatterier: Frakt av litiumjonbatterier regleras av bestämmelserna för farligt gods (UN 3480 och UN 3481). Fraktdokumenten för litiumjonbatterier ska uppfylla gällande föreskrifter. Kontakta eventuellt transportföretaget. Det finns certifierat förpackningsmaterial att få hos Metabo. Skicka endast batterier om kåpan är oskadd och det inte sipprar ut någon vätska. Ta ut batteriet ur maskinen för att skicka det. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Se sida 2. (Exempelbild) 1 Insexfäste för sexkants-skruvinsatser 2 Låshylsa 3 Omkopplaren för rotationsriktning/ transportsäkring 4 Strömbrytare 5 LED-lampa 6 Varvtalsväljar- och momentlägesknapp * 7 Batteri * 8 Knapp för laddindikering * 9 Ladd- och signalindikering * 10 Handtag (greppyta) 11 Knapp för att lossa batteriet 12 Bälteskrok (montera enligt bild) * 13 Bitsförvaring (montera enligt bild) * * beroende på utförande/modell Ta ut batteripaketet ur maskinen innan du utför inställningar, montering/demontering, underhåll eller rengöring. Försäkra dig om att maskinen är frånslagen när du sätter i maskinen. 6.1 Flerfunktionsövervakad maskin Slår maskinen av sig själv, så har elektroniken satt den i självskyddsläge. Det avges en varningssignal (ihållande pipljud). Den stängs av efter max. 30 sekunder eller om du släpper strömbrytaren (4). Trots skyddsfunktionen kan vissa användningsområden ge överbelastning som resulterar i maskinskador. Orsak och åtgärd: 1. Batteriet är nästan tomt (elektroniken skyddar batteriet mot djupurladdning). Är batteriet nästan tomt, ladda det! 2. Lång, kontinuerlig överbelastning av maskinen får värmeskyddet att lösa ut. Låt maskin eller batteri svalna. Obs! Maskinen kyler snabbare om du kör den obelastad. 6.2 Batteripaket Ladda batteripaketet (7) före användning. Ladda batteripaketet när laddnivån sjunkit. Anvisningar för laddning av batteripaketet finns i bruksanvisningen till Metabo-laddaren. Litiumjonbatterier ”Li-Power, LiHD” har en effekt- och signalindikering (9): - Tryck på knappen (8), så ger LED-lamporna laddindikering. - Om en LED-lampa blinkar, så är batteriet nästan urladdat och kräver laddning igen. Ta av: Tryck på knappen som lossar batteriet (11) och dra av batteriet (7) framåt. Montering: Skjut på batteriet (7) tills det snäpper fast. 6.3 Ställa in rotationsriktning, transportsäkring (startspärr) Omkopplaren för rotationsriktning/transport- säkringen (3) får endast aktiveras när motorn står stilla! Slå på rotationsriktningsväljaren/ transportsäkringen (3). R = högergång inställd (skruva i skruvarna) L = vänstergång inställd (skruva ur skruvarna) 0 = mellanläge: transportsäkring (startspärr) aktiverad 6.4 Start och stopp Start: Tryck på strömbrytaren (4). Stopp: Släpp strömbrytaren (4). 6.5 Varvtal/åtdragningsmoment Varvtal och åtdragningsmoment hänger ihop. Ju lägre varvtal, desto lägre åtdragningsmoment. Du kan ställa in momentet på följande sätt: 1) Välj maxmoment (ENDAST vid PowerMax SSD 12 BL) Tryck på knappen (6) för att välja mellan två steg för varvtals/åtdragningsmoment. De maximala åtdragningsmomenten finns i tabellen på sidan 3 (Mmax). Knapplamporna (6) visar inställt momentläge. Lyser ej = max. varvtal/ max. åtdragningsmoment Lyser permanent = lågt varvtal/lågt åtdragningsmoment 5. Översikt 6. Driftstart/inställning
Sida: 3
SVENSKA sv 35 2) Steglös inställning av åtdragningsmoment (vid PowerMax SSD 12 och PowerMax SSD 12 BL) Du kan ändra varvtal och moment steglöst genom att trycka in strömbrytaren (4) mycket eller lite och på så vis anpassa till användningsområdet. Rekommendation: prova dig fram till rätt inställning för skruvdragning. 6.6 Byte av skruvinsats Sätta i bits: dra fram låsringen (2) och tryck i skruvbitsen tills det tar emot. Släpp låshylsan (2). Kontrollera att bitsen sitter korrekt genom att dra i skruvinsatsen. Ta ur skruvbits: Dra fram låsringen (2) och ta ur skruvbitsen. Använd endast skruvinsatser med sådana insticksfästen: Den använda skruvinsatsen måste passa skruven. Skadade skruvinsatser får inte användas. Verktyget ska riktas rakt mot skruven. Skruvproceduren består av två delar: inskruvning av skruven och åtdragning av skruven med slagmekanismen. Åtdragningsmomentet är beroende av slagtiden. Du uppnår maxmoment efter ca 5 sekunders slående åtdragning. Åtdragningsmomentförloppet beror på aktuella omständigheter: I hårda skruvfall (skruvning i hårda material som t.ex. metall) nås maximalt åtdragningsmoment redan efter en kort slagtid (a). I mjukare skruvfall (skruvning i mjuka material som t.ex. trä) krävs en längre slagtid (b). Rekommendation: Fastställ rätt slagtid med en provskruvning. Varning! För små skruvar kan det maximala åtdragningsmomentet uppnås redan efter knappt 0,5 sekunders slagtid. - Kontrollera därför noga tiden för inskruvningsförloppet. - För PowerMax SSD 12 BL: Ställ in ett lämpligt steg på knapp (6) (se kapitel 6.5). - Ställ in momentet noggrant genom att trycka mycket eller lite på strömbrytaren (4), så att skruven inte blir skadad eller skruvskallen avsliten. Använd endast Metabo- eller CAS-batteripaket (Cordless Alliance System) och tillbehör i original. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Se sidan 4. A Laddningsaggregat B Batteripaket med olika kapaciteter Använd endast batteripaket med en spänning som lämpar sig för ditt elverktyg. C Skruvinsatser Ett komplett tillbehörssortiment hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Reparation av elverktyg får endast utföras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras ska skickas till din Metabo-återförsäljare. För adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhändertagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Du får inte slänga batterier i hushållssoporna! Lämna tillbaka trasiga eller uttjänta batterier till Metabo-återförsäljaren! Släng aldrig batterier i vatten. Gäller endast för EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och införli- vande i den nationella lagstiftningen ska elektriska verktyg samlas in separat och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Ladda ur batteriet i elverktyget före återvinning. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Förklaringar till uppgifterna finns på sida 3. Med reservation för tekniska ändringar. 7. Användning 9,5 mm (3/8“) 8. Tillbehör 9. Reparation 10. Miljöskydd 11. Tekniska specifikationer
Sida: 4
SVENSKA sv 36 U = spänning (max. spänning = 12 V, nominell spänning = 10,8 V) n0 =varvtal vid tomgång S =slagfrekvens H =maskinens verktygsfäste m =vikt (med minsta batteriet) Mmax = max. åtdragningsmoment Mätvärdena är uppmätta enligt EN 62841. Tillåten omgivningstemperatur vid drift: -20 °C till 50 °C (begränsad prestanda i temperaturer under 0 °C). Tillåten omgivningstemperatur vid lagring: 0 °C till 30 °C Likström I de tekniska specifikationerna ovan tas även hänsyn till toleranserna (motsvarande respektive gällande standard). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av elverktygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, elverktygets skick och hur verktygen används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalt vibrationsvärde (vektorsumma i tre riktningar) räknas fram enligt EN 62841: ah = Vibrationsemissionsvärde(slagskruvning) Kh= Onoggrannhet (vibrationer) Typisk A-värderad bullernivå: LpA = Ljudtrycksnivå LWA = Ljudeffektnivå KpA, KWA = Onoggrannhet (ljudnivå) Använd hörselskydd!

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo PowerMaxx SSD 12 BL men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo PowerMaxx SSD 12 BL. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo PowerMaxx SSD 12 BL så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo PowerMaxx SSD 12 BL

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo PowerMaxx SSD 12 BL nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Borrmaskiner
  • Modell/namn: PowerMaxx SSD 12 BL
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Ukrainare, Kinesisk, , Arabiska