Metabo KHE 75 manual

Manual för Metabo KHE 75 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 62 sidor.

Sida: 1
Gebrauchsanleitung ..............Seite Operating Instructions........... page Mode d’emploi ...................... page Gebruiksaanwijzing .........bladzijde Istruzioni d’uso ................... pagina Instrucciones de manejo .... página Instruções de serviço ......... página Bruksanvisning ....................... sida Käyttöohje ...............................sivu Bruksanvisning ....................... side Betjeningsvejledning .............. side Instrukcja obłsugi ................ strona Οδηγίες χρήσεως .............Σελίδα Használati útmutató .............. oldal 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 58 170 26 7260 - 0107 (491158-02) KHE 55 KHE 75 17026726_0107 KHE 75 KHE 55.book Seite 1 Freitag, 26. Januar 2007 8:42 08
Sida: 2
SVENSKA 33 SV 1 Försäkran om överensstämmelse 2 Avsedd användning 3 Allmänna säkerhetsanvisningar 4 Särskilda säkerhetsanvisningar 5 Översikt 6 Särskilda produktegenskaper 7 Driftstart 7.1 Montering av extra handtag 8 Användning 8.1 Inställning av anslagsstoppet 8.2 Anbringa, ta bort verktyg 8.3 Inställning av driftsätt 8.4 Ställa in mejselposition 8.5 Inställning av slagstyrka och varvtal 8.6 Start och stopp 9 Råd och tips 10 Underhåll 11 Åtgärd vid fel 12 Tillbehör 13 Reparationer 14 Miljöskydd 15 Tekniska data Härmed ansvarar vi för att den här produkten följer alla de bestämmelser och riktlinjer som anges på sidan 2. Med lämpliga tillbehör är maskinen avsedd för borrning och mejslingsarbeten samt för lättare rivningsarbeten i betong, tegelsten, sten och liknande material. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Allmänna föreskrifter om förhindrande av olycksfall samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. Läs igenom de bifogade säkerhetsanvisningarna (det röda häftet) och bruksanvisningen. Det är viktigt att ta del av all information innan elverktyget används. Alla dokument måste sparas, och om elverktyget säljs vidare, måste alla dokument följa med. Beakta de ställen i texten som markerats med denna symbol för din egen säkerhet och för att skydda elverktyget! Dra ut elkontakten ur nätuttaget innan någon form av inställnings- eller underhållsarbete påbörjas. Använd de extra handtag som levereras med maskinen. Du kan skada dig om du förlorar kontrollen över maskinen. Arbeta enbart med rätt monterat extrahandtag. Håll därför alltid maskinen i handtagen med båda händerna, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Använd alltid skyddsglasögon, arbetshandskar, andningsskydd och kraftiga skor när du arbetar med elverktyget! Använd hörselskydd. Bullret kan medföra hörselskador. Kontrollera att det inte finns några el-, vatten-, eller gasledningar på det ställe som ska bear- betas (använd t.ex. en metalldetektor). Ta endast i elverktyget på isolerade ställen om det finns risk att komma i beröring med ledningar som annars ligger dolda. Vid kontakt med strömförande ledningar blir även de metall- delarna i maskinhuset strömförande och kan ge elektriska stötar. Arbeta endast med korrekt anbringade verktyg. Kontrollera att verktyget är rätt insatt genom att dra i det. (Verktyget skall kunna röra sig några centimeter i axiell riktning.) Vid arbeten ovanför marknivå: Kontrollera att området under är fritt. Bruksanvisning Bästa kund! Tack för att du har valt ett elverktyg från Metabo. Alla våra elverktyg testas noggrant och uppfyller de högt ställda kraven i Metabos kvalitetssäkringskontroll. Livslängden på ett elverktyg beror dock i stor utsträck- ning på hur det används. Följ noga anvisningarna i bruksanvisningen och övrig dokumentation. Hantera Metabo-elverktyget på rätt sätt, så kan du använda det under lång tid framöver. Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse 2 Avsedd användning 3 Allmänna säkerhetsanvisningar 4 Särskilda säkerhetsanvisningar 17026726_0107 KHE 75 KHE 55.book Seite 33 Freitag, 26. Januar 2007 8:42 08
Sida: 3
34 SVENSKA SV Rör aldrig insatsverktyget eller några delar i dess närhet omedelbart efter ett arbete eftersom de kan vara mycket varma och ge brännskador. Dra alltid bort anslutningsledningen bakåt från maskinen. Se sidan 3 (fäll ut sidan). 1 Verktygslåsning 2 Omställningsknapp 3 Spärr 4 Bakre handtag 5 Strömställarspärr 6 Elektronik-signal-indikering 7 Mottagningsdel för Metabo CODE! systemet (för användning med en Metabo CODE! Key * ) 8 Hjul för inställning av slagstyrka och varvtal 9 Tilläggshandtag 10 Sexkantring 11 Vingskruv 12 Anslagsstopp * ingår inte i leveransen Mjukstart Elektroniken ökar slaghastigheten långsamt efter start så att mejseln eller borret kan hållas kvar i önskat läge mot murverket. När borret sätts in i ett befintligt hål uppstår inga kast vid start. Elektronisk reglering av slagstyrka och varvtal Varvtal och slaghastighet kan anpassas till insats- verktyget och arbetsförhållanden. För att undvika att material bryts loss vid mejsling och borrning i mjuka och spröda material. För att få optimal inställning på maskinen vid mejs- ling och borrning som kräver stor noggrannhet. Avstängande motorkol När ett motorkol är helt utslitet stängs maskinen automatiskt av. Endast KHE 75: En lysdiod varnar innan motor- kolen är helt nedslitna. Metabo CODE! System Elektroniskt stöldskydd med en knapptryckning. Med den CODE! Key som erhålls separat låser du ditt elverktyg och skyddar det mot missbruk och stöld. Överlastkoppling Överlastkopplingen begränsar maximalt vridmo- ment om insatsverktyget kläms fast under arbetet. Därigenom skyddas även drivning och motor mot överlast. Kontrollera före driftstart att angiven spänning och frekvens på märkskylten överensstämmer med nätspänningen och nätfrekvensen. Om en förlängningskabel används måste den ha en tvärsnittsarea på minst 1,5 mm2 . Förlängnings- kabeln måste vara anpassad till maskinens effekt- förbrukning (se tekniska data). Rulla av hela sladden om du använder sladdvinda. 7.1 Montering av extra handtag Använd av säkerhetsskäl alltid det extra handtag (9) som ingår i leveransen. Lossa extrahandtaget genom att vrida sexkant- ringen (10) åt vänster. Extrahandtaget kan ställas in i önskad vinkel. Dra sedan fast sexkantringen (10) hårt. Extrahandtaget (9) måste skruvas in hårt i sin hållare. 8.1 Justering av anslagsstopp Lossa vingskruven (11). Ställ in borrdjupsanslaget (12) på önskat borrdjup och dra sedan åter fast vingskruven. 8.2 Anbringa, ta bort verktyg Rengör verktygets insticksände innan du använder verktyget och smörj in änden med det specialfett som ingår i lever- ansen (som tillbehör: Beställningsnr. 6.31800)! Använd endast verktyg av typen SDS- max! Sätta in ett verktyg: Vrid verktyget och för in det tills det hakar fast. Verktyget låses automatiskt. Kontrollera att verktyget är rätt insatt genom att dra i det. (Verktyget skall kunna röra sig några centimeter i axiell riktning.) Borttagning av verktyget: Dra verktygslåsningen (1) bakåt i pilens riktning (a) och ta ut verktyget (b). 5 Översikt 6 Särskilda produktegenskaper 7 Driftstart 8 Användning 17026726_0107 KHE 75 KHE 55.book Seite 34 Freitag, 26. Januar 2007 8:42 08
Sida: 4
SVENSKA 35 SV 8.3 Inställning av driftsätt Tryck och håll in spärren (3). Välj önskat driftssätt genom att vrida omställningsknappen (2). (Omställningsknappen måste stå i vågrätt läge). Släpp spärren och kontrollera att omställnings- knappen snäppt in i sitt läge. Borrhammare Mejsling 8.4 Ställa in mejselposition Mejseln kan låsas i 8 olika positioner. Sätt in mejseln. Tryck och håll in spärren (3). Vrid omställningsknappen (2) tills den pekar uppåt (mellan läge och ). Släpp spärren. Vrid mejseln i pilens riktning tills den kommit i önskat läge. Tryck och håll in spärren (3). Vrid omställningsknappen (2) till läget . Släpp spärren (3) och kontrollera att omställnings- knappen (2) snäppt in i sitt läge. Vrid mejseln i pilens riktning tills den snäppt in i sitt läge. Med mejsel insatt i maskinen får den uteslutande användas i driftssätt Mejs- ling. 8.5 Inställning av slagstyrka och varvtal Vrid inställningshjulet (8) till önskat värde. Ju högre värde desto högre varvtal och större slagenergi. Den rätta inställningen är en fråga om erfarenhet. Exempel: Vid mejsling av mjuka, spröda material och när små materialmängder skall avverkas skall inställningshjulet ställas mellan "1" och "2" (låg slagenergi). För rivning och borrning i hårda material skall inställningshjulet ställas på det högsta värdet (max-effekt). 