PowerMaxx BS Basic

Metabo PowerMaxx BS Basic manual

PowerMaxx BS Basic

Manual för Metabo PowerMaxx BS Basic på Holländsk. Denna PDF-handbok har 100 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 33 Originalbruksanvisning Vi försäkrar och tar ansvar för: att de här batteridrivna borrmaskinerna och slagborrmaskinerna med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) - se sidan 3. Borr- och slagborrmaskinerna är avsedda för borrning utan slaggenerator i metall, trä, plast och liknande material samt för skruvdragning och gängskärning. Slagborrmaskinen är dessutom avsedd för slagborrning i tegel, taktegel och sten. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ gällande föreskrifter för skadeprevention och de medföljande säkerhetsanvisningarna. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsan- visningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till så att dokumentationen följer med elverk- tyget. Använd hörselskydd när du slagborrar (maskiner med beteckning SB…). Buller kan ge hörselskador. Håll maskinen i de isolerade handtagen när du jobbar med tillsatsverktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Kontrollera att det inte finns några el-, vatten-, eller gasledningar på det ställe som ska bearbetas (använd t.ex. en metalldetektor). Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en något sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikliga mängder vatten. Får du batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! Skydda batterierna mot fukt! Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Skydda batterierna mot brand! Öppna aldrig batterierna! Vidrör eller kortslut aldrig batteripolerna! Ta ut batteriet ur maskinen om maskinen är defekt. Ta ut batteriet ur maskinen innan du gör inställningar eller underhåll. Se till att maskinen är frånkopplad när du sätter i batteriet. Fatta inte tag med händerna i roterande verktyg! Ta endast bort spån och liknande när maskinen står stilla. Se till att arbetsstycket inte kan förskjutas eller dras med (t.ex. genom att det spänns fast med skruvtvingar). LED-lampa (2): rikta aldrig optiska instrument rakt in i LED-strålen. Minska belastning genom damm: Partiklar som uppstår vid arbeten med denna maskin, kan innehålla cancerframkallande ämnen eller ämnen som orsakar allergiska reaktioner, andningsbesvär, missbildningar och andra fortplantningsstörningar. Exempel på sådana ämnen: Bly (i blyhaltig färg), mineraliskt damm (i mursten, betong eller liknande.), tillsatser för träbehandling (kromat, träskyddsmedel), vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metall, mursten. Risken beror på hur längre användaren eller personer som befinner sig i närheten exponeras för dessa ämnen. Dessa partiklar får inte hamna i din kropp. Beakta följande anvisningar för att minska risken: Se till att arbetsplatsen har god ventilation och bär lämplig skyddsutrustning, t.ex. andningsmask som filtrerar mikroskopiska partiklar. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna vid den plats där de uppstår, undvik att de avlagras i den omgivande miljön. Till speciella arbetsuppgifter ska man använda lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - Rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm. 1. Överensstämmelseintyg 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 34 - Använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare. - Sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Transport av litiumjonbatterier: Frakt av litiumjonbatterier klassas som farligt gods (UN 3480 och UN 3481). Fraktdokumenten för litiumjonbatterier ska uppfylla gällande föreskrifter. Kontakta eventuellt transportföretaget. Det finns certifierat förpackningsmaterial att få hos Metabo. Skicka endast batterier om kåpan är oskadd och det inte sipprar ut någon vätska. Ta ut batteriet ur maskinen för att skicka det. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Se sid. 2. 1 Chuck * 2 LED-belysning 3 Justeringshylsa (vridmomentsbegränsning, maximalt vridmoment) * 4 Justeringshylsa (Begränsat vridmoment) * 5 Justeringshylsa (skruvar, borr, slagborr) * 6 Skjutreglage (1:a/2:a växeln) 7 Kapacitetsindikator för kontroll av batteriets laddningsstatus 8 Bälteskrok 9 Rotationsriktningsväljare (inställning av rotationsriktning, transportsäkring) 10 Strömbrytare 11 Batterispärr 12 Batteri 13 Skyddslock * * beroende på utförande 6.1 Flerfunktionsövervakad maskin Slår maskinen av sig själv, så har elektroniken satt den i självskyddsläge. Du får varningssignal (ihållande pipande). Den slår av efter max. 30 sekunder eller om du släpper strömbrytaren (10). Trots skyddsfunktionen kan vissa använd- ningsområden ge överbelastning som resul- terar i maskinskador. Orsak och åtgärd: 1. Batteriet är nästan tomt (elektroniken skyddar batteriet mot djupurladdning). Är batteriet nästan tomt, ladda det! 2. Lång, kontinuerlig överbelastning av maskinen får termoskyddet att lösa ut. Låt maskin eller batteri svalna. Obs! Maskinen kyler snabbare om du kör den obelastad. 3. Maskinen slår av vid för hög strömstyrka (t.ex. om den nyper länge). Slå av maskinen med strömbrytaren (10). Sedan kan du jobba som vanligt igen. Försök att undvika att maskinen nyper. 6.2 Batteri Ladda batteriet före användning. Ladda batteriet när effekten avtar. Optimal förvaringstemperatur ligger mellan 10°C och 30°C. Ta ur Tryck in knappen på batterifästet (11) och ta av batteriet (12). Sätta i Skjut på batteriet (12) så att det snäpper fast. 6.3 Ställa in rotationsriktning, transportsäkring (startspärr) Använd bara rotationsriktningsväljaren (9) när motorn är avstängd! Vrid på rotationsriktningsväljaren (inställning av rotationsriktning, transportsäkring). (9) Se sid. 2: R = Högergång inställd L = Vänstergång inställd 0 = Mellanläge: transportsäkring (startspärr) aktiverad 6.4 Välja växel 1:a växeln (lågt varvtal, mycket stort moment, framförallt för skruvdragning) 2:a växeln (högt varvtal, framförallt för borrning) 6.5 Ställa in begränsat vridmoment, skruvar, borr, slagborr. Maskiner med beteckning BS…: 1...20 = Ställ in vridmoment (med begränsat vridmoment) genom att vrida på hylsa (3) - även möjligt att ställa in mellanlägen. = Ställ in borr genom att vrida på hylsa (3) (max. vridmoment, utan begränsat vridmoment) Undvik att överbelasta motorn, se till så att spindeln inte nyper. Maskiner med beteckning SB…: = Ställ in skruvar genom att vrida på hylsa (5) OCH vridmomentet (med begränsat vridmoment) genom att vrida på hylsa (4) - även möjligt att ställa in mellanlägen. = Ställ in borr genom att vrida på hylsa (5) (max. vridmoment, utan begränsat 5. Översikt 6. Användning 1 2 1 2
Sida: 3
SVENSKA sv 35 vridmoment) Undvik att överbelasta motorn, se till så att spindeln inte nyper. = Ställ in slagborr genom att vrida på hylsa (5) (max. vridmoment, utan begränsat vridmoment) Undvik att överbelasta motorn, se till så att spindeln inte nyper. 6.6 Byte av tillsatsverktyg Öppna chucken: Vrid borrhylsan (1) moturs. Fixera tillsatsverktyget: Lossa chucken och tryck i verktyget så långt det går. Vrid borrhylsan (1) moturs tills verktyget är fixerat. Om verktygsskaftet är mjukt, så måste du eventuellt efterdra när du borrat ett tag. 6.7 Slå på/av elverktyget, ställa in varvtalet Starta maskinen genom att trycka på strömställarspärren (10). Du ändrar varvtalet genom att trycka in strömbrytaren. 6.8 Chuck med Quick-snabbytessystem (bara på PowerMaxx BS Quick...) Ta av: Se sid. 2, fig. A. Skjut låsringen framåt (a) och ta av chucken framifrån (b). Sätta på: skjut låsringen framåt och skjut på chucken ända in till anslagt på borrspindeln. 6.9 Chuck (bara på PowerMaxx BS) Se sid. 2, fig. B. Sätta på: Skruva loss skyddslocket (13). Skruva på snabbchucken på spindelgängan. Snabbchucken går att dra åt (och lossa igen) med en fast nyckel. När du arbetar med långa skruvbits eller bitshållare rekommenderar vi bitsfäste 6.31281 (se kapitlet Tillbehör). Använd endast original-Metabo-batterier och Metabo-tillbehör. Se sidan 4. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. A Snabbchuck. Montering, PowerMaxx BS: Skruva loss skyddslocket (13). Skruva på snabbchucken på spindelgängan. Snabbchucken går att dra åt (och lossa igen) med en fast nyckel. B Batteri C Vinkelskruvtillsats D Laddare E Bitsfäste F Bitsfäste med Quick-snabbytessystem G Bitsats Ett komplett tillbehörssortiment hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Elverktyg får bara repareras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för för omhänderta- gande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Du får inte slänga batterier i hushållssoporna! Lämna tillbaka trasiga eller uttjänta batterier till Metabo-återförsäljaren! Släng aldrig batterier i vatten. Var rädd om miljön, släng inte uttjänta elverktyg och batterier i hushållssoporna! Följ nationella miljöföreskrifter om källsorte- ring och återvinning av uttjänta maskiner, förpack- ningar och tillbehör. Ladda ur batteriet i elverktyget före återvinning. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Förklaring till uppgifterna på sid. 3. Vi förbehåller oss rätten till ändringar pga. den tekniska utvecklingen. U = spänning (max. spänning = 12 V, nominell spänning = 10,8 V) n =varvtal obelastad Åtdragningsmoment vid skruvdragning: MA =mjuk skruvdragning (trä) MB =hård skruvdragning (metall) MC =Inställbart åtdragningsmoment (med momentbegränsning) Max. borrdiameter: D 1 max =i stål D 2 max =i mjukt trä D 3 max= i murverk s = max. slagfrekvens m = vikt (med batteri) G = spindelgänga Mätvärden uppmätta enligt EN 60745. Likström Angivna tekniska data ligger inom toleranserna (enligt respektive gällande standard). Emissionsvärden Värdena gör att det går att uppskatta verkty- gets emissioner och jämföra med andra elverktyg. Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara 7. Tips och råd 8. Tillbehör 9. Reparationer 10. Återvinning 11. Tekniska data
Sida: 4
SVENSKA sv 36 högre eller lägre. Räkna även med pauser och peri- oder med lägre belastning. Använd uppskattade värden för att ta fram skyddsåtgärder för använ- daren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalvärde vibrationer (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: ah, ID = Vibrationsemissionsvärde (slagborrning i betong) ah, D = Vibrationsemissionsvärde (slagborr- ning i metall) ah, S = Vibrationsemissionsvärde (skruvdrag- ning utan slaggenerator) Kh, ... = onoggrannhet (vibrationer) Normal, A-viktad ljudnivå: LpA = Ljudtrycksnivå LWA = Ljudeffektnivå KpA, KWA= onoggrannhet (ljudnivå) Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd!

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo PowerMaxx BS Basic men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo PowerMaxx BS Basic. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo PowerMaxx BS Basic så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo PowerMaxx BS Basic

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo PowerMaxx BS Basic nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Ej kategoriserat
  • Modell/namn: PowerMaxx BS Basic
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Bulgarisk, Ukrainare, Arabiska, Lettisk, Litauiska, Estnisk, Armenisk, Kazach, Turkiska, Kroatiska, Albansk, Makedonska, Slovakien, Rumänska