PowerMaxx ASE

Metabo PowerMaxx ASE manual

PowerMaxx ASE

Manual för Metabo PowerMaxx ASE på Holländsk. Denna PDF-handbok har 72 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 34 Originalbruksanvisning Vi intygar att vi tar ansvar för att: de sladdlösa tiger- sågarna med följande typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i alla gällande direktiv *2) och stan- darder *3). Medföljande teknisk dokumentation *4) - se sid. 3. Maskinen är avsedd för sågning i trä, metall, plast eller liknande material, såsom hårdgummi, glasfiber mm. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ gällande skadeförebyggande föreskrifter och medföljande säkerhetsanvisningar. Följ anvisningarna i textavsnitt med den här symbolen, så förebygger du person- skador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så minskar risken för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Att inte följa säkerhetsan- visningar och anvisningar kan leda till elstötar, brand och/eller svåra personskador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till att dokumentationen följer med elverktyget. Håll maskinen i de isolerade greppen om du jobbar med verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar. Kontakt med strömfö- rande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. När maskinen inte används måste startspärren (4) användas, för att undvika oavsiktlig inkopp- ling Ta ut batteriet ur maskinen innan du utför inställ- ningar, montering/demontering, underhåll eller rengöring. Se till att maskinen är avstängd när du sätter i batte- riet. Använd alltid skyddsglasögon, skyddshandskar och skyddsskor vid arbete med maskiner. Se till så att det inte går några el-, vatten- eller gasledningar där du ska jobba (använd t.ex. med metalldetektor). Vid sågning av vattenrör, se till att röret inte innehåller något vatten. Under längre arbetsperioder skall hörselskydd användas. Långvarig påverkan av buller kan orsaka hörselskador. Du får inte bearbeta material som avger hälsovåd- liga partiklar eller ångor (t.ex. asbestdamm). Försök aldrig såga i extremt små arbetsstycken. Se till att arbetsstycket är ordentligt fastspänt. Försök aldrig hålla fast arbetsstycket med handen eller foten. Använd endast skarpa och oskadade sågklingor. Använd aldrig spräckta eller deformerade sågklingor. Använd maskinen endast med monterade anslag. Vid sågning måste anslaget ligga ordentligt an mot arbetsstycket. Håll med båda händerna i maskinen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Se upp för det vassa sågbladet – skaderisk! Vidrör aldrig ett sågblad som är i rörelse! Spån och liknande får endast avlägsnas när maskinen är avstängd. Håll inte händerna under arbetsstycket vid bearbet- ningen. Klämrisk! Håll fingrarna borta från sågbladsinspän- ningen (2). LED-arbetsbelysning (2): Rikta aldrig optiska instru- ment rakt in i LED-strålen. Skydda batterierna mot fukt! Skydda batterierna mot brand! Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Öppna aldrig batterierna! Vidrör eller kortslut aldrig batteripolerna! Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikligt med vatten. Om du får batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! Ta ut batteriet ur maskinen om maskinen är defekt Minska belastning genom damm: VARNING - Vissa typer av damm som genereras vid sandpappersslipning, slipning, borrning och andra arbeten innehåller kemikalier som kan orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsstörningar. Till dessa kemikalier hör bland annat följande: - Bly av blyhaltig färg. - Mineraliskt damm i murstenar, cement och andra murmaterial. - Arsenik och krom i kemiskt behandlat trä. Den risk som du utsätts för beror på hur ofta du genomför denna typ av arbeten. För att minska 1. CE-överensstämmelseintyg 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 35 belastningen genom dessa kemikalier: Arbeta i ett ordentligt ventilerat område och använd godkänd skyddsutrustning, t.ex. dammask som utvecklats speciellt för filtrering av mikroskopiska partiklar. Detta gäller även för damm från andra material, t.ex. vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metaller, asbest. Andra sjukdomar är t.ex. allergiska reaktioner och andningsbesvär. Låt inte damm hamna i din kropp. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. Till speciella arbetsuppgifter ska man använda lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm, - använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare, - sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Transport av litiumjonbatterier: Frakt av litiumjonbatterier klassas som farligt gods (UN 3480 och UN 3481). Fraktdokumenten för litiumjonbatterier ska uppfylla gällande föreskrifter. Kontakta eventuellt transportföretaget. Det finns certifierat förpackningsmaterial att få hos Metabo. Skicka endast batterier om kåpan är oskadd och det inte sipprar ut någon vätska. Ta ut batteriet ur maskinen för att skicka det. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Se sid. 2. 1 Sågbladsinspänning för sågblad till tigersåg och sticksåg 2 LED-arbetsbelysning 3 Främre handtag 4 Startspärr: Oavsiktlig inkoppling undviks genom att strömbrytaren (10) låses. 5 Bakre handtag 6 Knapp för att lossa batteriet 7 Batteri * 8 Laddindikeringsknapp * 9 Ladd- och signalindikering * 10 Strömbrytare 11 Kapacitetsindikator för kontroll av batteriets laddningsstatus 12 Knapp för inställning av anslag 13 Anslag 14 Sågblad * * Beroende på utförande/ingår inte 6.1 Flerfunktionsövervakad maskin Om maskinen stänger av sig själv har själv- skyddsläget aktiverats. Orsak och åtgärd: 1. Batteriet är nästan tomt (elektroniken skyddar batteriet mot djupurladdning). Batteriet är nästan tomt; ladda det! 2. Lång, kontinuerlig överbelastning av maskinen får termoskyddet att lösa ut. Låt maskin eller batteri svalna. Obs! Maskinen kyls av snabbare om du kör den obelastad. 3. Maskinen slår av vid för hög strömstyrka (t.ex. om den nyper länge). Stäng av maskinen med strömbrytaren (10). Därefter kan du jobba som vanligt igen. Försök undvika att maskinen nyper. 6.2 Batteri Ladda batteriet (7) före användning. Ladda batteriet när effekten avtar. Optimal förvaringstemperatur ligger mellan 10°C och 30°C. Litiumjonbatterier ”Li-Power, LiHD” har ladd- och signalindikering (9): - Tryck på knappen (8), så ger LED-lamporna laddindikering. - Om en LED-lampa blinkar, så är batteriet nästan urladdat och kräver laddning igen. 6.3 Ta av, sätta på batteriet Ta ur: Tryck på batterifrigöraren (6) och ta ur (7) batteriet. Sätta i: Skjut in batteriet (7) tills det fäster på plats. 6.4 Montera och demontera sågblad Innan arbete utförs på maskinen: Ta ur batte- riet. Rör aldrig sågbladet direkt efter användning eftersom det kan vara mycket varmt. Risk för brännskador! Normalt ska tigersågblad användas. 1 Vrid spännhylsan (1) i pilens riktning och håll fast. 2 Skjut in sågbladet (14) ända in till anslaget, eller dra ut det. 3 Släpp spännylsan (1) (spännhylsan återgår till utgångsläget). 4 Kontrollera att sågbladet sitter ordentligt fast. Att tänka på vid användning av tigersågblad: Du kan sätta i tigersågblad eller sticksågblad. Normalt ska tigersågblad användas. När du sätter i sticksåg- 5. Översikt 6. Användning
Sida: 3
SVENSKA sv 36 blad bör du tänka på att föra in sågbladet lodrätt ända in till anslaget. Vrid långsamt spännhylsan (1) tillbaka till utgångsläget, och se samtidigt till att sågbladet hakar i fördjupning. Obs! Om sågbladet gång bryts av och det inte går att få ut resten från inspänningen för hand, gör så här: Vrid spännhylsan (1) i pilens riktning och håll fast. Tag spetsen på ett sågblad, haka fast det i den avbrutna delen och drag ut. Här passar det bäst med ett fintandat sågblad för metall. 6.5 Inställning av anslaget Genom förskjutning av anslaget (13) kan sågdjupet begränsas (t ex vid sågning i en vägg). Justera placeringen av anslaget (13) då och då, så att sågbladet slits jämnt. 1 Tryck på (12)-knappen och skjut anslaget (13) i önskad riktning. 2 Lossa (12)-knappen, flytta anslaget tills det hakar i. Kontrollera att anslaget (13) sitter ordentligt fast. 7.1 Start och stopp, slaghastighet Startspärr (4): Spärrar strömbrytaren (10). Låser upp strömbrytaren (10). Slå PÅ, varvtal: Tryck på strömbrytaren (10). Du ändrar slaghastigheten genom att trycka in ström- brytaren. Slå AV: Lossa strömbrytaren (10). 7.2 Arbetsanvisningar Sågning: Använd ett sågblad som är anpassat för det mate- rial som skall sågas. Håll maskinen så att anslaget (13) trycks mot arbetsstycket. Starta inte maskinen förrän sågbladet ligger an mot arbetsstycket. Rörligt sågblad får inte komma i kontakt med andra föremål eller med marken (risk för kast, sågbladet kan gå av!) Anpassa slaghastigheten till materialet som sågas. Undvik onödigt hårt tryck på sågbladet (särskilt vid långa sågblad). Om sågbladet kläms fast måste maskinen omedel- bart stängas av. Vidga sågspalten något med lämp- ligt verktyg och drag ut maskinen. Stoppa maskinen när sågsnittet är färdigt. Vänta tills maskinen stannar och dra först då ut den ur sågsnittet, och lägg den åt sidan (Risk för kast!). Lås maskinen med hjälp av startspärren (4) för att undvika oavsiktlig inkoppling Doppsnitt: Doppsnitt får bara utföras i mjuka material som trä och plast. Använd endast korta sågblad. Håll med båda händerna i maskinens handtag, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Se bild B på sidan 3: Håll maskinen så att kanten på anslaget (13) trycks mot arbetsstycket. Sågbladet skall inte gå emot arbetsstycket. Starta maskinen. Använd anslagets kant som vridpunkt och räta lång- samt upp maskinen så att sågbladet skär in i arbets- stycket. Blås regelbundet maskinens bakre motorventilöpp- ningar rena med hjälp av tryckluft. Regelbunden rengöring: Tryck på (12)-knappen och avlägsna anslaget (13). Håll enheten, utan sågblad, vänd lodrätt nedåt och knacka lätt med handen mot maskinen. Ansamlat damm trillar ut. Får ej smörjas med olja eller fett. Använd endast original-Metabo-batterier och Metabo-tillbehör. Se sid. 4. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. A C) Omfattande sortiment av sågblad för olika material och användningstillfällen B Laddare C Batterier D Kylsmörjstift för kylning av sågbladet vid metall- sågning. Ett komplett tillbehörssortiment hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Endast behörig elektriker får reparera elverktyg! Ett Metabo-elverktyg som kräver reparation ska skickas till Metabo-återförsäljaren. Adresser, se www.metabo.com. Du hittar reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhänderta- gande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Batterier får aldrig avyttras med hushållssoporna! Lämna tillbaka trasiga eller uttjänta batterier till Metabo-återförsäljaren! Batterier får aldrig kastas i vatten. 7. Användning 8. Underhåll 9. Tillbehör 10. Reparationer 11. Miljöskydd
Sida: 4
SVENSKA sv 37 Gäller endast EU-länder: släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elek- tronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Ladda ur batteriet i elverktyget före återvinning. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Förklaring till uppgifterna på sid. 3. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i enlighet med teknisk utveckling. U =Batterispänning n0 =Obelastad sågfrekvens s =Slaglängd m =Vikt (med minsta batteriet) Mätvärden uppmätta enligt EN 60745. Likström Angivna tekniska data ligger inom toleranserna (enligt respektive gällande standard). Emissionsvärden Värdena gör att det går att uppskatta verkty- gets emissioner och jämföra med andra elverktyg. Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och peri- oder med lägre belastning. Använd uppskattade värden för att ta fram skyddsåtgärder för använ- daren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalvärde vibrationer (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: ah, B =Vibrationsemissionsvärde (såga spånskiva, 38 mm) ah, WB =Vibrationsemissionsvärde (träsågning, 100x100 mm) Kh, ... =Osäkerhet (vibrationer) Normal, A-viktad ljudnivå: LpA =Ljudtrycksnivå LWA =Ljudeffektnivå KpA, KWA= Osäkerhet Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd! 12. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo PowerMaxx ASE men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo PowerMaxx ASE. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo PowerMaxx ASE så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo PowerMaxx ASE

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo PowerMaxx ASE nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Sågar
  • Modell/namn: PowerMaxx ASE
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Indonesisk, Ukrainare, Slovenska