Metabo LF 724 S manual

Manual för Metabo LF 724 S på Holländsk. Denna PDF-handbok har 80 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 39 Originalbruksanvisning Vi försäkrar och tar ansvar för att lackfräsen med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) - se sid. 3. Lackfräsen ska användas till spånarbeten av lackerade och olackerade träytor. Användaren ansvarar själv för skador som orsakas av felaktig användning. Allmänna föreskrifter om förhindrande av olycksfall samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING – Läs igenom bruksanvisningen för att minska risken för skador. VARNING! Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsanvisningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till så att dokumentationen följer med elverktyget. Håll maskinen i de isolerade greppen när du jobbar eftersom kutterbandet kan komma i kontakt med den egna sladden. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Vänta tills kutterbandet har stannat innan du lägger ifrån dig verktyget. Ett frilagt kutterband kan haka fast i ytan och få dig att förlora kontrollen över verktyget samt orsaka allvarliga skador. Vändskären måste skyddas och därför får maskinen inte förvaras på hårt underlag. Använd alltid personlig skyddsutrustning som skyddsglasögon, hörselskydd, arbetshandskar och kraftiga skor när du arbetar samt gör inställningar, omriggningar eller underhåll! Risk för personskador på grund av vasst vändskär. Se upp för roterande kutterband! Se till att motorn samt kutterbandet på lackfräsen bromsar upp efter avstängning! Undvik oavsiktlig start: slå alltid av strömbrytaren när du drar ut kontakten ur uttaget eller om strömmen bryts. Vändskär som blivit slöa måste vändas på resp. bytas ut i god tid: Om skären på vändskäret är slitna ökar risken för bakslag och kvaliteten på fräsningen försämras. Därför måste man alltid se till att vända på resp. byta ut vändskär som blivit slöa i par. Ytor på arbetsstycken där det finns spikar, skruvar eller dylika hinder får inte bearbetas! Säkra arbetsstycket så att det ligger stadigt och inte glider, t.ex. med spänntving. Fäst små arbetsstycken. Spänn t.ex. fast dem i skruvstäd. Öppna skyddsluckor: Obs! Risk för personskador på grund av vass klippkniv! Stäng av maskinen. Kutterband måste ha stannat av! A: Öppna skyddslucka enligt anvisning B: fäll upp spaken. Skyddsluckor: Vid planfräsning av jämna ytor måste alla luckor vara stängda. Vid perifer fräsning (t.ex. på falsar) får endast den skyddslucka som vetter mot arbetsstycket öppnas. Om verktyget kläms eller hakar fast, så uppstår stora krafter. Håll därför alltid maskinen i handtagen med båda händerna, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Minska belastning genom damm: Partiklar som uppstår vid arbeten med denna maskin, kan innehålla cancerframkallande ämnen eller ämnen som orsakar allergiska reaktioner, andningsbesvär, missbildningar och andra fortplantningsstörningar. Exempel på sådana ämnen: bly (i blyhaltig färg), tillsatser för träbehandling (kromat, trädskyddsmedel), vissa 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Använd maskinen enligt anvisningarna 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar B A
Sida: 2
SVENSKA sv 40 trätyper (som ek- eller bokdamm). Risken beror på hur länge användaren eller personer som befinner sig i närheten exponeras för dessa ämnen. Dessa partiklar får inte hamna i din kropp. Beakta följande anvisningar för att minska risken: Se till att arbetsplatsen har god ventilation och att du bär lämplig skyddsutrustning, t.ex. andningsmask som filtrerar mikroskopiska partiklar. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - Använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare. - Sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Se sidan 2. 1 Skyddslucka 2 Låsvred 3 Stödhandtag 4 Skjutreglage ( 0 / I ) 5 Handtag 6 Utsugsanslutning 7 Utsugskoppling (ø 35 mm) 8 Planstål 9 Kombinyckel a Sexkant b Torx 10 Glidfot 11 Vändskär Kontrollera först att spänningen och frekvensen på märkskylten stämmer överens med nätströmmen och nätfrekvensen du ska använda. Förkoppla alltid en jordfelsbrytare (RCD) med en max. aktiveringsström på 30 mA. 6.1 Sätta på stödhandtaget Arbeta bara med påsatt stödhandtag (3)! Skruva i stödhandtaget enligt anvisning. Arbeta med en utsugningsanordning för att säkerställa maskinens felfria funktion. Håll maskinen med båda händerna på handtagen (3), (5). 7.1 Starta och stoppa lackfräsen Start Lyft lackfräs, så att kutterband ligger fritt. Skjut skjutreglaget (4) framåt. I PÅ Vid kontinuerlig användning fortsätter maskinen att gå om du tappar den. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Stopp Lyft lackfräs, så att kutterband ligger fritt. Tryck på bakänden av skjutreglaget (4). Skjutreglaget hoppar tillbaka. 0 AV Vänta tills kutterbandet har stannat innan du lägger ifrån dig verktyget. Ett frilagt kutterband kan haka fast i ytan och få dig att förlora kontrollen över verktyget samt orsaka allvarliga skador. 7.2 Spärra kutterband Risk för personskador på grund av vasst vändskär. Kutterbandet får bara spärras när det har stannat! Stäng av lackfräs och dra ut kontakten ur uttaget! Lägg lackfräsen på sidan. Tryck ner låsvredet (2) tills det tar stopp och håll det nedtryckt. Vrid samtidigt åt kutterbandet med hjälp av sexkantsnyckeln (9-a) (i valfri riktning). Vrid tills det nedtryckta låsvredet hakar i så att det märks och kutterbandet är spärrat. 7.3 Ställa in det axiala kapdjupet Risk för personskador på grund av vasst vändskär. Inställningar av det axiala kapdjupet får endast göras när kutterbandet har stannat! Stäng av lackfräs och dra ut kontakten ur uttaget! Spärra kutterbandet samtidigt som låsvredet hålls intryckt. 5. Översikt 6. Före användning 7. Användning
Sida: 3
SVENSKA sv 41 Genom att vrida på inställningsskruven med sexkantsnyckeln ställs (9-a) önskat kapdjup in. Inställningsbara kapdjup: 0-0,3 mm. Börja med ett grunt kapdjup och öka sedan stegvis tills du uppnått optimal inställning för det material som ska bearbetas. Se till att sexkantsnyckeln inte fastnar! 7.4 Sätta på/ta av utsugskoppling Använd en utsugsutrustning från Metabo till utsugning. Sätta på Skjut fram utsugskopplingen (7) tills den hakar i (6) utsugsanslutningarna. Nu kan man ansluta önskad utsugsanordning till utsugskopplingen med en rördiameter på 35 mm. Borttagning Tryck in slits och dra samtidigt ut utsugskoppling (7) ur utsugsanslutningarna (6) . 8.1 Köra lackfräsen Håll alltid i lackfräsen med båda händerna och försök att köra den baklänges över arbetsstycket du bearbetar. Se till att det lilla trycket fördelas jämnt över glidfoten när du håller ned lackfräsen. 8.2 Sätta an mot arbetsstyckskanten Se bild A: håll lackfräsen parallellt mot ytan på arbetsstycket. Se till att glidfoten får största möjliga anliggningsyta när du kör an (10). 8.3 Jobba med maskinen Se bild B: Kör lackfräsen så att glidfoten (10) alltid ligger an mot den obearbetade ytan. Gör du som bilden visar, så blir det kvar en smal avsats. Se bild C: Avsatsen tar du bort genom att ställa in kapdjupet på 0 mm (se kapitel 7.3) och sedan köra glidfoten (10) på den redan bearbetade ytan. 8.4 Finbearbetning Minska kapdjupet, så får de en slät yta på arbetsstycket. Risk för personskador på grund av vasst vändskär. Underhåll får bara utföras när kutterbandet har stannat! Stäng av lackfräs och dra ut kontakten ur uttaget! Använd alltid personlig skyddsutrustning som skyddsglasögon, hörselskydd, arbetshandskar och kraftiga skor när du arbetar samt gör inställningar, omriggningar eller underhåll! 9.1 Rengöring av vändskär Under vändskärets skär kan t.ex. lack fastna. I så fall ska vändskärets skär friläggas med ett planstål (8). 9.2 Vända på vändskäret resp. byta ut det Använd bara Metabos originalvändskär. Beställningsnr: 6.31720 (4 st.) Beställningsnr: 6.31660 (10 st.) Om skären på vändskäret inte är tillräckligt vassa ökar risken för att lackfräsen stannar medan fräsning pågår och går sönder. Därför måste man se till att vända på resp. byta ut vändskär som blivit slöa i god tid! Eventuellt behöver torx till vändskärets skruvar rengöras med (8) planstål. Axiala vändskärsbrickor: Spärra kutterband. Lägg ifrån dig lackfräsen och släpp upp låsvredet. Dra ur sexkantsnyckeln (9-a) och stoppa tillbaka den igen (9-b, torx). 8. Råd och tips A C B 9. Underhåll
Sida: 4
SVENSKA sv 42 Tryck ner låsvredet (2) tills det tar stopp och håll det nedtryckt. Radiala vändskärsbrickor: Öppna skyddsluckan. Använd kombinyckeln till att vrida på kutterbandet tills det går att få tag i vändskärsbrickan. Skruva ut skruvarna till kutterbandet (11) med torxnyckeln (9-b). Lossa på vändskäret (11) med hjälp av planstålet och rengör vändskärets anliggningsyta. Installera vändskäret (11) så att de vassa skären återigen är placerade i linje med rotationsriktningen. Om alla skär är slöa ska man byta ut vändskäret. Vänd på resp. byt alltid ut båda vändskären! Skruvar med skadad torx måste bytas ut! Skruva fast nya vändskär resp. sådana som vänts på med 5 Nm. Se till att torxnyckeln inte fastnar! 9.3 Rengöring av kutterband och glidfotens glidyta Vid behov kan kutterband rengöras med medel som lämpar sig för rengöring av aluminium (pH-värde mellan 4,5 och 8). 9.4 Rengöring av utsugsanslutningar Medan arbeten på fräsen utförs kan det hända att spån fastnar i utsugsanslutningarna (6) och att dessa täpps igen. Fastsittande spån kan lösgöras och avlägsnas via rengöringsslitsen i utsugsanslutningarna med hjälp av planstålet (8). Eventuellt kan utsugsanslutningarna (6) tas bort. I så fall ska skarvslitsskruvarna vridas ur och utsugsanslutningarna dras ut i bakåtgående riktning. Rengöring av utsugsanslutningar (6) och glidfot (10). Använd bara Metabo-originaltillbehör. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Komplett tillbehörssortiment hittar du på www.metabo.com eller i huvudkatalogen. Reparation av elverktyg får endast utföras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras ska skickas till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhändertagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Spån måste bortskaffas på ett fackmässigt sätt. Gäller endast för EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU-direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Förklaringar till uppgifterna finns på sid. 3. Förbehåll för tekniska ändringar. P1 =märkeffekt P2 =avgiven effekt n0 =varvtal vid tomgång n1 =varvtal vid belastning m =vikt Mätvärdena är uppmätta enligt EN 60745. Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström Tekniska data ovan tar även hänsyn till toleranserna (motsvarande respektive gällande standard). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av verktygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalvibrationsvärde (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: ah =Vibrationsemissionsvärde (hyvling av mjukt trä) Kh=Onoggrannhet (vibrationer) Typisk A-värderad bullernivå: LpA =Ljudtrycksnivå LWA =Ljudeffektnivå KpA, KWA= Onoggrannhet Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd! 10. Tillbehör 11. Reparationer 12. Miljöskydd 13. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo LF 724 S men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo LF 724 S. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo LF 724 S så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo LF 724 S

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo LF 724 S nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Routrar
  • Modell/namn: LF 724 S
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Engelsk, Franska, Spanska, Slovenska, Kroatiska, Holländsk, Tyska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Arabiska