KS 55

Metabo KS 55 manual

KS 55

Manual för Metabo KS 55 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 76 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 38 Bruksanvisning i original Vi intygar och tar ansvar för att cirkelsågen har till- verkats i enlighet med de standarder och direktiv som anges på sid. 3. Maskinen är avsedd för sågning i trä, plast och liknande material. Maskinen är inte avsedd för instickssågning. KS 55 FS är avsedd för användning med Metabo- styrskena (6.31213), KS 55 är inte avsedd för det. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ gällande skadeförebyggande föreskrifter och medföljande säkerhetsanvisningar. Följ anvisningarna i textavsnitt med den här symbolen, så förebygger du person- skador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så minskar risken för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsan- visningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till att dokumentationen följer med elverktyget. 4.1 Sågmetod a) FARA! Håll händerna borta från såglinjen och sågklingan. Håll den andra handen på handtaget eller på motorkåpan. Håller du sågen med båda händerna, så kan de inte bli skadade av sågklingan. b) Håll aldrig handen under arbetsstycket. Klingskyddet skyddar inte under arbetsstycket. c) Anpassa sågdjupet till arbetsstyckets tjocklek. Klingan bör inte sticka ut mer än en tand- höjd under arbetsstycket. d) Håll aldrig fast arbetsstycket med händerna eller benen. Fäst arbetsstycket mot ett stabilt stöd. Det är viktigt att du fäster arbetsstycket ordentligt, så att du minimerar risken för kroppskon- takt, att sågklingan nyper eller att du tappar kontrollen. e) Håll elverktyget i de isolerade greppen när du jobbar med verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar eller den egna sladden. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta elverktygets metalldelar, så att du får en stöt. f) Använd alltid ett anhåll eller en rak kantgejd vid klyvsågning. Det ger större noggrannhet och minskar risken för att sågklingan nyper. g) Använd alltid sågklingor i rätt storlek och med rätt klinghål (t.ex. rombiskt eller runt). Sågklingor som inte passar fästet på sågen går ojämnt och kan få dig att tappa kontrollen. h) Använd aldrig skadade eller fel brickor och skruvar till sågklingorna. Brickorna och skru- varna till sågklingan är specialgjorda för sågen för att ge optimal effekt och driftsäkerhet. 4.2 Kast - orsak och matchande säkerhets- anvisning - ett kast är en plötslig reaktion som kan inträffa när sågklingan hakar fast eller nyper eller om sågklingan är felriktad. Följden blir att sågen gör en okontrollerad rörelse och lyfter ur arbetsstycket i riktning mot användaren; - om sågklingan hakar fast eller nyper i sågspalten, kan motorkraften kasta sågen tillbaka i riktning mot användaren; - om sågklingan vrids i såglinjen eller är felriktad, så kan tänderna i sågklingans bakkant haka i arbets- styckets yta. Det får sågklingan att hoppa ur såglinjen i riktning mot användaren. Ett kast beror helt och hållet på felaktig användning av sågen. Du förhindrar det med följande försiktig- hetsåtgärder. a) Håll fast sågen med båda händerna och med armarna i ett läge som gör att du kan parera kastrekylen. Stå alltid vid sidan av sågklingan och låt aldrig sågklingan ligga i linje med kroppen. Kast kan få cirkelsågen att fara bakåt, men med rätt åtgärder kan du som användare behärska kastrekylerna. b) Om sågklingan nyper eller om du avbryter arbetet, slå av maskinen och håll den stilla i arbetsstycket tills klingan stannat helt. Försök aldrig dra loss sågen ur arbetsstycket eller dra den bakåt när sågklingan roterar, det kan ge ett kast. Hitta och åtgärda orsaken till att sågklingan nöp. c) Ska du starta sågen i ett arbetsstycke; centrera sågklingan i sågspalten och se till så att sågtänderna inte hakat fast i arbetsstycket. Om sågklingan nypt, så kan sågen hoppa ur arbets- stycket eller ge ett kast när du startar den igen. d) Palla upp stora skivor, så minskar risken för kast pga. av att sågklingan nyper. Stora skivor böjs ned av sin egenvikt. Palla upp skivor på båda sidor, både vid sågspalten och kanten. e) Använd aldrig slöa eller skadade sågklingor. Sågklingor med slöa eller felriktade tänder ger mer friktion pga. för smal sågspalt samt får sågklingan att nypa och kasta. 1. CE-överensstämmelseintyg 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 39 f) Dra åt sågdjups- och snedsågningsinställ- ningarna innan du sågar. Om inställningarna ändras vid sågning kan sågklingan nypa och kasta. 4.3 Undre klingskyddets funktion a) Kontrollera om den undre skyddshuven stänger som den ska innan du använder maskinen. Använd aldrig sågen om den nedre skyddskåpan är trög eller om den inte stängs. Kläm eller bind aldrig fast det undre kling- skyddet i öppet läge. Om du tappar sågen i golvet, så kan det undre klingskyddet bli böjt. Öppna klingskyddet med spakenoch kontrollera att det kan röra sig fritt och varken går emot sågklingan eller andra delar i någon sågvinkel. b) Funktionsprova fjädern till det undre kling- skyddet. Gå igenom sågen före användning om klingskyddet och fjädern inte fungerar som de ska. Skadade delar, klibbiga avlagringar eller spån- avsättning kan göra det undre klingskyddet trögt. c) Öppna bara det undre klingskyddet för hand vid specialsågning, t.ex insticks- och snedsåg- ning. Öppna klingskyddet med spaken (10) släpp det när sågklingan tar i arbetsstycket. Vid all annan sågning fungerar klingskyddet automa- tiskt. d) Se till så att klingskyddet täcker sågklingan, om du lägger ifrån dig sågen på arbetsbänken eller golvet. En oskyddad sågklinga som fortfa- rande är i rörelse kastar sågen mot sågriktningen och sågar i det som kommer i vägen. Tänk på sågens eftergångstid. g) Var extra försiktig när du instickssågar i befintliga väggar eller andra ställen där du inte kan se vad som finns bakom. Sågklingan kan fastna i dolda föremål när du instickssågar och ge kast. 4.4 Övriga säkerhetsanvisningar Använd aldrig slipskivor. Dra alltid ur kontakten före inställning eller under- håll. Ta aldrig i roterande delar! Spån och liknande får endast avlägsnas när maskinen är avstängd. Använd hörselskydd. Använd skyddsglasögon. Tryck inte på spindellåsningen förrän motorn stannat. Bromsa inte sågklingan genom att trycka från sidan. Det rörliga klingskyddet får inte klämmas fast i tillba- kadraget läge. Det rörliga klingskyddet ska kunna röra sig fritt och lätt av sig självt samt återgå exakt till sitt ändläge. Sågar du i material som dammar mycket, måste du rengöra maskinen med jämna mellanrum. Skydden ska alltid fungera som de ska (t.ex. det rörliga kling- skyddet). Du får inte bearbeta material som avger hälsovåd- liga partiklar eller ångor (t.ex. asbestdamm). Kontrollera att det inte finns främmande föremål i arbetsstycket. Se till så att du inte sågar i spik och liknande när du jobbar. Slå av motorn direkt om sågklingan nyper. Försök aldrig såga i extremt små arbetsstycken. Arbetsstycket ska sitta fast ordentligt så att det inte glider när du jobbar. Damm från material som t.ex. blyfärg, vissa träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Kontakt med eller inandning av dammet kan ge användaren eller personer i närheten allergiska reaktioner och/ eller luftvägsproblem. En del damm, som ek- och bokdamm, anses vara cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatser för träbearbetning (kromat, träskyddsmedel). Asbesthaltigt material får endast bearbetas av fackman. - Använd om möjligt dammutsug. - Använd en Metabo-dammsugare som passar elverktyget, så får du bra dammutsug. - Se till att arbetsplatsen har god ventilation. - Vi rekommenderar att du använder andnings- skydd med filterklass P2. Följ alltid gällande nationella säkerhetsföreskrifter för det material som ska bearbetas. Använd sågblad som passar till materialet du ska såga i. Rengör sågklingan om det fastnat harts- eller limrester på. Smutsiga sågklingor ger större frik- tion, kan nypa och ökar risken för kast. Försök att inte överhetta tandningen. Försök att undvika att materialet smälter när du sågar i plast. Använd sågblad som passar till materialet du ska såga i. Se sid. 2. (där är t.ex. KS 55 FS i bild.) 1 Skruvar (bara KS 55 FS). Lossar du skruvarna, så kan du förskjuta dem och ställa in spelet samt hur maskinen glider på styrskenan. * 2 2 Ställskruvar (snedsågning) 3 Skala (snedsågningsvinkel) 4 Strömbrytare 5 Låsknapp 6 Skala (sågdjup) 7 Låsskruv (sågdjup) 8 Bottenplatta 9 Utsugsadapter 10 Spak (för att fälla upp det rörliga klingskyddet) 11 Styrspår som passar Metabo-styrskena (bara KS 55 FS) * 12 Bakre såganslag (ökar snedsågningsvinkeln från 45° till 47°) 13 Sågmarkering 14 Parallellanslag 15 Markering (för skalavläsning på parallellanslaget) 5. Översikt
Sida: 3
SVENSKA sv 40 16 Låsskruv (parallellanslag) 17 Fack för insexnyckel 18 Spindellåsningsknapp 19 Låsskruv för sågklinga 20 Yttre sågbladsfläns 21 Sågblad 22 Rörligt klingskydd 23 Inre sågklingsfläns Kontrollera först att spänningen och frek- vensen som märkskylten anger överens- stämmer med den nätström du ska använda. Dra alltid ur kontakten före inställning eller underhåll. 6.1 Ställa in sågdjupet Gör så här: lossa låsskruven (7). Höj eller sänk motordelen (8) mot styrplattan. Du kan läsa av inställt sågdjup på skalan (6). (7)Dra åt låsskruven igen. Ställ in sågdjupet så att tänderna på sågklingan inte sticker ned mer än halva tandhöjden under arbets- stycket. Se bild på sidan 2. OBS! Det går att ställa in spännkraften på ställskruven (7). Skruva av skruven till spaken. Ta av spaken och sätt på den något mer moturs. Dra åt skruven igen. Se till så att sågdjupsinställningen går lätt när spaken är lossad. 6.2 Snedställa sågklingan för snedsågning Gör så här: lossa låsskruvarna (2). Fäll motordelen mot riktplattan (8). Du kan läsa av inställd vinkel på skalan (3). Dra åt låsskruvarna (2) igen. Vill du ha snedsågningsvinkel 47°, skjut ned det bakre såganslaget (12). 6.3 Spånutsug Sätt på utsugsadaptern (9) och dra åt med insex- skruven. Anslut en sugslang till utusgsadaptern (9)och koppla sedan slangen till en lämplig spånsug. Om man arbetar utan spånsug: demontera sugadapter (9). 7.1 På- och avstängning Slå på: håll in låsknappen (5), tryck på strömbry- taren (4). Slå av: släpp strömbrytaren (4). 7.2 Arbetsanvisningar Dra sladden så att du kan såga obehindrat. Slå inte på eller av maskinen när sågklingan har kontakt med arbetsstycket. Låt sågklingan varva upp till maxvarvtal innan du börjar såga. När du börjar såga, så fälls det rörliga klingskyddet bak av arbetsstycket. Ta inte ut maskinen ur arbetsstycket när sågklingan roterar. Låt sågklingan stanna först. Om sågklingan nyper, slå av maskinen direkt. Sågning efter rak kant: Detta är snittindika- torn till för (13). Såga efter en list på arbetsstycket: För att uppnå en exakt snittyta kan man sätta en list på arbets- stycket och föra cirkelsågen med styrplattan (8) längs denna list. Såga med parallellanslag: när du sågar parallellt med en rak kant. Parallellanslaget (14) går att sätta i sitt fäste på höger sida. Läs av sågbredden på markeringen (15). Dra åt låsskruven (16). Den exakta sågbredden får du bäst fram genom att provsåga. Sågning med styrskena (gäller bara KS 55 FS): för millimeterexakta, raka, flisfria sågkanter. Den glidsäkra beläggningen ger säkert stöd och skyddar arbetsstycket mot repor. Rengör maskinen med jämna mellanrum. Sug rent motorns ventilationsöppningar med dammsu- gare. Rengör det rörliga klingskyddet (22) med tryckluft då och då (använd skyddsglasögon). Det ska kunna röra sig fritt och lätt av sig självt samt återgå exakt till sitt ändläge. Sågklingsbyte Dra alltid ur kontakten före inställning eller underhåll. Håll in spindellåsknappen (18). Vrid sågaxeln lång- samt med sexkantsnyckeln som du har satt in i sågklingans låsskruv (19) tills stoppet hakar i. Skruva ur fästskruven (19) motsols. För bak det rörliga klingskyddet (22) med spaken (10) och ta ur sågklingan (21). Ta bort sågspån från stödytorna mellan den inre sågklingsflänsen (23), sågklingan (21), den yttre sågklingsflänsen (20) och sågklingans fästskruv (19). Sätt på ny sågklinga. Se till så att du får rätt rota- tionsriktning. Rotationsriktningen är markerad på sågklinga och klingskydd. Dra åt sågklingans låsbult ordentligt. (19) Använd endast skarpa och oskadade sågklingor. Använd aldrig spräckta eller defor- merade sågklingor. Använd inte sågklingor i snabbstål (HSS). Använd aldrig sågklingor som saknar rätt specifikationer. Sågklingan ska vara anpassad till obelastat varvtal. Använd sågklingor som passar till materialet du ska såga i. 6. Använda, ställa in 7. Användning 8. Underhåll
Sida: 4
SVENSKA sv 41 Använd bara Metabo originaltillbehör. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i huvudkatalogen. Endast behörig elektriker får reparera elverktyg! Ett elektriskt verktyg från Metabo som kräver repa- ration ska skickas till Metabo-återförsäljaren. Adresser, se www.metabo.com. Du hittar reservdelslistor på www.metabo.com. Var rädd om miljön, släng inte uttjänta elverktyg och batterier i hushållssoporna! Följ nationella miljöföreskrifter om källsorte- ring och återvinning av uttjänta maskiner, förpack- ningar och tillbehör. Förklaring till uppgifterna på sid. 3. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i enlighet med teknisk utveckling. P1 =märkeffekt P2 =Uteffekt n0 =Varvtal obelastad n1 =Varvtal vid belastning T90° =max. sågdjup (90°) T45° =max. sågdjup (45°) A =Inställbar snedsågningsvinkel D =Sågklingsdiameter d =Klinghålsdiameter a =max. stomtjocklek på sågklingan b =Sågklingsbredd m =Vikt Mätvärden uppmätta enligt EN 60745. Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström Angivna tekniska data ligger inom toleranserna (enligt respektive gällande standard). Emissionsvärden Värdena gör att det går att uppskatta verkty- gets emissioner och jämföra med andra elverktyg. Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och peri- oder med lägre belastning. Använd uppskattade värden för att ta fram skyddsåtgärder för använ- daren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalvärde vibrationer (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: ah, D =Vibrationsemissionsvärde (såga spånskiva) Kh,D =Onoggrannhet (vibrationer) Normal, A-viktad ljudnivå: LpA = Ljudtrycksnivå LWA = Ljudeffektnivå KpA, KWA = Osäkerhet Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd! 9. Tillbehör 10. Reparationer 11. Miljöskydd 12. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo KS 55 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo KS 55. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo KS 55 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo KS 55

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo KS 55 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Sågar
  • Modell/namn: KS 55
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Ukrainare