MHEV 11 BL

Metabo MHEV 11 BL manual

MHEV 11 BL

Manual för Metabo MHEV 11 BL på Holländsk. Denna PDF-handbok har 68 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 33 Bruksanvisning i original Vi försäkrar på eget ansvar att borr- och mejselhamrarna med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) - se sidan 3. MHEV...: 2000/14/EG: Utvärderingsmetod för överensstämmelse enligt bilaga VI (m < 15 kg). (Inspektionsorgan: Slovenian Institute of Quality and Metrology, Trzaska cesta 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenia (Notified Body No.: 1304)). Kombihammaren (KHEV...) är tillsammans med passande tillbehör avsedd för hammarborrning och bilning i betong, tegel, sten och liknande material. Mejselhammaren (MHEV...) är tillsammans med passande tillbehör avsedd för bilning av betong, tegel, sten och liknande material. Användaren ansvarar själv för skador som orsakas av felaktig användning. Allmänna föreskrifter om olycksförebyggande samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen för att förebygga personskador och skador på elverktyget! VARNING – Läs igenom bruksanvisningen för att minska risken för skador. VARNING! Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Om säkerhetsanvisningar och anvisningar inte beaktas kan det leda till elstöt, brand och/eller svåra personskador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till så att dokumentationen medföljer elverktyget. Använd hörselskydd. Buller kan ge hörselskador. Använd de stödhandtag som medföljer maskinen. Du kan skada dig om du tappar kontrollen över maskinen. Håll maskinen i de isolerade greppen när du jobbar med verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar eller den egna sladden. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Dra alltid ur kontakten före inställning, omriggning, underhåll eller rengöring. Arbeta enbart med rätt monterat extrahandtag. Håll därför alltid maskinen i handtagen med båda händerna, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Använd alltid skyddsglasögon, arbetshandskar, andningsskydd och kraftiga skor när du arbetar med elverktyget! Kontrollera att det inte finns några el-, vatten-, eller gasledningar på det ställe som ska bearbetas (använd t.ex. en metalldetektor). Arbeta endast med korrekt anbringade verktyg. Kontrollera att verktyget är rätt insatt genom att dra i det. (Verktyget ska kunna röra sig några centimeter axiellt.) Vid arbeten ovanför marknivå: Kontrollera att området under är fritt. Rör aldrig insatsverktyget eller några delar i dess närhet omedelbart efter ett arbete eftersom de kan vara mycket varma och ge brännskador. Dra alltid bort anslutningsledningen bakåt från maskinen. Byt ut skadade eller spruckna stödhandtag. Använd aldrig maskinen med trasigt stödhandtag. Se till att arbetsstycket inte kan förskjutas eller dras med (t.ex. genom att det spänns fast det med skruvtvingar). Minska belastning genom damm: VARNING - Vissa typer av damm som genereras vid sandpappersslipning, slipning, borrning och andra arbeten innehåller kemikalier som kan orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsstörningar. Till dessa kemikalier hör bland annat följande: - Bly av blyhaltig färg. - Mineraliskt damm i murstenar, cement och andra murmaterial. - Arsenik och krom i kemiskt behandlat trä. Den risk som du utsätts för beror på hur ofta du genomför denna typ av arbeten. För att minska belastningen genom dessa kemikalier: Arbeta i ett ordentligt ventilerat område och använd godkänd skyddsutrustning, t.ex. dammask som utvecklats speciellt för filtrering av mikroskopiska partiklar. Detta gäller även för damm från andra material, t.ex. vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metaller, asbest. Andra sjukdomar är t.ex. allergiska reaktioner och andningsbesvär. Låt inte damm hamna i din kropp. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. Till speciella arbetsuppgifter ska man använda lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Föreskriven användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 34 Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - Rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm. - Använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare. - Sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Se sida 2. 1 Spännknopp * 2 Bygelhandtag (extrahandtag) * 3 Stödhandtag * 4 Vingskruv (för att ställa in djupanslaget) * 5 Djupanslag * 6 Verktygslås 7 Vred 8 Metabo VibraTech (MVT): inbyggt dämpningssystem 9 Strömbrytare 10 Knapp för permanent påslagning (endast i driftläget mejsling) 11 Handtag 12 Elektronisk signalindikering 13 Driftsindikering (ljussignal när nätspänning finns) 14 Knapp för reducerad slagstyrka (för arbete i mjukt material) * beroende på modell/utrustning Kontrollera först att den spänning och frekvens som anges på märkskylten överensstämmer med den nätström du ska använda. Förkoppla alltid en jordfelsbrytare (RCD) med en max. aktiveringsström på 30 mA. Om en förlängningskabel används måste den ha en tvärsnittsarea på minst 1,5 mm2 . Förlängningskabeln måste vara anpassad till maskinens effektförbrukning (se tekniska data). Rulla av hela sladden om du använder sladdvinda. 6.1 Montera bygel- resp. stödhandtaget Använd alltid det medföljande bygel- (2) resp stödhandtaget (3) för din egen säkerhets skull. MHEV...: Öppna klämringen genom att vrida spännknoppen (1) åt vänster. Bygelhandtaget (2) går att låsa i vilket läge och vilken vinkel du vill. Dra åt spännknoppen ordentligt. KHEV...: Öppna klämringen genom att vrida stödhandtaget (3) åt vänster. Stödhandtaget går att låsa i vilken vinkel du vill. Dra åt stödhandtaget ordentligt. 7.1 Justering av anslagsstopp (endast vid KHEV 5-40 BL) Lossa vingskruven (4). Ställ in djupanslaget (5) på det borrdjup du vill ha. Dra åt vingskruven (4) igen. 7.2 Anbringa, ta bort verktyg Rengör verktygets insticksände innan du använder verktyget och smörj in änden med det specialfett som ingår i leveransen (som tillbehör: Beställnings-nr. 6.31800)! Använd endast verktyg av typen SDS-max! Sätta in ett verktyg: Vrid verktyget och för in det tills det hakar fast. Verktyget låses automatiskt. Kontrollera att verktyget är rätt insatt genom att dra i det. (Verktyget ska kunna röra sig några centimeter axiellt.) Borttagning av verktyget: Dra chucklåsningen (6) bakåt i pilens riktning (a) och ta bort verktyget (b). 7.3 Inställning av driftsätt och mejselposition Försök att inte häva med maskinen när mejseln sitter i. Motorn ska stå still när du använder växelväljaren (7). Välj det driftsätt du vill ha genom att vrida på vredet (7). Hammarborrning (endast för KHEV...) Mejsling Läge där mejseln kan vridas till önskad position. Ställ in mejselpositionen : Mejseln kan låsas i olika positioner. - Sätt in mejseln. - Vrid vredet (7) till mellanläget . - Vrid mejseln tills den är i det läge du vill ha den. - Vrid vredet (7) till läge . - Vrid mejseln tills den snäpper fast. Med mejsel insatt i maskinen får den uteslutande användas i driftsätt Mejsling . 7.4 Ställa in slagstyrka Tryck på knappen (14) för att anpassa slagstyrkan (och varvtalet) (dock inte medan motorn är igång). Knappen (14) lyser: reducerad slagstyrka, reducerat varvtal (ca 70 %) Knappen (14) är släckt: maximal slagstyrka, högt varvtal (100 %) Den rätta inställningen är en fråga om erfarenhet. Exempel: Använd reducerad slagstyrka för att bearbeta mjuka, spröda materiel eller när det finns risk för att materialet spricker. Använd maximal slagstyrka för att bearbeta hårdare material. 5. Översikt 6. Driftstart 7. Användning
Sida: 3
SVENSKA sv 35 7.5 Start och stopp Kortare användning: Du slår på maskinen genom att trycka på strömbrytaren (9). Du slår av genom att släppa strömbrytaren (9). Permanent påslagning (endast i driftläget mejsling ): För permanent påslagning (endast i driftläget mejsling ) ska maskinen slås på med knappen (10). (Knappen (10) lyser.) Tryck på knappen (10) igen för att slå från maskinen. (Knappen (10) slocknar.) Vid permanent påslagning fortsätter maskinen att arbeta om du tappar den. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. 7.6 Metabo VibraTech (MVT) Jobba med mindre vibrationer och skona lederna. Tryck inte för lätt eller för hårt på maskinens bakre handtag. Vibrationerna dämpas effektivast i mittläget (8). Sug upp eller blås ut damm med torr luft från ventilationsöppningarna på verktyget grundligt och med jämna mellanrum. Koppla först elverktyget från strömmen och bär skyddsglasögon och andningsmask. Elektronisk signalindikering (12) Blinkning - skydd mot återstart Maskinen går av säkerhetsskäl inte igång av sig själv när strömmen kommer tillbaka efter strömavbrott, även om brytaren är PÅ. Stäng av maskinen och starta den igen. Fast sken - överbelastning Om maskinen överbelastas under längre tid begränsas effektförbrukningen så att ytterligare otillåten uppvärmning av motorn undviks. Låt maskinen gå på tomgång tills den är nedkyld och den elektroniska signalindikeringen slocknar. Använd bara Metabo-originaltillbehör. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Se sidan 4. A Omfattande borr- och mejselsortiment för olika användningsområden. B Specialfett (för smörjning av verktygens insticksändar) C Dammutsugssystem Ett komplett tillbehörssortiment hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Reparation av elverktyg får endast utföras av behörig elektriker! Nätsladden får bara bytas av Metabo eller auktoriserat serviceställe. Metabo-elverktyg som behöver repareras ska skickas till din Metabo-återförsäljare. För adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhändertagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller endast för EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU-direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad natio- nell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljö- vänlig återvinning. Förklaringar till uppgifterna finns på sida 3. Med reservation för tekniska ändringar. P1 =nominell effektförbrukning P2 =Avgiven effekt n0 =Varvtal vid tomgång D1 =max. borrdiameter i betong med hammarborr D2 =max. borrdiameter i betong med hammarborrkrona smax =maximal slagfrekvens W =Energi vid enskilt slag C =antal mejselpositioner m =Vikt utan sladd Mätvärdena är uppmätta enligt EN 60745. Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström I de tekniska specifikationerna ovan tas även hänsyn till toleranserna (i enlighet med gällande standarder). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av elverktygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, elverktygets skick och hur verktygen används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalt vibrationsvärde (vektorsumma i tre riktningar) räknas fram enligt EN 60745: ah, HD =Vibrationsemissionsvärde (hammarborrning i betong) ah, Cheq =vibrationsemissionsvärde (mejsling) Kh,HD/Cheq = onoggrannhet (vibrationer) 8. Rengöring, underhåll 9. Felåtgärder 10. Tillbehör 11. Reparation 12. Miljöskydd 13. Tekniska specifikationer
Sida: 4
SVENSKA sv 36 Typisk A-värderad bullernivå: LpA =Ljudtrycksnivå LWA =Ljudeffektnivå KpA, KWA= onoggrannhet (ljudnivå) LpA(M) =uppmätt ljudeffektnivå enligt 2000/14/EG vid användarens öra LWA(M) =uppmätt ljudeffektnivå enligt 2000/14/EG LWA(G) =garanterad ljudeffektnivå enligt 2000/14/ EG Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd!

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo MHEV 11 BL men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo MHEV 11 BL. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo MHEV 11 BL så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo MHEV 11 BL

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo MHEV 11 BL nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Hammare
  • Modell/namn: MHEV 11 BL
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska