P 2000 G

Metabo P 2000 G manual

P 2000 G

Manual för Metabo P 2000 G på Holländsk. Denna PDF-handbok har 52 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 25 Bruksanvisning i original Vi intygar att vi tar ansvar för att: pumpen/vatten- pumpen med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) - se sid. 3. Maskinen är avsedd för matning av rent vatten i och runt huset för konstbevattning och bevattning, som brunns-, regnvatten- och cirkulationspump, för tömning av pooler, trädgårdsdammar och vattentunnor. Maxtillåten temperatur på matningsmediet är 35°C. Maskinen är inte avsedd för dricksvattenmatning eller matning av livsmedel. Mata aldrig explosiva, brännbara, aggressiva eller hälsofarliga ämnen. Maskinen är inte avsedd för kommersiell eller indu- striell användning. Maskinen är inte avsedd för användning av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller som saknar erfarenhet och/ eller kunskaper. Håll barn under uppsikt och se till att de inte kan leka med maskinen. Du får inte göra egna ändringar på maskinen eller använda delar som inte är utprovade och godkända av tillverkaren. All annan användning räknas som ej avsedd användning; det kan leda till allvarliga skador! Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ gällande skadeförebyggande föreskrifter och medföljande säkerhetsanvisningar. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på maskinen! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så minskar risken för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhets- anvisningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till att dokumentationen följer med pumpen. Informationen i bruksanvisningen är märkt på följande sätt: Fara! Risk för personskador eller sakskador. Risk för elstöt! Risk för personskador på grund av el. OBS! Varnar för materiell skada. Barn och ungdomar samt perso- ner som inte läst och förstått bruksanvisningen ska heller inte använda maskinen. Tillåt aldrig att barn använder enheten. Håll barnen under uppsikt, så att de inte leker med maskinen. Följ bestämmelserna enligt DIN VDE 0100 -702, -738 vid använd- ning i pooler och trädgårdsdam- mar och resp. skyddsområde. Maskinen kräver matning via jord- felsbrytare (RCD) med uppmätt felström som inte överstiger 30 mA. Använd inte maskinen när det finns personer i vattnet. Följ lagens VA-föreskrifter samt bestämmelserna enligt DIN VDE 1988 vid användning som hus- hållsvattenmatning. Följande restrisker finns vid användning av pumpar och tryck- kärl – de går inte att helt utesluta ens med säkerhetsåtgärder. 4.1 Fara vid yttre påverkan! Exponera inte maskinen för regn. Använd den inte heller i våta eller fuktiga utrymmen. Använd inte enheten i explosions- farliga utrymmen eller i närheten av brandfarliga vätskor eller gaser! 4.2 Fara genom hett vatten! FARA! Montera en backventil på suganslutningen (4), så att vattnet inte kan rinna tillbaka till sugledningen. Det kan minska föl- jande risk: Hett vatten kan ge skador och läckor på maskin och anslutnings- ledningar så att det tränga ut hett vatten. Skållningsrisk! Maskiner med beteckning HWW...: om systemet inte uppnår tryckvaktens avstängningstryck på grund av dåligt tryck eller trasig tryckvakt, kan vattnet inuti i maski- nen gå varmt på grund av intern- cirkulationen. Maskiner med beteckning P...: kör maskinenmax. 5 minuter mot stängd tryckledning. Vattnet inuti i maskinen går varmt av cirkulatio- nen. Gör maskinen strömlös vid fel och låt den svalna. Innan anlägg- ningen tas i drift igen skall dess felfria funktion kontrolleras av fackpersonal. 4.3 Fara för elektricitet! Rikta inte vattenstrålen direkt mot maskinen eller andra elkompo- nenter! Livsfara vid elektrisk stöt! Maskinen får inte vara elansluten vid installation och underhåll. Håll aldrig i stickkontakten med våta händer! Dra alltid ut nätkon- takten genom att hålla i kontakten och inte i kabeln. Nätkabel och förlängningskabel får inte böjas, krossas, dras i eller köras över; skyddas även från vassa kanter, olja och värme. 4.4 Fara på grund av brister eller fel på maskinen! Kontrollera om det finns några skador på maskinens sladd, kon- takt och elkomponenter före varje användning. Livsfara vid elektrisk stöt! Använd inte maskinen förrän den blivit reparerad av behörig elektri- ker. Reparera inte enheten på egen hand! Det är bara behörig service- tekniker som får repararera pum- par och tryckkärl (beroende på utförande). OBS! Gör följande, så undvi- ker du vattenskador vid fel eller brister på maskinen som t.ex. översvämmade rum: - Planera lämpliga säkerhetsåt- gärder som t.ex. larmanordning eller uppsamlingsbehållare med nivåvakt Leverantören tar in get ansvar för eventuella skador som förorsakas av att - enheten inte användas på avsett sätt. - apparaten överbelastades genom permanent drift. - enheten används eller förvaras utan frostskydd. - egna modifieringar av enheten. Reparationer av elektriska enhe- ter får endast utföras av behöriga elektriker! - reservdelar som inte är kontrolle- rade och godkända av leverantö- ren har använts. - olämpligt installationsmaterial (armaturer, anslutningsled- ningar etc.) har använts. Lämpligt installationsmaterial: - tryckbeständig (minst 10 bar) - värmebeständig (minst 100 °C) Använder du universalskruvkopp- lingar (bajonettfattning), använd bara utföranden med extra låsring som ger säker tätning. Se sid. 2. Bilderna är generella för alla maskiner. 1 Tappskruv 2 Tryckvakt * 3 Manometer (vattentryck) * 4 Suganslutning 1. CE-överensstämmelseintyg 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar 5. Översikt
Sida: 2
SVENSKA sv 26 5 Vattenpåfyllningsskruv 6 Tryckanslutning 7 Pump 8 Strömbrytare 9 Förtrycksventil * 10 Tryckkärl * * beroende på utförande 6.1 Ställa in förtryck Ställ in förtrycket före användning. Se kapitel 9.4. 6.2 Uppställning Maskinen ska stå på vågrätt, jämnt underlag som tål maskinens vikt vattenfylld. Skruva inte fast maskinen, ställ den på elastiskt underlag så slipper du vibrationer. Uppställningsplatsen ska ha bra ventilation och åskskydd. Frostskydd, se kap. 8.2. Användning vid trädgårdsdamm eller pool kräver översvämnings- säker uppställning och säkring så att maskinen inte kan falla i. Följ eventuella ytterligare lagkrav. 6.3 Ansluta sugledningen OBS! Sugledningen ska vara monterad så att den inte påverkar pumpen mekaniskt. OBS! Använd sugfilter som skyddar pumpen mot sand och smuts. OBS! Montera en backventil, så att vattnet inte rinner ur när pumpen är av. Vi rekom- menderar att du monterar backventiler på sugslangsöppningen och pumpens suganslutning (4) Beroende på modellen kan det redan finnas en inbyggd (se kap. 13. Tekniska data). Täta alla skruvkopplingar med gängtejp. Läckor drar tjuvluft och minskar eller förhindrar vattenupp- sugning. Sugledningen ska ha minst 1" (25 mm) innerdia- meter; den ska tåla veck och vakuum. Sugledningen ska vara så kort som möjligt eftersom pumpkapaciteten avtar med tilltagande ledningslängd. Sugledningen ska stiga upp till pumpen, så att det inte kommer in någon luft. Se till så att vattentillförseln är tillräcklig och att änden på sugledningen alltid är under vatten. 6.4 Anslut tryckledning OBS! Tryckledningen ska vara monterad så att den inte påverkar pumpen mekaniskt. Täta alla skruvkopplingar med gängtejp, så att det inte läcker vatten. Alla trycksatta delar på ledningen ska tåla tryck och vara rätt monterade. FARA! Delar som inte tål tryck och felmonte- ring kan spräcka tryckledningen vid använd- ning. Trycksatt vätska som sprutar ut kan ge personskador! 6.5 Ansluta till rörnätet Anslut maskinenmed elastiska slangledningar till rörnätet, så slipper du vibrationer och oljud. 6.6 Elanslutning Fara för elektricitet! Använd inte maskinen i våta utrymmen och se till så att följande villkor är uppfyllda: - Anslutning får endast ske till säkra uttag som är monterade av en utbildad elektriker, jordade och kontrollerade. - Nätspänning, -frekvens och avsäkring ska matcha uppgif- terna i Teknisk data. - Maskinen kräver matning via jordfelsbrytare (RCD) med uppmätt felström som inte över- stiger 30 mA. - Elanslutningarna får inte ligga i vatten utan ska ligga översväm- ningssäkert. Utomhusanvänd- ning kräver skyddsklassat stänk- skydd. - Förlängningskabeln måste ha en tillräcklig kabelarea. Kabel- trummor skall rullas ut helt och hållet. - Följ nationella installationsföre- skrifter. 6.7 Fylla pumpen och skapa undertryck OBS! Nyanslutning och vattenbrist resp. tjuv- luft kräver vattenfyllning av pumpen. Pump- ning utan vattenfyllning förstör pumpen! - Skruva ur vattenpåfyllningsskruv (5) och pack- ning. - Häll i rent vatten långsamt tills pumpen är full. - Skruva i vattenpåfyllningsskruv (5) och packning igen. - Öppna tryckledningen (vrid på vattenkran resp. sprutmunstycke) och lufta ur uppsugen luft. - Slå på maskinen (se kapitlet 7.). - Maskinen är driftklar när vattent flödar jämnt. Obs! Du behöver inte fylla sugledningen, pumpen har självsug. Det kan emellertid ta lite tid att tryck- sätta beroende på ledningslängd och -diameter. Vill du korta sugtiden: montera en backventil på sugslangsöppningen och fyll även sugslangen. OBS! Pump och sugledning ska vara anslutna och fyllda (se kap. 6.). OBS! Pumpen får inte gå torrt. Det måste alltid finnas tillräckligt med matningsmedium (vatten). Skyddsbrytaren slår av motorn om pumpen blir igensatt av främmande föremål eller motorn över- hettar. 7.1 Använda maskinen Pump (maskinbeteckning P...) Funktionsprincip: maskinen går när PÅ/AV- brytaren (8) är på. FARA! Kör pumpen max. 5 minuter med stängd tryckledning, annars kan överhettat vatten i pumpen ge skador. 1. Sätta i kontakten. 2. Slå på med brytaren (8). 3. Öppna tryckledningen (vrid på vattenkranen resp. sprutmunstycket). 4. Kontrollera att det kommer vatten! 5. Slå av maskinen med brytaren (8) när den jobbat klart. Vattenpump (maskinbeteckning HWW...) Funktionsprincip: maskinen går igång när vatten- trycket understiger inkopplingstrycket vid vatten- avtappning; den slår av när den uppnår frånkopp- lingstryck. Kärlet har en gummibälg fabriksinställt lufttryck (förtryck); det gör att det går att tappa små vattenvolymer utan att pumpen går igång. 1. Sätta i kontakten. 2. Slå på med brytaren (8). 3. Öppna tryckledningen (vrid på vattenkranen resp. sprutmunstycket). 4. Kontrollera att det kommer vatten! FARA! Innan arbete utförs på enheten: - Dra ur kontakten. - Se till så att maskinen och anslutna tillbehör är trycklösa. - Alla andra reparations- och underhållsarbeten än de som finns beskrivna här kräver behörig repa- ratör. 8.1 Regelbundet underhåll - Kontrollera om det finns några skador på maskin och tillbehör, framförallt elkomponenter och trycksatta delar, lämna in för reparation om det behövs. - Kontrollera om sug- och tryckledningarna läcker. - Om pumpkapaciteten avtar, rengör sugfilter och filterinsats (om det finns sådan), byt om det behövs. - Kontrollera kärlförtrycket (10) (beroende på utfö- rande), öka om det behövs (se kap. 9.4 Öka förtrycket). 8.2 Vid frostrisk OBS! Frost (< 4°C) förstör maskin och till- behör eftersom de innehåller vatten! - Förvara maskin och tillbehör frostfritt vid frostrisk (se följande avsnitt). 8.3 Demontera och förvara maskinen - Slå av med brytaren (8). Dra ur kontakten. - Öppna tryckledningen (vrid på vattenkran resp. sprutmunstycke), tappa ur allt vatten. - Töm pump (7) och kärl (10) helt samt: - skruva ur tappskruven (1). - Demontera sug- och tryckledningarna på maskinen. - Förvara maskinen i frostfritt utrymme (min. 5°C). f FARA! - Innan arbete utförs på enheten: - Dra ur kontakten. - Se till så att maskinen och anslutna tillbehör är trycklösa. 9.1 Pumpen går inte • Ingen nätspänning. - Kontrollera PÅ/AV-brytare, sladd, kontakt, uttag och säkring. • För låg nätspänning. - Använd förlängningskabel med erforderlig kabelarea. • Motorn överhettad, motorskydd utlöst. - Efter avkylning startar apparaten automatiskt. - Se till så att det finns tillräcklig ventilation, håll ventilationsöppningarna fria. - Överskrid inte max. inloppstemperatur. • Motorn brummar, men startar inte - Med motorn av Stick in skruvmejsel eller liknande genom ventilationsöppningen till motorn och vrid på fläkthjulet. • Pumpen igensatt eller trasig. - Ta isär pumpen och rengör. Rengör diffusorn, byt om det behövs. Rengör fläkthjulet, byt om det behövs. Se kap. 11. 9.2 Pumpen suger inte ordentligt eller låter mycket när den är igång: • Vattenbrist. - Se till att vattennivån är tillräcklig. • Pumpen har inte tillräckligt med vatten. - Se kapitel 6.7. • Otät sugledning. - Täta sugledningen, dra åt skruvkopplingarna. • För stor stighöjd. - Överskrid inte max. stighöjd. - Sätt i backventil, vattenfyll sugledningen. • Igensatt sugfilter (tillbehör). - Rengör, byt om det behövs. • Igensatt backventil (tillbehör). - Rengör, byt om det behövs. • Vattenläcka mellan motor och pump, otät glid- ringspackning. (Det blir lite vattendropp (max. ca 30 droppar per dag) från glidringspackningen vid användning). - Byt glidringspackning. Se kap. 11. • Pumpen igensatt eller trasig. - Se kapitel 9.1. 9.3 För lågt tryck eller pumpen går oavbru- tet: • Otät sugledning eller för stor stighöjd. - Se kapitel 9.2. • Pumpen igensatt eller trasig. - Se kapitel 9.1. 6. Före första användning 7. Drift 8. Underhåll 9. Problem och felsökning
Sida: 3
SVENSKA sv 27 • HWW...: felinställd tryckvakt. - Läs av inkopplings- och frånkopplingstryck på manometern (3) och kontrollera värdena (se kap. 13. Tekniska data). Om maskinen behöver anpassning, kontakta Metabo- service. Se kap. 11. • HWW...: pumpen går igång även om du bara tappar av lite vatten (ca 0,5 l). - Kontrollera om kärlförtrycket är för lågt. Höj om det behövs. Se kapitel 9.4. • HWW...: det rinner vatten från luftventilen. - Gummibälgen i kärlet är otät; byt. Se kap. 11. 9.4 Öka förtrycket (gäller bara HWW...) Om pumpen med tiden går igång även när du tappar små vattenvolymer (ca 0,5 l), så måste du återställa kärlförtrycket. Obs! Förtrycket går inte läsa av på manometern (3). 1. Dra ur kontakten. 2. Öppna tryckledningen (vrid på vattenkran resp. sprutmunstycke), tappa ur allt vatten. 3. Skruvaav plastlocket på kärlgaveln; luftventilen sitter bakom. 4. Sätt på luftpump eller kompressorslang med däckpåfyllare med manometer på luftventilen. 5. Pumpa upp till angivet förtryck (se kap. 13. Tekniska data). 6. Anslut maskinen igen och funktionsprova. f Använd bara Metabo originaltillbehör. Använd bara tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i bruksanvisningen. Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. FARA! Det är bara behörig elektriker som får reparera maskinen! Metabo-enheter som behöver repareras skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Skicka paket: töm pump och kärl helt (se kap 8.3). Du hittar reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhänderta- gande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller endast EU-länder: släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Förklaring till uppgifterna på sid. 3. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i enlighet med teknisk utveckling. Pumpgrafen (diagram, sid. 3) visar vilket flöde som går att uppnå i förhållande till stighöjden (sughöjd 0,5 m och 1"-sugslang). U =nätspänning F =Frekvens P1 =Märkeffekt I =Märkström C =Nätfilter n =Märkvarvtal FV,max =maxflöde Fh,max =max. stighöjd Fp,max =max. pumptryck p1 =Tryckvakt: inkopplingstryck p2 =Tryckvakt: frånkopplingstryck Sh,max =max. sughöjd Stemp =max. inloppstemperatur Ttemp =Omgivningstemperatur S1 =IP-skyddsklass S2 =Skyddsklass S3 =Isolationsklass MP =Pumphusmaterial G = gjutjärn MR =Pumpaxelmaterial MW =Pumphjulsmaterial Ds =Suganslutning, innergänga Dp =Tryckanslutning, innergänga TV =Kärlvolym Tp,max =max. kärltryck Tp,1 =Kärlförtryck A =Mått: Längd x bredd x höjd m =Vikt (med sladd) ~ Växelström Angivna tekniska data ligger inom toleranserna (enligt respektive gällande standard). Emissionsvärden Värdena gör att det går att uppskatta verkty- gets emissioner och jämföra med andra elverktyg. Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd uppskattade värden för att ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Normal, A-viktad ljudnivå: LpA =Ljudtrycksnivå LWA =Ljudeffektnivå KpA, KWA= Osäkerhet LWA(G) =garanterad ljudeffektsnivå enligt 2000/14/EG Använd hörselskydd! 10. Tillbehör 11. Reparationer 12. Miljöskydd 13. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo P 2000 G men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo P 2000 G. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo P 2000 G så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo P 2000 G

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo P 2000 G nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Vattenpumpar
  • Modell/namn: P 2000 G
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska