MT 400 Quick

Metabo MT 400 Quick manual

MT 400 Quick

Manual för Metabo MT 400 Quick på Holländsk. Denna PDF-handbok har 52 sidor.

Sida: 1
1. 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 (2) 9 10 11 12 13 Ø 28 mm 93 x 93 mm etc. 6.26421 Starlock® OIS® FEIN® Multimaster Star 2
Sida: 2
SVENSKA sv 26 Originalbruksanvisning Vi försäkrar och tar ansvar för: att multiverktygen med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) - se sidan 3. Maskinen är avsedd att användas till sågning, avskiljning och torrslipning av små områden av trä, plast, metall, stålplåt, golvplattor, fogar och liknande spacklade och lackerade ytor samt till borttagning av rester från klister eller färg och liknande utan vatten. Användaren ansvarar själv för skador som orsakas av felaktig användning. Allmänna föreskrifter om förhindrande av olycksfall samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING – Läs igenom bruksanvisningen för att minska risken för skador. VARNING! Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsanvisningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Elverktyget överlämnas tillsammans med de här dokumenten. Håll maskinen i de isolerade handtagen när du jobbar med tillsatsverktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Kontrollera att det inte finns några el-, vatten-, eller gasledningar på det ställe som ska bearbetas (använd t.ex. en metalldetektor). Säkra arbetsstycket så att det inte glider, t.ex. med spänntving. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtaget, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Var försiktig så att händerna inte kommer in i sågområdet eller rör vid sågbladet. Håll aldrig handen under arbetsstycket. Ta endast bort spån och liknande när maskinen står stilla. Risk för personskador på grund av vasst verktyg. Använd skyddshandskar. Verktyget kan bli varmt i samband med att arbete utförs. Använd skyddshandskar. När du byter verktyg finns det risk att du kläms fast. Använd skyddshandskar. Täck inte ventilationsöppningarna! Det är inte tillåtet att behandla ytor som dränkts in med vätskor som innehåller lösningsmedel! Fuktiga beslag får inte behandlas! När arbete pågår värms ytan upp och det kan uppstå giftiga ångor. VARNING! – Använd alltid skyddsglasögon. Under längre arbetsperioder skall hörselskydd användas. Längre påverkan av buller kan ge hörselskador. LED-lampa (1): Rikta aldrig optiska instrument rakt in i LED-strålen. Dra alltid ur kontakten före inställning, omriggning, underhåll eller rengöring. Minska belastning genom damm: Partiklar som uppstår vid arbeten med denna maskin, kan innehålla cancerframkallande ämnen eller ämnen som orsakar allergiska reaktioner, andningsbesvär, missbildningar och andra fortplantningsstörningar. Exempel på sådana ämnen: Bly (i blyhaltig färg), mineraliskt damm (i mursten, betong eller liknande.), tillsatser för träbehandling (kromat, trädskyddsmedel), vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metall, mursten. Risken beror på hur länge användaren eller personer som befinner sig i närheten exponeras för dessa ämnen. Dessa partiklar får inte hamna i din kropp. Beakta följande anvisningar för att minska risken: Se till att arbetsplatsen har god ventilation och bär lämplig skyddsutrustning, t.ex. andningsmask som filtrerar mikroskopiska partiklar. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. Använd lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - Rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm. 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Använd redskapet enligt anvisningarna 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 3
SVENSKA sv 27 - Använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare. - Sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Se sidan 2. 1 LED-lampa 2 Spännarm 3 Skjutreglage 4 Handtag 5 Varvtalsvred 6 Utsugsanslutning * 7 Dammutsug * 8 Adapter för PRECISIONS® -verktyg * 9 Fläns på växellåda 10 Verktygsfäste 11 Verktyg * 12 Spännstift 13 Slippapper * *beroende på utförande/modell Kontrollera först att spänningen och frekvensen på märkskylten stämmer överens med nätströmmen och nätfrekvensen du ska använda. Förkoppla alltid en jordfelsbrytare (RCD) med en max. aktiveringsström på 30 mA. 7.1 Använd dammsugning (gäller endast arbeten med triangulär slipplatta) Se fig., sida 2 - Verktyg (11) måste tas ner. - Sätt på dammsugare (7) på växellådans fläns (9): Sätt på enligt bild. - Anslut en lämplig dammsugare med dammsugarslang till den infällda dammsugarporten (6). 7.2 Sätta på verktyg Före omriggning: dra ut kontakten ur uttaget. Risk för personskador på grund av vasst verktyg. Verktyget kan bli varmt i samband med att arbete utförs. När du byter verktyg finns det risk att du kläms fast. Använd arbetshandskar! Använd bara verktyg med OIS-hållare eller någon annan kompatibel hållare. Använd bara vassa, oskadade sågklingor. Repiga verktyg, och sådana vars form förändrats, får inte användas. Använd ett verktyg som passar materialet du ska såga i. Se fig. A, sid. 2 1. Öppna spännarm (2) tills det tar stopp. 2. Ta bort (12) spännstift. 3. Placera verktyget (11) i önskat läge i verktygsfästet (10). Se till att verktyget snäpper in i verktygsfästets kam (10). 4. Sätt i spännstiftet (12) tills det tar stopp. 5. Varning! Det kan hända att spännarmen (2) fjädrar tillbaka och du klämmer fingrarna. Var försiktig vid hanteringen. Använd skyddshandskar. Stäng och snäpp in spännarmen (2) tills det tar stopp (Spännarmen måste ligga an mot huset). 6. Kontrollera att verktyget sitter fast ordentligt. Obs! På PRECISIONS® -verktyg ska den medföljande adaptern (8) appliceras på verktygsfästet (10) enligt anvisning. Se fig., sid. 2. 7.3 Sätta på slippapper Lätt att sätta på och ta av tack vare kardborrfästet. (13)Tryck bara fast slippappret, så att hålen i slippappret och slipplattan överensstämmer. 7.4 Start och stopp Slå på maskinen först, lägg sedan an verktyget mot arbetsstycket. Undvik oavsiktliga starter: slå alltid av ström- brytaren när du drar ut kontakten ur uttaget eller om strömmen bryts. Undvik att maskinen virvlar upp eller suger in damm eller spån. När du slår av maskinen, lägg inte ifrån dig den förrän motorn stannat. Maskiner med skjutreglage: Start: Skjut skjutreglaget (8) framåt (permanent inställning). Stopp: Skjut skjutreglaget (8) bakåt. 7.5 Ställa in slipfrekvensen Ställ in slipfrekvensen (5) med inställningsvredet. Det kan du göra även när maskinen är igång. Du får lättast fram optimal inställning genom att prova. 7.6 Arbetsanvisningar Sandpappersslipning: Du får lättast fram optimal inställning genom att prova. Tryck maskinen lätt mot ytan och för den fram och tillbaka. Avskilja, såga: Ställ in på hög slipfrekvens. Tryck lagom hårt på maskinen. Får inte lutas! Vid kapning med cirkelsåg: Om maskinen tippas något blir arbetet mer effektivt. Skrapning: Slipfrekvensen ska vara inställd på mellan- till hög nivå. Håll verktyget i plan vinkel mot arbetsstycket. Använd bara Metabo-originaltillbehör. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Montera tillbehör på ett säkert sätt. O maskinen körs i en hållare: Se till att maskinen sitter fast 5. Översikt 6. Före användning 7. Användning 8. Tillbehör
Sida: 4
SVENSKA sv 28 ordentligt. Du kan skada dig om du tappar kontrollen över maskinen. Ett komplett tillbehörssortiment hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Reparation av elverktyg får endast utföras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras ska skickas till din Metabo-återförsäljare. För adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhändertagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller endast för EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU-direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad natio- nell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljö- vänlig återvinning. Förklaringar till uppgifterna finns på sidan 3. Förbehåll för tekniska ändringar. P1 =Märkeffekt P2 =Uteffekt s0 =Slipfrekvens obelastad o =Vänster/höger oscillationsvinkel m =Vikt utan sladd Mätvärdena är uppmätta enligt EN 60745. Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström I den tekniska datan ovan tas även hänsyn till toleranserna (motsvarande respektive gällande standard). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av elverktygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, elverktygets skick och hur verktygen används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalt vibrationsvärde (vektorsumma i tre riktningar) räknas fram enligt EN 60745: ah, DS=Vibrationsemissionsvärde (ytslipning) ah, S = Vibrationsemissionsvärde (skrapning) ah, ST = Vibrationsemissionsvärde (sågar med cirkelsågklinga) ah, ST = Vibrationsemissionsvärde (sågar med segmentsågklinga) Kh,... = onoggrannhet (vibrationer) Typisk A-värderad bullernivå: LpA = ljudtrycksnivå LWA = ljudeffektnivå KpA, KWA = onoggrannhet Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd! 9. Reparationer 10. Miljöskydd 11. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo MT 400 Quick men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo MT 400 Quick. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo MT 400 Quick så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo MT 400 Quick

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo MT 400 Quick nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Multiverktyg
  • Modell/namn: MT 400 Quick
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska