P 3300 G

Metabo P 3300 G manual

P 3300 G

Manual för Metabo P 3300 G på Holländsk. Denna PDF-handbok har 60 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 31 Originalbruksanvisning Vi försäkrar och tar ansvar för att: De här pumparna/dricksvattenverken/ dricksvattenautomaterna som identifieras med typ och serienummer *1) uppfyller alla gällande bestämmelser i riktlinjerna *2) och standarderna *3). Teknisk dokumentation *4) – se sidan 3. Maskinen är avsedd för matning av rent vatten i och runt huset för konstbevattning och bevattning, som brunns-, regnvatten- och cirkulationspump, för tömning av pooler, trädgårdsdammar och vattentunnor. Pumpen är inte avsedd för - permanent drift - industriell eller kommersiell användning Pumpen lämpar sig inte för pumpning av - dricksvatten - livsmedel - saltvatten - explosiva, brännbara, aggressiva eller hälsofarliga ämnen (t.ex. kemikalier) - vätskor med en temperatur över 35 °C - sandhaltigt vatten och slipande vätskor Pumpen lämpar sig inte för tryckförstärkning: om pumpen måste anslutas till en redan trycksatt ledning, måste en lämplig tryckbegränsare förkopplas. Systemets maxtryck får aldrig överstiga pumpens specificerade maxtryck. Beakta dessutom att ingångstrycket läggs till pumpens frånslagstryck! Maskinen är inte avsedd för användning av personer (även barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller som saknar erfarenhet och/eller kunskaper. Du får inte göra egna ändringar på maskinen eller använda delar som inte är utprovade och godkända av tillverkaren. All annan användning räknas som ej avsedd användning; det kan leda till allvarliga skador! Användaren ansvarar själv för skador som orsakas av felaktig användning. Allmänna föreskrifter om förhindrande av olycksfall samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på maskinen! VARNING – Läs igenom bruksanvisningen för att minska risken för skador. VARNING! Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsanvisningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/ eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till att dokumentationen följer med pumpen. Information kännetecknas på följande sätt i bruksanvisningen: Fara! Varning för personskador eller skador på miljön. Risk för elstöt! Varning för personskador pga. elektricitet. Observera! Varning för materialskada. Barn och ungdomar samt personer som inte läst och förstått bruksanvisningen ska heller inte använda maskinen. Håll barn under uppsikt och se till att de inte kan leka med maskinen. Följ bestämmelserna enligt DIN VDE 0100 -702, -738 vid användning i pooler och trädgårdsdammar och resp. skyddsområde. Maskinen kräver matning via jordfelsbrytare (RCD) med uppmätt felström som inte överstiger 30 mA. Använd inte maskinen när det finns personer i vattnet. Följ lagens VA-föreskrifter samt bestämmelserna enligt DIN VDE 1988 vid användning som hushållsvattenmatning. Följande restrisker finns vid användning av pumpar och tryckkärl (beroende på utrustning) – de går inte att helt utesluta ens med säkerhetsåtgärder. 4.1 Fara vid yttre påverkan! Exponera inte maskinen för regn. Använd den inte heller i våta eller fuktiga utrymmen. Använd inte maskinen i explosionsfarliga områden eller i närheten av brandfarliga vätskor eller gaser! 4.2 Fara genom hett vatten! Fara! Montera en backventil på suganslutningen (8), så att vattnet inte kan rinna tillbaka till sugledningen. Det kan minska följande risk: Hett vatten kan ge skador och läckor på maskin och anslutningsledningar så att det tränga ut hett vatten. Skållningsrisk! Maskiner med beteckningen HWW...: Om tryckbrytarens avstängningstryck inte uppnås på grund av dåliga tryckförhållanden eller en defekt tryckbrytare kan vattnet inne i maskinen värmas upp genom den interna cirkulationen. Maskiner med beteckningen P...: Maskinen får köras max 5 minuter mot en stängd tryckledning. Vattnet inuti i maskinen går varmt av cirkulationen. Gör maskinen strömlös vid fel och låt den svalna. Innan anläggningen tas i drift igen skall dess felfria funktion kontrolleras av fackpersonal. 