Metabo PowerMaxx RC 12 manual

Manual för Metabo PowerMaxx RC 12 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 83 sidor.

Sida: 1
SVENSKA 39 SV Vi intygar att vi tar ansvar för att den här produkten tillverkats i enlighet med följande standarder: EN 60335; EN 60065 i enlighet med kraven i direktiv 2006/95/EG, 2004/108, 2009/125/EG, 2011/65/EU. Radioladdaren är bara avsedd för att ladda Metabo-batterier. Radioladdaren är avsedd för laddning av Metabos litiumjonbatterier (10,8 V, 1,5-3,0 Ah, 3-6 celler). Radioladdaren är bara avsedd att drivas av Metabo-nätdel eller Metabo-litiumjonbatteri (10,8 V). Enheten är inte avsedd för användning av personer (även barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller som saknar erfarenhet och/ eller kunskaper, dvs. någon som kräver hjälp med anvisningar för att använda maskinen eller står under överinseende av någon som ansvarar för säkerheten. Försök aldrig ladda batterier som inte är avsedda för uppladdning. Explosionsrisk! Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ gällande arbetsskyddsföreskrifter för skadeprevention samt medföljande säkerhetsanvisningar. VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsanvisningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Läs alla säkerhets- och bruksanvisningar noga innan du använder enheten. Spara all medföljande dokumentation och se till så att den alltid följer med laddaren. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du person- och maskinskador! Varning för livsfarlig elspänning! Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en lätt sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikligt med vatten. Får du batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! Ladda inte om fulladdade batterier! Överladdning skadar batteriet och förkortar livslängden! Använd bara enheten inomhus! Skydda laddaren mot fukt! Håll barnen under uppsikt, så att de inte leker med enheten. Håll barn borta från enheten och arbetsområdet! Förvara enheten oåtkomlig för barn! Dra genast ur kontakten vid rökutveckling eller brand i enheten! Skydda batterierna mot fukt! Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Originalbruksanvisning 1 Överensstämmelseintyg 2 Avsedd användning 3 Allmänna säkerhetsanvisningar 4 Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
40 SVENSKA SV Skydda batterierna mot brand! Öppna aldrig batterierna! Rör eller kortslut aldrig batteripolerna! Se till så att batteriet inte kommer i kontakt med gem, mynt, nycklar, spik, skruv och andra små metallföremål som kan kortsluta batteriet. Kortslutning av batteripolerna kan leda till brännskador eller brand. Skydda batterierna mot värme, även t.ex. exponering mot direkt solljus, eld, vatten samt fukt. Explosionsrisk! Ladda bara batterierna i laddare som tillverkaren rekommenderar. Använder du en laddare som är avsedd för en viss batterityp för andra batterier finns risk för brand. Använd inte enheten i närheten av vatten. Rengör bara med torr trasa. Ställ inte radion i närheten av värmekällor som t.ex. värmeelement, värmare, ugnar och liknande enheter som alstrar värme. Exponera inte radion för öppen eld. Använd bara de tillsatser/tillbehör som tillverkaren rekommenderar. Dra ur kontakten vid åska, inställning eller reparation samt om du inte ska använda enheten på ett tag. Det är bara behörig elektriker som får repararera enheten, använd originaldelar. Det är nödvändigt om enheten blir skadad på något sätt; det kan t.ex. vara trasig nätdel, om vatten trängt in i enheten eller något föremål fallit på den, radion blivit exponerad för regn eller väta, inte fungerar som den ska eller om den fallit. Exponera inte enheten för regn och väta, så minimerar du risken för brand eller stötar. Exponera inte enheten för vattenstänk, ställ inga vätskefyllda föremål på enheten. Använd bara batterier som är avsedda för enheten. Använder du andra batterier finns risk för personskador och brand. Använd inte enheten i slutna hyllor eller skåp utan tillräcklig ventilation. Optimal förvaringstemperatur ligger mellan 10°C och 40°C. Du får inte öppna enheten eller göra ändringar på den. Lämna inte ett tomt batteri längre än 2 veckor i urkopplad radio. Annars finns det risk att batteriet djupurladdas och att cellerna skadas. Ett djupurladdat batteri kan inte laddas längre med denna radio. Man kan fortfarande ladda ett djupurladdat batteri med separat laddare LC 40. Kontrollera först att spänningen och frekvensen som märkskylten anger överensstämmer med den nätström du ska använda. Se till så att ventilationsöppningarna är fria innan du använder enheten. Håll ett avstånd om minst 5 cm till andra föremål! Använd inte enheten i slutna hyllor eller skåp utan tillräcklig ventilation. Använd ett lättåtkomligt uttag, så att du snabbt kan dra ur kontakten. Sätta i buffertbatterier (2 st. AAA): Se till så att polerna hamnar rätt (+/-); följ markeringen på batterilocket. Ställa in antennen: Sätta i batteriet: 5 Före första användning
Sida: 3
SVENSKA 41 SV Ansluta nätdelen: Ansluta, slå på och sätta i extern audioenhet (t.ex. MP3-spelare): Ställa klockan: 1 PÅ/AV 2 Knapp för att byta mellan FM (UKW), AM (MV) och AUX (extern audioenhet, t.ex. MP3-spelare) 3 Ställa in volymen 4 Slå av ljudet (mute) 5 Equalizer (EQ) som ställer in bas och diskant 6 REW-knapp 7 FWD-knapp 8 Kanalsökningsknapp 9 Knapp för att spara kanalinställning 10 Knapp för att ställa klockan 11 Batteriindikering PÅ/AV (audioläge): 6 Kontroller 7 Användning
Sida: 4
42 SVENSKA SV Knapp för att byta mellan FM (UKW), AM (MV) och AUX (extern audioenhet, t.ex. MP3- spelare): Obs! Laddning kan påverka mellanvågsmottagningen (MV). Ställa in volymen: Slå PÅ/AV ljudet: Ställa in equalizern (bas, diskant): Kanalsökning: Spara kanal:
Sida: 5
SVENSKA 43 SV Slå på sparad radiokanal: Visa laddindikering: Laddindikering ”Laddar”: Det är bara behörig elektriker som får repararera enheten! Blir enhetens nätdel blir skadad, så måste den bli utbytt mot Metabo originalreservdel för att undvika risk för fara. Metabo-enheter som behöver repareras skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Uttjänta maskiner och tillbehör innehåller en stor andel värdefulla råämnen och plaster som kan tas omhand genom återvinning. Gäller bara EU-länder: släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Vi förbehåller oss rätten till ändringar pga. den tekniska utvecklingen. Batteriernas spänningsintervall= 10,8 V Vikt ..........................................= 1,8 kg Frekvensintervall UKW(FM).....= 87,5-108 MHz Frekvensintervall MV (AM) ......= 522-1 620 kHz Nätdelsutgång.........................= 13,5 V/2 A 8 Reparationer 9 Miljöskydd 10 Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo PowerMaxx RC 12 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo PowerMaxx RC 12. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo PowerMaxx RC 12 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo PowerMaxx RC 12

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo PowerMaxx RC 12 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Radioapparater
  • Modell/namn: PowerMaxx RC 12
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska