LC 40

Metabo LC 40 manual

LC 40

Manual för Metabo LC 40 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 44 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 23 Bruksanvisning i original Vi försäkrar och tar ansvar för att laddningsenheterna med typ- och serienummer (LC 40: 2706...) uppfyller kraven i gällande direktiv 2004/108/EC (-> 19.04.2016) / 2014/30/EU (20.04.2016 ->), 2006/95/EC (-> 19.04.2016) / 2014/35/ EU (20.04.2016 ->), 2011/65/EU och standarder EN 60335-1, EN 60335-2-29. Teknisk dokumentation hos: Laddarna är bara avsedda för laddning av Metabo- batterier. Enheten är inte avsedd för användning av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller som saknar erfarenhet och/eller kunskaper, dvs. någon som kräver hjälp med anvis- ningar för att använda enheten eller står under över- inseende av någon som ansvarar för säkerheten. LC 40 är avsedd för laddning av litiumjonbatterier (3-cells 10,8 V, 1,5-5,2 Ah). Försök aldrig ladda batterier som inte är avsedda för uppladdning. Explosionsrisk! Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ gällande föreskrifter för skadeprevention och de medföljande säkerhetsanvisningarna. VARNING! – Läs bruksanvis- ningen, så är risken mindre för skador. VARNING! Läs alla säker- hetsanvisningar och anvis- ningar. Följer du inte säkerhetsan- visningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Läs hela säkerhets- och bruksanvisningen noga innan du använder laddaren. Spara all medföljande dokumentation och se till så att den alltid följer med laddaren. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du person- och maskinskador! Varning för livsfarlig elspänning! Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en lätt sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikligt med vatten. Får du batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! Ladda inte om fulladdade batterier! Överladdning skadar batteriet och förkortar livslängden! Använd bara laddaren inomhus! Skydda laddaren mot fukt! Tillåt aldrig att barn använder enheten. Håll barnen under uppsikt, så att de inte leker med enheten. 1. Överensstämmelsedeklaration 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 24 Håll barn borta från laddaren och arbetsområdet! Förvara laddaren oåtkomlig för barn! Dra genast ur kontakten vid rökutveckling eller brand i laddaren! Använd aldrig trasiga batterier! Se sid. 1. 1 Batteri * 2 Laddöppning 3 Varning 4 Laddindikering * ingår inte Kontrollera före driftstart att angiven spänning och frekvens på märkskylten överensstämmer med nätspänningen och nätfrekvensen. Maskiner av den här typen som kan generera likström, kan påverka enklare jordfelsbrytare. Använd typ F eller bättre med brytström på max. 30 mA. 6.1 Självtest Sätt i kontakten. Varnings- (3) och laddindikeringen (4) tänds efter varandra i ca 1 sekund. 7.1 Ladda batteriet Tryck ned batteriet (1) i laddöppningen (2) tills det tar emot. Laddindikeringen (4) blinkar och batteriet laddas. När batteriet är fulladdat, så lyser laddindikeringen (4) med fast sken. Batteriet kan sitta kvar i laddaren, så att det är klart att använda. 8.1 Varningsindikeringen (3) lyser konstant • Batteriet laddas inte. Temperaturen är för hög/ låg. Om batteritemperaturen ligger mellan 0 °C och 50 °C, så börjar laddningen automatiskt. 8.2 Varningsindikeringen (3) blinkar • Batteriet är trasigt. Ta genast ut batteriet ur laddaren. • Batteripolerna är kortslutna. Kontrollera om det finns smuts på kontakterna. Laddaren får bara repareras av elektriker! Om maskinens nätkabel skadas, måste den bytas ut av tillverkaren eller dess kundtjänst eller av en person med liknande kvalifikationer för att undvika faror. Metabo-elverktyg som behöver repareras skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Metaboförpackningarna är 100% återvinningsbara. Uttjänta laddare och tillbehör innehåller en stor andel värdefulla råämnen och plaster som kan tas omhand genom återvinning. Den här bruksanvisningen är tryckt på klorfritt papper. Gäller bara EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar. Batteriernas spänningsintervall ........... = 10,8 V Laddström........................................... = 2,3 A Laddtid1) (litiumjonbatteri) 1,5 Ah.................................................. = 40 min 2,0 Ah.................................................. = 53 min 4,0 Ah.................................................. = 105 min 5,2 Ah.................................................. = 138 min 1) Laddtiderna kan avvika från uppgifterna beroende på restladdning och batteritemperatur. Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström 5. Översikt 6. Driftstart 7. Användning 8. Fel 9. Reparation 10. Miljöskydd 11. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo LC 40 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo LC 40. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo LC 40 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo LC 40

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo LC 40 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Borrmaskiner
  • Modell/namn: LC 40
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Indonesisk