4.3 Fara pga. elektricitet! Rikta inte vattenstrålen direkt mot maskinen eller andra elkomponenter! Livsfara vid elektrisk stöt! Maskinen får inte vara elansluten vid installation och underhåll. Ta inte i stickkontakten med våta händer! Dra alltid ut nätkontakten genom att hålla i kontakten och inte i kabeln. Nätkabel och förlängningskabel får inte böjas, krossas, dras i eller köras över; skydda från vassa kanter, olja och värme. 4.4 Fara på grund av brister eller fel på maskinen! Kontrollera om det finns några skador på maskinens sladd, kontakt och elkomponenter före varje användning. Livsfara vid elektrisk stöt! Använd inte maskinen förrän den blivit reparerad av behörig elektriker. Reparera inte maskinen på egen hand! Det är bara behörig servicetekniker som får reparera pumpar och tryckkärl (beroende på utförande). Observera! Gör följande, så undviker du vattenskador vid fel eller brister på maskinen som t.ex. översvämmade rum: - Planera in lämpliga säkerhetsåtgärder, t.ex. Larmanordning eller uppsamlingsfat med övervakning Leverantören tar inget ansvar för eventuella skador som förorsakas av att - maskinen inte användes på avsett sätt. - maskinen överbelastades genom permanent drift. - maskinen användes eller förvarades utan frostskydd. - egenmäktiga förändringar utfördes på maskinen. Reparationer på elmaskiner får bara utföras av behöriga elektriker! - Reservdelar användes som inte är kontrollerade och godkända av leverantören. - olämpligt isoleringsmaterial (armaturer, anslutningsledningar osv.) användes. Lämplig isoleringsmaterial: - tryckbeständig (minst 10 bar) 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Använd maskinen enligt anvisningarna 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 32 - värmebeständig (minst 100 °C) Använder du universalskruvkopplingar (bajonettfattning), använd bara utföranden med extra låsring som ger säker tätning. Se sidan 2. Bilderna utgör exempel för alla maskiner. 1 Strömbrytare för start/stopp * 2 Pump 3 Tryckkärl * 4 Förtrycksventil * 5 Tappskruv 6 Tryckvakt * 7 Manometer (vattentryck) * 8 Suganslutning 9 Vattenpåfyllningsskruv 10 Tryckanslutning 11 Tryckbrytare - inställning av till- och frånslagstrycket * 12 Tryckbrytare - inställning av differenstrycket * * beroende på utförande 6.1 Uppställning Maskinen måste ställas upp vågrätt på en torr (luftfuktighet max. 80 %) och ordentligt ventilerad plats som är skyddad mot väderpåverkan. Maskinen måste stå säkert, jämnt och stabilt även när den är helt fyllt med vatten. Ventilationsöppningarna får inte täckas över eller suga in smuts. Avståndet till väggar och andra föremål ska vara minst 5 cm. Frostskydd, se kapitel 8.2. Skruva inte fast maskinen, ställ den på elastiskt underlag så slipper du vibrationer. Användning vid trädgårdsdamm eller pool kräver översvämningssäker uppställning och säkring så att maskinen inte kan falla i. Följ eventuella ytterligare lagkrav. 6.2 Ansluta sugledningen Observera! Sugledningen ska vara monterad så att den inte påverkar pumpen mekaniskt. Observera! Använd sugfilter som skyddar pumpen mot sand och smuts. Observera! Montera en backventil, så att vattnet inte rinner ur när pumpen är av. Vi rekommenderar att du monterar backventiler på sugslangsöppningen och pumpens suganslutning (8). Beroende på modellen kan det redan finnas en inbyggd (se kapitel 13. Tekniska data). Täta alla skruvförband med gängtätning (ca 10–15 rullningar i gängriktningen). Läckor drar tjuvluft och minskar eller förhindrar vattenuppsugning. Sugledningen ska ha minst 1" (25 mm) innerdiameter; den ska tåla veck och vakuum. Sugledningen ska vara så kort som möjligt eftersom pumpkapaciteten avtar med tilltagande ledningslängd. Sugledningen ska stiga upp till pumpen, så att det inte kommer in någon luft. Se till så att vattentillförseln är tillräcklig och att änden på sugledningen alltid är under vatten. Se till att sugledningen inte ligger på golvet så att sand och smuts inte sugs in. Här kan till exempel en flytande tappning användas som tillbehör. 6.3 Anslut tryckledning För att minska friktionsförluster bör tryckledningen ha en innerdiameter på minst 1" (25 mm). Vid användning av mindre diametrar på t.ex. 1/2" kan det uppstå användningsproblem på grund försämrad avluftning. Observera! Tryckledningen ska vara monterad så att den inte påverkar pumpen mekaniskt. Täta alla skruvförband med gängtätning för att förhindra vattenutströmning (ca 10–15 rullningar i gängriktningen). Alla trycksatta delar på ledningen ska tåla tryck och vara rätt monterade. Fara! Delar som inte tål tryck och felmontering kan spräcka tryckledningen vid användning. Trycksatt vätska som sprutar ut kan ge personskador! 6.4 Ansluta till rörnätet Anslut elastiska slangledningar till rörnätet, så slipper du vibrationer och oljud. Fast installerade rör bör installeras endast stigande de 2 första metrarna så att bästa möjliga avluftning säkerställs. 6.5 Nätanslutning Fara pga. elektricitet! Använd inte maskinen i våta utrymmen och se till så att följande villkor är uppfyllda: - Anslutning får endast ske till jordade uttag som är monterade av en utbildad elektriker, jordade och kontrollerade. - Nätspänning, -frekvens och säkring ska matcha uppgifterna i Teknisk data. - Maskinen kräver matning via jordfelsbrytare (RCD) med uppmätt felström som inte överstiger 30 mA. - Elanslutningarna får inte ligga i vatten utan ska ligga översvämningssäkert. Utomhusanvändning kräver skyddsklassat stänkskydd. - Förlängningskabel måstevaraav tillräcklig kabelarea. Kabeltrummor måste rullas ut fullständigt. - Följ nationella installationsföreskrifter. 6.6 Ställa in förtryck (gäller endast HWW...) Ställ in förtrycket före användning. Se kapitlet 9.4. 6.7 Fylla pump och skapa undertryck Varning! Nyanslutning och vattenbrist resp. tjuvluft kräver vattenfyllning av pumpen. Pumpning utan vattenfyllning förstör pumpen! I samband med den första driftsättningen rekommenderar vi att tillräckligt med vatten tas upp så att systemet avluftas helt. Det säkerställer en felfri drift. - Skruva ur vattenpåfyllningsskruv (9) och packning. - Häll i rent vatten långsamt tills pumpen är full. - Skruva i vattenpåfyllningsskruv (9) och packning igen. - Öppna tryckledningen (vrid på vattenkran resp. sprutmunstycke) och lufta ur uppsugen luft. - Slå på maskinen (se kapitel 7.). - Maskinen är driftklar när vattnet flödar jämnt. Obs! Sugledningen behöver inte fyllas på eftersom pumpen har självsug. Det kan emellertid ta lite tid att trycksätta beroende på ledningslängd och - diameter. Vill du korta sugtiden: montera en backventil på sugslangsöppningen och fyll även sugslangen. Observera! Pump och sugledning ska vara anslutna och fyllda (se kapitel 6.). Observera! Pumpen får inte gå torrt. Det måste alltid finnas tillräckligt med matningsmedium (vatten). Skyddsbrytaren slår av motorn om pumpen blir igensatt av främmande föremål eller motorn överhettar. 7.1 Använda maskinen Trädgårdspump (Maskinbeteckning P...) Funktionsprincip: Maskinen körs så länge den är tillkopplad. Fara! Kör pumpen max. 5 minuter med stängd tryckledning, annars kan överhettat vatten i pumpen ge skador. 1. Sätt i kontakten. 2. Fyll eventuellt på pumpen - se kapitel 6.7 3. Slå på maskinen: Slå på maskinen med brytaren (1). 4. Öppna tryckledningen (vrid på vattenkranen resp. sprutmunstycket). 5. Kontrollera att det kommer vatten! 6. Slå av maskinen efter avslutat arbete: Slå av maskinen med brytaren (1). Dricksvattenverk (Maskinbeteckning HWW...) Funktionsprincip: Maskinen går igång när vattentrycket understiger inkopplingstrycket vid vattenavtappning; den slår av när den uppnår frånkopplingstryck. Kärlet har en gummibälg, med fabriksinställt lufttryck (förtryck); vilket gör att det går att tappa små vattenvolymer utan att pumpen går igång. 1. Sätt i kontakten. 2. Fyll eventuellt på pumpen - se kapitel 6.7 3. Slå på maskinen: Slå på maskinen med brytaren (1). 4. Öppna tryckledningen (vrid på vattenkranen resp. sprutmunstycket). 5. Kontrollera att det kommer vatten! Maskinen är nu driftklar. 6. Maskinen slås vid behov av eller på. Fara! Innan alla arbeten på maskinen: - Dra ur kontakten. - Se till så att maskinen och anslutna tillbehör är trycklösa. - Alla andra reparations- och underhållsarbeten än de som finns beskrivna här kräver behörig reparatör. 8.1 Regelbundet underhåll - Kontrollera om det finns några skador på maskin och tillbehör, framför allt elkomponenter och trycksatta delar, lämna in för reparation om det behövs. - Kontrollera om sug- och tryckledningarna läcker. - Om pumpkapaciteten avtar, rengör sugfilter och filterinsats (om det finns sådan), byt om det behövs. - Kontrollera kärlförtrycket (3) (beroende på utförande), öka om det behövs (se kapitel 9.4 Öka förtrycket). 8.2 Vid frostrisk Observera! Frost (< 4°C) förstör maskin och tillbehör eftersom de innehåller vatten! - Förvara maskin och tillbehör frostfritt vid frostrisk (se följande avsnitt). 8.3 Demontera och förvara maskinen - Stäng av maskinen. Dra ur kontakten. - Öppna tryckledningen (vrid på vattenkran resp. sprutmunstycke), tappa ur allt vatten. - Töm pump (2) och kärl (3) helt samt: - skruva ur tappskruven (5). - Demontera sug- och tryckledningarna på maskinen. - Förvara maskinen i frostfritt utrymme (min. 5°C). 8.4 Ställa in tryckbrytaren (endast HWW 3500/25 G. För inställning av övriga HWW, kontakta Metabos service.) Varning! Risk för elstöt på anslutningsklämmorna i tryckbrytaren! Endast behörig elektriker får öppna tryckbrytaren och genomföra inställningar. Tryckbrytaren är från fabrik förinställd för de vanligaste användningsområdena och kan vid behov justeras på följande sätt: Obs: Genom justering av huvudtryckfjädern (11) ändras till- och frånslagstrycket så gott som 5. Översikt 6. Före användning 7. Drift 8. Underhåll
Sida: 3
SVENSKA sv 33 proportionellt, tryckdifferensen förblir oförändrad. En justering av tryckdifferensen (12) ändrar endast frånslagstrycket, tillslagstrycket förblir oförändrat. 1. Slå från pumpen, dra ut nätkontakten och se till att systemet är spänningsfritt. 2. Öppna tryckbrytarens lock. 3. Ändring tillslagstryck: justera huvudtryckfjäder (11) (nyckelvidd 9 mm; 1 varv ca 0,1–0,15 bar). Denna inställning justerar även frånslagstrycket så gott som proportionellt i samma riktning! 4. Ändring frånslagstryck: justera (12) tryckdifferensen. Tillslagstrycket förblir oförändrat. 5. Montera locket på tryckbrytaren och kontrollera att installationen är korrekt. 6. Ta pumpen i drift, kontrollera önskat börvärde på manometern (7). 7. Upprepa vid behov steg 1–6 tills önskade värden är inställda. Varning! Det angivna maxtrycket på pumpen får inte överskridas. Tryckbrytarens tillslagstryck ska alltid ligga minst 0,2 bar över tankens förfyllningstryck (1,5 bar, se kapitel 9.4). För att förhindra frekvent koppling av pumpen bör en så hög tryckdifferens som möjligt väljas (t.ex. förinställning ca 1,8 bar). f Fara! - Innan alla arbeten på maskinen: - Dra ur kontakten. - Se till så att maskinen och anslutna tillbehör är trycklösa. 9.1 Pump går inte • Ingen nätspänning. - Kontrollera PÅ/AV-brytare, sladd, kontakt, uttag och säkring. • För låg nätspänning. - Använd förlängningskabel med erforderlig kabelarea. • Motor överhettad, motorskydd utlöst. - Efter avkylning startar maskinen automatiskt. - Se till så att det finns tillräcklig ventilation, håll ventilationsöppningarna fria. - Överskrid inte max. inloppstemperatur. • Motorn brummar, men startar inte. - Reparation krävs, se kapitel 11. • Pumpen igensatt eller trasig. - Ta isär pumpen och rengör. Rengör diffusören, byt om det behövs. Rengör fläkthjulet, byt om det behövs. Se kapitlet 11. • Lednings-/ingångstrycket högre än pumpens tillslagstryck. - En tryckbegränsare ska förkopplas, se kapitel 2. 9.2 Pumpen suger inte ordentligt eller låter mycket när den är igång: • Vattenbrist. - Se till att vattennivån är ok. • Pumpen har inte tillräckligt med vatten. - Se kapitel 6.7. • Otät sugledning. - Täta sugledningen, dra åt skruvförbanden. • För stor stighöjd. - Överskrid inte max. stighöjd. - Sätt i backventil, vattenfyll sugledningen. • Igensatt sugfilter (tillbehör). - Rengör, byt om det behövs. • Igensatt backventil (tillbehör). - Rengör, byt om det behövs. • Vattenläcka mellan motor och pump, otät glidringspackning. (Det blir lite vattendropp (max. ca 30 droppar per dag) från glidringspackningen vid användning). - Byt glidringspackning. Se kapitlet 11. • Pumpen igensatt eller trasig. - se kapitel 9.1. 9.3 För lågt tryck eller pump körs kontinuerligt (ständig tillkoppling/ avstängning): • Otät sugledning eller för stor stighöjd. - se kapitel 9.2. • Pumpen igensatt eller trasig. - se kapitel 9.1. • HWW...: Tryckställare justerad. - Läs av inkopplings- och frånkopplingstryck på manometern (7) och kontrollera värdena (se kapitel 13. Tekniska data). Om maskinen behöver anpassning, kontakta Metabo- service. Se kapitlet 11. • HWW...: Pumpen går igång även om du bara tappar av lite vatten (ca 0,5 l). - Kontrollera om kärlförtrycket är för lågt. Höj om det behövs. Se kapitlet 9.4. • HWW...: Det rinner vatten från luftventilen. - Gummibälgen i kärlet är otät; byt. Se kapitlet 11. 9.4 Öka förtrycket (gäller bara HWW...) Om pumpen med tiden går igång även när du tappar små vattenvolymer (ca 0,5 l), så måste du återställa kärlförtrycket. Obs! Kärlförtrycket (lufttrycket) kan inte avläsas med manometern (vattentryck) (7). 1. Dra ur kontakten. 2. Öppna tryckledningen (vrid på vattenkran resp. sprutmunstycke), tappa ur allt vatten. 3. Skruva avplastlocket på kärlgaveln;luftventilen sitter bakom. 4. Sätt på luftpump eller kompressorslang med däckpåfyllare med manometer på luftventilen. 5. Pumpa upp till angivet förtryck (1,5 bar, se kapitel 13. Tekniska data). 6. Anslut maskinen igen och funktionsprova. f Använd bara Metabo-originaltillbehör. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Det fullständiga tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Fara! Det är bara behörig elektriker som får reparera maskinen! Metabo-enheter som behöver repareras skickar du till din Metabo-återförsäljare. För adresser, se www.metabo.com. Vid försändelse: Töm pump och kärl helt (se kapitel 8.3). Du hittar reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhändertagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller endast för EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU-direktiv 2012/19/EU om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Förklaringar till uppgifterna finns på sida 3. Förbehåll för tekniska ändringar. Pumpgrafen (diagram, sid. 3) visar vilket flöde som går att uppnå i förhållande till stighöjden (sughöjd 0,5 m och 1"-sugslang). E =elektronik/torrkörningsskydd V =backventil inbyggd i pumpens suganslutning (8) K =nätanslutningsledning U =nätspänning f =frekvens P1 =märkeffekt PStandby=Standbyförbrukning I =märkström C =driftkondensator n =märkvarvtal FV,max =maxflöde Fh,max =max. stighöjd Fp,max =max. pumptryck p1 =tryckställare: Inkopplingstryck p2 =tryckställare: Frånkopplingstryck Sh,max =max. sughöjd Stemp =max. inloppstemperatur Ttemp =omgivningstemperatur S1 =sprutskyddsklass S2 =skyddsklass S3 =isolationsklass MP =Pumphusmaterial G = gjutjärn MR =pumpaxelmaterial MW =pumphjulsmaterial Ds =suganslutning, innergänga Dp =tryckansluning, innergänga TV =kärlvolym Tp,max =max. kärltryck Tp,1 =kärlförtryck A =mått: längd x bredd x höjd m =vikt (med nätkabel) ~ Växelström I de tekniska specifikationerna ovan tas även hänsyn till toleranserna (i enlighet med gällande standarder). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av elverktygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, elverktygets skick och hur verktygen används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Typisk A-värderad bullernivå: LpA =Ljudtrycknivå LWA =Ljudeffektnivå KpA, KWA= Onoggrannhet LWA(G) =garanterad ljudeffektnivå enligt 2000/14/ EG Använd hörselskydd! 9. Problem och störningar 10. Tillbehör 11. Reparation 12. Miljöskydd 13. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo P 3300 G men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo P 3300 G. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo P 3300 G så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo P 3300 G

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo P 3300 G nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Vattenpumpar
  • Modell/namn: P 3300 G
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska