KHE 5-40

Metabo KHE 5-40 manual

KHE 5-40

Manual för Metabo KHE 5-40 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 88 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 43 Originalbruksanvisning Vi intygar att vi tar ansvar för att: borr- och mejselhamrarna med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) - se sidan 3. MHE 5: 2000/14/EG: Utvärderingsmetod för överensstämmelse enligt bilaga VI. (Provningsanstalt: SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (identifieringsnr 0494), Burgstädter Str. 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany). KHE 5-40 är tillsammans med passande tillbehör avsedd för hammarborrning och bilning av betong, tegel, sten och liknande material. MHE 5 är tillsammans med passande tillbehör avsedd för bilning av betong, tegel, sten och liknande material. Användaren ansvarar själv för skador som orsakas av felaktig användning. Allmänna föreskrifter om förhindrande av olycksfall samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. Se till så att dokumentationen följer med elverk- tyget. Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg VARNING – Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsanvisningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk! Begreppet "elverktyg" i säkerhetsanvisningarna refererar till nätdrivna elverktyg (med sladd) och sladdlösa elverktyg (utan sladd). 3.1 Arbetsskydd a) Håll arbetsplatsen ren och se till att den är välbelyst. Oordning eller dålig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor. b) Använd aldrig elverktyg i utrymmen med explosionsrisk, där det finns brännbara vätskor, gas eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna. c) Se till så att inte barn eller andra är i närheten när du använder elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget. 3.2 Elektrisk säkerhet a) Kontakten till elverktyget ska passa i uttaget. Stickproppen får absolut inte förändras. Använd aldrig uttagsadaptrar till elverktyg med jordad kontakt. Oförändrade stickproppar och passande vägguttag reducerar risken för elektriskt slag. b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t.ex. rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elektriskt slag om din kropp är jordad. c) Skydda elverktyg från regn och fukt. Tränger det in vatten i elverktyget, ökar risken för elstötar. d) Använd aldrig sladden för att bära elverktyget, hänga upp det eller för att dra ur kontakten. Håll nätsladden på avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar risken för elektriskt slag. e) Ska du jobba med elverktyg utomhus, använd alltid förlängningssladd avsedd för utomhusbruk. Om en lämplig förlängningssladd för utomhusbruk används minskar risken för elektriskt slag. f) Måste du använda elverktyg i fuktiga utrymmen, använd jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren minskar risken för elstötar. 3.3 Personsäkerhet a) Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Ett ögonblicks bristande uppmärksamhet när du använder elverktyg kan leda till svåra skador. b) Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Använd personlig skydds- utrustning som andningsskydd, halksäkra skyddsskor, skyddshjälm och hörselskydd som passar användningsområde och arbetssätt, så minskar risken för skador. c) Undvik oavsiktlig igångsättning. Se till så att elverktyget är avstängt innan du sätter i kontakten eller batteriet och tar upp eller bär maskinen. Har du fingret på brytaren när du bär elverktyget eller maskinen är på när du sätter i kontakten eller batteriet, finns risk för olyckor. d) Ta bort skruvnycklar och inställningsverktyg innan du slår på elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan medföra kroppsskada. e) Undvik konstiga kroppsställningar. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då har du bättre kontroll över elverktyget i oväntade situationer. 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Använd maskinen enligt anvisningarna 3. Allmänna säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 44 f) Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar. g) Går det att ansluta dammutsug och -uppsamling, se till så att de är anslutna och anslutna på rätt sätt. Använder du dammutsug, kan du minska risken med damm. 3.4 Hantera och använda elverktyg på rätt sätt a) Överbelasta inte elverktyget. Använd för aktuellt arbete avsett elverktyg. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde. b) Ett elverktyg med defekt strömställare får inte längre användas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras. c) Dra ur kontakten eller ta ur batteriet innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger undan maskinen. På så vis undviker du att elverktyget går igång av misstag. d) Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Den som inte kan maskinen eller som inte läst anvisningarna ska heller inte använda maskinen. Elverktygen är farliga om de används av oerfarna personer. e) Sköt elverktygen noggrant. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar som de ska och inte kärvar och kontrollera att inga delar är sönder eller så skadade att det påverkar elverktygets funktion negativt. Reparera skadade delar innan du använder maskinen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg. f) Håll skärverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra. g) Använd elverktyg, tillbehör, verktyg osv. enligt anvisningarna. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå. 3.5 Service a) Låt bara behörig elektriker reparera elverktyget med originalreservdelar. Då kan du lita på att maskinen är säker att använda. Använd hörselskydd. Buller kan ge hörselskador. Använd de stödhandtag som medföljer maskinen. Du kan skada dig om du tappar kontrollen över maskinen. Håll maskinen i de isolerade greppen när du jobbar med verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar eller den egna sladden. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Dra alltid ur kontakten före inställning, omriggning, underhåll eller rengöring. Arbeta enbart med rätt monterat extrahandtag. Håll därför alltid maskinen i handtagen med båda händerna, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Använd alltid skyddsglasögon, arbetshandskar, andningsskydd och kraftiga skor när du arbetar med elverktyget! Kontrollera att det inte finns några el-, vatten-, eller gasledningar på det ställe som ska bearbetas (använd t.ex. en metalldetektor). Arbeta endast med korrekt anbringade verktyg. Kontrollera att verktyget är rätt insatt genom att dra i det. (Verktyget ska kunna röra sig några centimeter axiellt.) Vid arbeten ovanför marknivå: Kontrollera att området under är fritt. Rör aldrig insatsverktyget eller några delar i dess närhet omedelbart efter ett arbete eftersom de kan vara mycket varma och ge brännskador. Dra alltid bort anslutningsledningen bakåt från maskinen. Byt ut skadade eller spruckna stödhandtag. Använd aldrig maskinen med trasigt stödhandtag. Se till att arbetsstycket inte kan förskjutas eller dras med (t.ex. genom att det spänns fast det med skruvtvingar). Minska belastning genom damm: Partiklar som uppstår vid arbeten med denna maskin, kan innehålla cancerframkallande ämnen eller ämnen som orsakar allergiska reaktioner, andningsbesvär, missbildningar och andra fortplantningsstörningar. Exempel på sådana ämnen: Bly (i blyhaltig färg), mineraliskt damm (i mursten, betong eller liknande.), tillsatser för träbehandling (kromat, träskyddsmedel), vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metall, mursten. Risken beror på hur längre användaren eller personer som befinner sig i närheten exponeras för dessa ämnen. Dessa partiklar får inte hamna i din kropp. Beakta följande anvisningar för att minska risken: Se till att arbetsplatsen har god ventilation och att du bär lämplig skyddsutrustning, t.ex. andningsmask som filtrerar mikroskopiska partiklar. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. Till speciella arbetsuppgifter ska man använda lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - Rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm. 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 3
SVENSKA sv 45 - Använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare. - Sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Se sidan 2. 1 Stödhandtag * 2 Vingskruv (för att ställa in djupanslaget) * 3 Djupanslag * 4 Spännknopp * 5 Bygelhandtag (stödhandtag) * 6 Dammskyddskåpa 7 Verktygslås 8 Vred 9 Metabo VibraTech (MVT): inbyggt dämpningssystem 10 Låsspak (används till upplåsning av kontinuerlig drift) * 11 Strömbrytare 12 Handtag 13 Justeringsratt 14 Indikator för överbelastning och service 15 Indikator för driftsätt * beroende på utförande Kontrollera först att spänningen och frekvensen på märkskylten stämmer överens med nätströmmen och nätfrekvensen du ska använda. Förkoppla alltid en jordfelsbrytare (RCD) med en max. aktiveringsström på 30 mA. Om en förlängningskabel används måste den ha en tvärsnittsarea på minst 1,5 mm2 . Förlängningskabeln måste vara anpassad till maskinens effektförbrukning (se tekniska data). Om du använder sladdvinda måste sladden rullas ut helt och hållet. 6.1 Montera bygel- resp. stödhandtaget Använd alltid det medföljande bygel- (5) resp stödhandtaget (1) för din egen säkerhets skull. MHE 5: Öppna klämringen genom att vrida spännknoppen (4) åt vänster. Bygelhandtaget (5) går att låsa i vilket läge och vilken vinkel du vill. Dra åt spännknoppen ordentligt. KHE 5-40: Öppna klämringen genom att vrida stödhandtaget (1) åt vänster. Stödhandtaget går att låsa i vilken vinkel du vill. Dra åt stödhandtaget ordentligt. 7.1 Justering av anslagsstopp (gäller endast KHE 5-40) Lossa vingskruven (2). Ställ in djupanslaget (3) på det borrdjup du vill ha. Dra åt vingskruven (2) igen. 7.2 Anbringa, ta bort verktyg Rengör verktygets insticksände innan du använder verktyget och smörj in änden med det specialfett som ingår i leveransen (som tillbehör: Beställningsnr. 6.31800)! Använd endast verktyg av typen SDS-max! Med dammskyddskåpan (6) hindras borrdamm från att tränga in under drift. När verktyget tas i bruk måste man vara varsam så att dammskyddskåpan (6) inte tillfogas skada. Sätta in ett verktyg: När du använder verktyget ser du till att verktygslåset (7) är i det främsta läget. Vrid verktyget och för in det tills det hakar fast. Verktyget låses. Kontrollera att verktyget är rätt insatt genom att dra i det. (Verktyget ska kunna röra sig några centimeter axiellt.) Borttagning av verktyget: Dra chucklåsningen (7) bakåt i pilens riktning (a) och ta bort verktyget (b). Se sidan 3. 7.3 Inställning av driftsätt och mejselposition Försök att inte häva med maskinen när mejseln sitter i. KHE 5-40: Motorn ska stå still när du använder växelväljaren (8). Växelväljare (8) får bara vridas i pilens riktning. Välj det driftsätt du vill ha genom att vrida på vredet (8). Borrhammare Mejsling Ställ in mejselpositionen: Mejseln kan låsas i olika positioner. - Sätt in mejseln. - Vrid brytaren (8) till mellanläget (mellan läge och läge ). - Vrid mejseln tills den är i det läge du vill ha den. - Vrid vredet (8) till läge . - Vrid mejseln tills den snäpper fast. Med mejsel insatt i maskinen får den uteslutande användas i driftsätt Mejsling . MHE 5: Motorn ska stå still när du använder växelväljaren (8). Mejsling 5. Översikt 6. Före användning 7. Användning
Sida: 4
SVENSKA sv 46 Läge där mejseln kan vridas till önskad position. Mejseln kan låsas i olika positioner. - Sätt in mejseln. - Vrid vredet (8) till läge . - Vrid mejseln tills den är i det läge du vill ha den. - Vrid vredet (8) till läge . - Vrid mejseln tills den snäpper fast. Med mejsel insatt i maskinen får den uteslutande användas i driftsätt Mejsling . 7.4 Start och stopp KHE 5-40: Du slår på maskinen genom att trycka på strömbrytaren (11). Du slår av genom att släppa strömbrytaren (11). MHE 5: Du slår på maskinen genom att trycka på strömbrytaren (11): strömbrytaren (11) låses fast (kontinuerlig användning). Vid kontinuerlig användning fortsätter maskinen att gå om du tappar den. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Du slår av maskinen genom att trycka upp låsspaken (10) och släppa upp strömbrytaren (11) . 7.5 Ställa in slagstyrka Ändra slagenergi (och varvtal) genom att vrida på justeringsratten (13). Från läge A till F höjs slagenergin och indikatorn för driftsätt (15) blinkar. När justeringsratten vrids till G-läge får man maximal slagenergi, i det här läget lyser indikatorn för driftsätt (15) med ett permanent sken. 7.6 Metabo VibraTech (MVT) Jobba med mindre vibrationer och skona lederna. Tryck inte för lätt eller för hårt på maskinens bakre handtag. Vibrationerna dämpas effektivast i mittläget (9). Sug upp eller blås ut damm med torr luft från ventilationsöppningarna på verktyget grundligt och med jämna mellanrum. Koppla först elverktyget från strömmen och bär skyddsglasögon och andningsmask. Om man påträffar en skadad dammskyddskåpa (6) måste den omedelbart bytas ut. När dammskyddskåpan behöver bytas ut (6) skjuter man verktygslåsen (7) bakåt. Fatta tag i dammskyddskåpan och dra av den snett framåt. Placera den nya dammskyddskåpan snett på spindeln och tryck fast ordentligt. Indikator för överbelastning och service (14): Om indikatorn för överbelastning och service blinkar (14) betyder det att kolborstarna är så gott som helt uttjänta (återstående drifttid ca 8 timmar). Vid helt nerslitna motorkol stannar maskinen automatiskt. Låt byta motorkol på närmaste serviceverkstad. Indikatorn för överbelastning och service blinkar vid ca 30 % överbelastning (14). Om elverktyget har så hög belastning får man inte fortsätta att använda det under längre tid. Använd bara Metabo-originaltillbehör. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Ett komplett tillbehörssortiment hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Reparation av elverktyg får endast utföras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras ska skickas till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhändertagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller endast för EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU-direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad natio- nell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljö- vänlig återvinning. Förklaringar till uppgifterna finns på sid. 3. Förbehåll för tekniska ändringar. P1 =nominell effektförbrukning P2 =avgiven effekt T =vridmoment n1 =varvtal vid tomgång D1 =max. borrdiameter i betong med hammarborr D2 =max. borrdiameter i betong med hammarborrkrona D3 =max. borrdiameter i betong med fräsborrkrona Användningsområde Justeringsratt Puts/lätt byggnadsmaterial A - B Tegelstenar/borttagning av stenplattor C - D Borrning/bilning av betong E - F 8. Rengöring, underhåll 9. Åtgärder vid fel 10. Tillbehör 11. Reparationer 12. Miljöskydd 13. Tekniska data
Sida: 5
SVENSKA sv 47 smax =maximal slagfrekvens W =energi vid enskilt slag S =slageffekt C =antal mejselpositioner m =vikt utan sladd Mätvärdena är uppmätta enligt EN 60745. Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström Tekniska data ovan tar även hänsyn till toleranserna (motsvarande respektive gällande standard). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av elverktygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, elverktygets skick och hur verktygen används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalt vibrationsvärde (vektorsumma i tre riktningar) räknas fram enligt EN 60745: ah, HD =vibrationsemissionsvärde (hammarborrning i betong) ah, Cheq =vibrationsemissionsvärde (mejsling) Kh,HD/Cheq = onoggrannhet (vibrationer) Typisk A-värderad bullernivå: LpA = ljudtrycksnivå LWA = ljudeffektnivå KpA, KWA = onoggrannhet Mätvärdena är uppmätta enligt EN 60745. LWA(M) =uppmätt ljudeffektnivå enligt 2000/14/EG LWA(G) =garanterad ljudeffektnivå enligt 2000/14/ EG Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd!

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo KHE 5-40 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo KHE 5-40. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo KHE 5-40 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo KHE 5-40

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo KHE 5-40 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Borrmaskiner
  • Modell/namn: KHE 5-40
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska