KS 66

Metabo KS 66 manual

KS 66

Manual för Metabo KS 66 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 88 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 43 Bruksanvisning i original Vi intygar att vi tar ansvar för att: cirkelsågarna med följande typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i alla gällande direktiv *2) och standarder *3). Medföljande teknisk dokumentation *4) - se sid. 3. Maskinen är avsedd för sågning av trä, plastmaterial och metaller eller liknande material. Maskinen är inte avsedd för instickssågning. För skador som uppstår på grund av användning som avviker från anvisningarna har användaren det fulla ansvaret. Allmänt erkända föreskrifter om förhindrande av olycksfall samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. Följ anvisningarna i textavsnitt med den här symbolen, så förebygger du person- skador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så minskar risken för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsan- visningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till att dokumentationen följer med elverktyget. a) FARA! Håll händerna borta från sågl- injen och sågklingan. Håll den andra handen på handtaget eller på motorkåpan. Håller du sågen med båda händerna, så kan de inte bli skadade av sågklingan. b) Håll aldrig handen under arbetsstycket. Skyddskåpan skyddar inte under arbetsstycket. c) Anpassa sågdjupet till arbetsstyckets tjok- klek. Under arbetsstycket bör högst en hel tandhöjd synas. d) Håll aldrig fast arbetsstycket med händerna eller benen. Fäst arbetsstycket mot ett stabilt stöd. Det är viktigt att fästa arbetsstycket ordentligt så att risken för kroppskontakt, fastklämning av sågklingan samt kontrollförlust minimeras. e) Håll elverktyget i de isolerade greppen när du jobbar med verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar eller den egna sladden. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta elverktygets metalldelar, så att du får en stöt. f) Använd alltid ett anhåll eller en rak kantgejd vid klyvsågning. Det förbättrar precisionen och minskar risken för att sågklingan ska fastna. g) Använd alltid sågklingor i rätt storlek och med rätt klinghål (t.ex. rombiskt eller runt). Sågklingor som inte passar sågens fäste går ojämnt och kan ge kontrollförlust. h) Använd aldrig skadade eller fel brickor och skruvar till sågklingorna. Brickorna och skru- varna till sågklingen är specialgjorda för din såg för att ge optimal effekt och driftsäkerhet. Orsaker till kast och hur man undviker dem: - ett kast är en plötslig reaktion som kan inträffa när sågklingan hakar fast eller kläms eller om sågklingan är felriktad. Följden blir att sågen gör en okontrollerad rörelse och lyfter ur arbetsstycket i riktning mot användaren; - om sågklingan hakar fast eller nyper i sågspalten, kan motorkraften kasta sågen tillbaka i riktning mot användaren; - om sågklingan vrids i såglinjen eller är felriktad, så kan tänderna i sågklingans bakkant haka i arbets- styckets yta. Det får sågklingan att hoppa ur sågl- injen i riktning mot användaren. Ett kast orsakas av felaktig användning av sågen. Du förhindrar det med följande försiktighetsåt- gärder. a) Håll fast sågen med båda händerna och med armarna i ett läge som gör att du kan parera kastrekylen. Stå alltid vid sidan av sågklingan och låt aldrig sågklingan ligga i linje med kroppen. Kast kan få cirkelsågen att fara bakåt, men med rätt åtgärder kan du som användare behärska kastrekylerna. b) Om sågklingan nyper eller om du avbryter arbetet, slå av maskinen och håll den stilla i arbetsstycket tills klingan stannat helt. Försök aldrig dra loss sågen ur arbetsstycket eller dra den bakåt när sågklingan roterar, det kan ge ett kast. Hitta och åtgärda orsaken till att sågklingan nöp. c) Om sågen sitter i ett arbetsstycke och ska startas; centrera sågklingan i sågspalten och kontrollera att sågtänderna inte har hakat fast i arbetsstycket. Om sågklingan fastnat, kan sågen åka ut ur arbetsstycket eller orsaka ett kast när den ska startas på nytt. d) Stötta upp stora plattor för att minska risken för kast p.g.a. att sågklingan fastnar. Stora plattor kan böjas av sin egenvikt. Palla upp skivor på båda sidor, både vid sågspalten och kanten. e) Använd aldrig slöa eller skadade sågklingor. Sågklingor med slöa eller felriktade tänder orsakar p.g.a. en för smal sågspalt en förhöjd friktion, fast- nande sågklingor och kast. 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Använd maskinen enligt anvisningarna 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 44 f) Drag fast sågdjups- och snedsågningsinställ- ningarna före sågning. Om inställningarna ändras under sågningen kan sågklingan fastna och orsaka kast. g) Var extra försiktig när du instickssågar i befintliga väggar eller andra ställen där du inte kan se vad som finns bakom. Sågklingan kan fastna i dolda föremål när du instickssågar och ge kast. 4.1 Undre klingskyddets funktion a) Använd inte sågen om klingskyddet inte kan röra sig fritt och stänger direkt. Kläm eller bind aldrig fast den nedre skyddskåpan i öppet läge. Om sågen av misstag faller till marken kan den nedre skyddskåpan böjas. Öppna sprängskyddet med spaken (10) (beroende på modell) och se till att det kan röra sig fritt och inte berör sågklingan eller andra delar vid någon sågvinkel. b) Funktionsprova fjädern till den undre skyddshuven. Gå igenom sågen före använd- ning om klingskyddet och fjädern inte fungerar som de ska. Skadade delar, klibbiga avlagringar eller spån kan göra den nedre skyddskåpan trög. c) Öppna bara den undre skyddshuven för hand vid specialsågning, t.ex insticks- och snedsågning. Öppna det undre sprängskyddet med spaken (10) (beroende av modell) och släpp det igen så fort sågklingan fäster i arbetsstycket. Vid all annan sågning fungerar klingskyddet automatiskt. d) Se till så att klingskyddet täcker sågklingan, om du lägger ifrån dig sågen på arbetsbänken eller golvet. En oskyddad sågklinga som fortfa- rande är i rörelse kastar sågen mot sågriktningen och sågar i det som kommer i vägen. Tänk på sågens efterkörningstid. 4.2 Övriga säkerhetsanvisningar Ytterligare säkerhetsanvisningar för sågning med kil: a) Använd en passande klyvkil för den aktuella sågklingan. Kilen måste vara tjockare än sågklingan, men tunnare än dess kuggbredd. b) Justera kilen så som beskrivet i denna bruk- sanvisning. Felaktig styrka, position och riktning kan leda till att klyvkilen inte förhindrar kast effektivt. c) Använd alltid kilen utom vid instickssågning. Montera kilen igen efter instickssågning. Kilen påverkar instickssågningar och kan ge kast. d) För att klyvkilen ska vara verkningsfull måste den befinna sig i sågspalten. Vid kortare snitt kan klyvkilen inte förhindra kast. e) Använd inte sågen om klyvkilen är böjd. Även en liten skada kan göra stängningen av skydds- kåpan långsammare. Använd aldrig slipskivor. Dra ut elkontakten ur nätuttaget innan du påbörar någon form av inställningar eller underhåll. Ta aldrig i roterande delar på verktyget! Ta bara bort spån och liknande när maskinen är avstängd. Använd hörselskydd. Använd skyddsglasögon. Tryck inte på spindellåsningen förrän motorn stannat. Bromsa inte sågklingan genom att trycka från sidan. Det rörliga klingskyddet får inte klämmas fast i tillb- akadraget läge. Det rörliga klingskyddet ska kunna röra sig fritt och lätt av sig självt samt återgå exakt till sitt ändläge. Sågar du i material som dammar mycket, måste du rengöra maskinen med jämna mellanrum. Skydden ska alltid fungera som de ska (t.ex. det rörliga klingskyddet). Material som vid bearbetning avger hälsofarligt damm eller ångor (t.ex. asbest) får ej bearbetas. Kontrollera att det inte finns främmande föremål i arbetsstycket. Se till så att du inte sågar i spik och liknande när du jobbar. Slå av motorn direkt om sågklingan nyper. Såga inte i extremt små arbetsstycken. Vid bearbetningen måste arbetsstycket ligga an ordentligt och vara säkrat mot förskjutning. Damm från material som blyfärg, vissa träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Kontakt eller inandning av dammet kan ge användaren eller personer i närheten allergiska reaktioner och/eller luftvägsproblem. En del damm som ek- och bokdamm anses vara cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatser för träbearbetning (kromat, träskyddsmedel). Asbesthaltigt material får bara fackman bearbeta. - Använd helst dammutsug. - Använd en Metabo-dammsugare som passar elverktyget, så får du bra dammutsug. - Se till så att arbetsplatsen har bra ventilation. - Vi rekommenderar att du använder andnings- skydd med filterklass P2. Följ alltid gällande nationella säkerhetsföreskrifter för materialet du ska bearbeta. Använd sågklingor som passar till materialet du ska såga i. Rengör sågklingan om det fastnat harts- eller limre- ster på. Smutsigasågklingor ger större friktion, kan nypa och ökar risken för kast. Se sidan 2. 1 Vred för varvtalsinställning* 2 Signalvisning* 3 Kabelstyrning 4 Bottenplatta 5 Skala (geringssnittsvinkel) 6 Låsskruv (geringssnitt) 7 Snittvisare 5. Översikt
Sida: 3
SVENSKA sv 45 8 Låsskruv (parallellanslag) 9 Parallellanslag 10 Spak (för att fälla tillbaka den rörliga skyddskåpan)* 11 Spärrknapp 12 Säkerhetsströmbrytare 13 Stuts 14 Kontramutter (justera sågklingans vinkel) 15 Justerskruv (justera sågklingans vinkel) 16 Plats för sexkantsnyckel 17 Låsskruv (snittdjup) 18 Spindellåsknapp 19 Skala (snittdjup) 20 Markering (ytterdiameter för sågklinga) 21 Inre flänsbricka för sågklinga 22 Sågklinga 23 Yttre flänsbricka för sågklinga 24 Låsbult för sågklinga 25 Klyvkil 26 Rörlig skyddskåpa 27 Insexskruv (Inställning av klyvkil) * utrustningsberoende Kontrollera före driftstart att angiven spänning och frekvens på märkskylten överensstämmer med aktuell nätspänning och nätfrekvens. Dra ut elkontakten ur nätuttaget innan någon form av inställnings- eller underhållsarbete påbörjas. 6.1 Ställa in klyvkilen Klyvkilen (25) hindrar träet från att gå ihop under sågning och klämma fast sågklingan. Då kan det bli bakslag. Klyvkilen måste vara inställd så att avståndet mellan dess inre rundning och sågklingans tänder inte är större än 5 mm. Avståndet mellan klyvkilens nedre kant och sågklingans nedersta punkt får inte vara större än 5 mm. Se bild på sidan 3. Så här ställer du in avståndet: Lossa insexs- kruven (27), ställ in rätt avstånd och dra åt insexskruven igen. 6.2 Ställ in snittdjupet Gör så här: lossa låsskruven (17). Höj eller sänk motordelen mot bottenplattan (4). Det inställda snittdjupet kan avläsas på skalan (19). Dra åt låsskruven (17) igen. Inställningen ska vara sådan att sågklingans tänder inte går djupare i arbetsstycket än halva tandhöjden. Se bild på sidan 2. Det går att ställa in låsskruvens (17) spännkraft. Först måste spakskruven skruvas ur. Ta bort spaken och sätt på den förskjuten moturs. Spänn fast med skruven. Observera att snittdjupsinställ- ningen är lättåtkomlig när spaken är i öppet läge. 6.3 Snedställa sågklingan för geringssnitt Lossa låsskruvarna (6) för att göra inställningar. Luta motordelen mot bottenplattan (4). Den inställda vinkeln kan avläsas på skalan (5). Dra åt låsskruvarna (6) igen. 6.4 Justera sågklingans vinkel Sågklingsvinkeln är inställd på fabriken. Gör så här om sågklingan inte är rätvinklig mot bottenplattan vid 0°: Lossa låsskruvarna (6). Lossa kontramuttern (14) och korrigera sågklingans vinkel med justerskruven (15). Dra sedan åt kontramuttern igen. Dra åt låsskruvarna (6) igen. 6.5 Förinställa varvtal (KSE 68 Plus) Ställ in varvtalet med vredet (1). Se sidan två för rekommenderade varvtal. 6.6 Ställa in stuts för utsugning/spånutblås Stutsen (13) kan vridas till önskad position för utsugning eller sågspånutblås. Skjut in stutsen till anslaget, vrid och dra ut den igen. Stutsen kan låsas för att inte vridas i steg om 45°. Spånsug: Anslut en sugslang till cirkelsågen och koppla sedan slangen till en lämplig spånsug. 7.1 Start och stopp Start: Håll in spärrknappen (11) och tryck därefter på säkerhetsströmbrytaren (12). Stopp: Släpp säkerhetsströmbrytaren (12). 7.2 Signalvisning (KSE 68 Plus) Signalvisningen (2) lyser vid starten och visar att maskinen är färdig att tas i bruk. Om signalen tänds under arbetet signalerar den överbelastning. Avlasta maskinen. 7.3 Arbetsanvisningar Lägg ut nätkabeln så att den inte ligger i vägen för sågsnittet. För att undvika detta kan kabeln hållas med kabelstyrningen (3). Pilen (20) på bottenplattan underlättar vid ansättning och sågning av arbetsstycket. Vid maximalt snittdjup markerar den ungefärligt sågklingans ytterdiameter och därmed snittkanten. Starta eller stoppa inte maskinen medan sågklingan rör arbetsstycket. Låt sågklingan varva upp till maxvarvtal innan du börjar såga. När du sätter an handcirkelsågen svängs den rörliga skyddskåpan bakåt av arbetsstycket. KSE 68 Plus: För att underlätta ansättningen av arbetsstycket sätts an kan den rörliga skyddskåpan föras tillbaka för hand med spaken (10). Ta inte bort maskinen från arbetsstycket medan sågklingan roterar. Stanna klingan först. 6. Driftstart, inställning 7. Användning
Sida: 4
SVENSKA sv 46 Stäng genast av motorn om sågklingan blockeras. Så här sågar du efter en rak linje: Här får du hjälp av snittvisaren (7). Snittvisarens bredd motsvarar ungefär sågklingans bredd. Snittvisaren (7) kan ställas in. Gör ett provsnitt till detta. Lossa snittvisarens låsbult. Ställ in snittvisaren efter det sågade snittet. Dra åt låsbulten igen. Så här sågar du efter en list som är fastsatt på arbetsstycket: För att snittkanten ska bli så exakt som möjligt kan man fästa en list på arbetsstycket och föra handcirkelsågens bottenplatta (4) längs listen. Så här sågar du med parallellanslag: För snitt som går parallellt med en rak kant. KS 66, KS Partner Edition: Parallellanslaget (9) kan föras in i sin hållare från höger. Avläs sågbredden till höger om snittvisaren (7). Dra åt låsskruven (8). Exakt sågbredd får man bäst fram genom att såga ett provsnitt. KSE 68 Plus: Parallellanslaget med dubbel styrning (9) kan föras in i sin hållare från båda sidor. Kontrollera att anslaget är parallellt med sågklingan vid inställningen. Avläs sågbredden till höger resp. till vänster om snittvisaren (7). Dra åt låsskruvarna (8). Exakt sågbredd får man bäst fram genom att såga ett provsnitt. 7.4 Sågning med styrskena 6.31213 Ger millimeternoggranna, raka och flisfria sågkanter. Den glidsäkra beläggningen ger säkert stöd och skyddar arbetsstycket mot repor. Anslagen på styrskenan går att lägga an mot vid instickssågning eller använda vid sågning med konstant såglängd. Kräver monterade adapterdelar 6.31020 för att fungera. Se kapitlet Tillbehör. Rengör maskinen regelbundet. Ventilationsöppningarna på motorn ska sugas rena med dammsugare. Byta sågklinga Dra ut elkontakten ur nätuttaget innan någon form av inställnings- eller underhållsarbete påbörjas. Håll in spindellåsknappen (18). Vrid sågaxeln långsamt med sexkantsnyckeln som du har satt in i sågklingans låsbult (24) tills stoppet hakar i. Skruva ut låsbulten för sågklingan (24) moturs. Ta bort den yttre flänsbrickan (23). Dra tillbaka den rörliga skyddskåpan (26) och ta bort sågklingan (22). Avlastningsytorna mellan den inre flänsbrickan (21), sågklingan (22), den yttre flänsbrickan (23) och sågklingans låsbult (24) måste vara rena. Sågklingans fästskruv (24) ska ha en tunn fettfilm på kontaktytan mot sågklingan för att säkerhetskopplingen ska fungera som den ska. Fetta in med universalfett (DIN 51825 - ME / HC 3/4 K -30). Sätt i en ny sågklinga. Tänk på rotationsriktningen. Rätt rotationsriktning visas med pilar på sågklingan och skyddskåpan. Sätt in den yttre flänsbrickan (23). Dra åt sågklingans låsbult (24) ordentligt. Använd endast skarpa och oskadade sågklingor. Repiga sågklingor, och sådana vars form förändrats, får inte användas. Använd inte sågklingor vars grundstomme är tjockare eller vars sågbredd är mindre än klyvkilens tjocklek. Använd inte sågklingor av snabbstål (HSS). Använd inte sågklingor som inte uppfyller angivna tekniska data. Sågklingan måste passa för varvtalet i tomgång. Använd sågklingor som passar till materialet du ska såga i. Använd bara Metabo originaltillbehör. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i huvudkatalogen. Reparation av elverktyg får endast utföras av behörig elektriker! Metabos elverktyg som behöver repareras kan sändas in till någon av de adresser som anges på reservdelslistan. Beskriv de fel som har konstaterats när verktyget skickas in för reparation. Var rädd om miljön, släng inte uttjänta elverktyg och batterier i hushållssoporna! Följ nationella miljöföreskrifter om källsorte- ring och återvinning av uttjänta maskiner, förpack- ningar och tillbehör. Förklaringar till angivelserna på sid 3. Förbehåll för tekniska ändringar. P1 =Nominell upptagen effekt P2 =Avgiven effekt n0 =Varvtal vid tomgång n1 =Varvtal vid belastning T90° =max. snittdjup (90°) T45° =max. snittdjup (45°) A =Inställbar geringssnittsvinkel D =Sågklingans diameter d =Sågklingehålets diameter 8. Underhåll 9. Tillbehör 10. Reparation 11. Miljöskydd 12. Tekniska data
Sida: 5
SVENSKA sv 47 a =max. tjocklek på sågklingans grundstomme b =Sågklingans sågbredd c =Klyvkilens tjocklek m =Vikt Mätvärden uppmätta enligt EN 60745. Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström Angivna tekniska data ligger inom toleranserna (enligt respektive gällande standard). Emissionsvärden Värdena gör att det går att uppskatta verkty- gets emissioner och jämföra med andra elverktyg. Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och peri- oder med lägre belastning. Använd uppskattade värden för att ta fram skyddsåtgärder för använ- daren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalvärde vibrationer (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: ah, D =Vibrationsemissionsvärde (såga spånskiva) Kh,D =Onoggrannhet (vibrationer) Normal, A-viktad ljudnivå: LpA = Ljudtrycksnivå LWA = Ljudeffektnivå KpA, KWA = Osäkerhet Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd!

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo KS 66 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo KS 66. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo KS 66 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo KS 66

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo KS 66 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Sågar
  • Modell/namn: KS 66
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska