PowerMaxx BS 12

Metabo PowerMaxx BS 12 manual

PowerMaxx BS 12

Manual för Metabo PowerMaxx BS 12 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 72 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 35 Bruksanvisning i original Vi försäkrar härmed att de sladdlösa borrskruvdragarna och slagborrmaskinerna med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) – se sidan 3. Borr- och slagborrmaskinerna är avsedda för borrning utan slaggenerator i metall, trä, plast och liknande material samt för skruvdragning och gängskärning. Slagborrmaskinerna är dessutom avsedda för slagborrning i tegel, taktegel och sten. Användaren ansvarar själv för skador som orsakas av felaktig användning. Allmänna föreskrifter om olycksförebyggande samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen för att förebygga personskador och skador på elverktyget! VARNING – Läs igenom bruksanvisningen för att minska risken för skador. VARNING – Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som ingår med detta elverktyg. Fel som uppstår till följd av att instruktionerna nedan inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador. Spara alla varningar och instruktioner för framtida bruk. Se till så att dokumentationen medföljer elverktyget. Använd hörselskydd vid slagborrning (maskiner med beteckningen SB...). Buller kan ge hörselskador. Håll elverktyget i de isolerade handtagen vid arbeten där insatsverktyget eller skruvarna kan komma i kontakt med dolda elledningar. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Säkerhetsanvisningar vid användning av långa borrar: a) Arbeta aldrig med högre varvtal än det högsta tillåtna varvtalet för borren. Vid högre varvtal kan borren lätt böjas om den kan rotera fritt utan kontakt med arbetsstycket, vilket kan leda till skador. b) Börja alltid borra med lägre varvtal och medan borren har kontakt med arbetsstycket. Vid högre varvtal kan borren lätt böjas om den kan rotera fritt utan kontakt med arbetsstycket, vilket kan leda till skador. c) Tryck inte för hårt och endast i borrens längsriktning. Borrar kan böjas och därmed brytas av eller göra så att användaren tappar kontrollen och skadas. Kontrollera att det inte finns några el-, vatten-, eller gasledningar på det ställe som ska bearbetas (använd t.ex. en metalldetektor). Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en något sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikliga mängder vatten. Får du batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! Skydda batterierna mot fukt! Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Skydda batterierna mot brand! Öppna aldrig batterierna! Vidrör eller kortslut aldrig batteripolerna! Ta ut batteriet ur maskinen om maskinen är defekt. Ta ut batteriet ur maskinen innan du gör inställningar eller underhåll. Se till att maskinen är frånkopplad när du sätter i batteriet. Fatta inte tag med händerna i roterande verktyg! Ta endast bort spån och liknande när maskinen står stilla. Se till att arbetsstycket inte kan förskjutas eller dras med (t.ex. genom att det spänns fast med skruvtvingar). LED-lampa (9): rikta aldrig optiska instrument rakt in i LED-strålen. OBS Titta inte in i den brinnande lampan. Minska belastning genom damm: VARNING - Vissa typer av damm som genereras vid sandpappersslipning, slipning, borrning och andra arbeten innehåller kemikalier som kan orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsstörningar. Till dessa kemikalier hör bland annat följande: - Bly av blyhaltig färg. - Mineraliskt damm i murstenar, cement och andra murmaterial. - Arsenik och krom i kemiskt behandlat trä. Den risk som du utsätts för beror på hur ofta du genomför denna typ av arbeten. För att minska 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Föreskriven användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 36 belastningen genom dessa kemikalier: Arbeta i ett ordentligt ventilerat område och använd godkänd skyddsutrustning, t.ex. dammask som utvecklats speciellt för filtrering av mikroskopiska partiklar. Detta gäller även för damm från andra material, t.ex. vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metaller, asbest. Andra sjukdomar är t.ex. allergiska reaktioner och andningsbesvär. Låt inte damm hamna i din kropp. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. Till speciella arbetsuppgifter ska man använda lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm, - använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare, - sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Transport av litiumjonbatterier: Frakt av litiumjonbatterier regleras av bestämmelserna för farligt gods (UN 3480 och UN 3481). Fraktdokumenten för litiumjonbatterier ska uppfylla gällande föreskrifter. Kontakta eventuellt transportföretaget. Det finns certifierat förpackningsmaterial att få hos Metabo. Skicka endast batterier om kåpan är oskadd och det inte sipprar ut någon vätska. Ta ut batteriet ur maskinen för att skicka det. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Se sida 2. 1 Borrchuck/borrchuckshylsa* 2 Inställningshylsa (vridmomentsbegränsning, maximalt vridmoment) * 3 Justeringshylsa (skruvar, borr, slagborr) * 4 Justeringshylsa (Begränsat vridmoment) * 5 Skjutreglage (1:a/2:a växeln) 6 Rotationsriktningsväljare (inställning av rotationsriktning, transportsäkring) 7 Strömbrytare 8 Handtag 9 LED-lampa 10 Batterispärr 11 Batteri * 12 Ladd- och signalindikering * 13 Laddindikeringsknapp * 14 Bälteskrok * 15 Bit-depot * 16 Skydd * * beroende på utförande 6.1 Flerfunktionsövervakad maskin Slår maskinen av sig själv, så har elektroniken satt den i självskyddsläge. Det avges en varningssignal (ihållande pipljud). Den stängs av efter max. 30 sekunder eller om du släpper strömbrytaren (7). Trots skyddsfunktionen kan vissa användningsområden ge överbelastning som resulterar i maskinskador. Orsak och åtgärd: 1. Batteriet är nästan tomt (elektroniken skyddar batteriet mot djupurladdning). Blinkar någon LED-lampa (12), så är batteriet nästan tomt. Tryck ev. på knappen (13) och kontrollera LED-lamporna (12). Är batteriet nästan tomt, ladda det! 2. Lång, kontinuerlig överbelastning av maskinen får värmeskyddet att lösa ut. Låt maskin eller batteri svalna. Obs! Maskinen kyler snabbare om du kör den obelastad. 3. Maskinen slår av vid för hög strömstyrka (t.ex. om den nyper länge). Slå av maskinen med strömbrytaren (7). Sedan kan du jobba som vanligt igen. Försök att undvika att maskinen nyper. 6.2 Batteri Ladda batteriet före användning. Ladda batteriet när effekten avtar. Anvisningar för laddning av batteripaketet finns i bruksanvisningen till Metabo-laddaren. Gäller litiumjonbatterier med kapacitets- och signalindikering (12) (beroende på utförande): - Tryck på knappen (13), så ger LED-lamporna laddindikering. - Om en LED-lampa blinkar, så är batteriet nästan urladdat och kräver laddning igen. Ta av, sätta på batteriet Demontering: Tryck på knappen som lossar batteriet (10) och dra av batteriet (11) framåt. Montering: Skjut på batteriet (11) tills det snäpper fast. 6.3 Ställa in rotationsriktning, transportsäkring (startspärr) Använd bara rotationsriktningsväljaren (6) när motorn är avstängd! Vrid på rotationsriktningsväljaren (inställning av rotationsriktning, transportsäkring) (6). Se sidan 2: 5. Översikt 6. Användning
Sida: 3
SVENSKA sv 37 R = högergång inställd L = vänstergång inställd 0 = mellanläge: transportsäkring (startspärr) aktiverad 6.4 Välj växel 1. växeln (lågt varvtal, mycket stort moment, framför allt för skruvdragning) 2. växeln (högt varvtal, framför allt för borrning) 6.5 Ställa in begränsat vridmoment, skruvar, borr, slagborr. Maskiner med beteckning BS…: 1...20 = Ställ in vridmoment (med begränsat vridmoment) genom att vrida på hylsa (2) - även möjligt att ställa in mellanlägen. = Ställ in borren genom att vrida på hylsa (2) (max. vridmoment, utan begränsat vridmoment) Undvik att överbelasta motorn, se till så att spindeln inte nyper. Maskiner med beteckning SB…: = Ställ in skruvarna genom att vrida på hylsan (3) OCH vridmomentet (med begränsat vridmoment) genom att vrida på hylsa (4) - även möjligt att ställa in mellanlägen. = Ställ in borren genom att vrida på hylsa (3) (max. vridmoment, utan begränsat vridmoment) Undvik att överbelasta motorn, se till så att spindeln inte nyper. = Ställ in slagborren genom att vrida på hylsa (3) (max. vridmoment, utan begränsat vridmoment) Undvik att överbelasta motorn, se till så att spindeln inte nyper. 