8.6 Start/stopp Starta maskinen:Tryck in strömbrytaren (5). Stoppa maskinen: Släpp ut strömbrytaren (5). Vid arbete med mejselhammaren krävs bara ett måttligt tryck (ca. 20 kg). Ett högre påpressningstryck ökar inte arbetsprestationen, och kan möjligen förkorta maskinens livslängd. Vid borrning av djupa hål skall borren då och då lyftas upp ur hålet så att borrmjölet kan avlägsnas. Motorrengöring Blås regelbundet och noggrant ur maskinen med tryckluft genom luftslitsen. Elektronik-signal-indikering (6): Snabba blinkningar - CODE! System Maskinen låstes med en CODE! Key. Det elektro- niska stöldskyddet är aktivt. Maskinen kan låsas upp igen med CODE! Key. Långsamt blinkande - motorkolen utslitna (endast KHE 75) Motorkolen är nästan helt utslitna. Vid helt nerslitna motorkol stannar maskinen automatiskt. Låt byta motorkol på närmaste serviceverkstad. Stadigt sken - service-anrop Maskinen har slagits av automatiskt. Ta med maskinen till ett Metabo-serviceställe. Varvtalsvariationer: Strömspikar kan ge varvtalsvariationer upp till maximalt obelastat varvtal. De försvinner när störningen klingat av. Använd endast Metabos originaltillbehör. Kontakta leverantören vid behov av tillbehör. Det är viktigt att ange exakt typbeteckning på maskinen vid beställning av tillbehör. Se sidan 4: A Ett omfattande sortiment av mejslar för olika förhållanden. B Specialfett (för smörjning av verktygens insticksändar) C CODE! Key 9 Råd och tips 10 Underhåll 11 Åtgärder vid fel 12 Tillbehör 17026726_0107 KHE 75 KHE 55.book Seite 35 Freitag, 26. Januar 2007 8:42 08
Sida: 5
36 SVENSKA SV Reparation av elverktyg får endast utföras av behörig elektriker! Metabo elverktyg som behöver repareras kan sändas in till någon av de adresser som anges på reservedelslistan. Beskriv de fel som har konstaterats när verktyget skickas in för reparation. Förpackningar från Metabo kan återvinnas till 100 %. Uttjänta elverktyg och tillbehör innehåller stora mängder värdefullt material som också kan åter- vinnas. Denna bruksanvisning är tryckt på papper, som blekts utan klor. Gäller bara EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Förklaringar till angivelserna på sid 2. Förbehåll för tekniska ändringar. U = Spänning I = Ström P1 = Nominell effektförbrukning P2 = Avgiven effekt n1 = Varvtal vid tomgång D1 = Borrdiameter för betong med hamm- arborr D2 = Borrdiameter för betong med borr- krona s = Slagantal W = Energi vid enskilt slag C = Antal mejselpositioner m = Vikt utan nätsladd Typisk A-värderad ljudnivå: LpA = Ljudtrycksnivå LWA = Ljudeffektsnivå KpA,KWA= Onoggrannhet Använd hörselskydd! ahw = Typisk värderad acceleration i hand- arm-området Mätvärden fastställda enligt EN 60745. Angivna tekniska data tar även hänsyn till toler- anser (motsvarande respektive gällande standard). 13 Reparationer 14 Miljöskydd 15 Tekniska data 17026726_0107 KHE 75 KHE 55.book Seite 36 Freitag, 26. Januar 2007 8:42 08

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo KHE 75 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo KHE 75. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo KHE 75 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo KHE 75

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo KHE 75 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Borrmaskiner
  • Modell/namn: KHE 75
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska