MAG 28 LTX 32

Metabo MAG 28 LTX 32 manual

MAG 28 LTX 32

Manual för Metabo MAG 28 LTX 32 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 92 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 46 Bruksanvisning i original Vi intygar att vi tar ansvar för att: de sladdlösa magnetkärnborrarna med följande typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i alla gällande direktiv *2) och standarder *3). Medföljande teknisk dokumentation *4) - se sid. 3. Magnetkärnborren är avsedd för kärnborrning med lämpliga skärverktyg och för borrning med spiralborr i metall. Magnetborrstativet är avsett för fäste på jämn och cylinderformad (Ø 90-300 mm), magnetisk metall, det måste fästa ordentligt. Även avsedd för arbeten på sneda och lodräta ytor över huvudhöjd under förutsättning att du låser fast enheten med det medföljande säkringsbandet. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ gällande föreskrifter för skadeprevention och de medföljande säkerhetsanvisningarna. VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsanvisningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Läs alla säkerhets- och bruksanvisningar noga innan du använder elverktyget. Spara den medföljande dokumentationen och se till att den följer med elverktyget. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! Om du jobbar på sneda eller lodräta ytor samt över huvudhöjd, säkra magnetborrstativet med det medföljande säkringsbandet, så att det inte riskerar att falla ned om magneterna släpper. Maskinen ger en farlig pendelrörelse om magneterna släpper. Använd alltid skyddshjälm när du jobbar över huvudhöjd. Använd alltid skyddsglasögon, arbetshandskar och lämpliga skor när du arbetar. Magneterna alstrar magnetfält som kan påverka medicinska implantat negativt. Ytorna på magneterna ska vara rena och jämna. Magnetkraften beror på materialets hållfasthet och egenskaper. Färg-, zink- och oxidlager sänker magnetkraften. Exponera inte maskinen för regn och använd det inte i lokaler som är fuktiga eller där det finns explosionsrisk. Följ smörjanvisningarna och anvisningar om verktygsbyten. Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett. Varning! Använd inte andra verktyg eller tillbehör, det kan leda till personskador. Bär magnetborrstativet i bärhandtaget (2) vid transport. Fäst med fångband när du jobbar på ställning. Använd hörselskydd! Använd skyddsglasögon. Varning för magnetfält! Förbjudet för dig som har pacemaker. 4.1 Säkerhetsanvisningar till batteriet: Skydda batterierna mot fukt! Skydda batterierna mot brand! Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Öppna aldrig batterierna! Rör eller kortslut aldrig batteripolerna! Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en något sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikligt med vatten. Får du batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! Ta ut batterierna ur maskinen innan inställningar, ombyggnad, underhåll eller rengöring utförs. Se till att maskinen är avstängd när du sätter i batteriet. Se sid. 2. 1 Magnetfot/magnet 2 Bärhandtag 1. Överensstämmelseintyg 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar 5. Översikt
Sida: 2
SVENSKA sv 47 3 Kran till skärvätskenheten 4 Tank till skärvätskenheten 5 Gängstift som justerar spelet i sliden 6 Spärr som förhindrar höjning/sänkning av drivdelen av misstag 7 Slid 8 Strömbrytare (slå PÅ/AV drivdelen) 9 Elektronikindikering 10 Växelväljare (1:a/2:a växeln) 11 Spår på maskinhalsen för att driva ur verktyg 12 Dorn (MK 2) * 13 Chuck med verktygsfäste (MK 2) 14 Vridsäkring 15 Gängstift till verktygsfästet* 16 Verktygsfäste (Weldon, 19 mm) * 17 Snabbkoppling till skärvätskenheten 18 Batteri 19 2 knappar för att lossa batteriet 20 Ladd- och signalindikeringsknapp 21 Ladd- och signalindikering 22 Spak för höja och sänka drivdelen 23 Axel 24 Magnetkraftindikering 25 Väljare (slå PÅ/AV magneten) 26 Fästspak (slå PÅ/AV magneten) 27 Säkringsbandets spännare 28 Säkringsband 29 två fästpunkter * beroende på utförande/ingår inte Kontrollera att maskinen inte har några skador: se till så att skyddsanordningar och lätt skadade delar fungerar felfritt och med avsedd funktion innan du använder maskinen. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar som de ska och inte kärvar och kontrollera att inga delar är skadade. Alla delar ska vara rätt monterade och uppfylla samtliga driftvillkor för att maskinen ska fungera felfritt. Skadade skyddsanordningar och delar ska repareras eller bytas av behörig verkstad. 6.1 Batteri Ladda batteriet före användning. (18) Ladda batteriet när effekten avtar. Optimal förvaringstemperatur ligger mellan 10°C och 30°C. Litiumjonbatterierna (25,2 V) har ladd- och signalindikering (21): - Tryck på knappen (20) för att läsa av laddnivån med hjälp av lysdioderna. - Om en lysdiod blinkar är batteriet nästan urladdat och måste laddas upp igen. - Blinkar samtliga LED, så är batteriet för varmt. Låt batteriet svalna. Det går snabbt i laddare ASS 15 Plus. 6.2 Ta av, sätta på batteriet Ta av: Tryck på de båda knapparna på batterifästet (19) och ta ur batteriet (18) . Montering: Skjut på batteriet (18) tills det snäpper fast. 7.1 Sätta på säkringsbandet Om du borrar på sneda eller lodräta ytor samt över huvudhöjd, säkra magnetborrstativet med det medföljande säkringsbandet (28), så att det inte riskerar att falla ned om magneterna släpper. Fäst säkringsbandet (28) så att magnetborrstativet rör sig bort från användaren om magneten släpper. Byt säkringsband (28) om det tagit upp belastningen av magnetstativet vid fall. Varning! Kontrollera att säkringsbandet (28) inte är skadat. Kontrollera säkringsbandet (28) ordentligt före varje användning, så att det är helt och felfritt. Byt säkringsbandet (28) omedelbart om det är skadat eller spännaren (27) inte fungerar som den ska. - Fäst säkringsbandet (28) i någon av de båda fästpunkterna (29) på magnetstativet. - Fäst sedan säkringsbandet i en lämplig fästpunkt en bit bort eller i materialet du bearbetar. - Så här använder du säkringsbandet (28): Stick den fria änden på säkringsbandetunderifrån genom spalten i spännaraxeln och dra igenom den fria änden av säkringsbandet tills den ligger an löst. Det får inte sitta för tajt, utan säkringsbandet ska gå att rulla upp 1 varv - Annars ger det inte säkert fäste. Spänn säkringsbandet med pumpande rörelser med spännaren (a). - Se till så att säkringsbandet är ordentligt åtdraget. - Kontrollera att säkringsbandet sitter ordentligt. Säkringsbandet ersätter inte borrstativets magnetkraft. Det har bara till uppgift att hindra magnetstativet från att falla ned om magneten släpper. Lossa säkringsbandet: Varning! Spänningen släpper i ryck! Lossa säkringsbandet genom att samtidigt dra upp spärren (b) med fingret och fälla ut spännaren helt. 6. Före första användning 7. Användning (b) (a)
Sida: 3
SVENSKA sv 48 7.2 Skärvätskenhet för kärnborrning Verktyglivslängden beror på smörjningen. Innersmörjning med kvalitetsskärolja är nödvändig vid kärnborrning. Ta av tanken (4) från magnetborrstativet vid påfyllning. Fyll på kvalitetsskärolja i tanken (4) skruva på locket. Slå PÅ/AV smörjningen med kranen (3). Vid arbeten på sneda ytor, överhäng samt över huvudhöjd (och när du packar väskan) måste du tömma eller ta av tanken (4), så att inte vätskan rinner ut (annars finns det risk för att skäroljan tränger in i motorn och kortsluter den). Spraya skärverktyget invändigt med universalskärspray före borrning vid sådana arbeten (se kapitel 10. Tillbehör). Upprepa flera gånger vid stora borrdjup. 7.3 Växla 2-växlad växellåda: Motorn ska stå still när du använder växelväljaren (10). Välj den växel du vill ha genom att vrida på växelväljaren (10). Du kan ev. vrida borrspindeln lite, så går växlarna i lättare. Rekommenderad inställning: • • = 2:a växeln, högt varvtal: stålborrning med borrdiametrar upp till ca 20 mm • = 1:a växeln, stort moment: stålborrning med borrdiametrar grövre än ca 20 mm 7.4 Magnet PÅ/AV Magnetkraften försvinner om du slår av magneten. Magnet PÅ: ställ väljaren (25) i läge ”ON”. Vrid axeln (23) med fästspaken (26). Magnet AV: ställ väljaren (25) i läge ”OFF”. Vrid axeln (23) med fästspaken (26). Står inte magnetborrstativet på metall, så känner du motstånd när du vrider axeln (23). Använd inte våld, utan sluta vrida! Annars kan du skada växellådan. Motståndet försvinner när magnetborrstativet står på metall. Magneten är helt PÅ resp. AV i anslaget. Fortsätt inte vrida! Annars kan du skada växellådan. Arbeta bara med magneten PÅ. Obs! Kommer du inte åt fästspaken i trånga utrymmen, så sticker du in en insexnyckel i axeln (23) och vrider den (ställ in väljaren (25) på samma sätt). Magnetkraften blir indikerad på displayen (24): helröd = fästkraft AV helgrön = fästkraft PÅ Obs! Ligger indikeringen (24) mellan rött och grönt (se bilden på sid. 2) så har du viss fästkraft som kan vara bra när du ska fästa och rikta in magnetstativet. 7.5 Drivdel PÅ/AV Slå inte på drivdelne förrän magneten är PÅ och har fäst ordentligt på underlaget. Slå på: Ställ (8) brytaren i läge „I“. Slå AV: Ställ (8) brytaren i läge „O“. Vänta tills drivdelen stannat helt. 7.6 Fixera på arbetsstycket Magnetstativet går bara att fästa i det material som du ska borra i om materialytan är ren och slät. Du måste ta bort lös rost, smuts och fett och slipa bort ev. svetsloppor eller ojämnheter innan du sätter fast magnetstativet. Rengör magnetfoten (1) vid behov. Ligger indikeringen (24) mellan rött och grönt (se bilden på sid. 2) så har du viss fästkraft som kan vara bra när du ska fästa och rikta in magnetstativet. Ryck kraftigt i magnetstativets bärhandtag (2) när magneten är PÅ, så du ser att stativet sitter ordentligt på materialet. Om så inte är fallet, kontrollera och rengör vid behov materialytan och magnetfotens undersida och slå sedan PÅ magneten igen. Stål med liten godstjocklek Optimal vidhäftning får du mot stål med låg kolhalt och minst 15 mm godstjocklek. Vid stålborrning i klena godstjocklekar kan du lägga en stålplatta (minimimått 100 x 200 x 15 mm) under materialet (där magnetfoten ska sitta). Järnfri metall Vid borrning i järnfri metall fäster du först stålplattan på materialet innan du ställer magnetstativet på stålplattan. 7.7 Borra Ta ut batterierna ur maskinen innan inställningar, ombyggnad, underhåll eller rengöring utförs. Använd aldrig deformerade eller trasiga verktyg. Kontrollera att verktyg som t.ex. kärnborr inte är deformerade eller skadade före varje användning. Använd bara sådana tillbehör som Metabo avsettför maskinen och rekommenderar. Bara för att du kan fästa verktyget på maskinen är ingen garanti för att det fungerar säkert. Felinfäst och -positionerat verktyg kan leda till farliga situationer på grund av bortbrutna och ivägslungade delar. Om verktyget nyper, slå av maskinen direkt: ställ strömbrytaren (8) i läge ”O”. Ta ur verktyget ur borrhålet. Allmänna anvisningar: - Körna borrstället. - Ligger indikeringen (24) mellan rött och grönt (se bilden på sid. 2) så har du viss fästkraft som kan vara bra när du ska fästa och rikta in magnetstativet. - Rikta in magnetstativet så att borrspetsen hamnar på den körnade markeringen. - Slå PÅ magneten i magnetstativet. - Dra ut spärren (6). - Slå sedan på drivdelen (ställ strömbrytaren (8) i läge ”I”). - Slå ev. på skärvätskenheten (se kapitel 7.2. - Börja borra med låg matningskraft. När borret börjar tränga ned i materialet kan du arbeta vidare med något högre matningskraft. För hög
Sida: 4
SVENSKA sv 49 matningskraft gör att du sliter ut borret snabbare. Var uppmärksam så att spånorna förs bort kontinuerligt. - Använd en spånkrok för att föra bort spånorna. - Om den urborrade metallkärnan inte blir utkastad automatiskt av kärnborren: ta bort den med ett verktyg. Specialanvisningar för verktyg med morsekonskaft MK2: Sätta i verktyg: För att drivdelen inte ska höjas/sänkas av misstag: skjut in spärren (6). Du måste hålla konchucken och verktygskonan fria från smuts och fett för att verktyget ska sitta ordentligt i borrspindeln (13). Varning! Tryck aldrig in verktyget med våld i konchucken! Använd bara felfria och vassa verktyg. Stäng av maskinen. Ta ut batteriet ur maskinen Verktyg med MK2-kona går att sätta i direkt i konchucken (13). Driva ur verktyget: Sätt dornen (12) i spåret (11) på maskinhalsen med avfasningen mot verktyget. Går dornen inte igenom borrspindeln, vrid spindeln (13) lite för hand. Driv ut verktyget genom att knacka lätt på dornen (12) med hammare. Specialanvisningar för verktyg med 19 mm- Weldonskaft: För att drivdelen inte ska höjas/sänkas av misstag: skjut in spärren (6). Sätt först i chuck 6.26602 (se kapitlet 10. tillbehör). Se till så att sidstiftet greppar i vridsäkringen (14) när du sätter i chucken. Sätt sedan på snabbkopplingen (17) till skärvätskenheten på anslutningen till chuck 6.26602. Sätta på verktyget: - Sätt i matchande centreringsstift (se kapitlet 10. tillbehör) i verktyget. - Sätt verktyget i verktygsfästet (16), så att båda ytorna (på verktygets cylinderdel) är där gängstiften (15) är. - Tryck upp verktyget - så att den inbyggda fjädern pressas ihop - och dra åt gängstiften (15) med bifogad insexnyckel. Ta ur verktyget: - Lossa de båda gängstiften (15). Underhåll, rengöring och smörjning. Ta ut batterierna ur maskinen innan inställningar, ombyggnad, underhåll eller rengöring utförs. Smörj då och då kuggstången och drevet för slidens upp- och nedåtgående rörelse (7) med lite universalfett på kuggstången. Smörj slidens (7) glidytor med universalfett. Smörj stället där axeln (23) går in i magnetdelen med en droppe maskinolja då och då. Gnid in magnetfoten med oljeindränkt trasa då och då, så den inte rostar. Slidens spel Spelet i sliden är inställt på fabriken. Sliden (7) ska vara inställd så att den (med drivdelen i) går lätt att skjuta uppåt och nedåt samtidigt som den ska låsa oavsett läge utan att drivdelens tyngd drar den nedåt. Du kan ställa in spelet i sliden (7) med de tre gängstiften (5), om det behövs: Lossa låsmuttrarna, dra åt gängstiften, dra sedan åt låsmuttrarna igen. Elektronikindikeringen (9) tänds och arbetsvarvtalet sjunker. Temperaturen är för hög! Låt maskinen gå på tomgång tills indikeringen för elsignal slocknar. Elektronikindikeringen (9) lyser och maskinen stoppar. Elektroniken slog av maskinen. Orsak och åtgärd: - Batteriet är nästan tomt (elektroniken skyddar batteriet mot djupurladdning). Tryck ev. på (20)- knappen och kontrollera LED-laddindikeringen (21). Är batteriet nästan tomt, ladda det! - Temperaturen är för hög! Låt maskinen gå på tomgång tills indikeringen för elsignal slocknar. - Maskinen är överbelastad. Sedan kan du jobba som vanligt igen. Försök att undvika överbelastning. Elektronikindikeringen (9) blinkar och maskinen går inte. Återstarspärren har löst ut. Sätter du i batteriet när maskinen är på, så går inte maskinen igång. Slå av och på maskinen igen. Motordelen går inte att röra uppåt eller nedåt. Dra ut spärren (6). Använd bara Metabo originaltillbehör. Behöver du tillbehör, kontakta din återförsäljare. Tala om för återförsäljaren exakt vilket elverktyg du har, så att du får rätt tillbehör. Se sid. 4. A Kärnborr med 19 mm-Weldonskaft, HSS/HM/ HSS-rapid cut (tunnväggigt - ger fler borrhål per laddning) B Kort centreringsstift, HSS: för 30 mm-borrdjup C Långt centreringsstift, HSS: för 55 mm-borrdjup HM: för kärnborrdiametrar 14-69 mm D Kondorn för konchuckar E Kuggkranschuck med konskaft F Metallborr G Snabbytessystem MK2 på 19 mm-Weldon H MK2-chuck på 19 mm-Weldon I Säkringsband med spännare 8. Rengöring, underhåll 9. Åtgärda fel 10. Tillbehör
Sida: 5
SVENSKA sv 50 J Universalskärspray K Laddare L Batteri Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i huvudkatalogen. Låt behörig elektriker reparera elverktyget. Elverktyget uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter. Reparationer får bara utföras av elektriker. Använd originaldelar, annars kan det leda till personskador för användaren. Metabo-elverktyg som behöver repareras skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Metaboförpackningarna är 100% återvinningsbara. Uttjänta elverktyg och tillbehör innehåller en stor andel värdefulla råämnen och plaster som går att återvinna. Du får inte slänga batterier i hushållssoporna! Lämna tillbaka trasiga eller uttjänta batterier till Metabo-återförsäljaren! Släng aldrig batterier i vatten. Gäller bara EU-länder: släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Ladda ur batteriet i elverktyget före återvinning. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Bruksanvisningen är tryckt på klorfritt papper. Förklaring till uppgifterna på sid. 3. Vi förbehåller oss rätten till ändringar pga. den tekniska utvecklingen. U =batterispänning T =Verktygsfäste M =Max. vridmoment Dmax, K =max. diameter (kärnborr) Dmax, S =max. diameter (spiralborr) n0 =Varvtal obelastad Hmax =max. slaglängd Hu =Höjd (inkl. motor) med sliden i nedersta läget Ho =Höjd (inkl. motor) med sliden i översta läget A =Mått på magnetfoten m =vikt med minsta batteriet Typisk A-viktad ljudnivå: LpA =ljudtrycksnivå LWA =ljudeffektnivå KpA, KWA= onoggrannhet (ljudnivå) Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd! Mätvärden är fastställda enligt EN 61029. Angivna tekniska data ligger inom tolerans (enligt respektive gällande standard). 11. Reparationer 12. Återvinning 13. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo MAG 28 LTX 32 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo MAG 28 LTX 32. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo MAG 28 LTX 32 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo MAG 28 LTX 32

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo MAG 28 LTX 32 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Borrmaskiner
  • Modell/namn: MAG 28 LTX 32
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Slovenska