KPA 12 600

Metabo KPA 12 600 manual

KPA 12 600

Manual för Metabo KPA 12 600 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 60 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 31 Original bruksanvisning Vi försäkrar och tar ansvar för att: Den här batteridriva patronpistolerna med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) – se sidan 3. Verktyget är avsett för användning med fogmassa och lim på patron eller i foliepåse. Verktyget är inte avsett för livsmedelsanvändning eller medicinsk/veterinärmedicinsk användning. Patroner som ska utsättas för tryck får inte modifieras. Kan inte användas som lyftdon/ spridare. Användaren ansvarar själv för skador som orsakas av felaktig användning. Allmänna föreskrifter om förhindrande av olycksfall samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING – Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som ingår med detta elverktyg. Fel som uppstår till följd av att instruktionerna nedan inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador. Spara alla varningar och instruktioner för framtida hänvisning. Se till så att dokumenta- tionen följer med elverktyget. Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en något sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikliga mängder vatten. Får du batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! Skydda batterierna mot fukt! Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Skydda batterierna mot brand! Öppna aldrig batterierna! Ta ut batteriet ur maskinen om maskinen är defekt. Vidrör eller kortslut aldrig batteripolerna! Ta ut batterierna ur maskinen innan inställningar, ombyggnad, underhåll eller rengöring utförs. Se till att maskinen är frånkopplad när du sätter i batteriet. Används inte till frysta eller bundna binde-/ tätningsmedel. Överbelasta inte motorn! Vid överbelastning måste enheten stängas av och batteriet tas ur. Felsök och åtgärda problemet. Läs igenom monteringsanvisningarna. Den främre kåpan, röret och gängorna ska hanteras korrekt vid montering, och allt måste skruvas fast ordentligt. Använd alltid skyddsglasögon. Klämrisk! Håll inte i kuggstången (6)! Kontrollera att inga komponenter kläms av kuggstången! Följ alltid gällande nationella säkerhetsföreskrifter för det material som ska bearbetas. Se även anvisningarna från binde-/tätningsmedlets tillverkare! Läs igenom de säkerhetsanvisningar som medföljer förbrukningsmaterialet. Tätnings-/bindemedel kan utgöra en risk. Iaktta samtliga anvisningar på behållaren eller information från tillverkaren som rör bearbetningen av materialet. Hantera inget material vars risker du inte känner till. Vid rengöring får du inte använda lösningsmedel, syrahaltiga eller andra aggressiva rengöringsmedel. Placera enheten och dess komponenter på ett säkert sätt (se t.ex. till att demonterade rör (3) inte rullar iväg). Transport av litiumjonbatterier: Frakt av litiumjonbatterier klassas som farligt gods (UN 3480 och UN 3481). Fraktdokumenten för litiumjonbatterier ska uppfylla gällande föreskrifter. Kontakta eventuellt transportföretaget. Det finns certifierat förpackningsmaterial att få hos Metabo. Skicka endast batterier om kåpan är oskadd och det inte sipprar ut någon vätska. Ta ut batteriet ur maskinen för att skicka det. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Se sidan 2. 1 Främre kåpa 2 Munstycke (till foliepåse) * 3 Rör 4 Halvkåpa (för inläggning av patroner) * 5 Gängor för montering av rör ... 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Föreskriven användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar 5. Översikt
Sida: 2
SVENSKA sv 32 6 Kuggstång 7 Kuggstångsknapp 8 Strömbrytare för PÅ/AV 9 Vred för att ställa in matningshastigheten 10 Batterispärr 11 Batteri * 12 Laddindikeringsknapp * 13 Ladd- och signalindikering * 14 Foliepåse * 15 Utmatningstallrik för foliepåse 16 Utmatningstallrik för patron 17 Patron * * ingår inte i leveransen/ beroende på utrustning 6.1 Batteri Ladda batteriet före användning. Ladda batteriet när effekten avtar. Anvisningar för laddning av batteripaketet finns i bruksanvisningen till Metabo-laddaren. Ta ur: Tryck in knappen på batterifästet (10) och ta ur batteriet (11). Sätta in: Skjut in batteriet (11) tills det låses på plats. Litiumjonbatterier ”Li-Power, LiHD” har en effekt- och signalindikering (13): - Tryck på knappen (12), så ger LED-lamporna laddindikering. - Om en LED-lampa blinkar, så är batteriet nästan urladdat och kräver laddning igen. 6.2 Montera foliepåse - Skruva av (1) rörets (3) främre kåpa. - Skjut fram kuggstångsknappen (7) tills det tar stopp - På så sätt kommer man åt utmatningstallriken (16). Sätt fast utmatningstallriken för foliepåsen (15) enligt bilden! Se sidan 2, bild A. - Skär av munstyckets (2) spets, så att du får ett för arbetet lämpligt hål. - Dra kuggstångsknoppen (7) bakåt så långt det går. - Skjut in foliepåsen (14) i röret (3). - Skär av foliepåsen (14) enligt anvisningarna från påsens tillverkare. - För in munstycket (2) i den främre kåpan (1) och skruva fast den främre kåpan (1). - Tryck lätt på kuggstångsknappen (7) så att stången skjuts framåt. Den ska ligga emot påsen. 6.3 Montera patron - Skruva av den främre kåpan (1) från röret (3). - Skjut fram kuggstångsknappen (7) tills det tar stopp - På så sätt kommer man åt utmatningstallriken (16). Ta bort utmatningstallriken för foliepåsen (15) enligt bilden! Se sidan 2, bild B. - Öppna patronen (17) enligt anvisningar från patronens tillverkare. - Skär av spetsen på patronens munstycke, så att du får ett för arbetet lämpligt hål. - Dra kuggstångsknoppen (7) bakåt så långt det går. - Skjut in patronen (17) med fixerat patronmunstycke i röret (3) och skruva fast den främre kåpan (1), eller Placera patronen (17) med fixerat patronmunstycke i halvkåpan (4) (beroende på utrustning /ingår inte i leveransen). - Tryck lätt på kuggstångsknappen (7) så att stången skjuts framåt. Den ska ligga emot patronen. 7.1 Multifunktionellt övervakningssystem Om enheten stänger av sig själv har elektroniken försatt den i självskyddsläge. Orsak och åtgärd: 1. Batteriet är nästan tomt (elektroniken skyddar batteriet mot djupurladdning). Är batteriet nästan tomt, ladda det! 2. Lång, kontinuerlig överbelastning av maskinen får värmeskyddet att lösa ut. Låt maskin eller batteri svalna. 3. Maskinen slår av vid för hög strömstyrka (t.ex. vid långvarig överbelastning). Stäng av enheten med strömbrytaren (8), ta ur batteriet, felsök och åtgärda problemet. 7.2 Ställa in matningshastigheten Ställ in matningshastigheten med vredet (9). 7.3 Start och stopp Slå PÅ: Tryck på strömbrytaren (8). Stopp: Lossa strömbrytarspärren (8). Tips: Kuggstången dras automatiskt tillbaka en liten bit, för att undvika dropp. Men om man trycker på strömbrytaren i korta avstånd (kortare än 1 sekund) dras den inte automatiskt tillbaka. På så vis är det möjligt att dosera exakt i små mängder. Tips: När patronen eller foliepåsen är tom stängs motorn av automatiskt. Använd endast Metabo- eller CAS-batteripaket (Cordless Alliance System) och tillbehör i original. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Laddningsaggregat: ASC ultra, SC 30, osv. Batterier med olika kapacitet. Köp bara batterier som har samma spänning som ditt eget elverktyg. Beställningsnr: 6.25406 ....2,0 Ah Beställningsnr: 6.25349 ....4,0 Ah osv. 6. Driftstart 7. Användning 8. Tillbehör
Sida: 3
SVENSKA sv 33 Ombyggnadssats 400 ml best.nr: (315418210 + 343444950) Innehåller en kort kuggstång (6) och 400 ml rör (3) för byte. Ombyggnadssats 600 ml best.nr: (315418070 + 343444960) Innehåller en lång kuggstång (6) och 600 ml rör (3) för byte. Monteringsanvisning för ombyggnadssats: Se sidan 2, bild C. - Skruva av röret (3). - Skruva ur skruven ur kuggstångsknappen (7) och dra kuggstångsknappen (7) bakåt, ut ur stången (6). - Dra ut kuggstången från motorn framifrån. - Skruva ur skruven och demontera komponent (15) till (16) från kuggstången. - Skjut in ombyggnadssatsens kuggstång framifrån. - Sätt i kuggstångsknappen (7) och fäst med skruven. - Montera komponent (15) till (16) på den andra kuggstången, fäst med skruven. - Skruva fast ombyggnadssatsens rör. Ett komplett tillbehörssortiment hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Reparation av elverktyg får endast utföras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras ska skickas till din Metabo-återförsäljare. För adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhändertagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Du får inte slänga batterier i hushållssoporna! Lämna tillbaka trasiga eller uttjänta batterier till Metabo-återförsäljaren! Släng aldrig batterier i vatten. Gäller endast för EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU-direktiv 2012/19/EU om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad natio- nell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljö- vänlig återvinning. Ladda ur batteriet i elverktyget före återvinning. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Förklaringar till uppgifterna finns på sidan 3. Förbehåll för tekniska ändringar. U = spänning (max. spänning = 12 V, nominell spänning = 10,8 V) v = matningshastighet F = tryckkraft m = vikt (med minsta batteriet) Mätvärdena är uppmätta enligt EN 62841. Tillåten omgivningstemperatur vid drift: -20 °C till 50 °C (begränsad prestanda i temperaturer under 0 °C). Tillåten omgivningstemperatur vid lagring: 0 °C till 30 °C Likström Tekniska data ovan tar även hänsyn till toleranserna (motsvarande respektive gällande standard). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av elverktygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, elverktygets skick och hur verktygen används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalt vibrationsvärde (vektorsumma i tre riktningar) räknas fram enligt EN 62841: ah =vibrationsemissionsvärde Kh =onoggrannhet (vibrationer) Typisk A-värderad bullernivå: LpA =ljudtrycksnivå LWA =ljudeffektnivå KpA, KWA= onoggrannhet Använd hörselskydd! 9. Reparation 10. Miljöskydd 11. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo KPA 12 600 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo KPA 12 600. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo KPA 12 600 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo KPA 12 600

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo KPA 12 600 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Ej kategoriserat
  • Modell/namn: KPA 12 600
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Slovenska, Kroatiska, Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska