Metabo P 5500 M manual

Manual för Metabo P 5500 M på Holländsk. Denna PDF-handbok har 50 sidor.

Sida: 1
115 167 6185 / 1910 - 3.0 SLO Originalbetriebsanleitung. . . . . . . . . . . . . . 3 Original operating instructions . . . . . . . . . . 8 Instructions d’utilisation originales . . . . . . 13 Origineel gebruikaanwijzing. . . . . . . . . . . 19 Manual de instrucciones original . . . . . . . 24 Original brugsvejledning . . . . . . . . . . . . . 30 Original bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . 35 Izvirna navodila za uporabo. . . . . . . . . . . 40 Alkuperäiskäyttöohje . . . . . . . . . . . . . . . . 45 P0013_30IVZ.fm P 5500 M
Sida: 2
35 SVENSKA 1. Maskinens uppbyggnad 1 2 3 5 4 7 6 1 Tryckanslutning 2 Vattenskruv 3 Suganslutning A Varning!  Använd sugfilter om matar- vätskan är smutsig (se "tillbehör“). 3 Obs!  För att vattnet inte skall rinna ut när pumpen är avstängd rekommenderas en backventil. 4 Vattenskruv 5 Pump 6 Strömbrytare 7 Nätkabel med stickkontakt Bruksanvisning SVENSKA
Sida: 3
36 SVENSKA 1. Maskinens uppbyggnad ...........35 2. Läs detta först! ..........................36 3. Användningsområde och  matarmedium.............................36 4. Säkerhet.....................................36 4.1 Använd maskinen enligt  anvisningarna..............................36 4.2 Allmänna  säkerhetsanvisningar ..................36 5. Innan pumpen tas i drift ...........37 5.1 Uppställning ................................37 5.2 Anslutning av sugledningen ........37 5.3 Anslutning av tryckledningen ......37 5.4 Nätanslutning ..............................37 5.5 Påfyllning av pumpen och  uppsugning..................................37 6. Drift.............................................37 6.1 Igångsättning...............................37 6.2 Pumpkarakteristik........................38 7. Reparation och underhåll.........38 7.1 Regelbundet underhåll................38 7.2 Vid fara för frost...........................38 7.3 Demontera pumpen för  förvaring ......................................38 8. Felsökningsschema..................38 8.1 Felsökning...................................38 9. Reparation .................................38 10. Miljöskydd..................................38 11. Tillbehör ................................38/50 12. Tekniska data ............................39  Läs detta innan kompressorn tas i drift första gången. Observera sär- skilt våra säkerhetsföreskrifter.  Om bruksanvisningen ej beaktas upphör alla garantianspråk och till- verkaren ansvarar ej för de skador som då kan uppstå.  Om pumpen har skadats under transporten skall leverantören ome- delbart underrättas. Använd under inga som helst omständigheter en skadad pump.  Ta hand om förpackningen på miljö- vänligt sätt. Lämna den t ex till mot- svarande inlämningsställe/miljösta- tion.  Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe så att du alltid har den till hands när den behöv.  Se till att bruksanvisningen medföl- jer pumpen om du säljer den eller lånar ut den. Denna apparat är avsedd att användas för att pumpa vatten inomhus eller i träd- gården,  för bevattning,  som brunns-, regn- och bruksvatten- pump,  för att tömma swimmingpooler, dammar och vattenbehållare. Matarmediet maximalt tillåtna tempera- tur är 35 °C. 4.1 Använd maskinen enligt anvisningarna Pumpen får ej användas för att pumpa dricksvatten eller livsmedel. Explosiva, brandfarliga, aggressiva eller hälsovådliga ämnen får ej pumpas. Pumpen är inte avsedd för industriellt bruk. Det är inte tillåtet att ändar pumpen eller använda delar som inte testats eller god- känts av tillverkaren. Det är förbjudet att använda pumpen på fel sätt på grund av de oförutsebara ska- dor som då kan uppkomma. 4.2 Allmänna säkerhets- anvisningar Barn och ungdomar som inte är förtrog- na med bruksanvisningen får inte använ- da pumpen. När pumpen används i swimmingpooler och trädgårdsdammar och i motsva- rande skyddsområden skall bestämmel- serna enligt DIN VDE 0100 -702, -738 följas. När den används för att pumpa dricks- vatten skall i lag gällande vatten- och avloppsföreskrifter följas samt bestäm- melserna enligt DIN 1988. Följande risker föreligger i huvudsak vid användning av sänkbara pumpar – dessa risker kan inte heller alltid elimine- ras helt med säkerhetsanordningar: A  Fara på grund av miljöfaktorer! Undvik att utsätta pumpen för regn. Använd den inte heller i våtutrymmen. Rikta inte vattenstrålen direkt mot pum- pen eller andra elektriska delar. Livsfara på grund av elektricitet! Använd inte pumpen i utrymmen där det föreligger explosionsfara, ej heller i när- heten av brännbara ämnen eller gaser. A  Fara genom hett vatten! Om tryckbrytarens avstängningstryck inte nås på grund av dåliga tryckförhål- landen eller en defekt tryckbrytare kan vattnet inne i apparaten värmas upp genom den interna cirkulationen. Det kan leda till skador och otättheter på apparaten och anslutningsledningarna. Där kan hett vatten släppas ut. Skåll- ningsrisk!  Apparaten får köras max 5 minuter mot en stängd tryckledning.  Skilj apparaten från el-nätet och låt den svalna. Innan anläggningen tas i drift igen skall dess felfria funktion kontrolleras av fackpersonal. B  Fara för elektricitet! Vid installations- och underhållsarbeten får pumpen inte vara ansluten till elnätet. Ta inte i stickkontakten med blöta hän- der. Håll alltid i kontakten, aldrig i kabeln, när du drar ur kontakten. Undvik att böja, klämma, rycka i eller köra över nätkabeln och förlängningska- beln. Skydda den mot vassa kanter, olja och värme. A Fara på grund av fel på pum- pen! Kontrollera allt innan du använder pum- pen att den inte uppvisar några skador. Kontrollera särskilt nätkabeln, stickkon- takten och elektriska delar. Livsfara på grund av elektricitet! Om det är fel på pumpen får den inte användas igen förrän den reparerats av en fackman. Reparera aldrig pumpen själv! Repara- tioner på pumpar får endast utföras av fackman. A OBS! För att undvika vattenskador som t.ex. översvämmade utrymmen förorsakade genom apparatstörnin- gar eller apparatfel  Planera lämpliga säkerhetsåtgärder t.ex.:  Larmanordning eller  uppsamlingskärl med övervak- ning Leverantören tar in get ansvar för even- tuella skador som förorsakas av att  apparaten inte användas på avsedd sätt.  apparaten överbelastades genom permanent drift.  apparaten användes eller förva- rades utan frostskydd.  egenmäktiga förändringar utfördes på apparaten. Reparationer på el- apparater får bara utföras av behöri- ga elektriker!  reservdelar användes som inte är kontrollerade och godkända avleve- rantören. Innehållsförteckning 2. Läs detta först! 3. Användningsområde och matarmedium 4. Säkerhet
Sida: 4
37 SVENSKA  olämpligt isoleringsmaterial (arma- turer, anslutningsledningar osv.) användes. Lämplig isoleringsmaterial:  tryckbeständig (minst 10 bar)  värmebeständig (minst 100 °C) Du kan själv montera och ansluta pum- pen.  I tveksamma fall bör du vända dig till den affär där du köpt pumpen eller fråga en elektriker. 5.1 Uppställning  Pumpen skall placeras på ett våg- rätt, jämnt underlag som klarar pum- pens vikt när den är fylld med vat- ten.  För att undvika vibrationer bör pum- pen inte skruvas fast för hårt, utan placeras på ett elastiskt underlag.  Installationsplatsenen skall ha full- god ventilation och vara skyddad mot väder och vind.  När pumpen används för träd- gårdsdammar och swimmingpoo- ler måste den placeras så att den är skyddad mot översvämning och inte kan falla ner i vattnet. Observera även lagenliga bestämmelser och krav. 5.2 Anslutning av sugled- ningen 3 Obs!  För att kunna ansluta pumpen behövs eventuellt extra tillbehör (se "till- behör“). A Varning!  Sugledningen skall monteras så att den inte utövar någon meka- nisk kraft eller spänning på pumpen. A Varning!  Använd alltid sugfilter om matarvätskan är smutsig för att skydda pumpen mot sand och smuts. 3 Obs!  För att vattnet inte skall rinna ut när pumpen är avstängd rekommende- ras en backventil.  Alla skruvkopplingar skall tätas med gängtätningsband. Läckage gör att det sugs upp luft så att vattnet sugs upp sämre eller inte alls.  Sugledningen skall ha minst 1" (25 mm) inre diameter och skall vara knäck- och vakuumfast.  Sugledningen skall helst vara så kort som möjligt, eftersom pumpef- fekten avtar ju längre ledningen är.  Sugledningen skall alltid stiga upp mot pumpen för att undvika luft i led- ningen.  Se till att vattnet rinner till ordentligt och att sugledningen alltid står i vatt- net. 5.3 Anslutning av tryckled- ningen 3 Obs!  För att kunna ansluta pumpen behövs eventuellt extra tillbehör (se "till- behör“). A Varning!  Tryckledningen skall monte- ras så att den inte utövar någon mekanisk kraft eller spänning på pumpen.  Alla skruvkopplingar skall tätas med gängtätningsband för att förhindra vattenläckage.  Alla delar till tryckledningen skall vara trycksäkra.  Alla delar till tryckledningen skall monteras på fackmannamässigt sätt. A Fara!  Om delarna inte är trycksäkra och monteras på fel sätt kan tryckled- ningen spricka under driften. Du kan skada dig på vätska som strömmar ut under högt tryck! 5.4 Nätanslutning B Fara för elektricitet!  Använd inte pumpen i våtut- rymmen eller under följande förhål- landen:  Pumpen för endast anslutas till ett jordat eluttag, som installe- rats, jordats och godkänts av behörig elektriker.  Nätspänningen och avsäkringen skall motsvara uppgifterna i tek- niska data.  När pumpen används i swim- mingppooler, trädgårdsdammar och på liknande ställen måste den anslutas till en jordfelsbry- tare (jordfelsbrytare, 30 mA) (DIN VDE 0100 -702, -738).  Detta rekommenderas även all- mänt som personligt skydd.  När pumpen används utomhus skall de elektriska kopplingarna vara stänkvattenskyddade och får inte ligga i vattnet.  Förlängningskablar skall ha till- räcklig stor ledararea (se "Tek- niska data“). Kabeltrummorna skall vara fullständigt avrullade. 5.5 Påfyllning av pumpen och uppsugning A Varning!  Varje gång pumpen ansluts på nytt samt vid vattenförlust eller om den suger luft måste den fyllas med vatten. Om du startar pumpen utan att fylla den med vatten kan den förstö- ras! 3 Obs!  Sugledningen behöver inte fyl- las, eftersom pumpen är självsugande. Det kan dröja en stund innan trycket har byggts upp beroende på ledningens längd och ledningsdiametern. 1. Skruva ur vattenskruven tillsam- mans med tätningen. 2. Fyll på rent vatten långsamt tills pumpen är fylld. 3. Om du vill ha kortare sugtid kan du även fylla sugledningen. 4. Skruva fast vattenskruven med tät- ningen igen. 5. Öppna tryckledningen (öppna vat- tenkranen eller vattenmunstycket) så att luften kan försvinna medan pumpen suger. 6. Starta pumpen (se "Igångsättning“). 7. Stäng av pumpen när vattnet rinner ut i en jämn ström. Pumpen och sugledningen skall vara anslutna och fyllda med vatten (se "Före igångsättning“). A Varning!  Pumpen får inte torrköras. Det måste alltid finnas tillräckligt med matarmedium (vatten).  Om motorn inte startar, om det inte byggs upp något tryck i pumpen eller om liknande situationer inträffar måste du stänga av pumpen – och försöka reparera felet (se "Problem och felsökning“).  Om pumpen blockeras av främman- de föremål eller om motorn är över- hettad stängs motorn av via en skyddskoppling. 6.1 Igångsättning 3 Obs!  Pumpen arbetar så länge som strömbrytaren är på. 1. Anslut nätkontakten. 2. Starta pumpen med strömbrytaren. 3. Öppna tryckledningen (öppna vat- tenkranen eller vattenmunstycket). 4. Kontrollera att det riner ut vatten! 5. Innan pumpen tas i drift 6. Drift
Sida: 5
38 SVENSKA A Varning!  Låt pumpen gå högst 10 minuter med sluten tryckledning, annars kan vattnet bli för varmt i pum- pen och orsaka skador. 6.2 Pumpkarakteristik Pumpkaraktäristiken visar vilken matar- mängd som kan uppnås i förhållande till matarhöjden. Pumpkarakteristik vid 0,5 m sughöjd och 1" sugslang – för modell: P 5500 M A Fara!  Innan du börjar arbeta på kom- pressorn:  Stänga av pumpen.  Dra ur kontakten.  Kontrollera att pumpen och anslutna tillbehör är utan tryck. Övriga underhålls- och reparationsar- beten, än de som beskrivna här, får endast utföras av fackman. 7.1 Regelbundet underhåll  Kontrollera alltid innan du använder pumpen att den inte uppvisar några skador. Kontrollera särskilt tillbehör, elektriska och tryckförande delar.  Kontrollera att sug- och tryckled- ningarna är täta.  Om pumpkapaciteten avtar skall sugfiltret och filterinsatsen (i före- kommande fall) rengöras eller vid behov bytas. 7.2 Vid fara för frost A Varning!  Frost förstör pumpen och dess tillbehör eftersom de alltid är fyllda med vatten.  Vid föra för frost skall pump och till- behör demonteras och skyddas mot frost (se följande avsnitt). 7.3 Demontera pumpen för förvaring 1. Stäng av pumpen och dra ur stick- kontakten. 2. Öppna tryckledningen (öppna vat- tenkranen eller vattenmunstycket) och låt allt vattnet rinna ut. 3. Töm pumpen helt genom att skruva ur avtappningsskruven för vattnet längst ner på pumpen. 4. Demontera sug- och tryckledningen från pumpen. 5. Förvara pumpen frostfritt (min. 5 °C). A Fara!  Innan du börjar arbeta på kom- pressorn:  Stänga av pumpen.  Dra ur kontakten.  Kontrollera att pumpen och anslutna tillbehör är utan tryck. 8.1 Felsökning Pumpen pumpar inte:  Ingen nätspänning.  Kontrollera kabel, stickkontakt, uttag och säkring.  För låg nätspänning.  Förlängningskablar skall ha till- räcklig stor ledararea (se "Tek- niska data“).  Motorn är överhettad, motorskyddet har löst ut.  När pumpen har svalnat startar den av sig själv igen.  Sör för fullgod ventilation, se till att luftspringorna inte blockeras.  Observera maximal inloppstem- peratur.  Motor brummar men startar inte.  Stäng av motorn och stick in en skruvmejsel el.likn. genom venti- lationsspringorna på motorn och rotera fläkthjulet.  Pumpen igensatt eller defekt.  Ta isär pumpen och rengör den.  Rengör diffusorn, byt den om så behövs.  Rengör fläkthjulet, byt det om så behövs. Pumpen suger inte riktigt eller väs- nas:  Vattenbrist.  Kontrollera att det finns tillräckligt med vatten.  Sugledningen är inte tät.  Täta sugledningen, dra åt skruv- kopplingen.  För hög sughöjd.  Observera maximal sughöjd.  Montera en backventil, fylll sug- ledningen med vatten.  Igensatt sugfilter (tillbehör).  Rengör filtret, byt det om så behövs.  Backventilen (tillbehör) 'r blockerad.  Rengör filtret, byt det om så behövs.  Det rinner ut vatten mellan motorn och pumpen, glidringstätningen är inte tät.  Bit glidringstätning.  Pumpen igensatt eller defekt.  Se ovan. För lågt tryck:  Sugledningen är inte tät eller för hög sughöjd.  Se ovan.  Pumpen igensatt eller defekt.  Se ovan. A Fara!  Reparationer på elektriska apparater får endast utföras av behö- rig elektriker! Elektriska apparater som behöver repa- reras kan skickas in till vår servicefilial i Sverige Adressen står på reservedelslis- tan. Beskriv de fel som har konstaterats när verktyget skickas in för reparation. Åtgärder före frakt:  Töm pumpen helt (se "Demontering och förvaring“).  Använd helst originalkartongen när du skickar in pumpen för reparation. Förpackningsmaterialet till pumpen är till 100 % återvinningsbart. Kasserade apparater och tillbehör inne- håller stora mängder värdefulla material och plaster som också kan användas i återvinningssyfte. Denna bruksanvisning är tryckt på pap- per som blekts utan klor. Följande tillbehör finns att köpa i fack- handeln. 3 Obs!  Bilder och ordernummer återfinns längst bak i bruksanvisningen. A Anslutningssats,  komplett inkl. dubbelnippel, back- ventil, kort filter, tvättbar filterinsats, spiralslang 1 m komplett, gängtät- ningsband. B Hydromat HM 1,  för automatisk start vid vattentöm- ning och avstängning när den inte 7. Reparation och underhåll 8. Felsökningsschema 9. Reparation 10. Miljöskydd 11. Tillbehör
Sida: 6
39 SVENSKA behövs, förhinrar att torrkörning av pumpen. C Hydrostop,  för automatisk avstängning vid vat- tenbrist, förhinrar att torrkörning av pumpen. D Strömbryttare för torrkörning,  med 10 m kabel, förhindrar att pum- pen torrkörs när vattnet sugs upp från behållare, swimmingpooler etc. E Spiralslang 1" 1) 1 m, komplett, med snabbkopp- ling på båda sidor; 2) 4 m, komplett med snabbkopp- ling och sugkorg med fotventil; 3) 7 m, komplett med snabbkopp- ling och sugkorg med fotventil; F Filter, anslutning 1", kort,  komplett med tvättbar filterinsats av plast. G Filterinsats för engångsbruk, kort,  för mekanisk förfiltrering av sand. H Filterinsats tvättbar, kort,  för mekanisk förfiltrering av sand, återanvändbar. I Filterinsats kol, kort,  fylld med aktivt kol, för klorhaltigt vatten, motverkar lukt eller miss- färgninga. J Filterinsats poly, kort,  fylld med polyfosfat, för kalkhaltigt vatten i varmvattensberedare. K Rörnippel 150 mm, på båda sidor 1" YG, förzinkad, mellan pump och sugfilter. L Dubbelnippel, på båda sidor 1" YG. M Backventil 1" IG, förhindrar att vatt- net riner tillbaka och att pumpen torrkörs. N Gängtätningsband, rulle 12 m. (YG=yttergänga, IG=innergänga) 12. Tekniska data P 5500 M Nätspänning V 230  1 Frekvens Hz 50 Märkeffekt W 1500 Märkström A 6,7 Avsäkring min. (trög eller L-automat) A 10 Driftkondensator F 20 Märkvarvtal min-1 2800 Max. pumpkapacitet l/h 5500 Max. pumphöjd m 55 Max. pumptryck bar 5,5 Max. sughöjd m 9 Max. inloppstemperatur °C 50 Omgivningstemperatur °C 5 … 40 Kapslingsklass IP 44 Kapslingsklass I Isolationsklass F Material Pumphus Pumpaxel Pumphjul Rostfritt stål Rostfritt stål Noryl – 5x Anslutningar (innergänga) Suganslutning Tryckanslutning 1" 1" Mått (utan anslutningar) Längd Bredd Höjd mm mm mm 480 245 300 Vikter Vikt tom Vikt med vatten kg kg 12,3 14,3 Bullervärden (vid max. tryck) Ljudeffektsnivå LWAm Ljudtrycksnivå LWAd dB (A) dB (A) 75 78 Maximal längd för förlängningskabel med 3 x 1,0 mm2 ledararea med 3 x 1,5 mm2 ledararea m m 30 50

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo P 5500 M men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo P 5500 M. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo P 5500 M så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo P 5500 M

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo P 5500 M nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Pumpar
  • Modell/namn: P 5500 M
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Engelsk, Danska, Norska, Franska, Spanska, Svenska, Holländsk, Tyska, Finska, Slovenska