6.6 Byte av tillsatsverktyg Öppna chucken: Vrid chuckhylsan (1) medurs. Fixera tillsatsverktyget: Lossa chucken och tryck i verktyget så långt det går. Vrid chuckhylsan (1) medurs tills verktyget är fastspänt. Om verktygsskaftet är mjukt, så måste du eventuellt efterdra när du har borrat ett tag. 6.7 Slå PÅ/AV, ställa in varvtal Slå PÅ, varvtal: tryck på strömbrytaren (7). Du ändrar varvtalet genom att trycka in strömbrytaren. Stopp: Lossa strömbrytarspärren (7). 6.8 Chuck med Quick snabbväxlingssystem (för Powermaxx BS 12 Q) Demontering: Se sidan 2, bild A. Skjut låsringen framåt (a) och ta av chucken framifrån (b). Sätta på: skjut låsringen framåt och skjut på chucken ända in till anslaget på borrspindeln. 6.9 Skyddskåpa - chuck (för Powermaxx BS 12) Se sidan 2, bild B. När man arbetar utan chuck ska skyddskåpan (16) skruvas fast. Montera chuck: skruva av skyddskåpan (16). Skruva fast snabbchucken på spindelgängan och dra åt med U-nyckel (och skruva av på samma sätt vid behov). 6.10 Chuck (för Powermaxx SB 12) Se sidan 2, bild C. Skruva ur låsskruven. Observera vänstergänga! Lossa chucken genom att slå lätt med gummihammare på en inspänd sexkantsnyckel och skruva av. Skruva fast i omvänd ordning. Använd endast Metabo- eller CAS-batteripaket (Cordless Alliance System) och tillbehör i original. Se sid. 3, fig. D Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. A Snabbchuck. B Batterier med olika kapacitet. Köp bara batterier som har samma spänning som ditt eget elverktyg. C Vinkelskruvtillsats D Laddare E Bitsfäste med Quick snabbväxlingssystem F Bitssats Ett komplett tillbehörssortiment hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Reparation av elverktyg får endast utföras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras ska skickas till din Metabo-återförsäljare. För adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhändertagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Du får inte slänga batterier i hushållssoporna! Lämna tillbaka trasiga eller uttjänta batterier till Metabo-återförsäljaren! Släng aldrig batterier i vatten. Var rädd om miljön, släng inte uttjänta elverktyg och batterier bland hushållsso- porna. Följ nationella miljöföreskrifter om källsortering och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. 1 2 2 7. Tillbehör 8. Reparation 9. Miljöskydd
Sida: 4
SVENSKA sv 38 Ladda ur batteriet i elverktyget före återvinning. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Förklaringar till uppgifterna finns på sida 4. Med reservation för tekniska ändringar. U = spänning (max. spänning = 12 V, nominell spänning = 10,8 V) n0 = varvtal vid tomgång Skruvdragningsmoment: MA = lätt skruvdragning (trä) MB = hård skruvdragning (metall) MC = momentinställning (med vridmomentsbegränsning) Max. borrdiameter: D1 max= i stål D2 max= i mjukt trä D3 max= i murverk s = max. slagfrekvens m = vikt (med minsta batteriet) G = spindelgänga Mätvärdena är uppmätta enligt EN 62841. Tillåten omgivningstemperatur under drift: -20 °C till 50 °C (begränsad prestanda i temperaturer under 0 °C). Tillåten omgivningstemperatur vid lagring: 0 °C till 30 °C Likström I de tekniska specifikationerna ovan tas även hänsyn till toleranserna (motsvarande respektive gällande standard). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av elverktygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, elverktygets skick och hur verktygen används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalt vibrationsvärde (vektorsumma i tre riktningar) räknas fram enligt EN 62841: ah, ID = vibrationsemissionsvärde (slagborrning i betong) ah, D = vibrationsemissionsvärde (Metallborrning) ah, S = vibrationsemissionsvärde (skruvdrag- ning utan slaggenerator) Kh, ... = onoggrannhet (vibrationer) Typisk A-värderad bullernivå: LpA = Ljudtrycksnivå LWA = Ljudeffektnivå KpA, KWA= onoggrannhet (ljudnivå) När arbete utförs överskrids ljudnivån ibland med 80 dB(A). Använd hörselskydd! 10. Tekniska specifikationer

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo PowerMaxx BS 12 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo PowerMaxx BS 12. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo PowerMaxx BS 12 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo PowerMaxx BS 12

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo PowerMaxx BS 12 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Borrmaskiner
  • Modell/namn: PowerMaxx BS 12
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Grekisk, Ungerska, Kinesisk,